Dilluns 22 de març: reunions, licitació obres local Can Gordei, SOC, benvinguda i Junta de govern

Dilluns 22 de març: reunions, obertura del primer sobre de la licitació de les obres del local de Can Gordei, comissió de seguiment del SOC, benvinguda i Junta de govern

Avui a les 8 del matí començo amb reunions d’organització de l’Ajuntament. A les 12 del migdia obrim els sobres de les sis empreses que s’han presentat a la licitació de l’ampliació del local de Can Gordei. Anem avançant!
A la 1 del migdia em connecto a la comissió de seguiment del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), com a membre de l’executiva de l’ACM (Associació Catalana de Municipis), durant una hora aproximadament.

Per la tarda dono la benvinguda a nous empadronats, quina il·lusió! I a les 7 de la tarda fem Junta de Govern. Una junta de divuit punts a l’ordre del dia:
– aprovem l’acta de la junta anterior

– alta de cinc noves targetes al punt verd

– quatre retirades de vehicles abandonats a la via pública

– dues llicències de guals

– la quota anual pel 2021 de l’ACM
Aprovem el pagament de la quota 2021 de l’ACM, per a 749€ (el mateix import que el 2020).
L’Associació Catalana de Municipis està formada per 938 ajuntaments associats, tots els consells comarcals, les quatre diputacions catalanes i altres entitats. Es va constituir el 1981 a Vic i va néixer amb l’objectiu de posar l’accent a la “promoció i defensa de la cultura catalana en la vida municipal” i amb el lema “un municipi, un vot”. Tots els ens locals associats hi poden trobar recursos, assessorament jurídic, formació i estudis sobre la realitat local. Així, es poden detectar les principals problemàtiques i necessitats i, en conseqüència, donar-hi resposta. A més, des de l’ACM s’ofereixen diversos serveis i recursos als quals els ens locals es poden adherir.

– la quota anual pel 2021 de la FMC (Federació de Municipis de Catalunya)
Aprovem la quota de l’any 2021 de la FMC, per 602,38€.
L’Ajuntament hi estem adherits des del juny de 1993. La FMC es va fundar el 1981 i és una associació plural, formada per municipis i altres ens locals de Catalunya, constituïda per la defensa i promoció de l’autonomia local. La FMC està integrada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i participa, en el marc de l’acció municipalista internacional, en l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que és l’entitat municipalista de caràcter internacional més representativa.

– factures per un total de 39.725,19€

– pagaments per un total de 103.255,06€

– despeses menors

– el padró fiscal de la taxa de recollida d’escombraries pel 2021
Aprovem el padró fiscal de la taxa de recollida d’escombraries pel 2021. ÉS un total de 388.240€ repartit en 2.797 rebuts entre habitatges i comerços.

– la licitació de la part de la parcel·la del polígon
Aprovem: l’expedient de la licitació (la venda de la parcel·la); el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el procediment i el contracte; publicar l’anunci de licitació en el perfil de contractant i publicar en el perfil de contractant tota la documentació de l’expedient de contractació i designar els membres de la mesa de contractació (jo com presidenta de la mesa, la secretària i l’arquitecta com a vocals i la interventora com a secretària de la mesa).
L’Ajuntament és propietari d’un 33,64% d’una parcel·la de 3.532,54 m2 i que el 66,36% restant és propietat d’una empresa, a finals de l’any 2020 aquesta empresa va realitzar una oferta de compra per a la part de la parcel·la que és propietat de l’Ajuntament per un import de 529.904,03€.
Per aquest motiu vam sol·licitar informe previ a la Direcció general d’Administració local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Informe que arriba favorable el 5 de març. Per aquest motiu, s’aprova iniciar l’expedient a la Junta del 8 de març.

Quan acaba la Junta, seguim amb reunió d’equip de govern. I al sortir de l’Ajuntament contemplem la façana il·luminada de blau, pel dia mundial de l’aigua. Un dilluns complert!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari