Dilluns 19 de setembre de 2022: matí de reunions i tarda de Ple ordinari

Dilluns 19 de setembre: matí de reunions i tarda de Ple ordinari

Aquest matí tinc tres reunions amb veïns i veïnes de la Bisbal. Totes de temes diversos, tots interessants.

A les 7 de la tarda tenim Ple ordinari amb setze punts a l’ordre del dia:

Aprovem les actes dels Plens del 29 de juny, del 29 de juliol i del 25 d’agost

Aprovem el compte general de l’exercici 2021: tenim un Ajuntament sanejat, sense deutes i sense apujar impostos
L’1 de juliol es convoca la comissió de comptes de l’exercici 2021 i els regidors i regidores que formen part de la Comissió de comptes, tenen 26 dies per estudiar tota la documentació i fer les consultes que estimin pertinents. El 29 de juliol ens reunim la comissió de comptes i aprovem el Compte General de l’exercici 2021 amb els 6 vots a favor de Compromís amb la Bisbal (el PSC s’absté i Units, ARA i ERC voten en contra).
El Compte General 2021 aprovat es publica al BOP per la seva exposició pública fins el 31 d’agost, perquè qui ho cregui convenient presenti al·legacions o observacions. I, durant aquest termini, ningú ha presentat cap objecció. Per tant, avui proposem al Ple l’aprovació del Compte General del 2021.
Punts a destacar del Compte General del 2021: es liquida el pressupost amb 7.188.458,82€, perquè s’hi incorporen més de 2,5 milions d’euros en modificació de crèdit, provinents del romanent de tresoreria i el superàvit de 2020.
El Compte general del 2021, amb tots els seus documents i annexos, reflecteix fidelment la situació econòmica, financera i patrimonial de l’Ajuntament.
L’Ajuntament compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària
Es compleix perquè l’Ajuntament té superàvit pressupostari (els ingressos dels capítols 1 a 7 del pressupost són suficients per finançar les despeses dels capítols 1 a 7 del pressupost, la qual cosa representa una situació de superàvit pressupostari) i una capacitat de finançament d’1.465.492€.
Es compleix l’objectiu de la regla de la despesa (situació en la qual la variació de la despesa computable no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut corresponent a aquest exercici).
A causa de la situació de pandèmia per la COVID-19 i seguint les recomanacions de la Comissió Europea, el Consell de Ministres va aprovar la suspensió de la regla de la despesa durant els anys 2020 i 2021. Però, així i tot, s’ha calculat i l’Ajuntament la compleix.
Coeficient de deute viu del 0% (a final d’any es van amortitzar els préstecs de l’Ajuntament, dels quals quedaven 274.829,54€ per amortitzar)
L’Ajuntament compleix amb l’objectiu del límit de deute públic, establert en el 110%, d’acord amb normativa vigent.
Es compleix amb aquest objectiu perquè l’import del deute viu total a 31 de desembre de 2021 és de 0€ per amortitzar els préstecs pendents a finals d’any.
Conclusió: Els comptes estan sanejats, amb deute zero. Del 2015 al 2021, el pressupost ha crescut un 23,5%, els impostos han pujat un 0% i el deute s’ha cancel•lat.
Tot plegat ha suposat passar d’un endeutament de 1.188€ per bisbalenc el 2014 a un endeutament de 0€ per bisbalenc el 31 de desembre de 2021.
En 6 anys i mig hem aconseguit un Ajuntament sanejat i sense endeutament. Ho hem aconseguit amb bona gestió, amb més serveis i sense apujar impostos”

S’aprova el text refós del Pla Parcial urbanístic les Planes Baixes
La Junta de govern del 28 de febrer va aprovar inicialment la modificació del Pla parcial de les Planes baixes. Aquesta modificació era per a la creació d’una única parcel·la de 52.500m2, al polígon industrial de les Planes Baixes.
La modificació va estar en exposició pública i no s’hi van presentar al·legacions. També es van sol·licitar els informes sectorials corresponents, tal com indica l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, tenint un mes per presentar-los.
Per tot això, es va aprovar per Ple, el 28 d’abril, l’aprovació provisional d’aquesta modificació puntual núm.2 del Pla parcial urbanístic Les Planes Baixes, per agrupar quatre parcel·les en una única parcel•la i enviar-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
El 29 de juliol va arribar la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme del 19 de juliol, que indicava que aquesta modificació del Pla parcial, quedava suspensa fins que la Comissió Territorial d’Urbanisme resolgués definitivament la modificació del text refós de les Normes Subsidiàries, que és el que vam aprovar al Ple extraordinari del 25 d’agost.
Però el 5 de setembre entra a registre la correcció de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme referent al Pla Parcial, indicant que també s’ha d’aprovar un text refós i enviar-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè puguin aprovar-ho definitivament.
El text refós és introduir la modificació que vam aprovar provisionalment al Ple d’abril al text de les normes del Pla parcial del polígon industrial les Planes Baixes.

Escollim Jutgessa de Pau titular
Els municipis que no tenim Jutjat de Primera Instància i Instrucció i, amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau.
Segons la Llei Orgànica del Poder Judicial, els Jutges de Pau exerceixen funcions jurisdiccionals sense pertànyer a la Carrera Judicial, sense caràcter de professionalitat. Els Jutges de Pau i els seus substituts són nomenats per quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia.
El juny de 2022 el Jutge de Pau titular renuncia voluntàriament al càrrec. El 19 de juliol l’Ajuntament va rebre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’acceptació de al renúncia i l’ordre d’iniciar els tràmits per escollir un nou Jutge de Pau. El 20 de juliol iniciem la tramitació i s’obre la convocatòria per presentar-s’hi que va del 2 al 24 d’agost.
Durant aquest termini es presenten dues persones, concretament dues dones, per tant tindrem la primera Jutgessa de Pau a la Bisbal! Les dues compleixen els requisits per ser-ho.
Convoco als portaveus dels grups municipals a una reunió el 8 de setembre, per tractar aquest tema. Cada portaveu, dels assistents, vota i el resultat és la proposta que portem avui al Ple.
Val a dir que les dues persones són vàlides pel càrrec i conegudes al municipi. La proposta que faig al Ple és la Sra. Teresa Ma. T.A. com a Jutgessa de Pau.
El nomenament no és immediat, ja que traslladarem l’acord al Jutjat Degà del Vendrell, perquè ho enviï a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és qui fa el nomenament.

Aprovem el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, pel projecte Xarxa d’autocaravanes del Baix Penedès
Perquè una àrea d’autocaravanes a la Bisbal:
L’increment en el nombre d’autocaravanes aquests últims anys, ha posat de manifest la necessitat d’introduir les millores necessàries en matèria de reglamentació, infraestructures, senyalització, serveis i planificació turística sobre aquests vehicles, tractant-se d’un sector en expansió.
A la Bisbal del Penedès no disposem de cap servei per a l’estacionament i pernoctació d’autocaravanes, ni públic ni privat.
Amb una àrea d’autocaravanes es potencia el comerç i turisme local per l’arribada de visitants d’aquesta xarxa, entrant en un sector de turisme en expansió.
El projecte comença el 2019:
Des de començaments d’aquesta legislatura, la Conselleria de turisme del Consell Comarcal encapçalada pel Jaume Casañas, ha estat treballant per desenvolupar un projecte de xarxa d’autocaravanes al Bai Penedès com a eina per atraure el turisme d’autocaravanes a la comarca.
Durant aquests 3 anys han estat fent reunions la conselleria de turisme del Consell i els regidors i regidores de turisme dels Ajuntaments de la comarca interessats en formar part d’aquest projecte.
La Judith Vidal, regidora de turisme de l’Ajuntament de la Bisbal, ha assistit a aquestes reunions per incorporar la Bisbal a aquest projecte.
Conveni amb el Consell Comarcal:
El Consell Comarcal va aprovar aquest 2022, el conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i set ajuntaments de la comarca.
Aquest conveni regula l’encàrrec dels ajuntaments per a l’execució del projecte Xarxa d’Autocaravanes del Baix Penedès a executar en l’any 2022.
Amb aquest projecte es ficarà una ruta dins de la comarca, per captar el turisme d’autocaravanes, que actualment està experimentant un clar creixement tant en l’àmbit local com europeu, per tal de desestacionalitzar l’oferta turística de la comarca.
Com són les àrees d’autocaravanes:
Les àrees d’autocaravanes de cada municipi seran espais públics gratuïts, amb arbrat per generar ombra, taules per fer pícnic i gestió d’aigües grises i residuals. Els usuaris podran estar-hi un màxim de 48 hores. Aquesta àrea potencia el comerç i el turisme locals.
A la Bisbal l’àrea constarà de dues places per autocaravanes, situada a l’aparcament de l’avinguda Bai Penedès, el que també s’utilitza per l’escola i la llar d’infants.
Ell Consell Comarcal és qui adequarà aquest espai: senyalització de l’espai d’aparcament i estacionament d’autocaravanes; incorporació dels senyals indicadors; la connexió dels borns de servei a les xarxes d’aigua potable i de sanejament; instal·lació d’un punt d’aigua i d’un punt de recollida d’aigües negres, i d’un espai de pícnic.
Cost del projecte:
El cost total de l’àrea comarcal d’autocaravanes és de 112.000€ i compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 56.000€. L’aportació econòmica de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès és de 8.000€. El Consell Comarcal del Baix Penedès és qui ho gestiona tot.

Dono compte dels Decrets d’alcaldia des del 15 de juny al 13 de setembre.

Dono compte de les Juntes de govern local des de l’últim Ple ordinari fins abans de la convocatòria d’aquest Ple. Tots els regidors i regidores del consistori tenen accés a les actes de les Juntes des del moment en què s’aproven, i que estan penjades al portal de transparència.

Aprovem la moció del grup municipal ARA la Bisbal
El 8 de setembre la regidora d’ARA la Bisbal va entrar al registre una proposta de Ple per avui. Era la proposta de crear una ordenança fiscal relativa a la obligació del manteniment dels solars en zona urbana.
Com que el 8 de setembre teníem la reunió de portaveus per la proposta de Jutge de Pau, li vaig demanar a la regidora d’ARA la Bisbal que es quedés un moment després de la reunió.
Li vaig explicar el mateix que li vaig explicar a la regidora d’ERC i el que vaig explicar al Ple extraordinari del 29 de juliol, en el punt de la ordenança fiscal pels sorolls i vibracions: segons la normativa dels reglaments i ordenances, el procediment per aprovar el Reglament o ordenança és:
abans d’elaborar el reglament, es farà una Consulta Pública, a través del portal web de l’Ajuntament. No caldrà fer la consulta pública quan el reglament sigui intern de l’Ajuntament.
Si l’ordenança es passa per Ple no es podrà aprovar perquè no s’ha fet el procediment correcte. Al cap d’uns dies, la regidora d’ARA entra una moció demanant fer la consulta pública. Per fer la consulta pública no cal aprovar que es farà però suposo que vol explicar el punt.

Aprovem la moció del grup municipal ERC
Al primer torn de paraula faig dues esmenes i dues preguntes. Les esmenes, al ser una moció, les faig a la regidora d’ERC que és qui presenta la moció. I només prosperaran si la regidora les acceptar.
Esmenes: primera: canviar el títol de “No a la MAT a l’Alt Penedès” per “No a la MAT al Penedès”: i segona: canviar el punt 8 amb el text “Que per part del Ple de l’Ajuntament es valorin les possibles accions a nivell urbanístic com una total suspensió de llicències d’obres per als projectes en la part del seu territori afectades per la construcció de les línies de molt alta tensió (MAT) derivades dels projectes referits a l’encapçalament de la present moció”. La regidora dubta però no accepta les dues esmenes (sense comentaris).
Preguntes: A quines reunions de la plataforma ciutadana “No a la MAT a l’Alt Penedès” ha assistit, on s’ha parlat d’aquesta moció i l’acte reivindicatiu organitzat pel 25 de setembre?; Sap què hem parlat i com hem quedat els alcaldes i alcaldesses del Baix Penedès sobre aquesta moció?
Al segon torn explico que, a començaments d’agost aquesta plataforma cívica de No a la MAT a l’Alt Penedès, a través de l’Ajuntament d’Olèrdola, va convocar als alcaldes i alcaldesses afectats per la MAT, a una reunió telemàtica el 12 d’agost. M’hi vaig connectar i ens van explicar que estaven preparant una moció per aprovar i una festa reivindicativa pel 25 de setembre i que ens anirien enviant informació.
Vam quedar que, quan tinguéssim la moció, la passaríem pel Plens des d’alcaldia o tots els grups municipals, que cada comarca s’ho parlés. Per evitar partidismes sobre aquest tema.
A finals d’agost van enviar la moció i, a la comarca del Baix Penedès uns quants alcaldes vam quedar que ho parlaríem al primer consell d’alcaldes que era dimecres passat dia 14 de setembre. Al consell d’alcaldes de la setmana passada vam aprovar la moció amb les dues esmenes que he proposat, i vam quedar que l’aprovàvem al Consell d’alcaldes i que, al Ple del Consell Comarcal arribaria per presidència, que no ho presentaria cap partit en solitari ni varis partits per no polititzar la moció. Cal tenir en compte que d’alcaldes de la comarca n’hi ha de tots els colors dels grups municipals que tenim a la Bisbal, per tant, la regidora d’ERC ho podria saber. Però la regidora d’ERC vol protagonisme …

Dono compte al Ple del període mig de pagament del 2n trimestre de 2022, que és de 18,76 dies, complim amb el període mig perquè el màxim és de 30 dies. Complim amb l’obligació de presentar aquesta informació, perquè es va enviar el 26 de juliol de 2022.

Dono compte al Ple de l’informe d’intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost corresponent al 2n trimestre de 2022
És un informe de conformitat amb la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Complim amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts, ja que es va enviar al MINHAP (Ministeri d’hisenda i administracions públiques) el 27 de juliol de 2022.

Dono compte de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2023
Dono compte al Ple del Decret d’Alcaldia del 13 de setembre de 2022, on es van aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2023.
Es remet al Ple de la Corporació l’informe d’Intervenció relatiu a les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2023, en compliment a la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, abans del 15 de setembre de cada any, les entitats locals hauran de presentar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici següent amb tota la informació necessària d’acord amb la normativa europea.
Segons disposa el Ministeri d’Hisenda a la guia «Lineas fundamentales de los presupuestos de las entidades locales», les dades econòmiques que s’han de consignar són les següents: ingressos i depeses per a l’exercici 2023, partint de les dades de previsió de liquidació de l’exercici 2022; saldos i altres magnituds: capacitat o necessitat de finançament (estabilitat pressupostària i deute viu) i passius contingents.
Es preveu un total de 5.216.942,67€ pel pressupost del 2023, que suposa un increment del 8,5% respecte el 2022 (increment de 410.572,05€).  Destacar la partida d’inversions prevista en 1.296.161,47€ per l’any que ve: franges forestals, millora en la xarxa d’aigua, parcs infantil, millora en l’enllumenat públic, pressupostos participatius, obres del poliesportiu municipal, adequació de la instal·lació elèctrica de l’Ajuntament i les obres de canvi de la xarxa d’aigua i soterrament de l’enllumenat públic al barri de la Riba.

– Dono compte de l’informe d’Intervenció sobre l’estabilitat pressupostària de la modificació de crèdit 3PLE/2022
Donem compte de l’informe d’intervenció de la modificació de crèdit 3PLE/2022, que es va aprovar el Ple extraordinari del 25 d’agost de 2022.
Es dona compte de manera a part en aquest punt perquè no es complia en aquell moment l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ja que hi ha part del pressupost 2022 no executat totalment. Però que, en el tancament de l’any sí que es complirà l’estabilitat pressupostària.

I acabem amb precs i preguntes. Primer responent les preguntes formulades al Ple ordinari de juny i després prenent nota de les preguntes que avui f la regidora d’ARA la Bisbal. En fa disset o divuit i la majoria repetides d’altres plens. És el nivell que tenim!

Quan acaba el Ple, l’equip de govern aprofitem per fer reunió i, xerrant xerrant, arribem a casa a tres quarts de 10 de la nit!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari