Últim Ple Ordinari: CiU no podem votar el nom del Centre de Dia

Ple17març1Avui hem tingut un Ple exprés: 8 punts a l’ordre del dia en 24 minuts.
Dels onze regidors, l’alcalde ha excusat el Sr. Lluís Latorre que no ha pogut venir.

El resum del Ple és el següent:
1 Aprovació actes
Vots a favor: ERC.  Vots en contra: CiU. Considerem que les actes dels Plens no reflexen  la realitat del Ple.
2 Donar compte decrets alcaldia
Els decrets són acords que pot fer l’alcalde. No es vota.

3 Creació fitxers dades
Per llei s’han de tenir aquests fitxers per serveis o funcions que fa l’Ajuntament.
Aquí aproven crear fitxers per:
Gestió i tramitació de multes i sancions
Gestió cementiri municipal
Intervenció Agnès Ferré (CiU): en el Ple de març de 2014 s’aprova l’ordenança reguladora de circulació i es publica al BOP el maig 2014 l’aprovació inicial. No hem vist publicada l’aprovació definitiva i, per tant, entenem que aquesta ordenança no està aprovada.
No podem votar a favor de crear un fitxer de dades d’una gestió que no està aprovada definitivament.
Pregunta al secretari si és així.
El Secretari comenta que li sembla que sí que està aprovat definitivament però no ho pot assegurar. Comenta que ja ho mirarà.
L’alcalde ho passa a votació tot i no saber si està aprovada o no definitivament la ordenança de circulació.
Vots a favor: ERC (6)
Abstencions: CiU (4)
Ple17març4 Reglament sobre el funcionament del registre de factures de l’ajuntament
Intervenció de Ferran Garcia (CiU): sempre hem apostat per la transparència i un registre de factures és un pas per aquesta transparència. Votarem a favor.
Aprovat per unanimitat.

5 Donar compte període mig pagament i informe morositat 4rt trimestre 2014
Període mig pagament: 19,86 dies
Factures pendents de pagar: 230.785,90€ (que es pagaran aquest 2015)
Factures pendents de pagar dins el període legal: 168.880,74€
Factures pendents de pagar fora el període legal: 61.905,16€
En Pere Saumoy (CiU) vol intervenir i l’alcalde no el deixa, dient que aquest punt només és donar compte i que ja parlarà a precs i preguntes.

6 Aprovació denominació Plaça de l’Era de Batre
On hi ha el centre de dia, aparcament, … ja es diu era de batre però no tenia el nom oficial.
Aprovat per unanimitat.

7 Aprovació denominació Rosa d’abril del centre de dia municipal
Intervenció d’en Pere Saumoy (CiU): És un gran equipament municipal i ens agrada però s’ha fet de manera irregular, se’ns ha amagat el projecte, pressupost, estudi econòmic-financer de funcionament, estudi de viabilitat…
No sabem si ho gestionarà l’Ajuntament directament o a través d’una empresa.
No ens estranya perquè aquesta ha sigut la forma d’actuar antidemocràtica d’aquest Ajuntament.
El Sr. Rivas (ERC) ens acusa de votar en contra del Centre de Dia.

El grup de CiU no vam votar en contra del Centre de Dia, vam presentar unes al.legacions al projecte d’obres.
L’alcalde ens acusa de mentiders i falsaris.
En el moment de la votació, votem a favor just quan ho acabava ho fer l’equip de govern i l’alcalde ens diu que no val, que no hem votat a favor.

8 Precs i preguntes
L’alcalde respon dues preguntes fetes a l’últim Ple ordinari, però una de les respostes és: “trobareu la resposta quan us enviïn l’acta de Junta de Govern Local de finals de gener”.
A una pregunta del regidor Ferran Garcia, l’alcalde diu que li contestarà en el següent Ple ordinari.
Següent Ple Ordinari? Aquest és l’últim de la legislatura, per tant no fem més preguntes perquè no les contestarà.

Aviat sortirà publicat que el Grup de CiU no ha votat pel nom del Centre de Dia, en comptes de publicar que l’alcalde no ha deixat votar al Grup de CiU.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari