Dimecres 12 de maig: aprovem per Ple la delegació de competències del servei de residus al Consell Comarcal, primer pas per millorar el servei

Dimecres 12 de maig: segona sessió de formació de comerç i Ple extraordinari

Al matí vaig a Tarragona a acompanyar a la meva mare a vacunar-se. Es veu que dels llocs més aprop un era Tarragona, quan ens toca anar al Vendrell. A Tarragona, a Campclar, estava tot molt ben organitzat i molt ràpid, però si hi hagués bona gestió li hagués tocat al Vendrell.
Després vaig cap a l’Ajuntament a seguir amb la feina.

A les 3 del migdia em connecto a la segona sessió de formació de comerços, sobre el google my business. M’hi estic només una estona perquè tinc feina, però l’estona que he estat connectada, molt interessant!

I a les 6 de la tarda a l’Ajuntament que tenim Ple extraordinari. Un Ple que hem convocat sobretot pel segons punt, el de la gestió de residus. Assistim tot el consistori al Ple, de poc més de mitja hora, i aquí teniu el resum:

Punt 1: Aprovació de la massa salarial corresponent a l’exercici 2021
Què és la massa salarial: és la suma global de remuneracions que l’Ajuntament paga, de manera periòdica, als seus treballadors com a retribució al treball que realitzen.
Perquè aprovem la massa salarial: per complir l’article 103 bis.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix: «Les Corporacions Locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat».
Quin import és la massa salarial pel 2021: De conformitat amb l’article anterior, la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament per aquest 2021 és de 534.338,85 € (Personal laboral fix: 134.950,18€ i personal laboral temporal: 399.388,68€).
L’import total s’ha incrementat un 0,9% respecte el 2020. Per tant, es respecta el límit establert a la normativa vigent en matèria pressupostària.
S’aprova per 10 vots a favor i 1 en contra (el d’ARA).

Punt 2: Delegació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus al Consell Comarcal del Baix Penedès
Quin servei tenim: El servei de recollida de residus és un dels serveis bàsics que han de prestar els ajuntaments.
El contracte de gestió del servei públic de recollida de residus de la Bisbal, es va adjudicar a l’empresa CESPA SA el 2011, per 10 anys i venç el proper 25 de maig de 2021.
Cost total anual dels serveis de recollida, transport, tractament i eliminació: 598.170,87€ el 2018; 578.219,34€ el 2019 i 657.841,98€ el 2020.
Motius d’aquest increment del 2020: per l’increment en les recollides de voluminosos i per l’increment de la recollida de poda, els dos increments a causa de la pandèmia. I també pel cost de transport, tractament i eliminació de residus per l’increment de les tones, al passar més temps a casa i, per tant, generar més residus.
El sistema de recollida actual és: porta a porta al nucli i contenidors a les urbanitzacions (menys Santa Cristina que el servei el fa l’Ajuntament de Rodonyà) i a l’Ortigós, sense recollida de la fracció orgànica; contenidors de poda de novembre a abril i recollida de voluminosos el primer dilluns de cada mes.
El 2023 tots els municipis han de fer la fracció orgànica i el percentatge de recollida selectiva ha de ser del 70% el 2035 (actualment és del 21,81%).
Quin servei volem: valorant l’estudi i el compliment en els propers anys de la recollida selectiva (segons normativa europea), el millor sistema és implementar la recollida porta a porta a tot el municipi i de totes les fraccions, excepte el vidre.
Qui farà el servei: L’Ajuntament vam expressar l’any passat, la voluntat d’integrar-nos al nou servei comarcal, per tal que ens gestionin totes les fraccions i serveis addicionals.
Actualment el Consell Comarcal del Baix Penedès, gestiona el servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans, de totes les fraccions o part d’elles, de diferents municipis de la comarca, a través de l’empresa ECOBP SL. El servei està en pròrroga amb aquesta societat i s’està treballant en una nova licitació d’aquest servei, on hi entraríem també nosaltres amb el nou servei.
Però, des del 25 de maig que ens venç el contracte i, fins que el Consell Comarcal adjudiqui el servei i hi entrem a formar part, hem de tenir una empresa que ens faci el servei.
Per aquest motiu, primer hem parlat amb l’empresa actual perquè ens segueixi fent el servei fins que entrem al servei comarcal, però millorant algun servei com és la recollida de fracció orgànica, preparar el porta a porta, millorar el servei de recollida de poda, …
Però el plec de clàusules que regeix el contracte actual, estableix que es pot prorrogar per períodes de dos anys i amb el mateix servei, sense modificar-lo. Per tant, si féssim pròrroga no podríem implantar cap millora a la recollida fins que entrem al nou servei del Consell Comarcal.
Per aquest motiu hem buscat altres opcions i hem parlat amb l’empresa EcoBP que és qui gestiona actualment el servei de recollida de residus a varis municipis de la comarca.
A partir del 26 de maig el servei serà el mateix que ara amb la diferència que el realitzarà l’empresa EcoBP, amb el mateix personal que se subroga. I ja estem treballant per implementar el porta a porta. Tot això gràcies a la gran iniciativa del regidor de residus, Félix, i la regidora de mediambient, Leo.
Què aprovem al Ple: delegar al Consell Comarcal, en l’àmbit del tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, les competències municipals per a la gestió de la recollida selectiva de residus municipals: totes les fraccions (orgànica, voluminosos, paper, envasos, vidre i rebuig); transport; emmagatzematge; reutilització i reciclatge; aprovar la memòria tècnica i econòmica del serveis de recollida selectiva de residus a través d’EcoBP i aprovar el conveni per a l’exercici de la competència delegada del servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans, entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal i EcoBP.
S’aprova per 8 vots a favor (6 de Compromís i 2 del PSC) i 3 abstencions (1 d’ERC, 1 d’Units i 1 d’ARA).

Si teniu una estona, podeu mirar el Ple i adivinar quins són els “minuts de glòria” d’un regidor i una regidora de la oposició, fent demagògia i parlant del que no toca, per després fer un tall al vídeo i penjar-lo a les xarxes socials. Què hi farem! N’hi ha que anem als Plens per aprovar propostes per millorar el municipi, i alguns ho fan pels egos!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari