Dilluns 11 de juliol: reunió del SOC i Junta de govern

Dilluns 11 de juliol: reunió del SOC i Junta de govern

A les 10 del matí em connecto a la Comissió de Seguiment del Consell de Direcció del SOC, per parlar sobre la concertació territorial. Un dels temes que fa més temps que es treballa.

I a les 7 de la tarda tenim Junta de Govern, amb vint-i-quatre punts a l’ordre del dia. Aprovem:
– sis liquidacions d’impost de construccions per reformes i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

– vuit altes al servei Punt Verd

– la renúncia d’una de les famílies a qui vam adjudicar un dels habitatges socials. Aprovem també l’adjudicació a una altra família

– les justificacions del conveni 2021 del Ball de Diables i de la Societat

– l’última certificació de les obres d’ampliació del local social del Priorat
El 19 de gener van començar les obres de reforma i ampliació del local social del Priorat. S’ha creat una sala de 75,42m2 amb un separador abatible que permet crear dues sales que es podran separar, de 32,38m2 i 43,04m2 respectivament. A més, s’han col·locat baranes a la rampa existent.
L’import de l’obra és de 63.398,20€ (IVA inclòs). Comptem amb una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona per un 78,50% de l’import de les obres. L’obra s’ha executat segons previsió i, a finals de juny, els serveis tècnics municipals informen favorablement l’última certificació de les obres. Ara es pintarà la part del local ja existent i es podrà obrir al públic.´

– l’adjudicació a l’empresa per la redacció i maquetació de la revista Torre de Guaita
S’adjudica el contracte del servei de redacció, disseny, maquetació i impressió de la revista municipal per 18.720,00 € / any (IVA inclòs).
És pel servei de redacció, disseny, maquetació i impressió de la revista municipal Torre de Guaita, de caràcter bimensual. Es van presentar dues empreses dins el termini de la licitació, i la mesa de contractació proposa a la Junta de Govern adjudicar a l’empresa que ha obtingut més puntuació, tal i com estableix el plec de clàusules.

– factures per 49.278,02€

– despeses menors

– declarar deserta la licitació de seguretat i control d’accessos per festes
Ara iniciarem un altre tipus de contractació.

– l’adjudicació de les cabines sanitàries per festes i actes
Durant el mes de juny es va licitar el lloguer de cabines sanitàries amb el transport, instal·lació, manteniment i buidatge d’aquestes per a les festes del barri de la Plaça, el barri de Baix, el barri de la Riba, les festes d’estiu de l’Ortigós, La Miralba, La Masieta, l’Esplai, Can Gordei i el Priorat i la Festa Major del municipi. Aquesta licitació tindrà una vigència d’1 any + 2 pròrrogues d’1 any cadascuna.
S’han presentat dues empreses dins el termini establert. La mesa de contractació, després de valorar les dues propostes seguint els criteris especificats als plecs de clàusules, adjudica el servei a l’empresa amb més puntuació per 5.840,67€ anuals.
L’objectiu de la licitació és garantir les condicions de salubritat pública durant les festes populars del municipi. Per això, és necessari comptar amb un nombre determinat de cabines sanitàries per complir l’article 47 del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

I seguim!!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari