24 i 25 d’agost de 2022: tornem cap a casa i cap al Ple extraordinari

24 i 25 d’agost: tornem cap a casa i cap al Ple extraordinari

El dimecres 24 d’agost a quarts de 10 del matí tornem a agafar el cotxe i anem cal a la Provença francesa. Si haguéssim vingut en avió avui encara visitaríem Nàpols i els voltants, però a l’anar en cotxe hem de marxar abans. La tornada és més tranquil·la perquè és de dia i no trobem tempesta!
Fem nit a la Provença per descansar, després d’haver fet més de 1.000 km!

El dijous 25 d’agost ens llevem aviat per esmorzar i marcar. Ja només ens queden poc més de 500 km! Ha sigut un viatge fantàstic, amb aventura inclosa i, el més important, ho hem viscut els quatre junts!

Arribem a la Bisbal a les 2 del migdia i després de dinar vaig cap a l’Ajuntament. Repasso les propostes i a les 5 de la tarda fem el Ple extraordinari.
Al Ple hi assistim tots menys la regidora d’ARA la Bisbal, que ja va avisar que no podia venir.

Punt 1: Aprovació del text refós de les Normes subsidiàries del planejament municipal
Des de començaments d’any que s’està tramitant la modificació del Pla parcial urbanístic del polígon industrial Les Planes Baixes, per agrupar quatre parcel·les en una única parcel·la. Es plasma en la modificació de l’article 176 bis del pla parcial, que inclou aquesta agrupació. El motiu és la construcció d’una parcel•la de grans dimensions per una important empresa que ja ha construït una nau al polígon.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat, reunida a mitjans de juliol de 2022, acorda que per tramitar definitivament aquesta agrupació de parcel•les cal que prèviament aprovem el Text Refós de les Normes subsidiàries de planejament incorporant la modificació de l’article 176.
S’aprova per majoria amb els 6 vots a favor de Compromís amb la Bisbal i 4 abstencions ( 2 del PSC, 1 d’Units per la Bisbal i 1 d’ERC).

Punt 2: Aprovació provisional de la modificació de la ordenança reguladora de la taxa de la llar d’infants
Modifiquem l’ordenança en dos punts:
-Adequar l’Ordenança a la disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, la qual estableix que correspon al Departament d’Educació el finançament de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del primer cicle d’educació infantil I2 (abans P2) a les escoles bressols i llars d’infants municipals.
D’aquesta manera els alumnes d’I2 estaran exempts de pagar la quota mensual de setembre a juny, tal i com estableix la Generalitat. Aquests alumnes hauran d’abonar la matrícula, el servei de menjador si hi assisteixen i la taxa del mes de juliol si hi assisteixen.
-I afegim una bonificació per famílies monoparentals. La quota per família monoparental tindrà un descompte de 275€ anuals (corresponents a 25€ mensuals), presentant l’acreditació corresponent.

Per unanimitat dels assistents, s’aprova provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants.
Continua la tramitació de la modificació amb l’exposició pública durant trenta dies.

Punt 3: Aprovació inicial de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit
Destinem 203.523,03€ del romanent de tresoreria a:
-Incorporar 107.483,09€ per la direcció d’obres de la fase 1 del projecte de rehabilitació del pavelló esportiu i de l’edifici annex destinat a vestidors, del poliesportiu municipal
Aquest mes d’agost s’han adjudicat definitivament les obres de la fase 1. S’han nomenat l’arquitecta municipal i l’enginyer municipal com a directors d’obres però, per l’elevada feina a nivell urbanístic del municipi es licitarà la direcció d’aquests obres.
– Incorporar 77.000€ al servei de recaptació de BASE-Gestió d’ingressos de la Diputació de Tarragona
BASE ha realitzat una acta d’inspecció de la liquidació d’un l’ICIO per import de 268.058,78 €.
L’import a abonar a BASE per aquesta gestió és de 75.000€. A la partida corresponent del pressupost pel 2022 hi ha 10.000€ consignats, que seran insuficients a final d’any per fer front a aquests 75.000€ més a les liquidacions per imports recaptats pe BASE (cal tenir en compte que el 2021 les despeses d’aquesta partida van pujar a més de 76.000€). Es calcula que faltaran 77.000€ més i per aquest motiu es fa la modificació de crèdit.
-Incorporar 19.039,94€ a la Mancomunitat Penedès Garraf
La mancomunitat durant l’exercici 2021 no va liquidar la quota del 2021, d’import 19.039,94€. Fa unes setmanes vam pagar aquesta quota del 2021 amb el pressupost de l’Ajuntament del 2022.
Amb aquesta modificació de crèdit, pagarem la quota 2022, del mateix import.

La modificació de crèdit s’aprova amb 6 vots a favor de Compromís amb la Bisbal i 4 vots en contra (2 del PSC, 1 d’Units per la Bisbal i 1 d’ERC).

I de l’Ajuntament cap a casa a desfer maletes!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari