Dilluns 15 de juny: fa un any de la constitució del govern d’aquesta legislatura i celebrem Ple ordinari

Dilluns 15 de juny, confinament: fa un any de la constitució del govern d’aquesta legislatura i celebrem Ple ordinari

Avui fa un any que vaig prendre possessió del càrrec d’alcaldessa i que, juntament amb la Judith, la Leo, el Feliu, el Félix i la Paqui vam començar una nova legislatura amb l’equip de govern de Compromís amb la Bisbal, governant amb majoria absoluta.
Una gran responsabilitat que ens van atorgar els bisbalencs i les bisbalenques a les votacions de les municipals, i treballem per ser-ne dignes.  La Judith, la Leo i el Feliu, repeteixen legislatura i el Félix i la Paqui s’estrenaven de regidors. Formem un gran equip!
Molt bons records de fa un any, que compartim amb tots vosaltres i agraïment a tots els que en vàreu fer confiança.

A les 7 de la tarda celebrem Ple ordinari, telemàtic també per garantir les condicions sanitàries i evitar el contagi. Durant tot el Ple una regidora ha tingut problemes de connexió però ho hem anat solventant. Aquí hi ha el resum del Ple:

Al Ple hi assistim tot el consistori: 1 regidora d’ERC, 1 regidora d’ARA la Bisbal, 1 regidor d’Units per la Bisbal, 2 regidors del PSC i 6 regidors de Compromís amb la Bisbal.

A) Part resolutiva
Punts 1 i 2: Aprovacions de les actes del ple ordinari del 16 de març i del Ple extraordinari de l’11 de maig
Les intervencions, dels punts 1 al 5, segueixen l’article 107.b) del ROM on diu que l’ordre de les intervencions van per ordre de menor a major representativitat a l’Ajuntament, durant un màxim de 5 minuts al primer torn i de 3 minuts al segon. Per tant, l’ordre serà: ERC, ARA la Bisbal, Units per la Bisbal, PSC i Compromís amb la Bisbal
L’acta s’aprova per unanimitat

Punt 3: Aprovació de la modificació del Calendari Fiscal 2020
En el Ple ordinari del 16 de desembre de 2019 es va aprovar el calendari fiscal per aquest 2020. Posteriorment es va enviar a BASE Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, que és a qui tenim delegada la gestió de cobrament d’impostos i taxes, a excepció de la taxa de conservació del cementiri.
Però, amb la declaració de l’11 de març del 2020 de l’Organització Mundial de la Salut, del brot de la Covid-19 com a pandèmia internacional i el conseqüent estat d’alarma aprovat pel Govern de l’Estat, és possible i convenient la modificació del calendari fiscal d’aquest any, com a mesura urgent i extraordinària.
La Diputació de Tarragona va aprovar per Decret de presidència el 18 de març, modificar el calendari de pagament de tributs a través de BASE-Gestió d’Ingressos per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del Covid-19, per no haver de fer front a impostos i taxes durant aquests mesos.
En el cas dels impostos i taxes de la Bisbal, es van passar a finals de juliol tots els que eren pels mesos de maig i juny.
Ja està en vigor des que es va aprovar per Decret a la Diputació de Tarragona però, com que el mes de desembre de l’any passat vam aprovar per Ple el calendari fiscal, considerem apropiat aprovar aquesta modificació per aquest Ple.
S’aprova per unanimitat.

Punt 4: Moció d’Alcaldia sobre el Manifest d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Penedès per a una estratègia comuna per tal d’impulsar socioeconòmicament la comarca
Al Consell d’alcaldies del 12 de maig, els alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès vam aprovar un manifest per compartir una estratègia comuna per tal d’impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.
A partir d’aquí els diferents municipis portem al Ple aquest manifest.
Aquesta estratègia començava amb la creació de la Taula del Baix Penedès des de la qual es va fer públic el greuge continuat que pateix el conjunt de la comarca, que es tradueix en aspectes com una sostinguda baixa inversió per part de les administracions superiors, amb una distorsió entre la necessitat real i el nombre d’efectius pel que fa a mossos, agents rurals, bombers i mestres, entre d’altres.
Actuàrem per presentar esmenes molt concretes als pressupostos del 2020 de la Generalitat de Catalunya, on la comarca del Baix Penedès rep una quantia insignificant envers les necessitats reals que té. Eren esmenes a diferents departaments, però demanàvem atenció a quatre accions ben concretes. Totes van ser desestimades al Ple del Parlament.
Ara, amb la crisi sanitària i socioeconòmica de la pandèmia de la COVID19, la situació s’ha agreujat en tots els aspectes que ja vàrem reclamar tots els alcaldes i alcaldesses:
– L’aposta per millorar la sanitat a la comarca amb les inversions necessàries a l’Hospital del Vendrell i a la resta d’àrees bàsiques.
– La reducció de l’atur a partir del les necessitats recollides al Pla estratègic de desenvolupament i ocupació del Baix Penedès 2017-2022 del Consell Comarcal del Baix Penedès. Malauradament seguim essent la comarca amb l’índex d’atur més alt de Catalunya.
– La necessitat de donar resposta social a les situacions de vulnerabilitat i pobresa, i d’assistència social que viuen les famílies dels nostres municipis, amb un increment continuat i sense fre ni esperança per que s’aturi.
– La mobilitat per raons laborals a la comarca és, en bona part, a l’àrea metropolitana de Barcelona. El fet de mantenir distàncies, el risc de contagi i la precarietat del transport públic són motius pels quals no sigui la millor opció. Per aquest motiu el transport privat per l’autopista C32 és continuat. La possibilitat de prorrogar les concessions de les autopistes farà augmentar encara més la diferència competitiva entre empreses i autònoms; així com la despesa en transport de les persones treballadores en aquesta zona.
La comarca del Baix Penedès no pot seguir menystinguda per la Generalitat de Catalunya com fins ara. Tenim necessitat de revertir aquesta situació que ja teníem i que amb la crisi de la COVID19 esdevindrà crònica.
Per tot això, i després de l’aprovació del Pressupost 2020 de la Generalitat de Catalunya, i de la anunciada pròxima revisió pel govern de la Generalitat, els alcaldes i les alcaldesses demanem, que s’inclogui en l’esmentada revisió, de manera prioritària:
a) Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant les actuacions pendents a l’Hospital del Vendrell d’ampliació del servei d’Urgències, consultes externes, hospital de dia, llits d’hospitalització, de pal•liatius i de llarga estada i aparcament.
b) Dotar a tots els municipis de la comarca d’un Pla de xoc de contractació pública destinat als col·lectius més afectats per la pèrdua de llocs de treball a conseqüència de la COVID19.
c) Incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les persones en risc de vulnerabilitat.
d) La bonificació dels peatges habituals a la C32 en els trams que connecten la comarca amb altres punts com són les entrades a la mateixa autopista i el peatge de Cubelles, el 100% de l’import total, mentre duri la concessió.
Demanem també que s’atenguin el conjunt de propostes plantejades el passat mes de gener a la Taula del Baix Penedès (mobilitat, política industrial, sostenibilitat, medi natural, etc.)
Donar trasllat d’aquest manifest al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, als membres de la Taula del Baix Penedès i a tots els ajuntaments de la comarca.
S’aprova per unanimitat

Punt 5: Moció d’Alcaldia per a unes escoles i una educació amb seguretat al Baix Penedès
Al Ple extraordinari i urgent del Consell Comarcal del Baix Penedès, celebrat el 26 de maig de 2020, s’aprovà per majoria absoluta la següent moció que avui presento al Ple de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, per la seva aprovació:
El Consell Comarcal del Baix Penedès, com a màxim òrgan representatiu de la nostra comarca, vol manifestar la seva preocupació en referència al futur de les Escoles dels nostres municipis i a l’educació dels nostres alumnes. Des del primer moment, i fins a dia d’avui, la voluntat del Consell Comarcal i dels Ajuntaments de la comarca ha estat la total disposició i col•laboració amb el Departament d’Educació i, més concretament, amb els Serveis Territorials del Departament al Camp de Tarragona. Així continuarà essent per tal de garantir un retorn a les Escoles amb el compliment de tots els protocols de seguretat.
El sistema educatiu al Baix Penedès som tots i totes, en primer lloc el Departament d’Educació i els centres, tan públics com concertats, professors, sindicats, alumnes, AMPAS i famílies; en segon lloc, les institucions comarcals i locals, Consell Comarcal i els Ajuntaments. En el cas del Consell Comarcal i els municipis del Baix Penedès, no es podria entendre que la responsabilitat del Departament d’Educació recaigui sobre els Ajuntaments i el Consell Comarcal, els quals no tenen ni les competències ni el pressupost per tirar endavant accions que s’haurien de desenvolupar des del Departament d’Educació, òrgan competent i responsable en la matèria.
Des del Serveis Territorials se’ns convoca a una reunió explicativa a només 48h del començament de reinici de curs. Aquesta improvisació ens preocupa perquè el marge de maniobra és molt limitat. Igualment, ens angoixa l’organització del curs vinent, a només tres mesos i amb una reducció de les ràtios d’alumnes prevista que farà necessari multiplicar les aules disponibles. I en un territori en constant creixement i una alta matrícula viva que fa imprevisible qualsevol inici de curs.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Demanar al departament d’Educació que abans de fer públiques decisions que puguin afectar a les competències, responsabilitats, serveis, instal·lacions, pressupostos o autonomia del Consell Comarcal i dels Ajuntament del Baix Penedès es reuneixi amb els municipis per acordar les diferents fórmules de col·laboració entre administracions. Actuar d’una altra manera, com s’ha fet, pot posar en risc aquestes col·laboracions.
Donar trasllat de l’acord al Consell Comarcal del Baix Penedès, a l’escola Ull de Vent, a l’IES Coster la Torre, als Serveis Territorials d’Educació del Camp de Tarragona, a la Conselleria d’Educació del Govern de la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de la comarca
S’aprova per majoria absoluta (10 vots a favor i 1 vot d’ERC d’abstenció)

B) Activitat de control (es dóna compte, no són propostes que es sotmetin a votació)
Punt 6: Donar compte de la Resolució de la Comissió de preus de Catalunya sobre la modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua
En el Ple extraordinari del 12 de desembre 2019, es va aprovar per unanimitat la no acceptació de la modificació de tarifes del servei d’abastament d’aigua potable proposada per l’empresa concessionària FCC-Aqualia S.A.
Aquesta modificació suposava augmentar la tarifa del 1r tram de consum (de 0 a 20m³) i dues de les tres quotes fixes (la quota de servei i la de conservació d’infraestructures) que es van rebaixar en un 30% l’any 2017. L’increment global proposat és un 10% superior a l’actual, segons informa la concessionària, per cobrir unes pèrdues que estimen en 65.141€ anuals.
Per rebutjat aquest increment de tarifes, cal aprovar-ho per Ple i després remetre-ho a la Comissió de Preus de Catalunya perquè resolgui.
Aquest mes de març ens arriba l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya de l’11 de febrer de 2020 que acorda denegar la sol·licitud de modificació de tarifes, d’acord amb les conclusions del Ple del 12 de desembre.
En aquest Ple donem compte d’aquesta resolució de la Comissió de Preus de Catalunya.

Punt 7: Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2020-0181, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019
Donem compte al Ple del Decret d’Alcaldia del 14 de març de 2020, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
Aprovada la liquidació s’ha d’enviar una còpia a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d’Hisenda, abans de finalitzar el mes de març. Complint així amb l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Punt 8: Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019
Donem compte de l’informe d’intervenció de la liquidació del pressupost 2019, d’acord amb el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, del 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, del 2 de novembre.
L’informe ha de fer constar si l’Ajuntament compleix o no amb l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que són d’obligat compliment i que marcaran si l’Ajuntament pot fer inversió.
Aquest informe certifica que:
Complim l’objectiu d’estabilitat pressupostària (estabilitat pressupostària: situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el SEC-10).
Es compleix perquè tenim superàvit pressupostari (els ingressos dels capítols 1 a 7 del pressupost són suficients per finançar les despeses dels capítols 1 a 7 del pressupost, la qual cosa representa una situació de superàvit pressupostari) i una capacitat de finançament d’1.030.156,39€.
Complim l’objectiu de la regla de la despesa (situació en la qual la variació de la despesa computable no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut corresponent a aquest exercici).
Es compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa perquè la variació de la despesa computable entre el 2019 i el 2018, no supera la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut, publicada pel Ministeri d’Economia, d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa.
Complim amb l’objectiu del límit de deute públic, establert en el 110%, d’acord amb normativa vigent.
Complim amb aquest objectiu perquè l’import del deute viu total a 31 de desembre de 2019 és d’1.172.708,82€, que suposa un percentatge de deute viu del 28,83%, molt inferior al límit de deute, situat en el 110 %.

Punt 9: Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2020-0179, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini
Donem compte al Ple del Decret d’Alcaldia del 13 de març de 2020, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini d’aquesta Corporació per al període 2021 – 2023. Aquest pla és la previsió d’ingressos i despeses pel 2021, 2022 i 2023, per donar compliment a les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Amb el Decret hi ha la memòria explicativa d’aquest pla.

Punt 10: Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la modificació de crèdit 1ALC/2020 en la modalitat de generació de crèdits per ingressos
Donem compte de l’informe d’intervenció que acompanya la modificació de crèdit 1ALC/2020, aprovada per Decret d’alcaldia el 6 de febrer de 2020.
La modificació de crèdit va ser per la partida de formació que tenia 8.000€ i hi vam afegir import fins arribar als 25.400€.
I els diners surten de la subvenció de la Xarxa Comarcal d’Ocupació per aquesta finalitat. Ja que l’objecte d’aquests 25.400€ és la formació, dins la Xarxa Comarcal d’Ocupació amb subvenció del SOC.
Avui donem compte de l’informe d’intervenció relatiu a aquesta modificació de crèdit. Per cada modificació de crèdit cal un informe favorable d’intervenció conforme es compleixen tots els paràmetres de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’informe és favorable perquè conclou que es compleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de la regla de la despesa i l’objectiu de límit de deute.

Punt 11: Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la modificació de crèdit 2ALC/2020 en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit
Donem compte de l’informe d’intervenció que acompanya la modificació de crèdit 2ALC/2020, aprovada per Decret d’alcaldia el 14 d’abril de 2020.
La modificació de crèdit va ser per incorporar, al pressupost del 2019, crèdits corresponents a compromisos de despesa adquirits el 2019, però que no s’havien pogut pagar perquè no estaven acabats.
Per exemple el conveni amb l’ADF que justificaven la subvenció a finals de gener, contracte de redacció de projectes d’ampliació de locals socials que a finals d’any no estaven acabats, ….. Són despeses per les que hi havia partida però que no es van poder pagar a finals d’any.
En el Decret del 14 d’abril s’aprova pagar-ho amb partides de despesa del 2019. Són un total de 272.146,96€
En el mateix Decret també s’aprova incorporar crèdits de 2019 per projectes que no s’han pogut iniciar. En aquest cas són 1.034.981,46€ per les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i construcció dels vestidors.
I els diners surten de les subvencions concedides i de romanent de tresoreria.
Avui donem compte de l’informe d’intervenció relatiu a aquesta modificació de crèdit.
Per cada modificació de crèdit cal un informe favorable d’intervenció conforme es compleixen tots els paràmetres de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L’informe és favorable perquè conclou que es compleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de la regla de la despesa i l’objectiu de límit de deute.

Punt 12: Donar compte de l’execució del pressupost del primer trimestre de 2020
Les entitats locals hem de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP, en endavant), abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre, un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre, en virtut de l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
La informació relativa a l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament, corresponent al primer trimestre de 2020, es va remetre al MINHAP el 06/05/2020.
Donem compte de l’informe de secretaria-intervenció en aquest Ple, conforme s’ha tramés la informació dins el termini establert.

Punt 13: Donar compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2020
El període mitjà de pagament, definit al Reial decret 635/2014, del 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament que estableix la Llei de contractes del sector públic, i la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
D’acord amb la normativa, hem de remetre al Ministeri d’Hisenda la informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors.
L’Ajuntament complim amb l’obligació de presentar la informació requerida corresponent al primer trimestre del 2020, ja que es va enviar el dia 4 de maig de 2020.  Complim amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst pel 1r trimestre de 2020, que és de 29,35 dies.

Punt 14: Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Donem compte dels Decrets d’alcaldia de març fins a començaments de juny. Els Decrets són públics des del moment en què es signen i es pengen al portal de transparència, però cal donar compte al Ple ordinari.

Punt 15: Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
Donem compte dels acords de Juntes de Govern local des de l’últim Ple ordinari fins ara. Les actes de les Juntes de Govern són públiques i es pengen al portal de transparència quan estan aprovades, però cal donar-ne compte al Ple ordinari.

Punt 16: Informe d’Alcaldia
El PSC, Units per la Bisbal i ERC, van publicar a les xarxes socials a mitjans de maig, i entrant-ho després per registre, dues acusacions greus cap a l’equip de govern i als treballadors: no compliment de la llei de protecció de dades i dubtós pagament de factures.
Som els primers que creiem que cal denunciar totes les il·legalitats i mala gestió des de qualsevol àmbit, del municipal també. I una prova és la notícia que va sortir pocs dies amb la sentència, no ferma, que condemna a l’ex-alcalde Puigibet a 4 anys d’inhabilitació per prevaricació.
Però publicar mentides i desconeixement de procediments a les xarxes, sense preguntar, i no rectificar quan s’aclareix, té un nom: demagògia.
I per aquest motiu, vull aclarir aquestes dues falses acusacions i els demano que ho rectifiquin als seus perfils de les xarxes socials. Si no ho fan, entenem que no ho han entès o que qui els assessora no està ben informat o que el busquen no és que es facin bé les coses sinó fer demagògia, i això pot tenir les seves conseqüències.
Començo per les factures que diuen que no estan justificades ni publicades.
Vostès tenen accés al registre electrònic de l’Ajuntament i, per tant, tenen accés a totes les factures que s’entren, així com als acords dels seus pagaments en les Juntes de Govern.
Els Decrets d’alcaldia que citen del 2019, fan referència a l’aprovació de factures degudament conformades pels responsables dels respectius serveis, que acrediten que s’ha prestat el servei o s’ha rebut la compra sol•licitada. Per tant, tot el que es paga s’ha fet o comprat.
Al pressupost hi ha crèdit per pagar-les i les factures compleixen els requisits formals i materials exigits. L’informe de secretaria-intervenció adverteix que hi ha deficiències en la seva tramitació i/o de facturacions realitzades sense cap contracte.
Quan vam entrar a govern el 2015 hi havia molt pocs contractes formalitzats i molt pocs serveis licitats. En els 5 anys que portem de govern s’han tramitat més de 50 licitacions de serveis i obres i regularitzat molts contractes. És veritat que no tots i és en el que s’està treballant.
Però per donar continuïtat als serveis públics en virtut de l’interès general i d’acord amb els informes emesos pels responsables dels serveis, i tenint en compte que s’ha prestat efectivament el servei, les factures s’aproven i es paguen. Si no es fes es produiria un enriquiment injust, ja que no pagaríem a qui ha prestat un servei o venut un producte a l’Ajuntament.
Exemples d’aquestes factures: la neteja dels carrers després del correfoc, les compres als comerços bisbalencs, reparacions de maquinària de la brigada, …
Algunes d’aquestes factures a què es fa referència ara ja estan licitades, com per exemple el tema de plagues.
El segon a comentar és l’ incompliment, segons aquests grups polítics, de la llei de protecció de dades.
Cal dir que és complicat complir la llei de protecció de dades i la llei de transparència. Per això, el que publiquem és en base a la llei i a recomanacions de la Diputació i Generalitat.
Diuen que estem publicant nom i cognoms dels empadronats, DNI dels que sol·liciten permís d’armes i totes aquestes dades més matrícules de cotxes i pòlisses d’assegurança en responsabilitats patrimonials.
Les dades publicades als Decrets d’Alcaldia que fan referència, no tenen la categoria d’especial protecció, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Dir també que, en cap cas, apareix el nom i cognoms de l’interessat i el seu número d’identificació complet.
Concretament:
Els Decrets d’Alcaldia número 2020-0022 i 0023 del 15 de gener contenen els noms i cognoms de les persones interessades i tres xifres del document d’identitat. Això és permès.
El Decret d’Alcaldia número 2019-0055 del 28 de gener només conté el número del document nacional d’identitat de la persona interessada, sense noms ni cognoms. Això està permès.
El Decret d’Alcaldia número 2018-0020 del 17 de gener, només conté el nom i cognoms de la persona interessada. En aquest cas, cal tenir en compte que la normativa d’aplicació és l’anterior Llei de protecció de dades.
Rectificaran? pels comentaris que fan a l’apartat de precs i preguntes, sembla que no.

B) Precs i preguntes
Punt 17: precs i preguntes
Primer contestem les preguntes formulades al Ple ordinari de març i després anotem les que formulen i que resoldrem al proper Ple ordinari. Val a dir que hi ha més precs que preguntes.

Després del Ple ens reunim, telemàticament, l’equip de govern per comentar el Ple i felicitar-nos aquest primer any que compartim junts a govern!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari