Dilluns 20 de març de 2023: visita a una empresa del polígon i Ple ordinari

Dilluns 20 de març: visita a una empresa del polígon i Ple ordinari

Aquest matí anem a visitar l’empresa Affinity, situada al polígon les Planes Baixes. Una empresa que fa uns mesos que està instal·lada i en marxa al polígon i que viat començarà obres d’ampliació. Una visita molt i molt interessant!

Per la tarda tenim Ple ordinari, l’últim Ple ordinari d’aquesta legislatura! Aquest és el resum:

Punts 1, 2 i 3: aprovem les actes del Ple ordinari de desembre del 2022, del Ple extraordinari i urgent del 29 de desembre de 2022 i del Ple extraordinari del 5 de gener

Punt 4: aprovem inicialment la modificació de les tarifes del bus urbà per potenciar-ne l’ús
El maig de 2002, es va aprovar el servei públic de bus urbà, i el preu dels bitllets i abonaments. Aquesta taxa es va modificar el 2008 i no s’ha tornat a modificar.
El maig de 2021 va començar un nou servei de bus urbà, mitjançant conveni entre la Generalitat, l’empresa que gestiona la línia comarcal, i l’Ajuntament.
Ara farà dos anys de l’inici d’aquest nou servei que va augmentar el nombre de viatges dins el municipi, parar a l’Ortigós que fins aquell moment no hi havia hagut parada, i afegir un nou servei de viatges d’urbanitzacions a l’hospital i al Vendrell d’anada i tornada.
Per l’increment exponencial de viatgers durant aquests dos anys, creiem convenient modificar els preus, rebaixant-los per potenciar encara més l’ús del bus urbà i comarcal.
Per això proposem modificar els articles 5 i 6 de l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers.
Proposem establir la gratuïtat per a les persones amb una discapacitat superior al 33%, tal i com es va aprovar en mocions presentades per la oposició en plens anteriors.
Quines tarifes tenim actualment: tiquet senzill d’1 viatge 1€; tiquet jubilat d’1 viatge 0,60€ i abonament de 10 viatges a 8€.
Quines tarifes proposem: tiquet senzill d’1 viatge 1€ (el mateix); abonament de 10 viatges a 6€; abonament de 50 viatges a 25€ i persones amb discapacitat superior al 33% gratuïtat del servei urbà.
Exemple: un jove estudiant a l’institut s’estalviarà 12€ al mes, perquè ara al mes li costa 32€ i, amb el nou preu, li costarà 20€.

Punt 5: aprovem el conveni de la xarxa d’autocaravanes del Baix Penedès
Al Ple ordinari del 19 de setembre del 2022, vam aprovar un conveni amb el Consell Comarcal per la xarxa d’autocaravanes, un conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els Ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Cunit i Sant Jaume dels Domenys.
S’havia d’executar l’any 2022 però l’increment de preus i el que no tots els municipis havien aprovat el conveni a finals del 2022, fa que s’hagi de revisar i tornar a aprovar.
Amb aquest projecte es ficarà una ruta dins de la comarca, per captar el turisme d’autocaravanes, que actualment està experimentant un clar creixement tant en l’àmbit local com europeu, per tal de
desestacionalitzar l’oferta turística de la comarca.
A la Bisbal l’àrea constarà de dues places per autocaravanes, situada a l’aparcament de l’avinguda Baix Penedès, el que també s’utilitza per l’escola i la llar d’infants.

Punt 6: aprovem el conveni de serveis socials pels propers dos anys, amb nous serveis i reforçant-ne d’altres
L’últim Contracte programa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Generalitat de Catalunya, per serveis socials, va ser el del període 2016/2019.
Durant els anys 2020, 2021 i 2022 no hi havia un Contracte programa de serveis social des de la Generalitat, i es va anar prorrogant el conveni.
A finals del 2022, el Consell Comarcal va signar el Contracte programa 2022/2025 amb el Departament de Drets Socials; el conveni de col·laboració 2022/2025 amb l’Institut Català de les Dones, i el conveni de col·laboració 2022/2025 amb el Departament d’Igualtat i Feminismes. Tot això, juntament amb les resolucions anuals del «Programa Temps de Cures» i del «Pacto de Estado contra la violencia de género”, donen lloc al conveni que aprovem.
L’aportació de l’Ajuntament al Consell Comarcal per aquest conveni de serveis socials, és de 81.000,97€ pel 2023, que inclou:
Professionals i serveis socials bàsics; SAD (Servei d’Atenció a la Dona); teleassistència (el conveni de la Creu Roja amb el CCBP en què l’Ajuntament assumeix el cost de les instal·lacions dels aparells de teleassistència que estan activats al municipi); voluntariat (Servei Bon Dia i Rebost Solidari); servei d’acolliment residencial d’urgència; transport adaptat; serveis d’Intervenció Socioeducativa (projecte SIS famílies); educadors/res medi obert, per a adolescents; integradors/res socials; immigració; servei Integral d’atenció a la dona (SIAD) que inclou coordinació, advocats, psicòloga i LGTBI; centre obert durant el curs escolar; “Pacto de estado” contra la violència masclista; envelliment, que és un servei nou; sensellarisme, que és un servei nou; banc productes de suport, que és un servei nou; accessibilitat, que és un servei nou i curs cuidadors, que també és un servei nou.
A començaments de legislatura, el 2019, el conveni era de 70.578,16€. En aquests 4 anys hem incrementat la partida de serveis socials, gent gran i igualtat en 10.422,81€ amb nous serveis per la ciutadania.

Punts 7 i 8: dono compte dels Decrets d’alcaldia des del Ple ordinari de desembre fins la convocatòria d’aquest Ple ordinari i de les actes de Junta de Govern des de l’últim Ple ordinari fins el d’avui.
Aquests dos punts són donar compte, per tant no es voten.

Punt 9: Dono compte al Ple del decret d’alcaldia del 6 de març, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2024/2026, que està a disposició dels regidors i regidores de la Corporació des del dia de la signatura.
Segons l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació, d’acord amb l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: abans del 15 de març de cada any, els ajuntaments hem de remetre la informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, d’acord amb la informació sobre
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de la despesa que subministri l’Estat.
Aquest Pla pressupostari preveu uns ingressos i despeses de 5 milions el 2024 i 2025, i de 4,8 milions el 2026. Això amb les dades actuals.

Punt 10: Dono compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució
trimestral del pressupost corresponent al quart trimestre de 2022; complint així amb l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’Ajuntament hem enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques aquest informe d’intervenció, el 30 de gener de 2023.

Punt 11: Dono compte que el període mig de pagament del 4rt trimestre del 2022 és de 18 dies. Com que és inferior a 35 dies, complim amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst.

Punt 12: Dono compte al Ple de l’informe d’Intervenció sobre el control de la morositat a l’exercici 2022.
Hem complert l’obligació de presentar aquest informe al Ministeri d’hisenda el 13 de gener de 2023. L’informe conclou que es compleix amb la normativa de morositat

Punt 13: dono compte al Ple de l’informe d’Intervenció sobre el control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost a l’exercici 2022. A 31 de desembre de 2022, hi ha tres despeses pendents d’aplicar a pressupost 2022, per un total de 1.131,09€. Són tres factures registrades a finals d’any que, per arribar els últims dies, no es va poder seguir el tràmit de conformitat i aprovació, que es fa a començaments del nou any.

Punts 14 i 15: Dono compte del Decret d’alcaldia del 14 de març, de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2022, amb informe favorable d’intervenció.
Dades importants: resultat pressupostari de l’any 2022 de 881.906,18€; romanent de tresoreria de 2.445.305,08€ i sense deute.
També dono compte de l’informe d’intervenció del càlcul d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de la liquidació del pressupost del 2022, que conclou que l’Ajuntament compleix amb: l’objectiu d’estabilitat pressupostària; l’objectiu de sostenibilitat financera i l’objectiu del límit de deute públic, ja que l’Ajuntament tenim deute zero i el màxim establert és del 110%.

Punt 16: Dono compte de l’informe de l’informe d’intervenció del càlcul d’estabilitat pressupostària del Decret del 14 de març, on s’aprova la incorporació dels romanents de crèdits de l’exercici 2022.

Punt 17: Dono compte d’aquest informe que conclou que, l’aprovació del pressupost 2023 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i l’objectiu de límit de crèdit, al tenir zero deute.

Ara venen els precs i preguntes. Responc les preguntes que van presentar per escrit el divendres, els regidors del PSC. I prenc nota de noves preguntes.

Acabem l’últim Ple ordinari de la legislatura aprovant tres propostes importants pel municipi!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari