Dilluns 19 de desembre de 2022: Consell de la mobilitat, mesa de negociació, Ple ordinari i sopar de Nadal de l’equip de govern

Dilluns 19 de desembre: Consell de la mobilitat, mesa de negociació, Ple ordinari i sopar de Nadal de l’equip de govern

A les 8 del matí em connecto a la reunió del Consell de la mobilitat. En formo part com a ACM (Associació Catalana de Municipis). Una reunió de més d’una hora amb temes tan importants i interessants com les tarifes del transport públic.

A la 1 del migdia, fem la mesa de negociació del personal municipal, amb els representants dels treballadors funcionaris i laborals i UGT. Avui aprovem el calendari laboral pel 2023 i, el que és més important, negociem les últimes places que ens queden del procés d’estabilització!
Han d’estar convocades abans del 31 de desembre d’aquest any i, gràcies a l’esforç del personal municipal, ho aconseguirem!

A les 7 de la tarda tenim el Ple ordinari, un Ple amb vint-i-dos punts a l’ordre del dia:

Punts 1, 2 i 3: aprovem les actes dels Plens del 19 de setembre, 31 d’octubre i 29 de novembre

Punt 4: aprovem per unanimitat el calendari fiscal del 2023
És el mateix de cada any i només canvia si algun dia coincideix amb cap de setmana.

Punt 5: aprovem el Pla estratègic de subvencions pel 2023, amb 6 vots a favor de Compromís, 1 vot en contra d’ARA la Bisbal i 3 abstencions dels regidors del PSC i Units per la Bisbal
El Pla estratègic de subvencions per al 2023 té un total de 174.620€, per concedir subvencions a favor de persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interès local. Les subvencions, per al 2023, es divideixen en set àrees:
Prevenció i extinció d’incendis: 5.000€ del Conveni amb l’ADF Clot de Bou.
Assistència social primària: 10.000€, per ajuts a famílies vulnerables. Són ajudes econòmiques d’urgència social per atendre necessitats puntuals i bàsiques de subsistència de persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. És concessió directa, prèvia valoració de Serveis socials.
Foment de l’ocupació: 20.000€. Hi ha les subvenció per creació de llocs de treball el 2022 (10.000€) i la subvenció per nous autònoms del 2022 (10.000€).
Ensenyament: 62.620€. Són la subvenció per l’escola Ull de Vent de 16.620€ (pel material escolar del curs 022/23); subvencions escolars de primària de l’escola Ull de Vent per llibres, transport escolar i menjador escolar (36.000€) i la subvenció pels llibres escolars de l’IES Coster la Torre (10.000€).
Promoció cultural: 49.000€. Inclou els premis del concurs literari de Sant Jordi 2023 (1.500€); les subvenció per entitats i associacions (5.000€); els convenis amb entitats (42.500€) que són La Societat amb 12.000€, el Ball de diables amb 15.000€, la Colla Castellera de La Bisbal del Penedès els Bous amb 11.500€ i els Cors Antistiana amb 4.000€.
Promoció de l’esport (25.000€). Són els patrocinis esportius amb 2.000€ i el conveni amb Joventut Bisbalenca CF per 23.000€ .
El xec nadó pels infants nascuts o adoptats els 2022, amb 3.000€.
Els plans estratègics de subvencions es basen en l’article 8 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre, on es disposa que les administracions que estableixin subvencions han de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb cadascuna de les subvencions, els costos previsibles, les fonts de finançament i el fet que sempre es compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària. El Pla detalla, per cada subvenció, el cost previsible, la modalitat de concessió, la descripció, els objectius, els destinataris i l’aplicació pressupostària.

Punt 6: aprovem la modificació de la retribució de l’alcaldessa, amb els vots a favor de Compromís (6 vots), PSC (2 vots) i Units per la Bisbal (1 vot), i l’abstenció de la regidora d’ARA la Bisbal
A començaments de legislatura es van aprovar les retribucions dels regidors i regidores del consistori. Jo tenia aprovada retribució de dedicació exclusiva de 26.000€ bruts anuals.
Els Diputats i Diputades a govern reben retribució en dedicació parcial o exclusiva. He escollit retribució en dedicació parcial i per aquest motiu renuncio a la retribució de dedicació exclusiva de l’Ajuntament des del 16 de desembre. Cobraré indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats (Ple, Junta de Govern i Comissió especial de comptes).

Punt 7: aprovem per unanimitat el Pla director del subministrament d’aigua potable i clavegueram
El contracte de servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram amb Aqualia, inclou que l’empresa ha de redactar un Pla director del servei, efectuant una diagnosi i una anàlisi de les necessitats actuals i futures, i proposant actuacions encaminades a la planificació del creixement, adequació i millora de les xarxes i de les instal·lacions.
A l’Ajuntament no hi havia cap estudi de l’estat de les xarxes d’aigua ni de quines inversions s’havien de fer per millorar el servei. Amb aquest Pla director coneixem l’estat de les xarxes i, a partir d’aquí, donar solució a les mancances existents.
Aquest Pla director té els següents objectius: inventariar la xarxa de subministrament d’aigua i de clavegueram existent dels nuclis urbans del municipi; estudiar l’estat actual de les xarxes de subministrament d’aigua i clavegueram del municipi; analitzar el funcionament de les xarxes en un horitzó temporal fixat en el 2033, tenint en compte el creixement urbanístic, demogràfic i econòmic previst i realitzar anualment una proposta de pla d’inversions necessàries per garantir el correcte funcionament de la xarxes de subministrament i clavegueram.
En les comissions de seguiment del servei d’aigua i clavegueram d’aquests darrers mesos, hem treballat les inversions a realitzar el 2023 en les millores a la xarxa d’aigua, que són les que consten al pressupost i són les següents, per un total de més d’1 milió d’euros: condicionament del pou vell del Priorat; actuació de millora a la xarxa del Priorat; actuació de millora a la xarxa d’aigua de Can Gordei; telecontrol i altres inversions al pou de l’Esplai per la recepció per part d’Aqualia; instal·lació de reguladora de pressió a la Masieta i canvi de la xarxa d’aigua al barri de la riba.
A partir d’aquest Pla director, el 2023 es marcaran i pressupostaran les inversions a realitzar el 2024, i així successivament.

Punt 8: aprovem per unanimitat el reconeixement extrajudicial de crèdits
La brigada municipal va encarregar material per l’enllumenat públic el 30 de novembre de 2018, per un import de 245€. La factura no arriba a l’Ajuntament fins al març de 2020, al començament de la pandèmia i no es tramita, queda pendent.
Aquest any l’empresa reclama aquest pagament. A l’arriba al 2020 i ser una factura de 2018, cal aprovar la factura i aprovar el pagament per Ple.

Punt 9: aprovem la modificació de les bases de les subvencions d’ensenyament, amb els vots a favor de Compromís (6 vots), PSC (2 vots) i Units per la Bisbal (1 vot) i el vot en contra de la regidora d’ARA la Bisbal
Aprovem la modificació de les bases de les subvencions escolars per aplicar el curs 2022/23 i posteriors.
El curs anterior, el 2021/22, l’Ajuntament va subvencionar a l’AMPA de l’escola Ull de Vent l’adquisició dels llibres dins el programa de socialització. Per tant, durant el curs 2021/22, les convocatòries escolars a les que les famílies s’han presentat fins el 16 de desembre, són: Subvenció pel menjador escolar de l’escola Ull de Vent; subvenció pel transport escolar de l’escola Ull de Vent i subvenció pels llibres escolars de l’IES Coster la Torre dels alumnes d’ESO, dins el programa de socialització de llibres.
Aquest curs 2022/23, l’AMPA de l’escola Ull de Vent ens ha comunicat que no s’encarregarà del reciclatge ni de la socialització dels llibres de text i que ho gestionarà una empresa, de la mateixa manera que es fa a l’IES Coster de la Torre.
Per aquest motiu modifiquem les bases de subvencions d’ensenyament, tornant a incloure la subvenció pels llibres de l’escola i aprofitem per simplificar-les.
En comptes de preveure quatre convocatòries de subvencions per les famílies en matèria d’ensenyament (llibres de l’escola Ull de Vent, menjador escolar de l’escola Ull de Vent, transport escolar de l’escola Ull de Vent i llibres d’ESO de l’institut Coster la Torre; hi haurà dues convocatòries de subvencions per les famílies, en matèria d’ensenyament: convocatòria de subvencions als/les alumnes de primària de l’escola Ull de Vent (inclourà: transport escolar llibres de text dins el programa de socialització de llibres i menjador escolar) i la convocatòria de subvencions pels alumnes d’ESO de l’institut Coster la Torre.
La convocatòria de subvencions de primària, es concedirà per un màxim de 500€ per alumne/a i curs acadèmic.
La convocatòria de subvencions als/les alumnes de la secundària obligatòria de l’institut Coster de la Torre serà pels llibres de text dins el programa de socialització de llibres. L’import màxim a subvencionar és de 200€.
Aquestes dues convocatòries ja seran d’aplicació per aquest curs 2022/23, i s’aprovaran les convocatòries a final de curs.

Punt 10: s’aprova la pròrroga del servei de residus amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb els vots a favor de Compromís (6 vots), el PSC (2 vots), Units (1 vot) i una abstenció de la regidora d’ARA la Bisbal
El Ple de maig de 2021 va delegar a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès, el tractament i eliminació dels residus sòlids urbans i les competències municipals per a la gestió de la recollida selectiva de residus municipals: fracció orgànica, recollida de poda porta a porta (servei nou de fa un any), voluminosos (mobles i andròmines), paper i cartró, envasos lleugers i vidre i rebuig. I es va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal perquè realitzés el servei l’empresa d’economia mixta Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL.
La vigència del conveni és fins el 31 de desembre de 2022. A començaments de desembre el Consell Comarcal ens va comunicar la pròrroga del contracte del servei de recollida, transport, tractament i/o eliminació de residus fins el 31 de desembre de 2023.
Des del Consell Comarcal s’aprovarà properament la licitació del nou servei, per aquest motiu es prorroga el servei actual durant el 2023.
L’import del servei de recollida, transport i eliminació de residus pel 2023 és de 605.931,22€, superior als altres anys per l’increment i millora de serveis (com l’increment de dies de la recollida de poda porta a porta), l’increment del preu dels carburants i l’increment de les taxes per no separar correctament els residus als contenidors.

Punt 11: dono compte dels Decrets d’alcaldia

Punt 12: dono compte de les actes de la Junta de Govern Local

Punt 13: no s’aprova la moció per realitzar una consulta popular, presentada pel regidor d’Units i la regidora d’ERC. No s’aprova pels vots en contra de Compromís (6 vots), PSC (2 vots), ARA la Bisbal (1 vot) i 1 vot a favor del regidor d’Units.
En la nostra intervenció diem que, com vam informar en la reunió pels regidors i regidores del consistori, es feia una consulta pública abans d’iniciar l’expedient de modificació de normes, ja que és el primer pas a realitzar per l’entrada de la proposta de canvi d’ús de terreny per l’arribada de noves empreses.
I, com hem dit, hem fet la consulta i hi han participat 177 persones entre la consulta pública al web i les entrades al registre municipal d’al·legacions contra la proposta. Del total, 134 viuen a la Bisbal i 43 viuen en altres municipis.
Una vegada feta la consulta, l’equip de govern hem fet públic el nostre posicionament i la decisió de no acceptar aquesta proposta. Per tant, no s’ha iniciat l’expedient de canvi d’ús de 84 hectàrees.
Per tot això, no cap fer una consulta popular via referèndum d’una proposta que ja s’ha rebutjat.

Punt 14: no s’aprova la moció contra el projecte de modificació de les normes subsidiàries, presentada per la regidora d’ARA la Bisbal. No s’aprova pels vots en contra de Compromís (6), PSC (2 vots) i els vots a favor de la regidora d’ARA la Bisbal i el regidor d’Units.
En la nostra intervenció diu: “Se convoca dicha consulta pública, abierta hasta el 09.12.22 a través de la web de este ayuntamiento, cuando aún no se disponía de toda la documentación obligatoria”. Segons la normativa, la consulta pública es fa amb la documentació de la proposta, per tant, no feia falta més documentació.
En el següent paràgraf diu que “La propuesta de modificación del planeamiento es promovida y redactada por la empresa privada Codelfe, a sabiendas y consciente de la predisposición del
gobierno local de “Compromís amb la Bisbal”. Això és una opinió seva totalment falsa, com ha pogut comprovar.
Continua parlant sobre els llocs de treball al que era la nau del Corte Inglés, informació que tampoc és correcte. I segueix fent aquesta afirmació: “Desde nuestro grupo municipal, deseo hacer hincapié en que existen naves vacías en los polígonos les Planes y les Planes Baixes, infrautilizados”. El polígon les Planes té algunes parcel·les sense construir, de propietat de particulars, bàsicament perquè les empreses actualment busquen parcel·les més grans. Tot i que actualment hi ha nou empreses instal·lades, alguna ocupant més d’una parcel·la.
Al polígon les Planes Baixes deu fer temps que no hi va, perquè veuria que l’única parcel·la lliure és la d’equipaments, de propietat municipal. Ara mateix al polígon les Planes Baixes hi ha cinc empreses en funcionament, dues naus en construcció i dues que s’ampliaran properament, no quedant terreny industrial per construir.
Per tant, ens proposa votar que no s’inicii un projecte que no s’ha iniciat.

Punt 15: dono compte de l’informe final de l’auditoria hídrica del sistema de proveïment d’aigua
Juntament amb el Pla director del subministrament d’aigua potable i clavegueram, li vam demanar a Aqualia que realitzés una auditoria hídrica del sistema de proveïment de l’aigua, i Aqualia li va encarregar a un bisbalenc.
Una auditoria hídrica és el mètode per quantificar tots els cabals d’aigua, tant els d’entrada com els de sortida, d’un sistema de
proveïment d’aigua potable per entendre’n l’ús, reduir-ne les pèrdues i en definitiva millorar l’eficiència del sistema de proveïment. Les auditories hídriques representen la diagnosi d’un sistema de proveïment d’aigua des del punt de vista de l’eficiència i per
tant el primer pas dels plans de conservació d’aigua.
Aquesta diagnosi té un doble objectiu: determinar els indicadors d’eficiència del sistema de proveïment i avaluar el potencial estalviador del sistema en el marc de la previsió de les demandes d’aigua en el mitjà termini.
Les auditories hídriques i els plans de conservació de l’aigua són el camí per reduir les necessitats d’aigua subministrada a un sistema de proveïment municipal amb totes les implicacions positives associades com ara ambientals, econòmiques i socials.
És un document molt interessant que acompanya al Pla director i que ens servirà per establir, durant el 2023, diverses mesures d’estalvi d’aigua.

Punt 16: dono compte de l’informe d’intervenció de l’execució del pressupost del 3r trimestre de 2022
L’Ajuntament hem d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre. Dono compte que s’ha enviat el 28 d’octubre.

Punt 17: dono compte del període mig de pagament del 3r trimestre de 2022
Dono compte que el període mig de pagament del 3r trimestre és de 17,04 dies. Com que és inferior a 35 dies, complim amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst.

Punts 18, 19, 20 i 21: dono compte dels informes d’intervenció del càlcul d’estabilitat pressupostària de quatre modificacions de crèdit d’aquest 2022

Punt 22: dono compte del Pla anual financer del 2023
Dono compte al Ple del Pla anual del control financer de 2023. Aquest Pla estableix la distribució de les actuacions a realitzar entre personal de la mateixa Intervenció i la contractació externa d’empreses d’auditoria i tenint en compte el límit temporal imposat per l’article 37 del RD 424/2017, el qual estableix que els resultats del present Pla hauran d’estar elaborats i lliurats abans del 30 d’abril.

Precs i preguntes: dono resposta a les preguntes fetes al Ple ordinari de setembre

Acabem el Ple a un quart de 9 del vespre.

Encara no acabem el dia, perquè l’equip de govern anem al Bar de la Riba a sopar, comentar el Ple i desitjar un Bon Nadal!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari