Divendres 4 de desembre: aprovem inicialment els pressupostos pel 2021

Divendres 4 de desembre: explicació dels pressupostos del 2021, que al Ple extraordinari d’avui hem aprovat inicialment

A les 8 del matí celebrem un dels Plens més importants: el d’aprovar els pressupostos per l’any vinent.
Els pressupostos són l’eina més important per executar projectes i serveis; és posar sobre la taula els recursos (ingressos provinents d’impostos, de subvencions,…) i decidir com els distribueixes entre les diferents partides i serveis i això acaba essent el que diferencia més un equip de govern d’un altre.
El pressupost pel 2021 ascendeix a 4.592.408,54€. Abans d’entrar en el detall del pressupost pel 2021, cal tenir en compte:
– Suposa un increment del 2,79% respecte el 2020
– Evolució del rati d’endeutament municipal, molt important complir aquest requisit perquè el límit màxim ara és el 70% però abans era del 110%.
Si no es compleix aquest requisit no es pot fer inversió i per això no es va poder fer inversió fins el 2016.
Ha suposat passar d’un endeutament de 1.188€ per bisbalenc el 2014 a un endeutament de 231€ per bisbalenc el 2020.

PRESSUPOSTOS 2021: CLASSIFICACIÓ PER CAPÍTOLS

Despeses 4.592.408,54€
Capítol 1 (personal) és d’1.471.287,12€ (1.442.385,17€ el 2020)
Un increment del 2% respecte el 2020. Aquest augment correspon a l’increment retributiu de l’exercici 2020 aplicat al personal al servei de l’Ajuntament, en virtut del Reial decret llei 2/2020, del 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Incorpora les noves places incloses al pressupost 2020 i que no s’han pogut convocar el 2020 perquè els PGE no ho permetien (Gestió de recursos humans i plaça d’arquitecte).

Capítol 2 (despeses corrents) és d’1.806.615,28€ (1.835.392,07€ el 2020)
Lleugera disminució de l’1,59% respecte el 2020. Disminueix per l’esforç de contenció de la despesa corrent que estem duent a terme, mitjançant la regularització de contractacions, per seguir oferint més serveis i millorant els actuals.
És per assumir la compra de béns corrents i el funcionament dels diferents serveis que prestem: lloguer de magatzems, rènting dels vehicles, lloguers de maquinària, transport públic municipal, manteniment d’edificis municipals, energia elèctrica dels edificis municipals i l’enllumenat públic, material informàtic, …

Capítol 3 (despeses financeres) és de 25.000€ (35.750€ el 2020)
Disminució del 30% respecte el 2020. Aquest capítol correspon als pagaments d’interessos i despeses dels préstecs contractats per l’Ajuntament.
La disminució és per les condicions actuals dels mercats financers i al fet que al 1r trimestre de 2020 es va acabar el lísing per la gespa del camp de futbol municipal.

Capítol 4 (transferències corrents) 294.418,40€ (306.815,48€ el 2020).
Disminució del 3,09% respecte el 2020. És per la reducció en els convenis en Serveis socials i ocupació, amb el CCBP i per passar a un altre capítol l’activitat esportiva (era un conveni i el 2021 es licitarà).
Inclou les quotes i aportacions a les entitats a les que en formem part les convocatòries de subvencions, els premis literaris per Sant Jordi 2021 i els convenis amb entitats.

Capítol 5 (fons de contingència) amb 37.122,19€ (21.485,12€ el 2020).
Per llei hem de dotar una partida amb un mínim i tenim el 0,81% del pressupost global. És una mesura contra la morositat. Aquesta partida s’utilitzarà en la regularització de la RLT.

Capítol 6 (inversions reals) amb 668.454,43 € (459.063,57€ el 2020), per dur a terme les inversions decidides per l’equip de govern, explicades més endavant. Suposa un 45,61% més que el 2020.

Capítol 8 (actius financers) amb 6.000€, el mateix import que els últims anys. És per poder concedir bestretes a les nòmines del personal.

Capítol 9 (passius financers) amb 283.511,12€ (363.471,12€ el 2020).
Són les quotes d’amortització previstes pel 2021 i les devolucions de dipòsits i fiances. Disminueix un 22% respecte l’any anterior, per amortització de préstecs.

Ingressos 4.592.408,54€
Capítol 1 (impostos directes) amb 2.556.537,84€ (2.459.537,84€ el 2020)
Suposa un increment del 3,94% respecte el 2020, per les plusvàlues i l’IAE (noves altes d’empreses).
Formen part d’aquest capítol: IBI (1.820.000€), impost vehicles (238.000€), plusvàlues (100.000€), IAE (225.000€), impost rústics (5.000€), impost característiques especials (autopistes) (158.537,84€).

Capítol 2 (impostos indirectes) amb 300.000€ (el mateix que el 2020)
Es preveu el mateix import que el 2020. És l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Capítol 3 (taxes, preus públics i altres) amb 665.857,60€ (645.401€ el 2020)
Increment del 3,17% respecte l’any anterior. En formen part: taxa recollida d’escombraries (390.000€), taxa cementiri (8.000€), taxa llar d’infants (30.000€), taxa menjador escolar llar d’infants (2.000€), taxa serveis culturals (100€), taxa llicències urbanístiques (18.000€), taxa cèdul·les habitabilitat i primera ocupació (29.000€), taxa expedició documents i certificats urbanístics (400€), taxa llicència activitats econòmiques (35.000€), taxa guals (4.200€), taxa utilització privativa companyies elèctriques (70.000€); taxa utilització priv. companyies telefonia mòbil (1€), compensació Telefónica de Espanya (12.000€), taxa venda mercat (1.000€), preu públic Casal d’Estiu i Nadal (13.000€), preu públic activitats esportives (1.000€), preu públic piscina (15.000€), preu públic podòleg (300€), interessos de demora (15.000€), quotes urbanístiques polígon industrial (19.856,60€) i altres ingressos (2.000€).

Capítol 4 (subvencions rebudes) amb 929.451,70€ (872.920,69€ el 2020)
Increment del 6,47% respecte el 2020. És degut per l’augment en la participació als tributs de l’estat. En formen part: participació tributs de l’Estat (671.000€), fons Cooperació de Catalunya (104.370,69€), programa Jutjat de Pau (3.000€), retorn orgànica i selectiva: (46.268€), programa escoles bressol (27.075€), programa piscines (6.895,20€), programa peridomèstics (4.000€), activitats culturals, Diputació Tarragona (6.133€), altres (3€, és garantia juvenil, activitats culturals i el % d’impostos i taxes de l’activitat d’Idiada que no en sabem l’import fins a finals 2021), aportació IDIADA per festes (3.600€), per despeses relacionades amb la Covid-19 (31.924,48€), projectes d’interès ciutadà i activitat econòmica (25.182,33€).

Capítol 5 (ingressos patrimonials) amb 19.980€ (22.365,60€ el 2020)
Suposa una disminució del 10,67% respecte el 2020. Són: interessos de dipòsits: (1€), arrendament de finques urbanes (6.000€ el conveni Club sXX i bar Can Gordei), concessions administratives (Servei d’aigua (12.572€), telecomunicacions (2€), bar piscina estiu (650€), bar Festa Major (755€))

Capítol 6 (alienació d’inversions reals) amb 1€(150.000€ el 2020)
Posem 1€ per deixar la partida oberta, per si hi ha ingressos provinents de venda de parcel·les de propietat municipal.

Capítol 7 (transferències de capital) amb 114.580,40€ (11.637,40€ el 2020)
Subvenció de la Diputació de Tarragona l’obertura de franges forestals (11.636,40€) i pel PAM (114.580,40€), que pel 2021 la subvenció és per les ampliacions dels locals socials de Can Gordei i el Priorat .

Capítol 8 (actius financers) amb 6.000€, el mateix import que els anys anteriors
És la devolució de les bestretes concedides al personal.

PRESSUPOST 2021: CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES PER SERVEIS

Càmeres lectores: 16.555,26€ (46.000€ el 2020) Instal·lació de 2 càmeres, una al Priorat i una a la Miralba, i el manteniment de l’any.

Mobilitat: 18.000€ Continuar amb la senyalització viària del municipi. Inclou senyalització d’edificis municipals, de vialitat dels carrers i alguns canvis de sentit. Tot això basant-nos el l’estudi de mobilitat realitzat per la Diputació de Tarragona el 2016.

Servei de prevenció i extinció d’incendis: 35.000€
Són les franges forestals (30.000€) i el conveni amb l’ADF Clot de Bou (5.000€)

Parcs i jardins: 220.276,84€
Són el personal (101.434,98€), lloguer magatzem per la brigada (15.000€), arrendament i compra de maquinària (1.500€), manteniment i millores parcs i jardins (25.000€), treballs externs neteja voreres urbanitzacions (60.000€), àrea recreativa del Montmell (796,15€), educació ambiental, Mancomunitat Penedès-Garraf (1.545,71€), camins (15.000€)

Assistència social primària: 102.357,37€
Són: edifici rebost solidari (2.200€), productes alimentaris (5.000€), conveni Serveis Socials amb el Consell Comarcal (65.157,37€ que és inferior al 2020 perquè no seguim amb el servei d’educadora de carrer. Quan es pugui tornar a engegar aquest servei, segons mesures de la Covid, licitarem el servei), ajudes a famílies vulnerables (10.000€), subvencions a famílies afectades per la Covid-19 (20.000€, la segona convocatòria d’aquestes subvencions)

Foment de l’ocupació: 94.975,10€
Són: Personal (50.317,46€), cursos ocupacionals (12.000€), subvencions autònoms i empreses afectades per la Covid-19 (20.000€, la segona convocatòria d’aquestes subvencions), conveni ocupació amb el Consell Comarcal (12.657,64€, és inferior a l’any passat perquè el 2021 l’estat retalla els diners que envia al SOC, per formació i ocupació).

Habitatge i urbanisme:207.576,36€
Són: personal (183.076,36€), aplicacions informàtiques (4.500€, programes específics per urbanisme), valoracions i peritatges (5.000€), estudis i treballs tècnics externs (15.000€, és un import baix perquè ja tenim 3 partides amb un total de 30.000€, pels projectes de la Riba, el camí del Priorat i la fassina).

Vies públiques: 77.216,98€
Són personal (27.216,98€), manteniment de carrers del municipi (30.000€), projecte camí peatonal Priorat (10.000€), projecte d’adequació de la fassina (10.000€).

Clavegueram i abastament d’aigua potable: 297.627,29€
Són la conservació i manteniment depuradora Esplai (18.000€), estudis i treballs tècnics (13.000€), millores a la xarxa d’aigua (256.627,29€), projecte d’arranjament de les infraestructures de la Riba (10.000€).

Recollida, gestió i tractament de residus: 590.000€
Són la recollida (440.000€) i les taxes per tones de residus (150.000€).

Neteja viària: 43.716,98€
Són el personal (27.216,98€), maquinària i manteniment de maquinària (3.000€), vestuari servei de brigada (1.500€), rènting vehicles i combustible (12.000€, amb un nou vehicle rènting per la brigada).

Cementiri: 2.000€

Enllumenat públic: 295.433,96€
Són el personal (54.433,96€), arrendament maquinària (4.000€), reparació i conservació (10.000€), energia elèctrica (120.000€, el cost del consum elèctric de l’enllumenat municipal), compra cistella (57.000€), canvi a lluminàries LED’s i reposició fanals solars (50.000€).

Llar d’infants, primària i institut: 353.352,18€
Són el personal (234.652,18€), rènting fotocopiadores (1.000€), manteniment edificis (42.200€), vestuari (1.000€), productes i serveis de neteja (12.000€), conveni amb l’escola Ull de Vent (14.500€, conveni amb l’escola pel material escolar de l’escola), conveni amb l’AMPA (17.000€, pels llibres escolars), subvencions escolars (29.000€, subvencions del menjador escolar i transport escolar de l’escola Ull de Vent, i les subvencions pels llibres de l’IES Coster de la Torre), premis al mèrit escolar (2.000€).

Cultura: 164.477,16€
ÉS el personal (40.127,16€), material (1.800€), manteniment CMC (15.300€), activitats culturals (22.000€), escola de música (38.000€), edició llibre Sant Jordi i concurs literari (3.750€), subvencions i convenis amb entitats i associacions (43.500€).

Oci i temps lliure : 204.594,66€
És el personal (11.568,22€), manteniment edificis (8.500€), activitats Racó de la Gent Gran (35.000€, gimnàstica per gent gran, cursos de la memòria i dinamització del Racó de la gent gran), pla local de joventut (5.000€), casals d’estiu i de Nadal (23.000€), Jove Baix Penedès (3.003€, per estar dins Jove Baix Penedès, del Consell Comarcal del Baix Penedès), ampliació local social del Priorat (65.358,97€), ampliació local social de Can Gordei (53.164,47€), bústies urbanitzacions (10.000€).

Festes: 119.160,50€
És el lloguer de material (32.160,50€), actuacions (80.000€), seguretat Festa Major (7.000€).

Esport: 143.280,48€
Són: dinamització d’activitats esportives (15.000€), conveni amb Joventut Bisbalenca (23.000€), patrocinis esportius (2.000€), material i manteniment zones esportives (16.000€), gestió piscina, consergeria camp de futbol i direcció obres poliesportiu (77.280,48€, s’ha de tornar a licitar el servei de gestió de la piscina. La consergeria del camp de futbol funciona amb la nova licitació, des de fa una setmana. I la direcció d’obres pel poliesportiu s’ha de licitar. El projecte està aprovat definitivament però no incloïa la direcció d’obres), millores instal·lacions piscina (10.000€).

Sanitat i benestar animal: 46.462,75€
És el tractament de plagues, eradicació processionària, control colònies de coloms i control de colònies de gats (22.902,02€), centre recollida animals domèstics, Mancomunitat Penedès-Garraf (10.560,73€), servei de podòleg i les ambulàncies (13.000€).

Agricultura: 600€. Aigua a disposició dels pagesos per ensulfatar.

Fira: 3.000€

Transport urbà: 90.120,72€. El transport municipal i el comarcal.

Òrgans de govern: 192.143,62€
Són la retribucions polítics (127.743,62€), assistències a òrgans de govern (9.800€), telèfons i mòbils (2.000€), atencions protocolàries (3.000€, lots de Nadal pels treballadors i sopar de Nadal dels treballadors), publicitat (1.600€), servei premsa i Xarxes Socials (25.000€), revista municipal (20.000€), subvencions Xec nadó (3.000€).

Administració general: 732.002,07€
Són el personal (484.579,88€), rènting fotocopiadores (5.000€), manteniment i funcionament edifici (36.700€), premsa, revistes, llibres i altres publicacions (1.000€), material informàtic no inventariable (1.600€), assegurances (17.000€), correus (3.000€), publicacions en diaris oficials (3.000€), servei recaptació (75.000€), jurídics i contenciosos (15.000€), oposicions i proves selectives (3.000€), altres despeses (3.000€), locomoció (1.000€), interessos de demora i altres despeses financeres (5.000€), fons contingència (37.122,19€), serveis de prevenció i riscos laborals (25.000€), adequació instal·lacions Ajuntament (10.000€), bestretes al personal (6.000€).

Organització entitats locals: 12.947,80€
Són les quotes serveis generals Mancomunitat Penedès Garraf (6.071,37€), associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU) (481,16€), associació de municipis catalans per la recollida selectiva (231,29€), Federació de Municipis de Catalunya (FMC) (591,14€), Associació Catalana de Municipis (ACM) (756,49€), Consorci de promoció turística del Penedès (1.500€), Consorci Localret (409,34€), Cicle Gaudí de cinema en català (2.057€), Institut d’Estudis Penedesencs (500€), Federació Catalana dels 3 Tombs (350€).

Participació ciutadana: 72.000€

Servei d’informació i inspecció municipal: 144.019,34€
És el personal (129.019,34€), rènting vehicle (8.000€, inclou un nou vehicle de rènting), vestuari (1.000€), manteniment i combustible vehicles (6.000€).

Deute públic: 303,511,12€
Són les quotes dels préstecs (283.511,12€) i els interessos (20.000€).

INVERSIONS 2021
Inversions al pressupost 2021: 668.454,43€

Càmeres lectores de matrícules: 14.803,70€
Properament aprovem l’adjudicació definitiva per la compra, instal·lació i manteniment de 6 càmeres lectores de matrícules. ÉS una inversió plurianual del 2021, 2022 i 2023. Aquest import és de les dues càmeres del 2021 i el manteniment de l’any.
Aquestes dues càmeres aniran al Priorat i a la Miralba.

Servei de prevenció i extinció d’incendis: 30.000€
Franges forestals.

Ampliació local social del Priorat: 65.358,97€
El projecte d’ampliació del local social del Priorat, està aprovat definitivament i l’obra s’executarà el 2021. Se’ns ha atorgat subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona per 51.314,89€. La resta és amb recursos propis

Ampliació local social de Can Gordei: 53.164,47€
El projecte d’ampliació del local social de Can Gordei i de la rampa d’accessibilitat a la pista, està aprovat definitivament i l’obra s’executarà el 2021. Se’ns ha atorgat subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona per 53.164,47€. La resta és amb recursos propis

Xarxa d’aigua i clavegueram: 256.627,29€
Inclou la primera fase de connexió al CAT per abastir d’aigua el Priorat i el nucli. També inclou les inversions que falten per adequar la depuradora de l’Esplai a la normativa.
Aquesta partida s’ampliarà amb millores a la xarxa d’aigua al Papagai, Priorat i Can Gordei.

Canvi a lluminàries LED’s i reposició fanals solars: 50.000€
Continuar canviant l’enllumenat per LED’s i reparar fanals solars de la Masieta i Santa Cristina

Parcs infantils: 5.000€
Continuar actualitzant l’equipament dels parcs infantils

Renovació bústies urbanitzacions: 10.000€
Inversió prevista que comencés aquest 2020, però amb la Covid-19 no ho hem iniciat. Començarem aquest 2021 per la Pineda de Santa Cristina.

Compra camió cistella: 57.000€
També estava previst per aquest 2020. No s’ha comprat perquè esperàvem que l’ACM ho licités i poguéssim adherir-nos a la central de compres.
De moment l’ACM no ho ha incorporat. L’enginyer municipal ja està preparant els plecs de clàusules

Pressupostos participatius: 72.000€
Primer aprovarem el reglament i després ja es podran fer i executar els pressupostos participatius.

Adequació instal·lació Ajuntament: 10.000€
L’enginyer municipal està acabant de preparar el projecte i s’executarà el 2021.

Millores instal·lacions piscina: 10.000€
Cal canviar tota la maquinària de la piscina.

Redacció projecte canvi instal·lacions barri de la Riba: 10.000€
Redactar i aprovar el 2021 el projecte de canvi de la xarxa d’aigua, soterrar l’enllumenat públic i posar tub per soterrar la fibra òptica, al barri de la Riba.
És una obra de més d’1 milió d’euros, que compta amb subvenció del PAM de la Diputació i PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, de la Generalitat) pel 2022.

Redacció projecte camí peatonal Priorat-nucli: 10.000€
El 2021 es redactarà el projecte de fer un camí peatonal entre el Priorat i el nucli. És una inversió subvencionada pel PAM de la Diputació pel 2022.

Redacció projecte adequació edifici de la fassina: 10.000€
En les properes setmanes aprovarem l’adjudicació de l’enderroc de la fassina, menys la torre, perquè a començaments d’any puguin iniciar l’enderroc.
Durant el 2021 es redactarà i aprovarà el projecte d’adequació de la torre i del solar que quedarà després de l’enderroc.
És una inversió subvencionada pel PAM de la Diputació pel 2022.

Aplicacions informàtiques urbanisme: 4.500€
Adquisició de dos programes pels tècnics urbanístics municipals

INVERSIONS A REALITZAR EL  2021:

Provinents del pressupost 2020:
Enderroc fassina: 77.690,54€

Enderroc masia de la Miralba: 17.830,93€
Aquest mes de desembre es farà el contracte menor per l’enderroc. I, encara que es faci el 2021, es reserva aquest import del rpessupost 2020.

Mobiliari cases dels mestres, sala Plens de l’Ajuntament i local de la Miralba: 11.678,80€

Maquinària locals de la Miralba i Can Gordei: 7.915,79€
Aquest mes de desembre s’iniciarà la licitació de la compra de mobiliari i maquinària pel local social de la Miralba, maquinària pel local social de Can Gordei, mobiliari i electrodomèstics pels dos habitatges socials i cadires per la sala de plens.
S’adjudicarà durant el 2021 però els diners estaran reservats del 2020.

Rehabilitació poliesportiu municipal, fase 1: 1.256.563,51€
El projecte de rehabilitació ja està aprovat definitivament i tenim tot l’import per executar la primera fase. Durant aquest mes de desembre s’iniciarà la licitació de les obres.

Del pressupost 2021:
Les que ja he comentat.

Aquest pressupost pel 2021 s’ha aprovat inicialment gràcies als nostres vots, ja que els dos regidors del PSC han votat en contra, la regidora d’ARA la Bisbal han votat en contra i la regidora d’ERC ha votat en contra. El regidor d’Units només ha estat al Ple un quart d’hora.

Molt orgullosa de la feina que hem fet tot l’equip de govern i la gran professionalitat de la secretària i la interventora!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari