Dijous 6 de juliol de 2023: Ple extraordinari, reunions, inauguració d’exposició i sopar del grup de Compromís

Dijous 6 de juliol: Ple extraordinari, reunions, inauguració d’exposició i sopar del grup de Compromís

A les 9 del matí celebrem Ple extraordinari, l’últim Ple amb propostes d’organització d’aquesta legislatura, tenim temps per aprovar-ho fins el 17 de juliol (un mes després de la constitució del nou Ajuntament) però com que ho tenim aclarit, ho tanquem i anem per altres temes!
Avui assistim tots els Ple menys un regidor de La Bisbal decideix, que excusa la seva assistència.
Un Ple extraordinari amb 7 punts a l’ordre del dia:

Part resolutiva:
Punt 1. Aprovem, per unanimitat dels assistents, la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes
La Comissió Especial de Comptes existeix a tots els municipis i, en els trenta dies següents al de la sessió constitutiva, per tant, tenim temps fins el 17 de juliol, he de convocar una o més d’una sessió extraordinària del Ple per tal de resoldre, entre d’altres, la creació i la composició de la Comissió Especial de Comptes.
La comissió especial de comptes és un òrgan col·legiat, de caràcter especial, que té per objecte examinar i informar del Compte General de la Corporació.
La Comissió especial de comptes està formada per: la presidència (alcaldessa), vocals (un representant de cada grup polític municipal) i secretària (secretària municipal).
S’aplica el sistema de vot ponderat a la Comissió de Comptes, de manera que el representant de cada partit vota en nom dels regidors/res d’aquell partit.
La proposta de composició és:
Presidenta: l’Alcaldessa
Vocals: un/a representant de cada grup polític municipal que actua amb vot ponderat:
Per part de Compromís el Feliu amb vot ponderat, per tant, el seu vot val per 5. La Bisbal decideix:, el Martín i el seu vot val per 2. Tots som la Bisbal, la Maguy i el seu vot val per 2. El PSC, el Dani i el seu vot val per 1. I ERC, la Sílvia i el seu vot val per 1.

Punt 2. Aprovem per majoria la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local
Aquest punt forma part dels Plens constitutius dels Ajuntaments. És la mateixa proposta que ja vam fet fa quatre i vuit anys i també en les legislatures anteriors.
El motiu d’aquesta delegació és pel principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipal.
S’aprova delegar del Ple a la Junta de Govern el que permet la llei. Quan passem per Junta de Govern una proposta del Ple delegada a la Junta de Govern, envio un correu als regidors i regidores adjuntant la proposta, en fem publicitat a les xarxes municipals i aquesta proposta es tracta a porta oberta.
Votació: 7 a favor (5 Compromís, 1 PSC i 1 ERC) i 3 en contra (1 de la Bisbal decideix i 2 de Tots som la Bisbal)

Punt 3. Aprovem per majoria el nomenament dels representants de la Corporació a òrgans col·legiats i altres organismes dels que forma part l’Ajuntament
En els trenta dies següents al de la sessió constitutiva, per tant, abans del 17 de juliol, he de convocar sessió extraordinària del Ple per nomenar els representants de la Corporació als òrgans col·legiats dels organismes i institucions dels que formem part.
Aprovem els següents nomenaments:
-Consell escolar de l’escola Ull de Vent: el regidor d’ensenyament Dani Caballero
-Consell escolar de l’institut Coster la Torre: el regidor d’ensenyament Dani Caballero
-Consell escolar de la llar d’infants municipal l’Oreneta: el regidor d’ensenyament Dani Caballero
-Mancomunitat de l’Albornar: es nomena a 3 representants de cadascun dels Ajuntaments que formem part de la Mancomunitat (Albinyana, Banyeres, Santa Oliva i a Bisbal), l’alcalde o alcaldessa i dos regidors. Proposo nomenar l’alcaldessa i els regidors Paqui Cepas i Dani Caballero
-Consorci de promoció turística del Penedès: la regidora de turisme Judith Vidal
-Mancomunitat Penedès Garraf, on en formem part pel CAAD (Centre d’Acollida d’Animals Domèstics): l’alcaldessa i, de suplent, el regidor de benestar animal Dani Caballero
-AMTU (Associació de Municipis per la mobilitat i el transport urbà): l’alcaldessa i de suplent la regidora de mobilitat Silvia Monfort
-ACM (l’Associació Catalana de Municipis). L’alcaldessa i, de suplent, la primera tinent alcaldessa Judith Vidal
-Associació de municipis catalans per a la recollida porta a porta: el regidor de residus Dani Caballero
-Consell esportiu del Baix Penedès: el regidor d’esports Joan Gimeno
Votació: 7 a favor (5 de Compromís, 1 del PSC i 1 d’ERC), 1 en contra (la Bisbal decideix) i 2 abstencions (Tots som la Bisbal)

Punt 4. Aprovem per majoria el règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs públics
Els membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre, amb càrrec al pressupost municipal, retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en règims de dedicació exclusiva i parcial, assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col•legiats dels quals formin part, d’acord amb la legislació vigent.
Els pressupostos generals de l’Estat determinen el límit màxim del que pot cobrar un alcalde o regidor, en funció dels habitants del municipi. Per aquest 2023, la disposició addicional vint-i-setena de la Llei 31/2022, del 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat, estableix que el límit màxim pels Ajuntaments de municipis d’entre 1.000 i 5.000 habitants, sigui de 46.464,02 euros.
Aprovem el següent règim de dedicació i retribucions pels regidors/res de l’Ajuntament, que suposa que l’alcaldessa cobri un 56% del límit màxim i que cinc regidors cobrin menys de la meitat del màxim:
Agnès Ferré: dedicació exclusiva: 26.000€ bruts anuals (el mateix que en les dues legislatures anteriors)
Judith Vidal: dedicació parcial del 75%: 22.000€ bruts anuals
Paqui Cepas: dedicació parcial del 75%: 22.000€ bruts anuals
Feliu Gil: dedicació parcial del 75%: 22.000€ bruts anuals
Dani Caballero: dedicació parcial del 75%: 22.000€ bruts anuals
Durant la legislatura anterior la retribució parcial que vam aprovar era de 20.000€ bruts anuals, i ara hem aplicat l’actualització d’aquests 4 anys.

Règim d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, pels càrrecs electes que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial:
Ple: 200€ per sessió (100€ la legislatura anterior)
Junta de govern local: 400€/sessió (200€ la legislatura anterior)
Comissió especial de comptes: 200€/sessió (80€ la legislatura anterior)

Vàries consideracions:
-Des del 2015, que vam entrar a govern, que els membres de l’equip de govern cobrem sou o assistències i no cobrem ni dietes ni quilometratges.
-L’equip de govern tenim dedicació de temps total a l’Ajuntament i proposem aprovar sous per dedicació parcial, menys l’alcaldessa.
-Comparatives:
Aquesta legislatura 136.000€ bruts anuals, i el sou de l’alcaldessa de 26.000€ bruts
Legislatura anterior: 116.000€ en total i el mateix sou de l’alcaldessa
La legislatura 2015/19 (fins a començaments d’agost) 129.900€ bruts anuals, sou de l’alcaldessa el mateix de 26.000€ bruts i el sou de la Sra. Antolín de 34.000€ bruts anuals
Legislatura 2011/15, 144.000€ bruts, sou de l’alcalde de 44.000€
Conclusió: quan vam entrar a govern el 2015, ens vam trobar un Ajuntament endeutat molt per sobre del màxim legal, amb moltes factures per pagar. Vam rebaixar sous i, vuit anys després, tenim Ajuntament sanejat, cap factura pendent, no hem apujat impostos i tot i així el total de sous és de 8.000€ menys

Votació: 7 a favor (5 Compromís, 1 PSC i 1 ERC) i 3 en contra (1 de la Bisbal decideix i 2 de Tots som la Bisbal)

Punt 5.Aprovem per unanimitat dels assistents les festes locals 2024
El 13 de juny de 2023 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2024. A la mateixa publicació s’acorda que els Ajuntaments hem de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.
Aprovem que els dos dies de festa local pel 2024 siguin: el dimarts 23 d’abril, diada de Sant Jordi i el divendres 16 d’agost, per la Festa Major

Activitat de control (no es voten):
Punt 6. Donar compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Al Ple extraordinari del 28 de juny es va aprovar la creació de la Junta de Govern Local.
Avui dono compte al Ple del Decret d’alcaldia de 28 de juny, on es van designar com a membres de la Junta de Govern Local a la Judith Vidal, el Dani Caballero i la Silvia Monfort. Al mateix decret també es va aprovar la periodicitat de les Juntes de Govern ordinàries, i dono compte que la periodicitat de les Juntes de Govern serà quinzenal, els dilluns a les 10:00h, començant el proper dilluns 10 de juliol.

Punt 7. Donar compte de la delegació de competències de l’alcaldia a la Junta de Govern Local
Dono compte del Decret d’alcaldia de 30 de juny, mitjançant el qual es deleguen a la Junta de Govern local, les atribucions que la normativa permet que passin de l’alcaldia a la Junta de Govern local.

Sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió. Després del Ple l’equip de govern anem a fer un cafè i, després, seguim amb la feina.
Al migdia vaig amb la Cambra de Comerç, a visitar la Bugaderia del polígon dins el Pla d’impuls de polígons. Una visita interessant i productiva.

A les 7 de la tarda inaugurem l’exposició, a la sala gran del CMC, de portades de la Vanguardia durant els anys de Guerra Civil. Una exposició molt interessant, gràcies a la família Catà Huguet, de Llorenç. Aneu a veure-la, que estarà al CMC durant el mes de juliol. Unes fotografies i textos que ens recorden que la història es repeteix i que, en qualsevol guerra, la població de totes les edats són les víctimes. Gràcies família Catà Huguet!

I acabem en dia amb sopar de Compromís amb la Bisbal al restaurant Ull de Llebre. El teníem pendent des de les eleccions municipals i l’hem fet avui. Més de quaranta persones compromeses, sabent que n’hi ha unes quantes que avui no han pogut venir, que sopem per comentar, fer balanç i, sobretot, celebrar l’haver guanyat les eleccions com a llista més votada a les cinc meses i que seguim mb la mateixa il·lusió i compromís amb la Bisbal. Un orgull formar-ne part!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari