Dilluns 19 de juny (2): ERC i PSC voten en contra de demanar un informe a la Comissió Jurídica Assessora

El punt número 11 del Ple ordinari del dilluns 19 de juny es proposava l’aprovació declaració de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acte administratiu pel qual es va aprovar l’arrendament de la finca que conforma el Poliesportiu a l’Associació Segle XX per acord del Ple de data 17 de setembre del 2013

PdecatLes propostes concretes eren:
– Iniciar l’expedient de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acord aprovat en el Ple de 17/09/13 on s’aprovava l’arrendament del Poliesportiu Municipal a l’associació Club segle XX, mitjançant procediment directe i preu bonificat, podent-se permetre el subarrendament de la part del local destinada a bar-restaurant per part de l’arrendatari.
– Obrir un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils perquè l’associació Club segle XX puguin presentar al·legacions
– Sol·licitat Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora

Per entendre-ho bé, començo amb algunes definicions i aclariments:
El patrimoni de les Administracions locals catalanes es classifica (Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre) en:
–    béns de domini públic
–    béns comunals
–    béns patrimoni municipal del sòl

Per llogar o cedir a tercers patrimoni de l’Ajuntament:
Béns de domini públic: es permet fer concurs públic o adjudicar directament (sense concurs) amb la figura contractual d’arrendament per la llei d’arrendaments urbans
Béns patrimoni municipal del sòl:  amb procediment de concurs públic

Al començament de la legislatura vam encarregar vàries auditories, una de les quals era sobre la contractació administrativa de serveis feta per l’Ajuntament en la legislatura anterior.
Es van analitzar varis contractes, entre ells el d’advocats, el de manteniment de zones verdes, compra de mobiliari pel centre de dia a una empresa agrícola, etc i també dos convenis de cessió d’espais a l’Associació de veïns de l’Esplai i a l’Associació Club s.XX.
L’octubre de 2016 ens envien l’auditoria amb les conclusions. En aquell moment només hi havia dos contractes vigents de tots els analitzats, que eren els dos convenis.
El de l’Esplai és un conveni d’ús del local social per part de l’Ajuntament a l’Associació de veïns. L’Associació va fer la cessió gratuïta a l’Ajuntament d’aquest local però el procediment no està acabat perquè no està registrat. Es va fer només una part del procediment.
Aquest local de l’Esplai consta dins el balanç municipal com a bé de domini públic. L’Ajuntament els hi va adjudicar directament i ho podien fer perquè la classificació del local (bé de domini públic) ho permet. El que hem de fer aquí és acabar el procediment.
Amb el conveni amb Club s.XX, l’auditoria diu que l’edifici és patrimoni municipal del sòl i que no es va realitzar cap procediment de concurs sinó que es va realitzar la cessió directament.
Aquesta auditoria estava a disposició dels 6 regidors de l’equip de govern des de finals de 2016.

Comencem l’explicació des del començament:
Polígon Industrial Les Planes Baixes: quan s’urbanitza, l’Ajuntament obté el 10% de l’aprofitament mig i aquestes parcel·les passen a ser patrimoni municipal del sòl.
FIDSA ven el Poliesportiu a l’Ajuntament, a través de permuta, el 10 de febrer 2011. Es va permutar amb una parcel·la del polígon industrial de Les Planes Baixes que estava classificada com a patrimoni municipal del sòl. Per tant, el poliesportiu passa també a ser patrimoni municipal de sòl. I així consta al balanç municipal des d’aquell moment.
En aquest cas, com que és un bé classificat com a patrimoni municipal del sòl, es pot llogar o cedir a tercers amb procediment de concurs públic.
Amb la venda a través de permuta no hi ha cap problema. El problema ve amb com es realitza la cessió d’espais del Poliesportiu Municipal.
Tenim un Informe jurídic extern del 2011, encarregat per l’anterior equip de govern, que afirma que aquest arrendament es pot fer amb procediment d’adjudicació directe per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. Aquesta Llei s’aplica quan la propietat està classificada com a bé patrimonial.
El 7 d’agost de 2013, el secretari municipal emet un informe favorable conforme és possible l’arrendament a l’associació Club s.XX mitjançant el procediment directe i preu bonificat, del bé patrimonial.
Amb aquests dos informes, el 19 de setembre de 2013 s’aprova per Ple l’”arrendament d’un bé patrimonial a l’associació club segle XX”.
L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès subscriu, al setembre de 2013, un contracte d’arrendament amb l’entitat Club s. XX pel Poliesportiu Municipal(les construccions) per 20 anys, mitjançant procediment d’adjudicació directe i per 150€ al mes.

L’auditoria fa el seu dictamen en base a aquesta informació: compra del Poliesportiu per part de l’Ajuntament, inscripció al balanç com a patrimoni municipal del sòl, informes d’un advocat extern i del secretari municipal i acord de Ple del lloguer amb Club s.XX.
Amb el resultat d’aquesta auditoria ja haguéssim pogut proposar al Ple l’inici de l’expedient i enviar-ho a la Comissió Jurídica Assessora perquè emeti dictamen, però no ho fem, sinó que al novembre de 2016 demano informe a la Diputació de Tarragona, al SAM (Servei d’Atenció als Municipis) en base a aquesta informació.
Aquest 2017 ens arriba l’informe jurídic en relació a aquest contracte d’arrendament. Les conclusions són:
–    No és  correcte adjudicar la gestió de l’immoble amb un contracte d’arrendament, sinó que s’ha de fer amb concurs
–    Van adjudicar el contracte com a bé patrimonial i no ho és , és un bé de patrimoni municipal del sòl
Amb tota aquesta documentació, el secretari municipal redacta l’informe en base a què l’acord conté elements suficients per iniciar l’expedient de declaració de nul·litat de ple dret perquè:
–    És un edifici classificat com a patrimoni municipal del sòl on s’ha aplicat la normativa de bé patrimonial
–    S’ha adjudicat directament sense cap procediment de concurs públic
–    Apliquen la figura contractual de l’arrendament que estableix la Llei d’arrendaments urbans, no aplicable als immobles classificats com a patrimoni municipal del sòl
Aquest contracte d’arrendament de l’Ajuntament a Club s.XX, pot ser considerat nul d’acord amb l’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja que és un acte administratiu que prescindeix total i absolutament del procediment establert.
En virtut de l’article 106 de la Llei 39/2015, l’Ajuntament hem de sol·licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Aquest dictamen arriba al cap d’uns mesos i hem d’actuar d’acord amb el dictamen.
En aquest Ple:
– no anul·lem cap contracte
– tenim auditoria externa, informe de la Diputació de Tarragona i informe del secretari interventor que ens indiquen que pot ser nul de ple dret
– enviem tota aquesta informació a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat perquè emeti un dictamen

El que fem és actuar conforme a la legalitat, ja que si detectem una possible irregularitat hem d’actuar. La possible irregularitat és de la proposta del Ple signada per l’alcalde Puigibet i del secretari que va emetre l’informe.
L’entitat Club segle XX no hi té res a veure perquè aquesta proposta i el conveni estan redactats des de l’Ajuntament.

No estem debatent si és nul o no i aprovar aquest punt vol dir enviar-ho a la Comissió Jurídica Assessora perquè emeti dictamen.

El mateix dia del Ple el PSC entra un document al registre d’entrada demanant la retirada d’aquest punt del Ple i la creació d’una comissió negociadora. L’entrada del document no exposa el perquè s’ha de retirar el punt.

El punt no es retira de l’ordre del dia per responsabilitat i objectivitat i perquè els fets seran els mateixos ara que d’aquí un temps. L’equip de govern som responsables del govern municipal i si veiem indicis d’alguna possible irregularitat, la nostra obligació és demanar un dictamen i actuar en conseqüència tant si es declara nul com si es declara no nul.
Retirant el punt no se soluciona res.
Es passa el punt a votació i no s’aprova pels vots en contra d’ERC (5) i el PSC (1) i els vots a favor de PDeCAT (5).

No s’aprova enviar tota la documentació a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, però els indicis de possible irregularitat són els mateixos. Per tant, estudiarem enviar-ho a algun organisme perquè dictamini si és nul o no.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

3 Comments

 1. Josep Pros 22 de juny de 2017 5:45 pm Respon

  Sra. Alcadessa

  Segons ens comenta referent al Ple esmentat s’entén que votar no a aquest punt és anar en contra la legalitat, o sia, que es va aprovar no fer ús de la legalitat vigent per a modificar i corregir, si era escaient, el contracte entre l’Ajuntament i el Club Segle XX.
  Segurament que deu passar més vegades, però es molt absurt que els representants legals municipals puguin aprovar il.legalitats. No reporta cap tipus de responsabilitat?. Dono per entès que el secretari haurà informat als membres del consistori del fet i la responsabilitat.
  Salutacions i endavant en posar ordre a on sigui necessari.

  http://Punt11delpledel11/09/2017

  • Agnès Ferré 23 de juny de 2017 3:57 pm Respon

   Sí Josep, és esperpèntic però la normativa vigent diu que quan inicies anul·lar un acord que no s’ajusta a la llei, han de demanat dictamen a la Comissió Jurídica Assessora i per demanar aquest acord cal un acord de Ple que aprovi demanar el dictamen.

   http://agnesferre.cat

 2. Ara sí 23 de juny de 2017 10:43 am Respon

  Que aquests que representen a ERC al poble votin en contra els punts 9, 10 i 11, totalment Logic, i està dintre de la línia que ells utilitzaven quan varen governar. Es a dir sense reglaments ni codis ètics ni de bona conducta. ¡ Jo mano i sinó Mossos d’esquadra !
  Lo de la Regidora del PSC local ja son figues d’un altre paner. El fet de votar en contra per permetre que una entitat jurídica competent ( Comissió Jurídica de la Generalitat) sigui la que determini si el contracte d’arrendament per 20 anys a el Club Segle XX es va fer dintre de la legalitat no te cap explicació raonable i menys tractant-se d’un soci de govern.
  A la regidora del PSC el comentari de que si era “una cassa de bruixes” no l’hi escau, en primer lloc perquè la finalitat era clara i no era contra el Segle XX, sinó contra el govern anterior d’ERC que com ella també sap, en els seus dos mandats en varen fer de l’alçada d’un campanar, i que no entregaven documentació ni a CDC ni al PSC ni se’ls deixava enraonar en els plens mes enllà de 3 minuts, s’ha fet ara perquè abans no es coneixien les condicions d’aquest i d’altres contractes.
  Endavant i fins que quedi clar jurídicament aquest contracte, que a totes llums , sigui legal o no, està mal fet. Un ajuntament no tindria de poder fer contractes de 20 anys, sense contar amb la oposició lligant de mans a d’altres governs municipals. Es el cas també de Aqualia i potser d’algun altre, i de com havien decidit el canvi de l’accés a la carretera de Valls, sense cap informació, ni tant sols als regidors de l’oposició …………………

Deixa un comentari