Dilluns 18 de març de 2024: Junta de Govern i Ple ordinari, on aprovem dos projectes importants com són l’Aula Mentor i el Reglament de menús saludables per gent gran

Dilluns 18 de març: Junta de Govern i Ple ordinari

Avui al migdia tenim Junta de Govern local on aprovem trenta propostes:

– l’acta de la Junta anterior

– la devolució d’una fiança per obres

– una llicència d’obres per millores de la línia elèctrica

– una llicència de parcel·lació

– l’aprovació inicial d’un PAE

– una liquidació tributària d’activitat empresarial

– dues liquidacions tributària per plaques solars

– una liquidació tributària per parcel·lació

– dues liquidacions per llicències d’obres menors

– una liquidació tributària per obres

– una llicència d’obres de reformes

– la denegació de bonificació de l’IBI per instal·lació de plaques, per no haver comunicat les obres

– el primer pagament del conveni amb Joventut Bisbalenca CF

– tres altes a la Llar d’infants a I0, ara ja tenim la classe dels nadons plena, i això que aquesta classe la vam obrir al gener!

– sis altes a les activitats de gimnàstica

– una llicència de contragual

– la liquidació d’una plusvàlua

– cinc altes al Punt Verd

– el concurs del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei
Aquesta setmana començarà el termini per presentar propostes per al procediment de concurs del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei. El plec de clàusules amb tota la informació i les condicions per presentar-se a la licitació es podrà consultar al Perfil del Contractant, on també hi haurà la informació sobre com es valoraran les propostes presentades.
Aquesta licitació és per gestionar el bar i la botiga del local social de Can Gordei per un termini d’1 any, prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys i l’import de sortida del lloguer del bar i la botiga és del 360€ mensuals (IVA exclòs). Tota la documentació s’haurà d’entrar per registre a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en tres sobres, tal com especifiquen els plecs de clàusules. A més, l’adjudicatari haurà d’aportar una garantia equivalent a una mensualitat.

– pagament de factures per un total de 146.574,18€

– aprovar factures per un total de 6.574,25€

– aprovem el padró de la taxa d’escombraries per aquest any 2024
El padró és de 384.687€ amb un total de 2.758 rebuts. El cost anual del servei ascendeix a 695.632,92€ i, per tant, es tracta d’un servei deficitari perquè l’import recaptat amb la taxa només cobreix un 55,3% de la despesa.
És un servei deficitari des de sempre i, aquest dèficit, anirà augmentant mentre hi hagi una part de la ciutadania que no gestiona les escombraries correctament -no porta l’orgànica als contenidors corresponents, barreja totes les escombraries. Aquest és un dels motius que fan que des de l’equip de govern apostem pel servei porta a porta a tot el municipi, facilitant al màxim el reciclatge i la separació de residus, un nou servei que anirà acompanyat d’una intensa campanya educativa i de conscienciació.
Des de fa més de nou anys, les ordenances estableixen els següents imports en concepte de taxa de recollida d’escombraries: 140€ per cada habitatge o local; 210€ per indústries que produeixen preferentment residus sòlids urbans susceptibles de ser recollits pel servei (restaurants, bars, residències geriàtriques o similars) i 105€ per altres activitats que no produeixin preferentment residus sòlids urbans susceptibles de ser recollits pel servei.
Només reduirem aquests costos reduint residus, reutilitzant, reciclant i frenant l’incivisme.

I a les 6 de la tarda, tenim Ple ordinari amb vint-i-cinc punts a l’ordre del dia. Ens acompanyen, com a públic més de vint persones compromeses, gràcies per venir!

Punts 1 i 2: aprovem per unanimitat les actes del Ple ordinari del 18 de desembre i del Ple extraordinari del 27 de febrer

Punt 3: aprovem per unanimitat el conveni per la creació de l’Aula Mentor, de formació
Aprovem el conveni entre l’Ajuntament i el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, per ser un municipi amb «Aula Mentor», durant quatre anys, a través del servei SOM Bisbal.
L’aula Mentor és un mecanisme establert per l’Administració General de l’Estat, per tal que des de l’Ajuntament afavorim l’impuls i el desenvolupament de les competències personals i professionals a través dels tecnologies de la informació i la comunicació, i combinant adequadament els aspectes educatius, culturals i de promoció de l’ús eficient i sostenible de les tecnologies.
És un servei d’oferiment d’un ampli ventall de formació no reglada per persones majors de 18 anys a través d’Internet, amb el desenvolupament de la iniciativa de formació oberta. Destinada tant a persones treballadores com a persones a l’atur. Fa més de trenta anys que funciona.
Es posa a l’abast de la ciutadania materials de formació amb assistència tutorial i telemàtica i, en algun cas, presencial, per al propi aprenentatge, o d’informació i orientació professionals.
No hi ha terminis pels cursos, perquè la matrícula està oberta tot l’any menys el mes d’agost.
Cada curs té una matrícula molt reduïda. El preu de la matrícula és de 48€, si el curs dura 2 mesos que és el mínim. Si el curs dura més, és de 24€ al mes.
La durada del curs és variable, adaptat al ritme de cadascú. L’alumne, quan ha acabat totes les activitats i prèvia autorització del tutor, pot presentar-se a l’examen i aconseguir el certificat d’aprofitament.
El catàleg de la formació que ofereix l’aula mentor, es distribueix en 17 àmbits: Administració i gestió; formació agrària de control de plagues, jardineria, floristeria i agricultura ecològica, entre d’altres; arts gràfiques; comerç i màrqueting; electricitat i electrònica; hosteleria i turisme; cursos d’imatge personal; imatge i so; indústries alimentàries; informàtica i comunicacions; instal·lacions i manteniment; sanitat amb formació de plans d’emergència, transport sanitari i serveis farmacèutics; seguretat i mediambient; serveis socioculturals i serveis a la comunitat; tèxtil, confecció i pell; vidre i ceràmica i competències lingüístiques en anglès i llenguatge de signes.
L’Aula Mentor s’ubicarà a la planta baixa del CMC, en una part de la Cova Jove. Som el segon municipi de la comarca en obtenir aquest servei, i n’hi ha 13 en tot Catalunya.
Es designa a la tècnica d’ocupació com a responsable i administradora de l’Aula Mentor, qui garantirà la funcionalitat de l’aula, l’assistència a l’alumnat, i l’orientació i la informació necessàries en els processos de matriculació, gestió dels cursos i organització de les proves.
L’Ajuntament hem rebut 4.000€, per a la creació d’aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través de l’Aula Mentor.
En les properes setmanes es realitzaran reunions informatives per explicar la oferta formativa i el funcionament de l’aula mentor.

Punt 4: Aprovació per unanimitat, de l’increment retributiu addicional del 0,5% al personal municipal funcionari i laboral
Aprovaem, amb efectes de l’1 de gener de 2023, un increment retributiu addicional del 0,5% sobre les retribucions del personal municipal, respecte les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022.
Aquest increment és d’un total de 5.117,42€. S’aplica d’acord amb la Resolució del 7 de febrer de 2024 de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i despeses, que aprova l’increment retributiu complementari del 0,5%, vinculat a l’evolució del PIB.
Es va acordar també a la mesa de negociació del 7 de febrer. Aquest increment s’inclourà a la nòmina d’aquest mes i s’aplicarà sobre les retribucions bàsiques, els triennis, els complements de destinació i les pagues extraordinàries, així com sobre els complements específics i els complements de productivitat de tot el personal, tant laboral con funcionari.
Cal dir que legalment aquest increment només és per les retribucions bàsiques, els triennis, els complements de destinació i les pagues extraordinàries del personal funcionari. Però ho apliquem també al personal laboral des del 2019, quan vam adherir-nos a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.

Punt 5:Aprovem per unanimitat la modificació de les bases d’execució del pressupost 2024, per incloure l’Aula Mentor
Aprovem inicialment la modificació de la base número 15, apartat 2, de les Bases d’execució del pressupost 2024.
El motiu és dotar de crèdit per fer front a les despeses que es generin per la inscripció als cursos de l’Aula Mentor. El Ministeri girarà la corresponen liquidació a l’Ajuntament tal com es recull en la clàusula tercera del conveni entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i el Ministeri d’Educació i Formació Professional i Esports.
El finançament d’aquestes despeses es realitza a través dels ingressos per matricules dels alumnes als cursos esmentats, per la qual cosa si no hi han inscripcions i per tant ingressos recaptats, no es produeixen despeses.
La resta de despeses generades per la posada en marxa de l’Aula Mentor estan incloses dintre del pressupost: Les despeses de personal es cobreix amb el personal adscrit al servei d’ocupació i les despeses corrents de l’Aula Mentor, manteniment i reparacions de l’aula, estan incloses en el programa 334 Promoció cultural.

Punt 6: Aprovem per unanimitat, el reglament del servei de menjar a domicili per gent gran
És un gran projecte de la Paqui, regidora de la gent gran, que fa uns quants que treballa per tirar endavant aquesta proposta. Moltes i moltes felicitats Paqui!
L’objectiu principal d’aquest servei és assegurar que les persones grans que viuen a casa seva tinguin una alimentació adequada a la seva edat i a la seva salut, una alimentació adequada a les seves necessitats: suficient, equilibrada, personalitzada i adaptada a prescripcions mèdiques. Amb això, es pretén que puguin continuar a casa seva el màxim de temps possible i en les millors condicions.
Els menús es dissenyaran tenint en compte les necessitats de les persones usuàries, atenent la seva edat i el seu estat de salut.
S’oferiran dietes normals, adreçades a les persones usuàries sense restriccions alimentàries, i dietes especials, destinades a les persones usuàries amb problemes de salut (hipocalòrica / hipercalòrica, diabètica, baixa en greixos, hipoproteica / hiperproteica, astringent, hiposòdica, rica en fibra, etc.)
Els àpats consistiran en un primer plat, un segon plat, postres i pa, en fred. Els àpats s’adaptaran a l’època estacional de l’any i al calendari festiu i tradicional.
La forma de prestació del servei de menjar a domicili serà la gestió indirecta mitjançant una concessió de serveis.
El servei de menjar a domicili es prestarà de dilluns a divendres al llarg de tot l’any, amb una freqüència de dos dies a la setmana.
Es repartiran entre les 9 i les 15 hores. A cada persona usuària del servei, se li assignarà un horari concret.
El lliurament dels àpats es farà al domicili de la persona usuària del servei.
Les persones usuàries, pagaran el preu públic que s’aprovarà en les properes setmanes. Serà un preu subvencionat (l’Ajuntament assumirà una part del cost).

Punt 7: Dono compte dels Decrets d’alcaldia des del Ple ordinari de desembre fins el dia de la convocatòria d’aquest Ple. Tots els regidors i regidores del consistori tenen accés als Decrets d’alcaldia des del moment en què s’aproven.

Punt 8: Dono compte de les actes de la Junta de Govern Local des del Ple ordinari de desembre fins el dia de la convocatòria d’aquest Ple.

Punt 9: s’aprova la moció presentada pel grup municipal La Bisbal Decideix per “la millora de la coordinació entre entitats i l’accés a la informació d’activitats i esdeveniments”
Em vaig quedar ben parada al veure l’entrada a registre de la moció, perquè parla que solapem actes, que no informem a la ciutadania, que dividim, … No parlen de la Bisbal!
No sé si és desconeixement, perquè un dels regidors no assisteix a cap acte i l’altre a poqueets, o per dir que presenten mocions. Realment tenim maneres molt diferents de fer política!
A vegades per saber si vas bé, només cal mirar qui hi ha a l’atra banda.

Punt 10: No s’aprova la moció presentada pel grup municipal La Bisbal Decideix per “l’elaboració del Pla de protecció civil municipal DUPROCIM”
Una moció que es basa en alguns feets reals i d’altres que no són reals, per tant, no la podem aprovar.
A l’apartat vuitè diuen: «Així queda reflectit al document d’Actuació municipal incendis forestals de la Bisbal, que es va intentar elaborar el desembre del 2015, però que no estat mai vigent atès que no va arribar a estar homologat per la Comissió de protecció civil com és obligació de la corporació local».
Doncs bé, la informació no és correcte perquè al Ple del 19 de desembre de 2016, es va aprovar el Pla d’Actuació Municipal per a incendis forestals de la Bisbal del Penedès (Pla Infocat), elaborat pel Servei d’Assistència Municipal del Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona. I es va notificar el Pla Infocat al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i al servei territorial de Protecció Civil de Tarragona.
És cert que hem d’elaborar el Pla Duprocim, que és un document únic de protecció civil municipal. Fa un temps vam parlar amb la Diputació de Tarragona perquè, com van fer amb el Pla Infocat, el redacti juntament amb els tècnics municipals. Estem pendents de redactar-lo i esperem que no triguem massa.
Realment no entenc com s’enreden quan, si la informació de la moció fos certa i sense malícia, l’haguéssim aprovat.

Punt 11: No s’aprova la moció presentada pel grup municipal La Bisbal Decideix per “la modificació del pla d’esterilització de les colònies felines”
I seguim amb una nova moció plena d’informació errònia i mentides referent al control de les colònies de gats!
A l’apartat sisè diuen: «l’actual pla de gestió de colònies felines de l’Ajuntament no s’ajusta a les necessitats reals»: és fals
A l’apartat setè diuen que van avisar al regidor de benestar animal de com s’havien de realitzar aquestes intervencions. Nosaltres ens basem amb la llei i les indicacions del veterinari. És que en sabeu més que els veterinaris i la llei??
A l’apartat vuitè i novè diuen que realitzem esterilitzacions intermitents. D’on ho treuen això? Perquè no és cert.
A l’apartat desè diuen que el pla actual d’esterilitzacions no és efectiu. En base a què ho diuen? Teniu dades?
En aquest apartat parleu de queixes i denúncies del veïnat per problemes sanitaris a conseqüència d’aquest suposat pla que no és efectiu.
És molt poc seriós i poc responsable fer aquestes afirmacions falses i posar en dubte la gran tasca de la regidora de benestar animal Leo Uceda i del nou regidor de benestar animal Daniel Caballero.

Punt 12: S’aprova per majoria la moció presentada pel grup del PSC de “suport a la pagesia”
Una moció correcta, amb dades certes, una moció de suport a la pagesia.

Punt 13: S’aprova per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de Compromís amb la Bisbal, pel “desplegament proporcionat i just dels Mossos d’Esquadra al Penedès”
A la comarca del Baix Penedès, només quatre municipis disposen de policia municipal i els 10 municipis restant no en tenim.
Els municipi que no tenim policia municipal seguim creixent en població.
Els Mossos d’esquadra destinats al Baix Penedès fan una gran tasca, però són totalment insuficients en nombre per assumir el dia a dia a la comarca.
Amb una nova comissaria de Mossos dotada de personal a Cunit/Calafell, donaria servei als municipis de la costa. I això faria que, reforçant amb més agents la comissaria del Vendrell, es donaria el servei necessari als deu municipis de l’interior que no disposem de policia municipal.

Punt 14: Dono compte de l’informe resum de control intern de l’exercici 2022, per donar compliment a l’article 31.3 del RD 424/2017.

Punt 15: Dono compte de l’informe d’intervenció sobre el control de presa raó en comptabilitat, dels drets i ingressos del 2n trimestre del 2023, en compliment de l’article 4 del Reial decret 128/2018

Punt 16: Dono compte de l’informe d’intervenció sobre el control de presa raó en comptabilitat, dels drets i ingressos del 3r trimestre del 2023, en compliment de l’article 4 del Reial decret 128/2018

Punt 17: Dono compte de l’informe d’intervenció sobre el control de presa raó en comptabilitat, dels drets i ingressos del 4rt trimestre del 2023, en compliment de l’article 4 del Reial decret 128/2018

Punt 18: Dono compte del Pla anual de control intern del 2024, donant compliment a l’article 31.3 del RD 424/2017
Aquest control intern té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

Punt 19: Dono compte de l’informe d’intervenció relatiu al control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost de l’exercici 2023
És donar compte del compte pressupostari 413 «Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost», que recull les despeses realitzades pendents de pagament.
El 31 de desembre de 2023 teníem 28.578,19€ de saldo al compte 413, que són de factures corresponents a serveis realitzats el 2023, que van entrar a l’Ajuntament a finals del 2023 o començaments del 2024.
Ara ja estan liquidades.

Punt 20: Dono compte de l’informe d’intervenció de l’execució del pressupost del 4rt trimestre del 2023
S’ha complert amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts, ja que es va enviar al Ministeri el 23 de gener de 2024.

Punt 21: Dono compte de l’informe d’intervenció del període mig de pagament a proveïdors del 4rt trimestre del 2023
Es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst, ja que és de 10,07 dies (i el màxim és 30 dies).
També complim amb l’obligació de presentar la informació requerida corresponent al quart trimestre del 2023, ja que la vam presentar el 23 de gener de 2024.

Punt 22: Dono compte dels informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, complint amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Són dos informes: l’informe 36/2023, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021 i l’informe 29/2023, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2021.

Punt 23: Dono compte del Pla pressupostari a mig termini (2025/27)
Dono compte al Ple del decret d’alcaldia del 6 de març, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2025/27, segons el Pla de mandant d’aquest equip de govern.

Punt 24: Dono compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023
Dono compte del Decret d’alcaldia del 28 de febrer, de la liquidació del pressupost del 2023.
El resum de la liquidació és el següent: Romanent de tresoreria per a despeses generals: 2.564.136,17€. Resultat pressupostari: 1.895.422,12€, que és superàvit pressupostari. Amb informe favorable del control permanent.
Es compleix amb el rati de deute perquè hi ha deute zero; es compleix amb la sostenibilitat financera i no es compleix amb l’estabilitat pressupostària ni la regla de la despesa, tot i que són indicadors que no són d’obligat compliment.

Precs i preguntes: responem les preguntes que ens va fer la oposició a l’últim Ple ordinari, responem dues preguntes de la ciutadania, i anotem les preguntes que ens va la oposició, i que contestarem al proper Ple ordinari.

Un Ple on aprovem l’Aula Mentor i el reglament dels menús saludables per la gent gran, dos grans projectes per millorar la qualitat de vida dels bisbalencs i les bisbalenques!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari