Dimarts 30 d’abril de 2024: acabo el mes d’abril amb Junta de Govern, visita a la fassina i reunió comarcal d’ocupació

Dimarts 30 d’abril: acabo el mes d’abril amb Junta de Govern, visita a la fassina i reunió comarcal d’ocupació

A les 9 del matí tenim Junta de Govern, on aprovem quaranta-tres propostes:

-l’acta de la Junta de Govern anterior

– quatre liquidacions d’impost per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

– set liquidacions d’impost per obres

– aprovació del projecte executiu de l’ampliació d’una nau industrial

– quatre llicències d’obres

– una targeta d’aparcament per a persones en situació de discapacitat

– un gual

– el padró de la taxa de guals, per aquest any 2024
Aprovem el padró de la taxa per l’entrada de vehicles a través de la vorera de 213 guals, per un total de 4.686€. La taxa de cada gual és de 22€. El període de cobrament voluntari va del 28 de juny al 30 d’agost de 2024.

– una llicència de tinença d’animals potencialment perillosos

– la modificació de quatre rebuts d’escombraries, rectificant la titularitat actual

– set liquidacions del primer trimestre d’empreses de serveis, pel seu pas per vials municipals

– la correcció de l’import en una liquidació de la gestió de la piscina municipal

– iniciar l’expedient de licitació de noves franges forestals a la Pineda de Santa Cristina i manteniment de les franges forestals de l’Esplai i Can Gordei, per un total de 55.715,66€ (IVA inclòs).
Durant el mes de maig aprovarem la licitació. Aquestes actuacions compten amb una subvenció de la Diputació de 19.866€.
Es calcula un temps màxim d’execució de 2 mesos, encarà que podrà ser modificada segons les indicacions per risc d’incendi. Franges a obrir a la Pineda de Santa Cristina: 2,16 hectàrees a la zona de l’ermita i 5,91 hectàrees a l’altra zona de Santa Cristina.
Franges a mantenir a l’Esplai i Can Gordei: 7,52 ha de tasques de manteniment de la franja de l’Esplai (oberta la primavera del 2017) i 6,8 ha del tram de la franja nord-oest de Can Gordei (oberta la primavera de 2018).
Feines a realitzar: són vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. Concretament:
reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc; tala d’arbres. arbres torts, secs o malalts, i de la resta, complint les densitats i distàncies establertes per normativa; poda inferior: Els arbres que no es talen i els arbustos d’alçada superior a 3 metres, es podaran fins fins a 1/3 de la seva alçada i estassada i trituració del sotabosc

– la quarta certificació de les obres de millora d’infraestructures a la Riba
Aquesta proposta és competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023.
Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques.
S’han obert les portes de la sala de plens, per tal que pugui assistir-hi públic. Aquest punt de l’ordre del dia es grava i posteriorment, es retransmetrà per garantir la seva publicitat.
S’aprova la quarta certificació de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba, per un import de 112.843,56€ (IVA inclòs).
Les obres de millora del barri de la Riba inclouen el canvi de la xarxa d’aigua, el soterrament de l’enllumenat públic i el canvi de bombetes per LED, la instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i la instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per cablejat de telecomunicacions. Les obres de millora del barri de la Riba compten amb les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona per un import de 484.779,81€ i del Pla Únic d’Obres i Serveis  de Catalunya (PUOSC) per 198.761,28€. Ambdues subvencions suposen un 64,28% del cost total de les obres. La resta, s’abonarà amb imports procedents del pressupost municipal.

– el contracte per l’estudi de millora de l’ordenança i taxa de residus urbans, per 12.221€ (IVA inclòs). Aquest estudi es realitzarà durant 4 mesos, per tal que posteriorment l’Ajuntament aprovi l’ordenança i la taxa. E base a aquest estudi.
Motiu: la Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, estableix una sèrie d’obligacions pels Ajuntaments en matèria de fiscalitat dels residus.
Entre elles, la obligatorietat pel 2025, de tenir una taxa de residus que cobreixi el total dels costos del servei. L’esmentada llei, introdueix mesures per la millora de les taxes de residus com beneficis fiscals de caràcter ambiental o l’adopció de sistemes de pagament per generació.
S’està licitant, per part del Consell Comarcal del Baix Penedès, la licitació del nou servei de recollida de residus, amb l’implantació del porta a porta a tot el municipi (a excepció de la Pineda de Santa Cristina, que la recollida la realitza l’Ajuntament de Rodonyà).
En què consisteix aquest contracte: anàlisi dels costos i la taxa de residus actual: comparativa de taxes a dos nivells (a nivell espanyol i amb municipis propers) i el balanç econòmic exhaustiu del sistema de recollida i tractament de residus vigent i previsió futura amb el nou sistema; discussió qualitativa de les opcions de millora de la taxa domèstica i comercial, presentant diferents propostes; càlcul dels imports de la taxa de residus amb la cobertura complerta dels costos del servei i amb el detall de possibles reduccions i exempcions fiscals i redacció de l’ordenança fiscal i de l’informe tècnic-econòmic.

– seleccioemt mitjançant sorteig, 10 persones majors de 18 anys i censades a la Bisbal perquè formin part de l’Auditoria Ciutadana de forma voluntària.
En el moment en què estigui preparada tota la documentació de la Comissió de Comptes de l’any 2023, convocaré a aquestes deu persones a una reunió que servirà per explicar el funcionament de l’Auditoria Ciutadana.
Tal com es detalla al Reglament d’Organització Municipal (ROM): “L’Auditoria Ciutadana no és un òrgan col·legiat. L’objectiu és acostar els comptes municipals a la ciutadania. En la Junta de Govern Local anterior a la convocatòria de la Comissió de comptes, es triaran aleatòriament pel cens 10 persones majors d’edat que participaran com a convidats, de manera voluntària i com a oients, de la Comissió de Comptes (consultar factures, comptabilitat…). Aquestes 10 persones rebran la notificació de la Junta de Govern local conforme se’ls convida a participar-hi. En la mateixa notificació se’ls citarà a l’Ajuntament perquè secretaria-intervenció i el/la regidor/a d’Hisenda els expliquin el funcionament de la comissió de comptes. Podran consultar la documentació de la comissió de comptes dins el termini dels 15 dies i assistir com a oients de la Comissió de Comptes”.
Les deu persones assistiran també a la Comissió de Comptes del pressupost de l’any 2023. Hi assistiran com a oients, no tindran ni veu ni vot.

– el pagament de factures per un total de 370.344,92€

– aprovar factures per un total de 26.884,56€

– quatre liquidacions de plusvàlues

Moltes propostes, algunes de tràmit i funcionament, i d’altres de nous projectes i de transparència. Molt orgullosa de la feina dels companys i companyes de l’equip de govern!

Quan acaba la Junta de Govern, vaig juntament amb la Judith i el Joan, a la fassina. Visitem l’obra amb els directors d’obra i membres de la colla castellera els Bous, per veure l’avanç de les obres. En uns mesos ja podrem gaudir d’aquests espais!

Torno a l’Ajuntament, perquè a les 11 del matí em connecto a la reunió del Consell Rector del Pla estratègic comarcal, juntament amb altres alcaldes i alcaldesses. S’hi connecten també la directora del Servei Territorial d’Ocupació al camp de Tarragona i Barcelona Sud, la Coordinadora dels serveis Territorials d’Empresa i Treball del Penedès i la directora de la OTG del Vendrell. L’ordre del dia és: anàlisi del mercat de Treball i Ocupació (2021-2023); resultats dels plans d´acció del 2023; presentació dels Plans d´acció previstos pel 2024 i explicació de la Transformació del Servei d´Ocupació de Catalunya. Informació important i interessant.

I al migdia, cap a casa!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari