Divendres 29 de juliol: Comissió de comptes, reunions, Ple, visita a la Colla Vella i festa a Can Gordei

Divendres 29 de juliol: Comissió de comptes, reunions, Ple, visita a la Colla Vella i festa a Can Gordei

A les 10 del matí tenim la Comissió de comptes del compte general del 2021. El resum dels comptes 2021 és: comptes sanejats i deute zero.
Assisteix un dels veïns convocats a l’auditoria ciutadana, que ens vam reunir el 12 de juliol. Gràcies per venir!
La comissió de comptes de l’exercici 2021, es va convocar l’1 de juliol i, des del 4 de juliol que tots els membres de la Comissió de comptes té accés a la documentació que forma part de l’expedient.
Són 26 dies per estudiar la documentació i poder consultar i preguntar dubtes. Durant aquests dies, la secretària i la interventora no han rebut cap pregunta ni dubte sobre els comptes, per part dels membres de la comissió de comptes que estan a la oposició.

Liquidació del pressupost 2021: Pressupost aprovat inicial de 4.592.408,53€. Superàvit pressupostari d’1.334.391,20€. Liquidem el pressupost amb 7.188.458,82€, perquè incorporem més de 2,5 milions d’euros en modificació de crèdit, provinents del romanent de tresoreria i el superàvit de 2020

El Compte general del 2021, amb tots els seus documents i annexos, reflecteix fidelment la situació econòmica, financera i patrimonial de l’Ajuntament.

Liquidació del pressupost 2021: Per Decret d’alcaldia de 31 de març de 2022, s’aprova la liquidació del pressupost 2021. I al Ple ordinari del 20 de juny de 2020, es va donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2021.

Complim l’objectiu d’estabilitat pressupostària: es compleix perquè tenim superàvit pressupostari (els ingressos dels capítols 1 a 7 del pressupost són suficients per finançar les despeses dels capítols 1 a 7 del pressupost, la qual cosa representa una situació de superàvit pressupostari) i una capacitat de finançament d’1.465.492€.

Complim l’objectiu de la regla de la despesa (situació en la qual la variació de la despesa computable no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut corresponent a aquest exercici).
A causa de la situació de pandèmia per la COVID-19 i seguint les recomanacions de la Comissió Europea, el Consell de Ministres va aprovar la suspensió de la regla de la despesa durant els anys 2020 i 2021. Però tot i així, s’ha calculat i la complim.
Coeficient de deute viu del 0% (s’amortitza a final d’any els préstecs de l’Ajuntament, on només quedaven 274.829,54€)

Complim amb l’objectiu del límit de deute públic, establert en el 110%, d’acord amb normativa vigent. Complim amb aquest objectiu perquè l’import del deute viu total a 31 de desembre de 2020 és de 0€ per amortitzar els préstecs pendents a finals d’any.

Complim la regla de la despesa. Coeficient de deute viu del 0% (s’amortitza a final d’any els préstecs de l’Ajuntament, on només quedaven 274.829,54€)
Liquidem el pressupost amb 7.188.458,82€, perquè incorporem més de 2,5 milions d’euros en modificació de crèdit, provinents del romanent de tresoreria i el superàvit de 2020.

Conclusions:
Del 2015 al 2021, el pressupost ha crescut un 23,5%, els impostos han pujat un 0% i el deute s’ha cancel·lat.
Ha suposat passar d’un endeutament de 1.188€ per bisbalenc el 2014 a un endeutament de 0€ per bisbalenc el 31 de desembre del 2021.
Amb 6 anys i mig hem aconseguit un Ajuntament sanejat i sense endeutament. Ho hem aconseguit amb bona gestió, amb més serveis i sense apujar impostos.

Acabem a 3 quarts d’11 del matí, amb els comptes aprovats pels 6 de Compromís, 3 en contra (Units, ARA i ERC) i 2 abstencions (PSC).

A les 12 del migdia ens reunim al despatx, a petició de la regidora d’ERC. És sobre el segon punt de l’ordre del dia del Ple de la 1 del migdia. Proposen una ordenança i, el dimecres per correu electrònic, ens demanaven reunió per si volíem fer alguna aportació a la ordenança. Dels dies i hores que els vam proposar, no els anaven bé i per això quedem ara.
Els hi explico que, sense entrar en el detall de la ordenança, ens han demanat aprovar inicialment la ordenança quan, fent-ho així, se salten un pas. Perquè abans de qualsevol reglament o ordenança, s’ha de fer una consulta pública perquè els veïns i veïnes puguin fer propostes i comentaris sobre la ordenança o el reglament que es vol aprovar. Van quedar parats i, tot i que la secretària els hi va explicar, no s’ho acabaven de creure. No era cap sorpresa perquè és el que explica la secretària en el seu informe de secretaria, que és a l’expedient des de dimarts 26 de juliol, quan es va convocar el Ple. Els hi vaig proposar que deixessin el punt sobre la taula i que em demanessin de convocar la consulta pública el dilluns. També els hi vaig que, si volien seguir endavant i portar el punt a votació, votaríem en contra però que convocaríem la consulta pública dilluns, perquè considerem que la ordenança que proposen és necessària.
Van dir que s’ho pensarien i ja ens ho dirien al Ple.

A la 1 del migdia convoquem el Ple extraordinari que ens va demanar la oposició (tots menys la regidora d’ARA la Bisbal) amb tres punts, perquè el convoquéssim avui divendres.

PRIMER PUNT: La Constitució d’una taula de diàleg formada pels portaveus dels grups municipals del ple amb els representants del Club Segle XX a fi de trobar una solució política, elaborada i presentada a iniciativa de ERC, PSC i UniTS-FIC
Passo la paraula a un dels portaveus proposants de la proposta, perquè la llegeixi.
És la mateixa proposta que van portar al Ple del 21 de desembre de 2020 i que no es va aprovar.
En aquest punt votem en contra, com fa un any i mig, per dues raons: perquè ja hem dialogat i perquè la seva proposta és anar contra un acord de Ple, i això és prevaricar.
En cada reunió els hem escoltat i els hem explicat que poden sol·licitar els espais municipals que necessitin per ser les seves activitats i que, quan les obres estiguin acabades, disposaran d’un despatx per l’entitat i de l’ús de la resta dels espais quan ho necessitin. Poden disposar dels espais que necessitin però no podem fer un conveni com el que tenien perquè és nul de Ple dret.
L’objectiu d’aquesta taula de diàleg és trobar una solució alternativa al procés de nul·litat. Ja es va votar per Ple la nul·litat i l’entitat sap que pot utilitzar els espais que necessiti per fer les seves activitats, com la resta d’entitats.
No s’aprova la proposta.

SEGON PUNT: ”Aprovació de l’Ordenança municipal sobre soroll i vibracions, elaborada i presentada a iniciativa d’ERC”
Segons la normativa dels reglaments i ordenances, el procediment per aprovar el Reglament d’ordenança municipal de soroll i vibracions és:
1-abans d’elaborar el reglament, es farà una Consulta Pública, a través del portal web de l’Ajuntament. No caldrà fer la consulta pública quan el reglament sigui intern de l’Ajuntament. Durant aquesta legislatura hem fet 7 consultes públiques, per tant, no és tema que hauria de ser desconegut per la oposició.
2-després del resultat de la consulta pública prèvia, es prepara el text de l’avantprojecte del reglament.
3-s’aprova inicialment per Ple el reglament, i es publica 30 dies al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Durant aquest termini, els interessats poden examinar l’expedient i formular reclamacions i suggeriments.
4-quan acaba el període d’exposició al públic, si hi ha al·legacions les resol el Ple. En cas que no n’hi hagi, queda aprovat definitivament el reglament.
5-enviar a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, l’acord d’aprovació definitiva i el Reglament.
Amb la proposta que ens presenten, porten a votació dos punts: aprovar el Reglament (que seria el pas tercer) i donar a compte a l’Estat i la Generalitat (que seria el pas cinquè). D’entrada es salten el primer pas, que és fer la consulta pública.
Aquesta explicació, amb llenguatge més tècnic, és el que hi ha a l’informe de secretaria que ha fet la secretària municipal i que és a l’expedient d’aquesta proposta.
Els hi proposo el mateix que a la reunió que hem fet a les 12 del migdia: que deixin aquesta proposta sobre la taula, i dilluns publiquem la consulta pública.
En cas que no la retirin votem en contra perquè presenten una proposta al Ple que no compleix amb la normativa de procediment d’aprovació de reglaments.
No s’aprova la proposta i dilluns convocarem la consulta pública.

TERCER: “Aprovació MOCIÓ Pel suport municipal als ciutadans davant dels talls d’aigua. Elaborada i presenta a iniciativa del ERC, PSC i UniTS-FIC”
Primer proposen contractar el servei de subministrament d’aigua potable amb camions cisterna quan hi hagin més de 8 hores sense aigua.
Al nucli i urbanitzacions on tenim la competència del servei d’aigua, s’han posat camions cisternes. En el malaurat cas de Sta Cristina, la competència és de l’Ajuntament de Rodonyà que és qui ha portat camions cisternes o garrafes d’aigua.
Segon proposen que els agents d’informació portin les garrafes d’aigua a la gent gran. El dimecres de la setmana passada, juntament amb la nova associació de propietaris, vam elaborar la llista de famílies on els seus membres fossin majors de 65 anys o de mobilitat reduïda. Són 7 famílies. I se’ls hi ha portat a casa les garrafes. Des que hi ha camions cisterna, els agents van a les cases a buscar les garrafes buides, les omplen i els hi tornen.
Tercer proposen habilitar instal·lacions municipals per dutxa.
Des de finals de la primera setmana sense aigua, que se’ls hi donen tiquets per la piscina municipal, per la piscina i les dutxes dels vestuaris. Divendres passat un talonari de 10 tiquets i ara si ens hi falten, en venen a buscar.
Dijous ens vam reunir amb la presidenta de la nova associació de propietaris i vam informar-li que també posaríem a disposició els rentadores del camp de futbol i de la llar d’infants i les dutxes dels vestuaris, per si algú no pot anar a la piscina en horari de piscina.
De moment han fet ús de les rentadores 10 famílies. Tant si hi ha moció com si no, ja es fa. Però cap problema en aprovar-la.
S’aprova la proposta.

Per la tarda tenim primer una reunió amb les dues associacions de veïns del Priorat i després marxem cap a Valls per parlar amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, per la Diada castellera de la Festa Major. Ens rep l’Albert, i amb molta sorpresa, també el Genís Vives! Passem una bona estona al local de la Colla i tot aclarit pel dia 15 d’agost!

Al tornar a la Bisbal, marxem cap a Can Gordei que avui comencen les festes. Anem al sopar on cadascú porta alguna cosa. Nosaltres som un grup de més de 20 persones amb molts plats diferents, un bon sopar! I després música. Ballem, xerrem i riem amb veïns i veïnes de Can Gordei.
Molt bon ambient i amb moltes ganes de festa a Can Gordei després de dos anys de pandèmia sense festes!


Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari