Divendres 1 de desembre: Ple dels pressupostos 2018, decoració de Nadal a l’escola i trobada de Nadal del servei Bon Dia

Comencem el mes de desembre amb molta força!

Al migdia celebrem el Ple dels pressupostos 2018 amb dos punts:  el primer punt és l’aprovació dels pressupostos 2018, la plantilla de personal i les bases d’execució del pressupost i el segon punt és donar compte de l’informe de compliment de la llei d’estabilitat pressupostària.

1. Aprovació del pressupost 2018, plantilla de personal i bases d’execució del pressupost
Aprovem inicialment (amb els vots a favor de PDeCAT i PSC i l’abstenció d’ERC) el pressupost general per a l’exercici de 2018 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute.
Pressupost de 4.854.927,02€ (4.457.874,85€ el 2017), que suposa un increment de 397.052,17€ (increment d’un 9%) respecte el 2017.
És un pressupost extens i, segons com, difícil d’entendre per qui no està habituat a pressupostos d’administracions locals. A mi m’agrada més explicar-ho per serveis. És l’explicació amb els imports de despesa que es financen amb recursos propis (impostos directes i indirecte, taxes generals, …), ingressos derivat del servei, venda terrenys (en el cas d’inversions) i de subvencions:
Mobilitat urbana: 18.000€
A finals d’aquest 2017 executarem la senyalització viària del barri de la Riba. Pel 2018 tenim previst els altres dos barris del nucli. Inclou senyalització d’edificis municipals, de vialitat dels carrers i alguns canvis de sentit. Tot això basant-nos el l’estudi de mobilitat realitzat per la Diputació de Tarragona el 2016.
Servei de prevenció i extinció d’incendis: 20.000€
Inclou fer més franges forestals per valor de 15.000€ i el conveni amb l’ADF Clot de Bou per 5.000€
Administració general d’habitatge i urbanisme: 223.693,08€Ple
Inclou el personal (arquitecte, enginyer i administrativa), Valoracions i peritatges, treballs tècnics externs, treballs previs redacció POUM i subvencions rehabilitació façanes i vallar terrenys (aprovarem bases de subvencions i posteriorment la convocatòria d’aquesta subvenció).
Habitatge social: 62.000€
Redacció del projecte de rehabilitació de les dues cases dels mestres i les posteriors obres, per convertir-les en habitatges socials.
Pavimentació de vies públiques: 97.583,66€
Partides del personal, manteniment de carrers del municipi, baranes i passos de carrers a Can Gordei i la Miralba (hi ha passos de vianants d’un carrer a l’altre que s’han d’adequar. Aquest 2017 ja se n’han fet dos), enllumenat solar (aquest 2017 s’han posat dos fanals solars a les parades de bus de la Masieta i Santa Cristina, urbanitzacions que no estan recepcionades i que, per tant, no tenen serveis com l’enllumenat públic. Amb aquesta partida es posaran alguns punts de llum solars).
Abastiment domiciliari d’aigua potable: 6.000€
Inversions canonada aigua al Papagai, partida que volem ampliar durant el 2018
Recollida, gestió i tractament de residus: 590.000€
La recollida de residus que inclou l’import per contracte a l’empresa concessionària més la recollida de trastos pel 2018 i la recollida de la fracció orgànica a urbanitzacions, que no es feia fins ara. També inclou el pagament als abocadors de les taxes per tones de residus.
Neteja viària: 68.167,32€
El personal, maquinària i manteniment, vestuari del servei de brigada i rènting vehicles(adquisició d’un nou vehicle per la brigada finançat amb rènting).
Cementiri: 3.500€
Manteniment del cementiri.
Enllumenat públic: 164.583,66€
El personal, arrendament maquinària, manteniment, energia elèctrica (de l’enllumenat públic de tot el municipi) i rènting vehicle (per una cistella a utilitzar en l’enllumenat).
Parcs i jardins: 212.801,48€
Personal, lloguer magatzem, maquinària, manteniment, combustible vehicles, treballs externs neteja voreres urbanitzacions (es fa una vegada l’any) i material.
Assistència social primària: 30.850€
Edifici banc d’aliments (manteniment, aigua, …), casal social, aliments i productes farmacèutics, horts socials, subvencions escolars a famílies desafavorides, ajudes a famílies protocol aigua i llum i subvenció IBI (es crearan les bases i la convocatòria de les subvencions d’una part de la contribució de famílies amb recursos mínims).
Foment de l’ocupació: 164.000€
Personal (tècnic ocupació, garantia juvenil, convenis de col·laboració social,…), formació ocupacional, subvencions nous autònoms i subvencions per la creació llocs de treball.
Protecció a la salubritat pública: 25.000€
Tractament de plagues i processionària i campanya d’animals (control de colònies de gats).
Serveis assistencials i centres de salut: 19.000€
Manteniment centre de dia i treballs externs (inclou el podòleg i les ambulàncies).
Ensenyament, primària: 138.786,28€
Personal (conserge), manteniment edifici escola antiga, gasoil calefacció, festes, conveni amb l’escola de primària per pagar el material escolar dels alumnes, subvenció llibres escolars i subvenció transport escolar
Ensenyament, secundària: 19.000€
Subvenció llibres escolars, mèrit escolar i activitats
Llar d’infants: 192.296,92€
Personal, manteniment edifici, vestuari, material educatiu, farmaciola, anglès, reestructuració energètica, subvencions per famílies desafavorides i cobert pati.
Menjadors escolars: 30.000€
Una part del cost del menjador de la llar d’infants i de l’escola de primària.
Foment de la convivència ciutadana: 273.376,15€
Manteniment i funcionament de l’hotel d’entitats, construcció local Miralba, cursos i tallers (de la memòria, gimnàstica gent gran, restauració, …) i pla local de joventut
Biblioteca pública i arxiu municipal: 39.391,57€  Personal i material.
Equipaments culturals: 27.000€
Manteniment i funcionament del CMC, promoció cultural, conveni amb l’Institut d’Estudis Penedesencs, lloguer anual de la sala de la societat, subvencions a entitats culturals, escola de música, Tres tombs, edició llibre de Sant Jordi i activitats.
Lleure: 24.000€  Casals d’estiu i de Nadal
Festes: 121.000€
Festa Major, festes d’urbanitzacions, lloguer d’envelat, lloguer de lavabos químics, seguretat i ambulàncies per les activitats de tot l’any.
Promoció i foment de l’esport: 20.000€
Conveni amb Joventut Bisbalenca i subvencions amb entitats esportives
Instal·lacions esportives: 636.915,01€
Manteniment zones esportives, leasing camp de futbol, conveni consell Esportiu (per les activitats durant l’any de gimnàstica), gestió piscina, rehabilitació vestuaris camp de futbol i rehabilitació poliesportiu municipal.
Agricultura: 600€. Aigua a disposició dels pagesos.
Fira: 3.000€. La Fira d’octubre.
Transport urbà: 81.000€. El servei de bus urbà
Camins veïnals: 49.306,37€
Manteniment i conservació i arranjament camí d’accés a Santa Cristina.
Òrgans de govern: 275.926,54€
Retribucions polítics (sous equip de govern, sou càrrec de confiança i assistència a òrgans de govern (regidor equip de govern i oposició)), revista municipal, telèfons, desplaçaments, publicitat, pressupost participatiu i subvencions xec nadó
Administració general: 524.505,80€
Personal, manteniment edifici, material oficina, fotocopiadores, assegurances, publicacions en diaris oficials, servei recaptació, treballs externs, videoactes i fons de contingència.
Atenció als ciutadans: 135.681,76€
Personal, rènting vehicle, vestuari, manteniment i combustible vehicles.
Transferències a entitats locals territorials: 61.559,43€
Transferències al Consell Comarcal (pel servei d’Assistència Social, servei de Joventut, SITAC (informàtica), Àrea recreativa del Montmell, Centre obert, Foment ocupació i Consorci Universitari) i Enoturisme Penedès.
Deute públic: 417.501,99€. Quotes dels préstecs vigents

De tot el pressupost explicat per serveis, és molt important saber les Inversions pel 2018, un total d’inversions d’1.042.103,90€ desglossat de la següent manera:
– Franges forestals: 15.000€
– Rehabilitació habitatges socials: 54.000€
– Baranes i passos carrers: 24.000€
– Enllumenat solar: 18.000€
– Inversions canonada aigua: 6.000€
– Partida que volem ampliar durant el 2018.
– Reestructuració energètica: 12.000€
Reestructurar la instal·lació energètica de la llar d’infants, feta per l’anterior equip de govern amb energia solar i geotèrmica però la realitat és que les factures d’energia elèctrica són més altes que si només funcionés amb energia elèctrica.
– Local Miralba: 239.376,15€
Tenim el projecte de construir un local social a la Miralba i a finals d’aquest 2017 ens concediran subvenció del 80% des de la Diputació de Tarragona. El 2018 s’executaran les obres del local.
– Quotes leasing camp de futbol: 83.800€
Es va construir el camp de futbol finançant les obres amb leasing, i cada any s’han de fer front a les quotes.
– Rehabilitació vestuaris camp de futbol: 10.000€
Quan es va fer el camp de futbol nou, no es van arreglar els vestuaris. És el que es farà aquest 2018.
– Rehabilitació poliesportiu: 463.615,01€
Aquest 2017 tenim encarregat el projecte de rehabilitació del poliesportiu municipal segons la idea guanyadora del concurs d’idees. Durant el 2018 es trauran a concurs les obres.
– Arranjament camí de Santa Cristina: 34.306,37€
Hi ha un tram pendent d’arreglar entre el que va fer carreteres i l’antiga carretera de Valls. Tenim concedida subvenció de la Generalitat.
– Pressupost participatiu: 60.000€
És el primer any que es realitzen pressupostos participatius a la Bisbal. Hem consignat una partida que es reparteix a cada nucli en funció dels empadronats. El mes de desembre es faran les últimes reunions per decidir a quin projecte destina els diners cada nucli.
– Videoactes: 12.006,37€
Tenim pressupost a través de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) per instal·lar les videoactes a la sala de Plens de l’Ajuntament. Ha entrar en vigor l’article 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que, entre d’altres, regula expressament la possibilitat d’adjuntar a les actes de les reunions dels òrgans col·legiats de les administracions públiques l’enregistrament audiovisual de la sessió, de tal forma que no caldrà fer constar els punts principals de les deliberacions en l’acta escrita.
– Cobert pati llar d’infants: 10.000€
El pati de la llar d’infants no té cap part d’ombra i amb aquesta inversió es cobrirà una part del pati.

Com es financen aquestes inversions:
–    Subvencions de la Diputació (PAM): 377.818,57€
–    Venda terrenys de titularitat municipal: 290.000€
–    Fons propis de l’Ajuntament: 364.285,33€

Del pressupost 2018 destaco:
– Inversions pel 2018, tant per l’import destinat com per la tria de cadascuna pensant en oferir uns millors serveis i equipaments als bisbalencs i bisbalenques.
– Part participativa prèvia al POUM per decidir entre tots quina Bisbal volem, com hem de créixer tant d’habitatge com d’indústria, …
– Mantenir subvencions existents i creació de noves subvencions, total de 148.500€:  Subvencions rehabilitació façanes i vallar terrenys,  Subvencions escolars: 88.000€, Ajudes a famílies protocol aigua i llum, Subvenció IBI,  Casal social, Subvenció nous autònoms, Subvenció creació llocs de treball, Subvencions entitats culturals i esportives i Xec nadó.
– Creació d’habitatge social a la Bisbal.
– Nou servei de recollida de trastos vells a domicili.
– Inici de recollida selectiva de la fracció d’orgànica al Priorat.

2. Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute públic i la regla de la despesa corresponent al pressupost 2018
Establert a l’article 15.2.c/ de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). Aquesta llei estableix que els pressupostos municipals han de complir el següent:

Compliment de l’objectiu d’estabilitat:
-superàvit o dèficit no financer
El càlcul del superàvit o dèficit financer s’obté de la diferència entre els drets reconeguts en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos (4.848.927,02€) i les obligacions reconegudes (4.485.455,90€) en els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses. Això comporta que tinguem 363.471,12€ de superàvit no financer. Objectiu acomplert!
– Capacitat o necessitat de finançament
Tenim capacitat de finançament en 491.711,39€, que vol dir que en el pressupost de 2018 no necessitem finançament (crèdits) per fer totes les despeses i inversions, sinó que podríem demanar finançament per aquest import i seguir complint tots els objectius. Complim el requisit d’estabilitat pressupostària!
Regla de la despesa:
Hem de comparar l’import màxim establert a partir de la previsió de la liquidació del 2017 amb l’import del pressupost del 2018. Complim amb un marge de 742.684,36€ . Objectiu acomplert!
Objectiu de deute públic:
El nivell de deute és d’un 40,47% (quan vam entrar a govern era del 115%!!) i per tant, està per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Per la qual cosa, es compleix l’objectiu del deute públic.
Complint els objectius ja tenim els pressupostos a punt per començar el 2018!
Cole1Cole2
Sortint del Ple he anat amb la Leo a l’escola de dalt, per col·laborar a la classe dels nostres fills amb la decoració nadalenca.
Érem unes quantes mares i un pare a la classe del Magí i hem estat tota la tarda repassant, retallant i fent les figures de paper per decorar l’escola. Ens ho hem passat molt bé!
BonDia1
BonDia2A les 5 de la tarda vaig cap a la residència El Colomer, de gent gran. Avui celebrem la trobada de Nadal del Servei Bon Dia, un servei creat per la Regidoria de Gent Gran que compta amb vàries voluntàries que cada matí, de dilluns a divendres, truquen als usuaris del servei. Els usuaris són gent gran del municipi que reben aquesta trucada per donar-los el bon dia i parlar una estona.
Avui hem fet la trobada a la residència convidades per la Marta Cañís per compartir una estona i un berenar juntament amb els residents de El Colomer.
Ha estat una tarda entranyable on voluntàries i usuaris s’han vist les cares després d’escoltar-se cada matí!
Foc
I per acabar aquest divendres fred res millor que estar davant de la llar de foc.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari