Dilluns 4 de març de 2024: reunions i Junta de Govern

Dilluns 4 de març: reunions i Junta de Govern

aquest matí tinc tres reunions interessants. Una de pressupostos participatius, l’altre del Pla d’Impuls les Planes i al migdia reunió a l’Ajuntament del Vendrell, sobre la formació professional dual.

Per la tarda seguim amb la ronda de reunions amb veïns i veïnes del barri de la Riba, per les obres de millora de les infraestructures. Expliquem, escoltem i resolem dubtes.

I, a quarts de set de la tarda, Junta de govern on aprovem cinquanta-dues propostes:

-l’acta de la Junta anterior

-baixa de llicència de gual

-dues liquidacions per guals

-la liquidació per la venda d’un columbari

-tres targetes d’aparcament per a persones en situació de discapacitat

-una baixa al grup de gimnàstica de la gent gran

-disset liquidacions per plusvàlues

-la devolució d’una fiança d’obres

-dues liquidacions tributàries per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

-el cànon de concessió del servei d’abastament d’aigua del 2022, que es destinarà a les actuals inversions a la xarxa d’aigua
La clàusula 3ª del contracte per a la gestió del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram de la Bisbal del Penedès que l’any 2009 es va signar entre Aqualia Gestión del Agua SA i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès estableix que “el cànon de concessió s’obtindrà com a resultat d’aplicar als m3 facturats durant l’any, una quantitat de 0,04€/m3. El concessionari, si ho considera convenient, podrà posar una altra quantitat”. L’import del 2022 ascendeix a 12.988,88€ i el destinarem a les inversions que hi ha en curs a la xarxa d’aigua.

-el pagament de les subvencions escolars del curs 2023/23 a més de 50 famílies per un total de 25.677,43€
Vam aprovar per Junta de Govern el 27 de desembre de 2023, atorgar les subvencions escolars del curs 2022/23. Durant el mes de gener de 2024, hi ha hagut el termini per presentar al·legacions, que es resoldran en els propers dies.
Aprovem el pagament de les subvencions escolars del curs 2022/23 per un total de 25.677,43€.
Aquests subvencions són per a llibres d’alumnes que cursen ESO a l’Institut Coster de la Torre del curs 2022/23 i per als alumnes de l’Escola Ull de Vent del curs 2022/23, correponent a les subvencions per sociabilització dels llibres escolars, menjador escolar i transport escolar, amb un màxim per alumne de 500€.

-el conveni de col·laboració amb Joventut Bisbalencs CF, per a la temporada 2023/2024
L’objectiu és promoure l’esport al municipi, fomentar les activitats esportives de caràcter formatiu i de competició i, en especial, les relacionades amb el futbol. Mitjançant el conveni, l’Ajuntament concedeix a l’entitat un import de 23.000€, de forma directa, per a les activitats que es realitzin aquesta temporada. Aquestes activitats han de tenir a veure amb les fitxes, els arbitratges, els desplaçaments, les equipacions i altres conceptes relacionats amb les activitats que du a terme el club.
Aquest conveni és de 23.000€. L’import s’abona de la següent manera: 18.000€ en el moment de la signatura del conveni i 5.000€ quan es justifiquin les despeses de la subvenció, al final de la temporada.

-la convocatòria del 16è Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal
En aquesta edició, s’incrementen en 50€ cadascun dels premis.
Modalitats: poesia i prosa. Les obres han de ser originals i inèdites. El tema és lliure, es valorarà l’originalitat, l’estructura i la qualitat en la redacció.
Hi ha tres premis, un premi especial de temàtica bisbalenca i una menció especial del jurat. L’entrega de premis serà en l’acte públic que tindrà lloc el 23 d’abril, Diada de Sant Jordi.

-deu altres de targetes del servei Punt Verd

-la quarta i tercera certificació de les obres de renovació parcial de les xarxes d’aigua del Priorat i Can Gordei
Aprovem la tercera certificació de les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua del Priorat per un import de 49.154,45€ (IVA inclòs) i la tercera certificació de les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua de Can Gordei per un import de 20.051,28€ (IVA inclòs).
Les obres a la xarxa d’aigua del Priorat estan a punt d’acabar-se. I a Can Gordei avancen per acabar-les el més aviat possible.

-donar compte de les despeses menors de febrer

-aprovem dues relacions de factures, una de 9.156,41€ i una de 2.412,14€

-la liquidació del servei de menjador a la llar d’infants, del mes de febrer, que és de 903€

-la tercera certificació de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba
Aquesta certificació és de 28.771,53€ (IVA inclòs).
Aquesta proposta és competència del Ple delegada a la Junta de Govern local i, per aquest motiu, l’alcaldessa ha enviat la proposta als regidors i regidora de la oposició. També s’ha gravat i es fa públic.
Les obres de millora del barri de la Riba inclouen el canvi de la xarxa d’aigua, el soterrament de l’enllumenat públic i el canvi de bombetes per LED, la instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i la instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per cablejat de telecomunicacions.
Les obres de millora del barri de la Riba compten amb les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona per un import de 484.779,81€ i del Pla Únic d’Obres i Serveis  de Catalunya (PUOSC) per 198.761,28€. Ambdues subvencions suposen un 64,28% del cost total de les obres. La resta, s’abonarà amb imports procedents del pressupost municipal.

-el projecte del nou camí de vianants del nucli al Priorat, per 262.378,13€ (IVA inclòs)
S’executaran les obres amb 178.378,13€ de fons propis i 64.000€ de subvenció de la Diputació de Tarragona
Aprovem inicialment el projecte bàsic i d’execució i l’estudi bàsic de seguretat i salut de les obres d’urbanització del camí de vianants al Priorat. El camí va del nou aparcament de la Riba fins passat e l pont de l’autopista. L’equip de govern prepara una nova extensió d’aquest projecte que anirà a la extra del Priorat. És un projecte respectuós amb l’entorn.
Què inclou l’import total de 262.378,13€ (IVA inclòs): l’execució de les obres (enderrocs i moviments de terres; fonaments i estructura; ferms, paviments i senyalització horitzontal; revestiments; baranes, proteccions, senyalització vertical i il·luminació), seguretat i salut, gestió de residus i la valoració de les finques a expropiar. S’expropiarà un total 2.079,50 m2. I el valor serà de 6 €/m2.
Quan es faran les obres: Es faran durant el 2024 i començaran una vegada adjudicada l’obra que s’ha de licitar. S’estableix una durada de les obres de 2 mesos. El projecte estarà exposat 30 dies hàbils, des de la seva publicació al BOPT. Després ja es podran licitar les obres.
Com serà el camí: El recorregut del camí té una longitud de 1.144 m i una amplada de 2 m. Per tant, la superfície d’intervenció és de 2.288 m2.
Serà un camí per a vianants i apte per a bicicletes, a la banda esquerra de la carretera que permet l’accés a la urbanització el Priorat des del nucli urbà. El recorregut comença on acaba la nova zona d’aparcament del barri de la Riba, segueix fins al carrer Segòvia, després de creuar el pont per damunt l’autopista; el tram final connecta amb el camí proper i gairebé paral·lel a l’autopista, per a
finalitzar a l’Avinguda Priorat.
Tot el recorregut disposarà d’enllumenat públic, l’existent en els trams paral·lels a la carretera, i es col·locaran de 31 nous fanals en l’últim tram, el que passa prop a l’autopista.
El camí serà de sauló, menys el camí de terra que voreja l’autopista, per evitar que les pluges i escorrenties facin malbé el nou camí. En aquest punt, es farà un paviment de formigó.
És un projecte respectuós amb l’entorn: s’arreglen murs de maçoneria existents, s’incorporen murs de gabions de pedra i baranes realitzades amb pals de fusta de pi. En els trams on hi ha la “bionda” metàl·lica, es folrarà de fusta per la part interior del camí per a millor integració en l’ambient rural.
El projecte incorpora un estudi lumínic realitzat amb mòduls i lluminàries que compleix amb els requisits que estableix la normativa d’eficiència energètica.

Una junta amb molts punts fruit de la feina constant de l’equip de govern i els tècnics!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari