Dilluns 8 de juliol de 2024: Comissió de comptes, Junta de govern i un encàrrec artesà

Dilluns 8 de juliol: Comissió de comptes, Junta de govern i un encàrrec artesà

A les 9 del matí tenim la Comissió de comptes on aprovem el compte general del 2023.
Molt orgullosa d’anunciar, un any més, que els comptes estan sanejats amb deute zero, sense apujar impostos i increment d’ingressos provinents de les zones industrials.
El compte general és un conjunt de documents i estats comptables que s’ha d’elaborar en finalitzar l’exercici econòmic segons les instrucció de comptabilitat normal, Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció de Model Normal de Comptabilitat Local.
El contingut del compte general és: el Balanç; el Compte del resultat econòmic-patrimonial; l’Estat de Canvis del Patrimoni Net; l’Estat de Fluxos d’Efectiu; l’Estat de Liquidació del Pressupost; la Memòria, l’acta d’arqueig i els certificats de les entitats bancàries.
La Comissió de Comptes es va convocar el 13 de juny i, des d’aquell dia, tots els membres d’aquesta -els regidors i regidores de cada grup polític amb representació al Consistori, amb vot ponderat- han tingut accés a la documentació per estudiar-la i poder consultar-la i plantejar dubtes. Així, els regidors i les regidores han tingut 25 dies per consultar la documentació i l’expedient.
La Comissió Especial de Comptes està integrada per un membre de cada grup polític de la Corporació amb vot ponderat: Feliu Gil en representació de Compromís amb la Bisbal (5 vots ponderats); Martín Deluca en representació de La Bisbal Decideix (2 vots ponderats); Maguy Antolín en representació de Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas (2 vots ponderats); Daniel Caballero en representació del PSC (1 vot ponderat) i Sílvia Monfort en representació d’ERC (1 vot ponderat). També en formo part juntament amb la secretària i la interventora municipal.
Aprovem els comptes de l’any passat amb 7 vots ponderats a favor (Compromís amb la Bisbal, PSC, ERC), 2 vots ponderats en contra (Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas) i 2 abstencions (La Bisbal Decideix).

Informació important: el 2023 el pressupost va créixer un 35% respecte el 2022 i un 75% respecte el 2015, els impostos han pujat un 0% i el deute s’ha cancel·lat.
Ha suposat passar d’un endeutament de 1.188€ per bisbalenc el 2014 a un endeutament de 0€ per bisbalenc el 31 de desembre del 2023.
Amb 8 anys i mig hem aconseguit un Ajuntament sanejat i sense endeutament. Ho hem aconseguit amb bona gestió, sense apujar impostos i amb increment d’ingressos provinents de les tres àrees industrials: les Planes, les Planes Baixes i Idiada.

Després de la comissió de comptes, fem la reunió setmanal de l’equip de govern. Sempre fent feina!

A les 12 del migdia tenim Junta de Govern, on aprovem trenta-set propostes:

– l’acta de la Junta anterior

– sis liquidacions de plusvàlues

– cinc liquidacions tributàries per instal·lació de plaques fotovoltaiques

– una denegació d’instal·lació de plaques, per no cumplir amb normativa

– dues liquidacions tributàries per obres

– dues vendes de nínxols del cementiri

– una liquidació tributària per usos de vials

– el pagament de la quota del 2024 de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)
La quota pel 2024 és de 508,40€. L’AMTU és una associació de municipis d’àmbit català que treballa per la mobilitat i les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya, oferint servei tècnic, jurídic i administratiu en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic als seus associats. L’Ajuntament hi estem adheritsdes del desembre de 2018.

– el pagament de la quota 2024 de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
La quota pel 2024 es de 758,69€.
La Federació de Municipis de Catalunya és una entitat plural formada per municipis i altres ens locals de Catalunya, constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local. Està integrada a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i participa, en el marc de l’acció municipalista internacional, en l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que és l’entitat municipalista de caràcter internacional més representativa.

– la segona pròrroga del lloguer de cabines sanitàries per als actes culturals i festius
Aprovem la segona pròrroga del contracte del subministrament de cabines sanitàries per a actes culturals i festius fins l’agost del 2025, per 5.840,67€.
El juliol de 2022 es va adjudicar aquest servei per un any més dues pròrrogues d’un any cadascuna. La licitació és per garantir les condicions de salubritat pública durant les festes d’estiu dels diferents barris del municipi i de la festa major del nucli. Per això, és necessari comptar amb un nombre determinat de cabines sanitàries per complir amb l’article 47 del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

– la modificació del contracte de la gestió comptable i econòmica per mitjans electrònics de l’Ajuntament, per incloure una auditoria de la facturació electrònica
El motiu és verificar que el registre comptable de factures compleix amb les condicions de funcionament previstes en la normativa sobre facturació electrònica en el sector públic.
Aquesta modificació suposa un cost de 10.104,14€ (més IVA) per les auditories del 2024 al 2027.
El maig de 2023 es va adjudicar el servei de suport i manteniment de la plataforma destinada a la gestió comptable i econòmica per mitjans electrònics, per 4 anys.

– la sisena certificació de les obres de millora d’infraestructures a la Riba
La certificació és de 96.053,32€ (IVA inclòs). Les obres de millora del barri de la Riba inclouen el canvi de la xarxa d’aigua, el soterrament de l’enllumenat públic i el canvi de bombetes per LED, la instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i la instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per cablejat de telecomunicacions.
Les obres de millora del barri de la Riba compten amb les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona i del Pla Únic d’Obres i Serveis  de Catalunya (PUOSC).
Aquesta proposta és competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023.
Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques. S’han obert les portes de la sala de plens, per tal que pugui assistir-hi públic. Aquest punt de l’ordre del dia es gravarà i posteriorment, es retransmetrà per garantir la seva publicitat.

– aprovem dues relacions de factures d’un total de 56.634,37€

– la pròrroga per la gestió del bar de la Festa Major
Aprovem la pròrroga de l’activitat de bar de la Festa Major, per un any més, per 1.111€. El 2022 es va adjudicar la llicència de l’activitat de bar de la Festa Major per 2 anys i prorrogable 1 any més.

– l’adhesió al contracte marc d’equips d’impressió de l’ACM, pel lloguer d’equips d’impressió i multifunció per l’Ajuntament, el CMC i l’escola Ull de Vent
Aprovem l’adhesió al contracte marc d’equips d’impressió de l’ACM (Associació Catalana de Municipis), pel lloguer de 3 fotocopiadores multifunció per l’Ajuntament 1 pel CMC i 1 per l’escola Ull de Vent.
Actualment, l’Ajuntament ja disposem d’aquests cinc equips d’impressió i multifunció, mitjançant acord amb l’ACM. Amb el nou contracte, es milloren les funcions i la qualitat. Els cinc equips disposaran de control d’accés als equips, per millorar-ne el control i l’eficàcia.
El lloguer pels 5 equips multifunció i el seu servei tècnic, té un cost mensual de 391,44€ (IVA inclòs).
Aquesta proposta és competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023.
Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques. S’han obert les portes de la sala de plens, per tal que pugui assistir-hi públic. Aquest punt de l’ordre del dia es gravarà i posteriorment, es retransmetrà per garantir la seva publicitat.

– la segona pròrroga el servei de desbrossament de voreres fins al juny de 2025
El juny de 2022 es va adjudicar el contracte de desbrossament de voreres per un import de 55.635,73€. Aquest contracte inclou el desbrossament de les voreres del municipi, a excepció del nucli i de l’Ortigós, on aquesta tasca la du a terme la brigada municipal. L’extensió de la zona a desbrossar és de 95.585m2.

– la relació de despeses menors del mes de juny

– l’atorgament de subvenció de 19.818€ a l’escola Ull de Vent, pel curs 2023/24
L’objectiu d’aquesta ajuda econòmica és contribuir al bon funcionament del centre i garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació. L’ajuntament incrementa cada any l’import destinat a material, tenint en compte la pujada de preus. Enguany, ha estimat un import de 62€ per alumne empadronat per a la compra de material escolar per un total de 239 alumnes, amb un import resultant de 14.818€. A més, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha sumat 5.000€ més a la donació perquè l’escola pugui renovar equips informàtics.
Val a dir que, a banda d’aquesta donació, l’ajuntament també assumeix les despeses de: Fotocopiadora, cartutxos de tinta i manteniment; paper per a tot el curs; el personal de consergeria i de neteja; gasoil per a la calefacció i Evaludens.

– el contracte per reproduir les pintures murals decoratives i els rètols de la façana principal de l’edifici històric de l’escola centenària
Es reproduiran a partir de les fotografies existents, algunes de les quals van ser fetes el 1923 durant la inauguració de l’escola pública.
El contrcte és de 7.191,14€ (IVA inclòs). Originàriament la façana de l’escola estava decorada amb tres jocs de pintures murals: un a cada torre i un tercer en el medalló central de l’edifici. El contracte que s’aprova inclou: creació de dibuixos i plantilles prenent com a referència les fotografies històriques; preparació de la superfície i reproducció dels motius decoratius i dels rètols.

– contracte per adequar l’escomesa elèctrica i regularitzar la potència elèctrica del local social del Priorat
És un contracte menor de 7.828,70€ (IVA inclòs), per adequar l’escomesa actual de provisionalitat d’obres, regularitzar la potència elèctrica i fer inspecció inicial elèctrica amb una entitat d’inspecció i control, al local social del Priorat.
El local social del Priorat fa més de 12 anys que està en funcionament però el quadre de llum existent és un provisional d’obres (no es va fer el comptador definitiu) i – té una potencia contractada inferior a la necessària.
Per aquest motiu s’han de realitzar adequacions de manera que el local social tingui les condicions idònies i actualitzades.

– contracte de vigilància a tot el municipi pels mesos de juliol i agost
Aprovem el contracte menor per 17.459,68€ (IVA inclòs) pel servei nocturn de vigilància dinàmica i protecció dels diferents edificis i instal·lacions municipals, fins el 31 d’agost.
Durà a terme els serveis de seguretat privada per al control d’edificis i instal·lacions municipals a les nits, que passarà per tot el municipi amb un vehicle rotulat, mentre va d’un edifici o instal·lació a un altre.

– la justificació i el segon pagament del conveni 2023 amb l‘Associació de Cors Antistiana
Aprovem la justificació del conveni de l’any 2023 i el segon i últim pagament de 620,80€.
El setembre de 2023 es va aprovar un conveni de 4.000€ amb l’Associació de cors Antistiana per a l’any 2023 i es va fer el primer pagament, per un import de 3.200€. El conveni és per a la promoció de la cultura i, concretament, la música i l’orgue de la Bisbal.

– les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la provisió de la plaça de tècnic/a d’Educació Infantil, en règim laboral fix, vacant a la plantilla de personal vigent, en execució de l’OPO per a l’any 2024.
El termini per presentar sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i els interessats o les interessades comptaran amb un termini de vint dies hàbils per cursar les sol·licituds.

Amb aquesta Junta avancem amb propostes d’ensenyament, d’entitats, de subvencions, de millora d’equipaments municipals, de millora de serveis, de prorrogues de serveis importants, … Tot per millorar el benestar dels bisbalencs i les bisbalenques!

Al migdia rebo un encàrrec molt especial: unes tovalloles brodades per l’Encarna de la Miralba, a qui li havia encarregat. Precioses!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari