Dijous 26 d’octubre de 2023: reunions i Junta de Govern

Dijous 26 d’octubre: reunions i Junta de Govern

Aquest matí tinc tres reunions. Començo amb la reunió sobre igualtat, amb la Paqui, que ens connectem amb la Montse de ForGender Seal, per continuar treballant per millorar la igualtat.
Després reunió amb Quid Comunicació, per la propera revista Torre de Guaita i al migdia, després de la Junta, reunió amb l’empresa que executarà les obres de millora de la Riba.

A la una del migdia celebrem Junta de Govern local, aprovant vint-i-vuit propostes, on tres són competència de Ple delegades a la Junta de Govern local i, per aquest motiu, les gravem per fer-les públiques. aprovem:

– l’acta de la Junta anterior

– sis altes del servei del Punt Verd

– cinc liquidacions del tercer trimestre, d’empreses per ús del sòl i/o subsol per serveis (telefonia i electricitat)

– dues altes a les activitats de gimnàstica

– una venda de nínxol i una de columbari

– pagaments de factures per un total de 107.808,11€

– aprovació de factures per un total de 134.768,53€

– tres liquidacions tributàries per obres: dues instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques i una piscina

– la denegació de llicència de parcel·lació

– liquidació d’una plusvàlus

– la pròrroga per les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua al Priorat
Aquestes obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua al Priorat havia de finalitzar el 29 d’octubre. L’empresa que executa les obres va sol·licitar pròrroga i, a la Junta de Govern local del dijous 26 d’octubre, s’aprova la pròrroga per les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua al Priorat fins el 22 de desembre.
Aquestes actuacions es duen a terme per millorar part de la xarxa d’aigua de Priorat per així evitar avaries, reduir les fuites i millorar l’eficàcia de la xarxa d’abastament d’aigua al Priorat de la Bisbal i Can Gordei.
Amb les obres, s’eliminaran les canalitzacions provisionals i s’instal·laran noves canalitzacions. També se substituiran o inclouran vàlvules reguladores de pressió a la xarxa, per evitar problemes ocasionats per les sobrepressions.
Les obres del Priorat de la Bisbal inclouen el canvi i soterrament de 437 metres de tubs als carrers Zamora, Cuenca, Teruel, Córdoba i la Coruña; el canvi de les vàlvules reguladores al carrer Huesca i a la intersecció del carrer Huesca amb l’avinguda del Priorat; la realització de les unions a la xarxa de l’avinguda del Priorat, en els punts on la canonada no té continuïtat (Sòria, Guadalajara, Cuenca, Zamora, San Sebastián, Burgos i Badajoz), per evitar punts cecs d’acumulació de brutícia i millorar les pressions a la xarxa.
Aquestes actuacions de millora compten amb una subvenció de la Diputació de Tarragona.

– segona ampliació de termini de les obres de la fassina
Aquesta proposta és competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023. Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques.
Les obres van començar el mes de gener adjudicades a Coasa per 694.204,18€. Fins al dia d’avui, hem aprovat quatre certificacions d’obra.
El termini d’acabament de les obres de la consolidació i reforma de la fassina i construcció de magatzem per la brigada i local per la colla castellera, és demà divendres 27 d’octubre, després de l’aprovació de la primera pròrroga a finals d’agost. L’empresa adjudicatària de les obres, va entrar per registre la sol·licitud d’ampliació de termini fins el 19 d’abril. El motiu és que s’han de recalcular i quantificar les tasques de reforç i seguretat de la torre.

– la certificació número nou de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal
Aquesta proposta és competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023.
Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques.
La certificació número nou, de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal, de 330.598,94€ (IVA inclòs).

– segona modificació del contracte de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal
Aquesta proposta és competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023. Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques.
S’aprova la segona modificació del contracte de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal per un total de 34.199,26€ (IVA inclòs).
La modificació és per la inclusió de noves unitats d’obra no previstes al projecte o amb característiques que difereixen de les fixades inicialment; en concret:
-Moviments de terres: la secció de la grada nord és diferent de la prevista en projecte per trobar-se sota rasant. Així com les instal·lacions de subministrament elèctric al camp de futbol que, una vegada s’havia aixecat el terra, es comprovà que hi passaven. Per tant, s’han hagut de fer excavacions manuals no previstes en el pressupost inicial.
-Fonaments i estructura: al trobar-se sota rasant, es va haver de reajustar el fonament de la sala de dipòsits contra incendis i de tota la grada nord amb murs de contenció de formigó armat i el seu corresponent encofrat.
-Modificació dels tancaments de la façana: la façana est de la caixa del pavelló estava prevista amb una sub-estructura metàl·lica sobre la qual es fixaven els tancaments de xapa miniona.
Per la facilitat d’execució, l’encaix del sistema, les millores en les prestacions tèmiques, la curvatura de l’encavallada existent i la reducció dels costos es va optar per modificar-ho fent un mur de fàbrica de termoargila sobre el qual es fixarà la xapa miniona prevista.
-Modificació de fontaneria: el recorregut dels tubs de fontaneria en el punt de contacte entre el pavelló i el nou edifici de vestidors es va haver de modificar respecte el previst, ja que la quantitat de tubs i el seu gruix (amb aïllament) feia impossible el pas pel gruix del parament vertical sense afectar el pilar. Per tant, es va desviar per sota terra i es van instal·lar purgadors d’aire i de vàlvules de pas per al seu òptim funcionament.
-Ampliació d’equipaments sanitaris dels vestidors: l’adequació d’aquestes instal·lacions a la nova normativa de prevenció de la legionel·losi, ha fet modificar el model de griferia inicial i la instal·lació d’altres elements relacionats.
-Aïllament de la derivació individual d’aigua freda al pavelló: l’adequació d’aquestes instal·lacions a la normativa de prevenció de la legionel·losi, i s’han aïllat les derivacions d’aigua freda i no només les d’aigua calenta com estava previst.
-Adequació d’instal·lacions a la zona del bar: s’ha corregit el traçat d’un baixant pluvial que passa just per sota de la pista i que no era visible abans de l’excavació. També s’ha modificat el traçat del tub d’evacuació de fums de la cuina ja que envaïa l’àmbit de l’obra i no permetia realitzar els revestiments pertinents.
-Ampliació de l’equipament esportiu: afegim l’equipament necessari per a un PAV-1: mobiliari esportiu que no estava inclòs al projecte i 6 espatlleres dobles, així com el marcatge de les pistes de voleibol, bàsquet i badminton.
-Modificació de la instal·lació contra incendis: s’ha hagut d’augmentar el diàmetre de la canonada prevista de la instal·lació contra incendis.

– adjudicació d’una parcel·la de la Miralba per l’impagament de les quotes d’urbanització
És l’adjudicació d’una parcel·la al carrer Magnòlia de la Miralba, per impagament de les quotes d’urbanització.
El febrer de 2008 es van aprovar les liquidacions i el pagament de les quotes urbanístiques provisionals de les parcel·les resultants de la reparcel·lació de la Miralba. BASE va informar a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès que una parcel·la del carrer Magnòlia -sense cap habitatge construït- tenia deutes de les quotes d’urbanització i que la subhasta pública del bé embargat havia quedat deserta. La parcel·la no té un propietari assignat, ja que els hereus no van acceptar l’herència de la parcel·la. Per tot plegat, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’ha adjudicat aquesta parcel·la per compensar el deute de les quotes d’urbanització.

– contracte menor per resoldre els expedients d’infraccions urbanístiques
És un contracte d’assessorament jurídic i assistència presencial per resoldre els expedients incoats per restablir l’ordenament urbanístic vulnerat i la redacció d’instrucció interna com a guia per futures actuacions.
El contracte és amb en Miquel M. Nolla Pujals, per 6.897,00 € (IVA inclòs), fins el febrer de 2024.
A l’Ajuntament hi ha diversos expedients oberts per infraccions urbanístiques: obres sense llicències, obres que no respecten els paràmetres urbanístics, denúncies de propietaris respecte a les construccions que realitzen els seus veïns, entre moltes altres casuístiques. Per tal d’evitar demorar aquests expedients, s’aprova aquest contracte i així poder resoldre els expedients incoats per restablir l’ordenament urbanístic vulnerat i per la redacció d’instrucció interna com a guia per futures actuacions.

Més i més feina!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari