Dilluns 13 de novembre de 2023: Junta de Govern i Ple extraordinari dels pressupostos 2024

Dilluns 13 de novembre: Junta de Govern i Ple extraordinari dels pressupostos 2024

Avui aprovem, tant per Junta com per Ple, propostes resultants de molta feina prèvia.

A les 10 del matí tenim Junta de Govern on aprovem trenta propostes:

– l’acta de l’última Junta de Govern

– cinc liquidacions de plusvàlues

– una llicència d’obres

– la denegació d’una proòrroga de llicència d’obres, per demanar-la una vegada passat el termini per executar-les

– liquidació tributària d’una llicència d’obres

– el conveni 2023 amb la Societat

– una baixa a la llar d’infants

– dues altes al servei de gimnàstica per adults

– quatre liquidacions de taxes a empreses per ús del sòl i subsòl

– donar compte de les despeses menors d’octubre

– la tercera certificació de les obres de renovació de xarxa d’aigua al Priorat
aprovem la tercera certificació de les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua del Priorat per 37.810,13€ (IVA inclòs). Les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei van començar al mes de juliol i van a càrrec de l’empresa adjudicatària Irriga Water Solutions. L’import total de les obres és de 493.005,27€.
Aquestes actuacions es duen a terme per millorar part de la xarxa d’aigua de Priorat i Can Gordei per així evitar avaries, reduir les fuites i millorar l’eficàcia de la xarxa d’abastament d’aigua al Priorat de la Bisbal i Can Gordei.
Amb les obres, s’eliminaran les canalitzacions provisionals i s’instal·laran noves canalitzacions. També se substituiran o inclouran vàlvules reguladores de pressió a la xarxa, per evitar problemes ocasionats per les sobrepressions.
Les obres del Priorat de la Bisbal inclouen el canvi i soterrament de 437 metres de tubs als carrers Zamora, Cuenca, Teruel, Córdoba i la Coruña; el canvi de les vàlvules reguladores al carrer Huesca i a la intersecció del carrer Huesca amb l’avinguda del Priorat; la realització de les unions a la xarxa de l’avinguda del Priorat, en els punts on la canonada no té continuïtat (Sòria, Guadalajara, Cuenca, Zamora, San Sebastián, Burgos i Badajoz), per evitar punts cecs d’acumulació de brutícia i millorar les pressions a la xarxa.

– dues altes del servei Punt Verd

– pagaments de factures per un total de 34.308,44€

– aprovació de factures per un total de 383.326,51€

– liquidació tributària per llicència de primera ocupació

– baixa del rebut d’escombraries de l’antic propietari d’un habitatge, des del 2021, i alta al nou

– primera certificació de les obres de millora de la xarxa d’aigua a Can Gordei
Aprovem la primera certificació de les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua de Can Gordei per 118.108€ (IVA inclòs).
Les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei van començar al mes de juliol i van a càrrec de l’empresa adjudicatària Irriga Water Solutions. L’import total de les obres és de 493.005,27€ .
Aquestes actuacions es duen a terme per millorar part de la xarxa d’aigua de Priorat i Can Gordei per així evitar avaries, reduir les fuites i millorar l’eficàcia de la xarxa d’abastament d’aigua al Priorat de la Bisbal i Can Gordei.
Amb les obres, s’eliminaran les canalitzacions provisionals i s’instal·laran noves canalitzacions. També se substituiran o inclouran vàlvules reguladores de pressió a la xarxa, per evitar problemes ocasionats per les sobrepressions.
A Can Gordei, les obres inclouen el canvi i soterrament de 693 metres de tub als carrers Llobregat, Ebre, Tordera i Besòs; la instal·lació de 3 vàlvules reguladores al carrer Cinca amb el carrer Noguera Pallaresa, carrer Segre amb l’avinguda de Can Gordei i al carrer Ter amb el carrer Gaià, on també s’instal·larà un comptador volumètric.

– fixar el dia de l’acta de recepció de la fase 1 de les obres del poliesportiu municipal
Aquesta proposta és competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023.
Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques. S’han obert les portes de la sala de plens, per tal que pugui assistir-hi públic. Aquest punt de l’ordre del dia es gravarà i posteriorment, es retransmetrà per garantir la seva publicitat.
Les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal, corresponents a la rehabilitació del pavelló esportiu i la construcció de vestuaris, han finalitzat el 31 d’octubre. Aprovem fixar el 24 de novembre com la data per realitzar la recepció de les obres de la Fase 1 del poliesportiu municipal.

– contracte per la redacció del projectedel nou aparcament al barri de la Riba
Aprovem el contracte per la redacció del projecte i direcció d’obra per a la construcció d’un aparcament públic al barri de la Riba. És un projecte per la construcció d’aparcament públic al barri de la Riba, d’unes 58 places ubicat al carrer General Romagosa i al Camí al Priorat de la Bisbal, amb una superfície d’actuació d’uns 1.618’00m2. El contracte inclou el projecte Bàsic i d’Execució; estudi Bàsic de Seguretat i Salut i la direcció d’obra i el seu cost és 6.921,20 € (IVA inclòs).

– adjudicació del control financer
Adjudica la contractació del control financer de subvencions i convenis del 2022 a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), a l’empresa Faura-Casas Auditoris Consultors SL, per 10.841,60€.
El mes de setembre, la Junta de govern va aprovar l’expedient per a l’adjudicació del contracte basat en l’acord marc de l’ACM de serveis de col·laboració amb intervenció en les actuacions de control financer de les subvencions concedides el 2022 i es van convidar sis empreses a participar en el procediment.
Durant el mes d’octubre les empreses han presentat les seves propostes i s’aprova adjudicar a l’empresa que ha obtingut més puntuació.
Mitjançant aquest contracte, es realitzarà el control financer de totes les subvencions i convenis del 2022, tal com especifiquen la normativa i el Pla anual de control financer.

– modificació de les obres de la xarxa d’aigua a Can Gordei
Aprovem l’expedient de la modificació no substancial d’aquest contracte.
El motiu és incloure el contracte de les obres de la renovació de quaranta-una escomeses d’aigua per regular la distribució de les pressions estàtiques a la nova canonada, per 9.837,85€ (IVA inclòs).

Una Junta amb molts punts fruit de molt treball!

I per la tarda tenim Ple extraordinari convocat pel punt dels pressupostos 2024. Un Ple on hi assistim tots els regidors i regidores del consistori, on aprovem quatre propostes i donem compte d’un acord.

Punt 1: Pressupostos exercici 2024
Són uns pressupost basast en l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal. Uns pressupostos amb 0 endeutament, sense incrementar impostos ni taxes, per novè any consecutiu. Això és molt important!
El pressupost pel 2024 és de 5.402.357,81€.
Despeses: La partida amb més pes dins el pressupost de despeses és la de despeses corrents (on hi ha la major part de les despeses) amb un 51% del total.
A destacar: Del capítol 1 les despeses de personal són d’1.554.215,25€ (1.454.485,89€ el 2023) i suposen el 28% de les despeses.
L’increment respecte l’any passat és bàsicament per l’increment 2,5% pel 2023 el i possible 0,5% pendent d’aprovar.
A la partida de fons de contingència hi ha previst els possibles increments pel personal que s’aprovi en els pressupostos generals de l’estat del 2024. Actualment tenim una plantilla de personal de 38 persones, que inclou personal funcionari, interí, personal laboral fix i laboral temporal.
El capítol 2, amb 2.789.436,93€, és on hi ha la major part de les despeses, i cada any s’incrementa respecte l’any anterior. El motiu és per l’increment de les partides de la recollida de residus,del servei de seguretat pel 2024 i del transport urbà.
El capítol 3, amb 5.000€. Són les despeses de comissions i altres serveis d’entitats financeres. Es rebaixa respecte el 2023, perquè les entitats financeres han reduït les comissions per dipòsits. No ‘hi compta interessos perquè no tenim previst contractar préstecs.
El capítol 4, que és per la participació en altres organismes, convenis, etc, amb 300.741,03€
El capítol 5 de fons de contingència, no estem obligats a tenir aquesta partida creada. Hi estan obligats els Ajuntaments amb problemes financers que tenen un pla d’ajust. Aquests ajuntaments han de constituir un fons de contingència amb un mínim del 0,5% de l’import de les despeses no financeres. Nosaltres no hi estem obligats, però creem la partida amb 41.216,98€ pels increments de personal que puguin aprovar amb els pressupostos generals de l’estat pel 2024.
El capítol 6 d’inversions amb 705.747,62€.
El capítol 7 d’actius financers amb 6.000€, són les despeses per les bestretes concedides al personal que ho sol·licita.
Ingressos: La partida amb més pes dins els ingressos són els impostos directes (IBI, impost de vehicles, impost d’activitat econòmica i plusvàlues) amb un 49,72% del total d’ingressos.
Anem incrementant cada any els impostos directes per les noves naus industrials de les Planes Baixes que s’acaben i comencen a tributar per l’IBI.
Aprovem els pressupostos amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de la oposició.
Cada any em xoquen els comentaris de la oposició, i em xoquen perquè jo vaig estar vuit anys a la oposició i sempre m’ho preparava. No critico les posicions de cad apunt, que entenc que cadascú té les seves, però les aportacions donen a entendre que no s’ho havien mirat a fons.
Els comentaris de Tots són la Bisbal eren sobre temes ja explicats, dient que votarien en contra perquè no eren pressupostos socials. I realment el terme “social” és molt diferent el seu que el nostre.
Els comentaris de la Bisbal Decideix van ser dir que trobaven a faltar dues partides al pressupost: una perquè volen cobrar com a grup municipal (a la Bisbal no ho hem cobrat mai, i ja ens ho estudiarem però no ho considerem primordial), i la segona una partida per fer una consulta popular sobre la nova proposta de zona industrial (quan divendres ja ho vam explicar).

Punt 2: Modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit per inversions i despeses
Aprovem inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3PLE/2023, en la modalitat de suplement de crèdit, que vol dir traspassar 539.264,36€ del romanent de tresoreria del 2022 per les següents partides:
*544,50€ al Cicle de cinema Gaudí en català, ja que l’import final pel 2023 és de 2.601,50€
*9.515,52€ a estudis i treballs tècnics, om el de l’aparcament del barri de la Riba
*1.553,84€ a material informàtic
*108,90€ a manteniment i conservació
*2.600€ a la quota de la Mancomunitat Penedès Garraf
*847€ lots de Nadal pel empleats públics
*219.225,90€ obres fase 1 del poliesportiu municipals
*16.181,34€ (7.514,10€ a la conservació aigua piscina i 8.667,24€ a la consergeria del camp de futbol)
*2.283,24€ respatllat i manteniment de la gespa del camp de futbol
*17.608,14€ festes festa d’encesa llums de Nadal, arribada del patge, parc de Nadal, festa de Nadal del voluntariat i usuaris del servei Bon dia i actuacions novembre)
*7.986€ manteniment locals socials i racó de la gent gran
*7.326,42€ escola municipal de música
*12.095,82€ (5.000€ gasoil calefacció escola i treballs manteniment)
*3.523,60€ vestuari pel personal de la brigada i el personal d’informació i inspecció
*3.000€ combustible vehicles municipals
*5.635,64€ pintura per parcs i carrers més material brigada
*74.484,68€ servei de recollida de residus
*95.033,40€ obres de la fassina
*59.710,42€ adquisició terreny i obres aparcament del barri de la Riba
Estant al mes de novembre sabem quins imports ens faran falta per serveis i compres, tenint en compte la pujada de preus d’alguns materials i serveis.
S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern, els vots en contra de la Bisbal decideix i l’abstenció de Tots som la Bisbal

Punt 3: Segona pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) i convenis amb el CCBP per la licitació del nou servei de recollida de residus
Hem d’aprovar els convenis perquè el Consell Comarcal pugui licitar a començaments del 2024, el nou servei porta a porta a tot el municipi i la gestió de la deixalleria de la Bisbal. Aprovem:
*Modificar el pacte 10è del conveni entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès (EcoBP), SL, pels serveis de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels residus municipals. La modificació és per la pròrroga del conveni, amb la nova data de 31 de desembre de 2024.
*El conveni regulador de la mutació demanial de la deixalleria de la Bisbal a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès
*El conveni per l’exercici de la competència municipal delegada a la comarca dels serveis de triatge, tractament, valorització, deposició o eliminació dels residus municipals al centre de gestió de residus de Botarell.
*El conveni per la competència municipal delegada a la comarca del servei de tractament dels residus de la deixalleria.
*El conveni per la competència municipal delegada a la comarca del servei de recollida i transport de residus municipals.
Agraeixo la feina feta a l’anterior regidora de residus i a l’actual regidor de residus Daniel Caballero.
S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i la Bisbal Decideix i els vots en contra de Tots som la Bisbal

Punt 4: Conveni amb l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per la recollida de residus al Papagai
El mes d’octubre de 2022, els Ajuntaments de Sant Jaume dels Domenys i La Bisbal del Penedès, vam aprovar un conveni per tal que el sistema porta a porta de recollida de residus de la urbanització El Papagai de la part de la Bisbal, es fes per part de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Aquest conveni tenia un cost anual per l’Ajuntament de la Bisbal de 29.108,52€.
Durant els següents mesos, s’ha estat redactant un nou conveni per incloure-hi el Consell Comarcal del Baix Penedès, ja que l’ajuntament de La Bisbal tenim la competència de recollida de la brossa delegada en el Consell Comarcal del Baix Penedès i és per aquest motiu que cal aprovar un conveni entre les tres institucions.
A part d’aprovar aquest conveni entre les tres institucions (Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, Ajuntament de La Bisbal del Penedès i Consell comarcal del Baix Penedès), s’actualitza el preu del contracte essent el nou cost anual de 31.255,69€.
Aprovem:
*Deixar sense efectes l’acord de Ple del 31 d’octubre de 2022, del servei de recollida de residus a la part de la urbanització del Papagai pertanyent al terme municipal de la Bisbal del Penedès
*El conveni entre els Ajuntaments de la Bisbal del Penedès i de Sant Jaume dels Domenys per la gestió del servei de recollida de residus al Papagai. – Aprovar el conveni de col·laboració entre els dos Ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Penedès, per la recollida de residus al Papagai
*L’import del conveni amb 31.255,69 euros / any (IVA inclòs).
S’aprova per unanimitat

Punt 5: Donar compte de l’informe de la Comissió de preus de Catalunya, denegant la modificació de preus sol.licitada per Aqualia
Al Ple del 25 de maig de 2023, vam aprovar no acceptar la proposta de modificació de tarifes del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram, proposada per l’empresa concessionària del servei, Aqualia
Al febrer de 2019 i a l’octubre de 2019 l’empresa concessionària ja va entrar propostes de modificació de les tarifes.
L’increment global que proposaven al febrer de 2019 era del 8% i a l’octubre del 10%, per cobrir unes pèrdues del servei que calculaven en més de 65.000€. Les dues propostes de modificacions es van denegar per Ple.
La proposta del mes de maig la va entrar Aqualia al mes d’abril i suposava un increment de tarifes d’un 19,44% de mitjana.
Les principals conclusions de l’informe desfavorable eren les discrepàncies en l’aplicació de despeses al servei, la imputació de despeses de personal i material que no és exclusiu per la Bisbal i la diferenciació en el càlcul de les amortitzacions.
No vam acceptar aquest augment de tarifes per les discrepàncies en els càlculs de l’estudi que acompanya aquesta modificació i tampoc l’acceptem perquè, amb les millores a la xarxa que hem fet i farem, redueixen les despeses de reparacions.
Aquesta denegació d’increment de tarifes la vam enviar a la Comissió de Preus de Catalunya, que és qui dictamina a favor o en contra de la sol·licitud de modificació de les tarifes.
Ens ha arribat la resolució que va prendre la Comissió de Preus de Catalunya el 20 de juliol, on deneguen la sol·licitud d’increment de tarifes d’Aqualia. I en dono compte en aquest Ple.

Acabem el Ple i l’equip de govern anem a sopar al Bar la Riba, per comentar-lo i celebrar que tenim pressupostos 2024!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari