Dilluns 14 de desembre: assemblea de l’ACM i Junta de govern

Dilluns 14 de desembre: assemblea de l’ACM i Junta de govern

A les 5 de la tarda em connecto a la XXIII Assemblea de l’ACM (Associació Catalana de Municipis). Dues hores d’assemblea amb més de 100 assistents. Temes molt importants, la majoria els vam comentar al comitè executiu de l’ACM de la setmana passada. Aprovem els comptes del 2019 i el pressupost del 2021, un pressupost molt important de més de 7 milions d’euros. La veritat és que l’ACM és molt important pel món municipal!

Acabo l’assemblea, em desconnecto just quan comença la cloenda, perquè comencem la Junta de Govern.
Una Junta de govern amb cinquanta-tres punts a l’ordre del dia on aprovem:

-l’acta de l’anterior Junta de govern

– quinze altes i dues denegacions al punt verd

– dues retirades de vehicles a la via pública

– dues targetes per aparcament per a discapacitats

– nou canvis de titularitat del rebut d’escombraries

– la renuncia d’un nínxol

– la venda d’un nínxol

– el padró del menjador de la llar d’infants, del mes de novembre per 537€

– llicència per tinença d’un gos potencialment perillós

– tres llicències d’obres

– aprovem factures per un total de 88.017,88€

– aprovem despeses menors per 2.886,53€

– Compra de paper a través de la central de compres de l’ACM (Associació Catalana de Municipis)
Aprovem la contractació del subministrament de paper d’impressió, en virtut de l’adhesió a la central de compres de l’ACM,  amb una comanda de 320 paquets de paper de fibra reciclada premium de color blanc, per un total de 1.098,20€ (IVA inclòs)

– les famílies beneficiàries del Xec Nadó
Vam aprovar a començaments de novembre, la convocatòria del un ‘Xec nadó’, adreçada a aquelles famílies bisbalenques que hagin tingut o adoptat un nen o una nena durant l’any 2019, amb l’objectiu d’ajudar-les amb les despeses.
Dins el termini per presentar la sol·licitud per acollir-se a aquesta subvenció (del dimecres 21 d’octubre fins al dimarts 17 de novembre de 2020) s’han presentat 11 sol·licituds.
S’aprova atorgar el xec nadó a 7 famílies que compleixen els requisits, a qui se’ls hi donarà diversos vals per un import total de 100€ per bescanviar als comerços locals per productes.
No s’atorga a 4 famílies per no complir els requisits estipulats a la convocatòria.
Convocarem individualment a les famílies beneficiàries per lliurar-los el Xec Nadó, i tindran fins el 31 de gener de 2021 per utilitzar-los als comerços adherits a la campanya.

– Adjudicació de les obres d’enderroc de la fassina, amb excepció de la torre
S’adjudica a l’empresa amb més puntuació en la licitació, on es van presentar disset empreses. S’adjudica per 56.745,72€. En uns dies es signarà el contracte i s’informarà de l’inici de les obres.

– Modifiquem de la planificació de la sol·licitud de la subvenció del PAM 2020-2023, de la Diputació de Tarragona
Sol·licitem modificar les anualitats de la subvenció PAM 2020/2023, quedant de la següent manera:
Pel 2020: Ampliació del local social de Can Gordei 53.164,47€ (queda tal i com ho vam sol·licitar)
Pel 2021: Ampliació del local social del Priorat, subvenció de 51.314,89€ (queda tal i com ho vam sol·licitar)
Pel 2022: Arranjament «La Fassina», subvenció de 100.000€ (es va sol·licitar pel 2021 però no tenim el projecte realitzat ni aprovat, per això sol·licitem passar-lo al 2022 per fer i aprovar el projecte el 2021); Arranjament infraestructures de la Riba 335.000,00€ (vam demanar pel 2021 però la subvenció que ens ha a torgat el PUOSC per aquesta inversió és pel 2022 i 2024, i per aquest motiu la passem al 2022) i Arranjament del camí del Priorat 100.000€ (queda tal i com ho vam sol·licitar)

– Atorgament de les subvencions per al transport escolar pel curs 2019/2020
Aprovem el pagament de les subvencions al transport escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès pel curs 2019/2020, a dues famílies per un total de 63€.
Degut a què hi va haver transport de setembre a mitjans de març, per la pandèmia de la Covid-19, s’han presentant menys famílies que els cursos anteriors.
De les 6 famílies beneficiàries, dues són les que han presentat els rebuts de pagament del transport escolar, i és a aquestes dues famílies a qui se’ls aprova el pagament.
Les quatre famílies beneficiàries restants, no han aportat els rebut de pagament del transport i, per tant, no es pot aprovar el pagament de la subvenció.

– iniciar l’expedient de la licitació per la compra de mobiliari i maquinària per diversos equipaments municipals
Aprovem iniciar l’expedient per la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del següent subministrament de mobiliari i maquinària:
Pels dos habitatges socials (antigues cases dels mestres): mobiliari bàsic i electrodomèstics bàsics
Per la sala de Plens: 11 cadires pel consistori
Pel local social de la Miralba: mobiliari pel bar, despatx i sala de reunions i maquinària pel bar
Pel local social de Can Gordei: reposar maquinària
Aprovem també ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques.
Es dividirà en dos lots:
Lot 1: mobiliari, per un total de 13.405,35€ (IVA inclòs)
Lot 2: maquinària i electrodomèstics, per un total de 9.142,76€
A l’última Junta de govern d’aquest 2020, s’aprovarà la licitació per tal que les empreses puguin presentar propostes.

– la liquidació del 4rt trimestre del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, en matèria d’ocupació
Aprovem la liquidació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en matèria d’ocupació corresponent al quart trimestre de 2020 per un import total de 5.902,11€.

– Liquidació del 4rt trimestre del conveni en matèria de serveis socials amb el CCBP
Aprovem la liquidació del quart trimestre de 2020 del conveni en matèria de serveis socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP).
Són 18.206,49€, i correspon als serveis prestats durant el quart trimestre de 2020: professionals i serveis socials bàsics (9.471,61€), SAD dependència i SAD social (2.165,26€), Servei d’acolliment residencial d’urgència (260,08€), Transport adaptat (686,11€), Serveis d’intervenció socioeducativa (460,99€), Immigració (268,95€), SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)(291,04€), Despeses TIC (92,47€), Centre obert (1.266,66€) i educadors de carrer (3.243,30€)

– la sol·licitud d’ampliació de termini de la subvenció al PAM 2018, de la Diputació de Tarragona
Sol·licitem a la Diputació de Tarragona l’ampliació del termini per l’execució de les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal, subvencionades en part pel PAM 2018, ja que no estaran acabades el desembre de 2021.
Les obres de rehabilitació de la fase 1 (pavelló més edifici annex per vestíbul i vestuaris) es liciten aquest mes de desembre i fixen una durada de 18 mesos d’obres.
Segons el PAM 2018 les obres haurien d’estar acabades a finals del 2021 i no podrem acomplir aquest requeriment.

A dos quarts de vuit del vespre ja hem acabat aquests punts, i passem als dos punts de la Junta que són competència del Ple.
La Junta d’avui incorpora les següents propostes:
– l’expedient 395/2020 Licitació del subministrament, instal·lació i manteniment de les càmeres lectores de matrícules
– l’expedient 1362/2019 Contractació de les obres corresponents a les fases 1.1 i 1.2 del projecte de remodelació del pavelló del poliesportiu municipal
Aquests dos expedients són competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 4 de juliol de 2019.

Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre.
Per aquest motiu el divendres vam enviar als regidors i regidores de la oposició un correu electrònic amb aquesta explicació i amb les propostes d’acord. La major part ens ha sol·licitat poder-hi assistir i els hem convidat.
Degut a les mesures preses per evitar la propagació de la Covid-19, aquests punts de l’ordre del dia de la Junta no es fan amb públic, només amb els regidors de la oposició que ho han sol·licitat, es grava i es retransmetrà per garantir així la seva publicitat.

– adjudicació del subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres lectores de matrícules a l’empresa que ha obtingut major puntuació
Adjudiquem el subministrament, instal·lació i manteniment de sis punts de càmeres lectores de matrícules a l’empresa TRADESEGUR,SA per 67.613,59€ amb la següent distribució:
2020: instal·lació 2 càmeres (Priorat i Miralba, que s’instal•laran a començaments dels 2021) i manteniment: 14.803,70€
2021: instal·lació 2 càmeres (Miralba i Can Gordei) i manteniment: 16.555,26€
2022: instal·lació 2 càmeres (Can Gordei i Esplai) i manteniment: 20.487€
2023: manteniment de les 6 càmeres: 5.255,88€
2024: manteniment de les 6 càmeres: 5.255,88€
2025: manteniment de les 6 càmeres: 5.255,87€

– licitació de les obres corresponents a la fase 1 del projecte de remodelació del poliesportiu municipal, que correspon al pavelló esportiu i els vestuaris
Proposem aprovar la licitació de la fase 1 de les obres de remodelació del poliesportiu municipal, mitjançant procediment obert, convocant la seva licitació, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació, així com els seus annexos.
La fase 1 és:
-la rehabilitació del pavelló actual: amb una superfície construïda amb el pavelló reformat de 909,84 m2.
Es rehabilita el pavelló municipal existent, dotant-lo dels serveis i requeriments necessaris per adquirir la categoria de PAV-1, pavelló bàsic poliesportiu, d’acord amb la normativa del Consell Català de l’Esport.
Per adequar el pavelló a la normativa actual, cal realitzar canvis en l’estructura de la coberta substituint les planxes de fibrociment i el fals sostre actuals per una coberta tipus sandvitx formada per: cara inferior a base de xapa ondulada perforada per millorar les condicions acústiques, capa mitja de panells de llana de roca amb barrera de vapor per millorar l’aïllament tèrmic i acabat de planxa d’acer galvanitzat i lacat.
Respecte de les instal·lacions, són ja obsoletes i se’n projecten de noves: una sala on instal·lar dipòsits per aigua d’ús de boca i pels acumuladors d’ACS dels vestidors, i una altra sala de risc especial per als dipòsits d’aigua per a garantir el cabal i la reserva suficient d’aigua necessaris per a les BIE (boques incendi equipades) de la xarxa contra-incendis, amb l’equip de bombeig necessari.
La capacitat de les grades és de 100 persones assegudes, mínim establert pel Consell Català de l’Esport per a un PAV-1, a banda de les dues localitats per a usuaris amb cadira de rodes.
La pista es situa per encabir-hi les dimensions reglamentàries d’un PAV-1, de 32x 20metres, amb l’alçada mínima requerida de 7 metres. L’estructura de la coberta es manté però es reforcen les encavallades d’acer existents i es disposarà d’una lluerna longitudinal central que donarà més il·luminació natural al centre de la pista.
Al mur que separa el pavelló del bar i restaurant, s’obra un gran finestral a manera de mirador per poder gaudir dels jocs o altres actes celebrats a la pista des de la sala de jocs del bar, prolongant a més la transparència en sentit longitudinal fins a la terrassa exterior del bar.
A la banda nord de la pista, es projecta un pas longitudinal d’uns 2 metres d’amplada, que serà una àrea d’escalfament pels jugadors i també servirà pel cas d’evacuació del públic.
– la construcció d’una edificació annexa al pavelló amb una superfície total de 364,60 m2. Va annexat al pavelló, on actualment hi ha les barbacoes.
Aquest nou edifici és d’una sola planta, i conté un porxo d’accés (de 23,60m2 útils), el vestíbul des d’on s’accedeix directament a les grades (de 45m2 útils), l’administració i control d’accés, els serveis higiènics per al públic, els 2 vestidors per als equips, el vestidor dels tècnics i àrbitres, la infermeria, el local de neteja, els 2 passos (peus bruts i peus nets) i l’accés a grades.

L’import total, amb IVA inclòs, de la fase 1 és de 1.256.563,51 € i la durada prevista de les obres de 18 mesos.
En el moment en el què surti publicat al perfil del contractant, comencen a comptar els dies perquè les empreses puguin presentar les seves propostes.

Avui una gran Junta amb propostes que feia temps que treballàvem, importants pel municipi i propostes que portàvem al programa electoral de les municipals de l’any passat (rehabilitació del poliesportiu municipal, càmeres lectores de matrícules, equipament locals socials, …).

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari