Dilluns 18 de setembre de 2023: Junta de Govern, reunions i Ple ordinari

Dilluns 18 de setembre: Junta de Govern, reunions i Ple ordinari

A les 10 del matí celebrem Junta de Govern on aprovem vint-i-tres propostes:

-l’acta de la Junta de Govern Local anterior

-dues denegacions d’obres

-una denegació de llicència de parcel·lació

-quatre liquidacions tributàries per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

-la liquidació tributària de l’ampliació d’una nau al polígon les Planes Baixes

-una liquidació tributària per obres

-el padró de la llar d’infants per aquest curs 2023/24, de 31 matrícules i un total de 21.735€ del curs. Aquest import anirà variant amb altes i baixes que es puguin produir durant el curs

-donar compte de despeses menors

-pagament de factures per un total de 112.714,66€

-aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba
Aquest punt és competència del Ple delegat a la Junta. Per això gravem aquest punt i el fem públic.

-la segona pròrroga del contracte de subministrament, instal·lació, manteniment i desmuntatge de les llums de Nadal, per 12.160,50€ anuals

-l’inici de l’expedient per adjudicar, a través de l’acord marc de l’ACM, el control financer de subvencions

-la devolució d’una fiança

-quatre altes al Punt Verd

-l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d’una plataforma d’administració electrònica i serveis de suport i manteniment. Aprovem el plec de clàusules del servei, per un import anual de 31.036,50€

-el projecte executiu d’ampliació d’una nau al polígon industrial les Planes Baixes

Acabem la Junta i fem reunió d’equip de govern. A continuació, una reunió de temes urbanístics.

A les quatre de la tarda, juntament amb el regidor de benestar animal, ens reunim amb el responsable del servei de control de colònies de gats, contractat per l’Ajuntament i amb les persones alimentadores de colònies de gats del municipi.
Tenim la sort de comptar amb moltes persones que dediquen bona part del seu temps a te‏nir cura i alimentar les colònies de gats de carrer.
Mai hi havia hagut a la Bisbal un llistat i control d’aquestes colònies i tampoc s’esterilitzaven.
Quan vam entrar a govern el 2015, la Leo que era la regidora de benestar animal va començar a estudiar i buscar maneres de regularitzar-ho i de donar suport al voluntariat.
Ella va començar a les esterilitzacions a diferents colònies, pagades per l’Ajuntament, a registrar les persones que alimenten les colònies de gats de carrer, … i també vam entrar a la Mancomunitat Penedès Garraf per estar al CAAD (Centre d’acollida d’animals domèstics). Un centre fabulós, on hi portem gats i gossos, on no sacrifiquen animals sinó que els donen en adopció, un centre que funciona molt i molt bé!
I fa uns mesos el Dani ha agafat el relleu i porta la regidoria de benestar animal, on hi està destinant moltes hores!
Molt interessant compartir la reunió i escoltar-los, menys algunes persones (poques) que han vingut i no per parlar i escoltar, sinó per dir com en saben de benestar animal en comparació a nosaltres i polititzant la reunió, una llàstima. Però bé, mica en mica es va veient com és cadascú i a què ve. A nosaltres el que ens interessa és escoltar els verdaders alimentadors i cuidadors de colònies de gats i seguir treballant conjuntament per la millora de les colònies de gats de carrer.

Acaba la reunió i, en una estona, comença el Ple ordinari. És el primer Ple ordinari de la legislatura i hi assistim tot el consistori.

Punts 1, 2 i 3: Aprovem per unanimitat les actes dels Plens extraordinaris del 17 de juny, del 28 de juny i del 6 de juliol

Punt 4: Ratificació del recurs d’alçada presentat contra l’autorització administrativa prèvia de la “MAT”
El 31 d’agost signo el Decret d’alcaldia per presentar recurs d’alçada contra l’autorització administrativa prèvia de la Resolució de juliol, de la Dirección General de Política Energética y Minas, per la que “se otorga a la mercantil Energías Renovables de Ormonde 36, S.L, autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Jaime I, de 40 MW de potencia pico y 38,2 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación, en términos municipales de Zaragoza, Teruel, Tarragona y Barcelona”, resumint: la MAT.
El recurs d’alçada es presenta davant la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Aquesta resolució es va publicar al BOE el 2 d’agost. A partir d’aquest moment es van tornar a posar en contacte els Consells Comarcals i els Ajuntaments dels territoris afectats pel projecte.
L’últim dia per presentar el recurs d’alçada era el dilluns 4 de setembre i, ens van recomanar fer-ho abans.
Com al 2021, entre tots els ajuntaments i Consells Comarcals afectats, contractem la mateixa empresa d’enginyeria perquè ens prepari el recurs d’alçada, per tal que tots els municipis el puguem aprovar abans del 4 de setembre per Decret d’alcaldia, i després ratificar-lo per Ple.
Aquest projecte és per portar energia solar de l’Aragó fins a l’àrea metropolitana de Barcelona, sense tenir en compte ni consultar el territori i sense buscar alternatives d’energia verda sostenible i de proximitat.
Repassem com va començar i tot el que s’ha fet:
empresa Energías renovables de Ormonde SL., en relació amb les al·legacions que l’Ajuntament va presentar contra la MAT a la Junta de Govern de setembre de 2021. La Subdelegació ens donava un termini de 15 dies per realitzar les consideracions que es tinguessin per convenients i, per aquest motiu, a la Junta de Govern de l’11 de març vam aprovar desestimar l’informe entrat a registre el 29 de març i, conseqüentment, ratificar els acords presos el setembre de 2021.

Punt 5: Aprovem per majoria del Compte general de l’exercici 2022
El 14 de març signo Decret d’alcaldia per aprovar la liquidació del pressupost 2022.
Al Ple ordinari del 20 de març, es va donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2022.
La comissió de comptes de l’exercici 2022 es va convocar el 20 de juliol i, des d’aquell dia que tots els membres de la Comissió de comptes van tenir accés a la documentació que forma part de l’expedient.
Van ser 21 dies per estudiar la documentació i poder consultar i preguntar dubtes.
La comissió de Comptes es va celebrar el 10 d’agost al matí. Es va emetre informe favorable amb els 7 vots ponderats a favor de Compromís, el PSC i ERC, 2 vots ponderats d’abstenció de la Bisbal decideix i 2 vots ponderats en contra de Tots som la Bisbal Urbanizaciones Unidas.
Després de l’informe favorable, s’envia a publicar al BOP de Tarragona el Compte General de 2022 , per exposar-lo al públic durant quinze dies hàbils.
El termini s’acabà el 12 de setembre i no s’hi van presentar al·legacions.
Resum de la liquidació del pressupost 2022: Pressupost aprovat inicial de 4.802.354,40€; liquidem el pressupost amb 7.474.204,00€, per tant amb 2.671.849,60€ més d’ingressos dels pressupostats; aquests ingressos de 2.671.849,60€ són procedents del superàvit d’anys anteriors i també procedents d’ingressos reservats per inversions en curs o adjudicades, com és el cas del poliesportiu municipal; superàvit pressupostari de 881.906,18€; complim l’objectiu d’estabilitat pressupostària (es compleix perquè tenim superàvit pressupostari (els ingressos dels capítols 1 a 7 del pressupost són suficients per finançar les despeses dels capítols 1 a 7 del pressupost, la qual cosa representa una situació de superàvit pressupostari) i una capacitat de finançament de 962.960,75€); complim l’objectiu de la regla de la despesa (situació en la qual la variació de la despesa computable no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut corresponent a aquest exercici) i complim amb l’objectiu del límit de deute públic, establert en el 110%, d’acord amb normativa vigent (complim amb aquest objectiu perquè l’import del deute viu total a 31 de desembre de 2022 és de 0€).
Votació: 7 vots a favor (6 Compromís, 1 PSC, 1 ERC), 2 vots en contra (Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas) i 2 abstencions (la Bisbal decideix).

Punt 6: Aprovem inicial, per unanimitat, la Ordenança municipal reguladora de la conservació i neteja de parcel·les
A començaments de gener, es va aprovar la despesa menor pel servei d’elaboració d’un inventari de parcel·les sense edificar al municipi i de redacció d’una ordenança per a la neteja i el manteniment d’aquestes.
L’inventari de parcel·les detalla quantes parcel·les buides hi ha, la localització, l’estat de la vegetació i arbrat i la dimensió.Actualment tenim 1.044 parcel·les buides en tot el municipi.
El mes de març va començar la consulta pública d’un mes, per preparar la Ordenança municipal reguladora de la conservació i neteja de solars buits.
Durant la consulta pública hi van participar nou persones.
A començaments de setembre ens vam reunir la comissió de treball per la preparació d’aquesta ordenança.
Vam treballar amb l’inventari de parcel·les sense edificar al municipi, la proposta d’ordenança reguladora de la neteja i conservació d’aquestes i les opinions i propostes de les nou persones participants a la consulta.
El resultat és la ordenança que avui proposo aprovar inicialment, amb l’objectiu de mantenir la conservació i salubritat de parcel·les, i incrementar la seguretat de les persones, dels béns personals i materials de l’àrea urbana del municipi.
Sobre la neteja de parcel·les, la ordenança regula:
-la prohibició d’abocaments de tot tipus de materials
– la obligació de neteja i tall d’herba de manera periòdica, com a mínim una vegada a l’any. Les persones propietàries de parcel·les han de mantenir-les en bones condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, deixant-les lliures de vegetació baixa i arbustiva, i amb els arbres podats i aclarits, de manera que no hi hagi continuïtat horitzontal entre els arbres ni vertical entre els arbres i els arbustos.
En el cas de parcel·les interiors d’urbanitzacions situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, s’han de mantenir lliures de vegetació seca i s’han de fer uns treballs d’aclarida que s’especifiquen a la ordenança.
-La obligació de mantenir la parcel·la lliure d’insectes i animals. Els propietaris de les parcel·les les han de mantenir netes de plagues d’insectes, de rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un problema sanitari.
Per tant, hauran de fer els tractaments per evitar les plagues d’animals i insectes i entregar a l’Ajuntament el certificat d’una empresa de control extern de control de plagues i el contracte de manteniment.
-El tractament de les restes vegetals i els residus, segons el tipus, s’ha de fer tal i com especifica aquesta ordenança.
I per últim també regula l’evacuació d’aigües en aquelles parcel·les on quedi aigua acumulada. Aquest tipus de parcel·les hauran d’estar dotades d’un sistema d’evacuació o filtració d’aigües que eviti la creació de qualsevol bassa d’aigua al seu interior.
En el cas que la propietat no compleixi la ordenança, després de requerir-li, l’Ajuntament imposarem sancions coercitives. L’import de la sanció va de 300€ a 30.000€.
En cas que segueixi sense netejar la parcel·la, l’Ajuntament farem la neteja a través del procediment d’execució subsidiària. En aquest cas, s’enviarà el cost al propietari de la parcel•la.
Com es posarà en marxa aquesta ordenança: Ara aprovem inicialment la ordenança, es publica al BOP de Tarragona durant un mes i, si no hi ha al·legacions, s’aprova definitivament. En cas que hi hagi al•legacions primer es resoldran.
Una vegada la ordenança ja estigui en vigor, començarem la tramitació per on hi ha més parcel·les buides, que és Can Gordei, concretament el segon polígon.
Enviarem les notificacions i anirem fent tot el seguiment i compliment de la ordenança.

Punt 7: S’aprova inicialment, per majoria, la modificació de crèdit 2PLE/2023, amb la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit
Aprovem inicialment aquesta modificació de crèdit de 31.914,50€ per incrementar les partides del pressupost del personal laboral fix i el personal laboral temporal.
Pel personal laboral fix fa falta aquest import per les indemnitzacions del personal laboral fix que no han guanyat la plaça que ocupaven.
I pel personal laboral temporal és perquè serà necessari la contractació de personal, a través d’un programa específic, per poder realitzar l’inventari del patrimoni, amb les tasques de recull d’informació i documentació, valoració de les finques, elaboració de les fitxes i la introducció de dades al modul de patrimoni del programa de comptabilitat.
Al ser una feina obligatòria i concreta, que es fa una vegada per la posada en marxa, es permet una contractació temporal limitada.
Per poder incrementar les partides de personal, es treuen 17.201,65€ de la partida del fons de contingència i 14712,85€ del camí del Priorat. Quan vam aprovar el pressupost d’aquest any 2023, ja es va explicar que el fons de contingència seria utilitzat per les partides de personal, tenint en compte el procés d’estabilització. I la part que es treu de la partida del camí peatonal del Priorat, és perquè la inversió es farà l’any que ve.
Votacions 9 (6 Compromís, 1 PSC, 1 ERC, 2 la Bisbal decideix)
Abstencions: 2 (Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas)

Punt 8: S’aprova per unanimitat la proposta d’acord presentada pels regidors dels grups municipals La Bisbal Decideix i Tots som la Bisbal–urbanizaciones unidas: proclamació de municipi cardioprotegit

Punt 9: No s’aprova la proposta d’acord presentada pels regidors dels grups municipals La Bisbal Decideix i Tots som la Bisbal–urbanizaciones unidas: impuls de mesures de moderació dels consums d’aigua entre la ciutadania arran de l’estat d’excepcionalitat per sequera
Abans de passar la paraula a un dels dos portaveus que signen la proposta, faig un incís en aquest punt pel seu desconeixement en diferenciar proposta de prec, que és normal en regidors nous al primer Ple ordinari.
La Bisbal decideix i Tots som la Bisbal Urbanizaciones Unidas, presenten aquest escrit que entenem que és més un prec que una proposta però que, al ser el primer Ple ordinari, ho hem admès com a proposta.
Ens presenten, a la part resolutiva per aprovar, que:
Primer: fem informes periòdics, aprofitem les subvencions de l’ACA i apliquem mesures de xoc per reduir les pèrdues d’aigua. Ho diuen de manera genèrica. Si fos una proposta presentarien per quines inversions s’han de demanar subvencions i quines són les mesures de xoc. Com que no ho presenten, aquest punt seria un prec.
Segon: diuen que s’han de fer campanyes i accions sense especificar quines, quin cost tenen, quan s’han de fer, etc Com que no ho presenten, aquest punt seria un prec, seria una declaració d’intencions.
Tercer i quart: realitzar unes ordenances, però no presenten cap ordenança ni estudi concret. El demanar que fem una ordenança es pot fer fent un prec a l’apartat de precs i preguntes o adreçant-me un escrit, però no fent una proposta al Ple per aprovar que fem la feina de preparar unes ordenances.
Aquest és el motiu pel qual els regidors i regidores de Compromís amb la Bisbal, votem en contra.
Votació: 7 vots el contra (5 de Compromís, 1 PSC, 1 ERC), 4 a favor (2 La Bisbal decideix, 2 Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas)

Punt 10: No s’aprova la proposta d’acord presentada per un regidor del grup municipal La Bisbal Decideix i els regidors del grup municipal Tots som la Bisbal–urbanizaciones unides: gratuïtat del bus urbà pels alumnes de l’IES Coster la Torre
Aquesta proposta presentada pels regidors de Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas i un regidor de la Bisbal decideix, és una proposta perquè sigui gratuït el bus que va a l’institut. El motiu per no aprovar la proposta, és que amb els nous preus aprovats, surt a 0,50€ el viatge i no creiem en el “tot” gratuït perquè els diners surten de tots.
El que és curiós és que el regidor de la Bisbal decideix que signa la proposta, s’absté en la votació! Això encara no ho havia vist en vint anys que porto a l’Ajuntament entre equip de govern i oposició.

Punt 11: Donar compte dels Decrets d’Alcaldia des de l’últim Ple ordinari, que va ser a l’anterior legislatura, fins la convocatòria d’aquest Ple.
Tots els regidors del consistori tenen accés immediat als Decrets d’alcaldia des del moment en què s’aproven, ja que es pengen al llibre de Decrets del gestor de documents.

Punt 12: Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari. A les actes també hi podeu accedir des del portal de transparència.

Punt 13: Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al control financer de les subvencions nominatives de l’exercici 2020
Tots els Ajuntaments estan obligats a realitzar el control financer de les subvencions. S’ha realitzat el pla anual de control financer de les subvencions atorgades durant l’exercici 2020.

Punt 14: Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost, corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2023
Els Ajuntaments hem d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any,un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre, per complir la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost, corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2023, es va enviar el 28 d’abril, dins el termini establert.

Punt 15: Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost corresponent al 2n trimestre de 2023 , que es va enviar el 28 de juliol.

Punt 16: Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al període mitjà de pagament corresponent al 1r trimestre de 2023, que és de 13,76 dies. Complim amb el termini legalment previst.

Punt 17: Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al període mitjà de pagament corresponent al 2n trimestre de 2023, que és de 14,25 dies. Complim amb el termini legalment previst.

Punt 18: Donar compte de l’informe d’intervenció relatiu a la presa de raó dels drets i ingressos corresponents al 1r trimestre de 2023, donant compliment a l’article 9 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, amb l’informe de tresoreria dels resultats del període l’1 de gener a 31 de març de 2023.

Punt 19: Donar compte de l’informe d’Intervenció de la modificació de crèdit núm. 5ALC/2023 en la modalitat de generació de crèdit

Punt 20: Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2024

Punt 21: Donar compte del Pla d’acció pel 2023 , basat en l’informe resum de control intern, emès per la intervenció de l’exercici 2022.

Precs i preguntes. Responc les preguntes que ens ha fet la ciutadania pe xarxes socials, concretament tres preguntes a través del Twitter. I després prenc nota dels precs i prenc nota de les preguntes que respondrem al proper Ple ordinari.
Aixequem la sessió a tres quarts de vuit del vespre.

Hem fet el primer Ple ordinari i m’han sorprès algunes coses, sobretot algunes aliances. Ja s’anirà veient!

I cap a casa a descansar després d’un dilluns molt potent!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari