Dijous 28 d’abril: jornada de mobilitat a Reus i Ple extraordinari

Dijous 28 d’abril: jornada de mobilitat a Reus i Ple extraordinari

Aquest matí la Leo i jo assistim a la Jornada Catalana de la Mobilitat, a Reus, dedicat a la mobilitat als polígons industrials i a les empreses. Està organitzat per AMTU (Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà).
A les 9 del matí ja som a la Fira de Reus, ens acreditem i comencem per l’obertura a càrrec de la Mercè Rius, Directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Aurora Carbonell Presidenta d’AMTU i Maria Berasategui Presidenta de Reus Transport i de Reus Mobilitat i Serveis.
Seguim amb la conferència sobre la nova mobilitat i el transport públic a les empreses, a càrrec de Pere Torres, director general de l’ATM,
I després amb la primera taula de debat sobre les necessitats i reptes, amb la Sílvia Solanelles Directora d’UPIC (Unió de polígons industrials de Catalunya), Marc Sanglas Director General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic de la Generalitat, i Francesc Domènech President de la Federació Empresarial d’auto-transports de la província de Tarragona.
Quan acabem, sortim per fer un cafè i parlar amb els ponents i altres assistents.

A quarts de 12 del migdia tornem a entrar a la sala per seguir amb una taula de debat obre casos d’èxit, amb representants de vàries empreses emprenedores amb projectes d’èxit en la mobilitat sostenible i eficient, molt interessant. I acabem amb una última taula sobre solucions tecnològiques, amb representants de vàries empreses.

I, per finalitzar, el lliurament dels premis Mobilicat 2021.
Sortim i dinem allà mateix, on aprofitem per parlar amb gent d’Idiada, la directora d’UPIC i d’altres. Molt interessant i profitós!

Tornem a la Bisbal a temps per passar un moment per casa i anar a l’Ajuntament, ja que a les 6 de la tarda tenim Ple extraordinari, un Ple amb setze punts a l’ordre del dia:

Part resolutiva:
Punt 1: Conveni de «Jove Baix Penedès» 2022/2025, amb al Consell Comarcal del Baix Penedès
Passo la paraula a la secretària per què llegeixi la part resolutiva
El 1995 es van realitzar, per primera vegada a la comarca, accions de dinamització juvenil «Jove Baix Penedès», com una experiència de coordinació de les polítiques de joventut a la comarca. Es van anar formalitzant diferents convenis entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca.
Vam entrar a Jove Baix Penedès des de la seva creació i fins que l’equip de govern de la legislatura 2011/2015 va decidir donar-se de baixa.
Nosaltres el 2016 vam tornar a entrar a Jove Baix Penedès i, per tant, tornar a apostar fortament per la joventut treballant amb Jove Baix Penedès i amb els municipis de la comarca que en formen part.
Des del 2016 que tant la regidora de joventut de l’anterior legislatura (Leo Uceda), com ara jo, assistim i participem de les reunions de Jove Baix Penedès, així de la organització de diferents accions.
El Contracte programa amb el Consell Comarcal, vigent fins ara, és el 2016–2019 que es va prorrogar fins al 2021.
Avui proposem aprovar: delegar a favor del Consell Comarcal les competències municipals per a activitats en matèria de joventut englobades a «Jove Baix Penedès», que inclou cinc camps d’actuació (Formació i ocupació; dinamització als instituts; cultura i oci; participació juvenil salut jove).
Aprovar la memòria justificativa sobre la delegació de les competències municipals per a activitats en matèria de joventut «Jove Baix Penedès» a favor del Consell Comarcal, per treballar com a comarca, millorar l’eficiència de la gestió pública i eliminar duplicitats administratives.
Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal en matèria de joventut, amb «Jove Baix Penedès», i la col·laboració per a l’assistència tècnica en matèria de joventut (conveni per 4 anys, prorrogable 4 anys més).
I aprovar l’addenda econòmica d’aquest conveni per aquest 2022, per un import de 3.621,09€.
Aprovem la proposta per unanimitat.

Punt 2: Reconeixement d’obligacions de l’exercici 2021
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de 10 factures, per un total de 4.191,56€. Que estan al compte 413 des de finals d’any i que ara s’aplicaran al pressupost d’enguany.
S’aprova la proposta per majoria.

Punt 3: expedient Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2PLE/2022, en la modalitat de crèdit extraordinari, per crear tres partides d’inversió, amb càrrec al romanent de tresoreria del 2021
L’import del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals provinent de la liquidació de l’exercici de 2021 és de 1.852.897,50€.
D’aquest import s’han utilitzat 429.932,05€ per la modificació de crèdit 2ALC/2022, en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdits, on es van pagar despeses del 2021 que havien arribat a finals d’any i que hi havia crèdit a la partida. I també per reservar import a serveis, obres o compres que no havien finalitzat el 2021 com una part dels convenis i subvencions de 2021, els pressupostos participatius 2021 o les obres del local social del Priorat.
Aquesta modificació es va a provar per Decret d’alcaldia el 4 d’abril, una vegada tancada la liquidació del pressupost 2021.
Per tant, queden disponibles 1.422.965,45€ del romanent de tresoreria del 2021.
D’aquest import, en fem avui dues distribucions: 919.363,93€ en la modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit, que és el següent punt de l’ordre del dia i 74.489,14€ en la modificació de crèdit d’aquesta proposta.
Després d’aquestes dues modificacions, quedaran disponibles 429.112,38€ on, una bona part, la destinarem a millores en la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei. Ara estan realitzant els projectes, properament els aprovarem i comptem fer la modificació de crèdit necessària durant el mes de juny.
Què proposem aprovar en aquesta proposta:
Destinar 74.489,14€ del romanent de tresoreria a: 13.060,15€ a adquisició de bústies per la Miralba i Santa Cristina; 27.981,49€ a mobiliari pels edificis de l’Ajuntament; 33.447,50€ a arreglar la Plaça Pau Casals.
Aquestes tres partides no estan incloses al pressupost 2022 perquè, en el moment de l’aprovació no teníem els pressupostos ni els informes d’aquestes actuacions.
De les bústies sí que ho teníem però, amb l’increment de preu dels materials, esperàvem el pressupost definitiu.

Adquisició de 200 bústies per les urbanitzacions de la Miralba i Santa Cristina
A Can Gordei, la Masieta, l’Esplai i el Papagai hi ha bústies suficients.
A la Miralba les bústies estan en molt mal estat de conservació. S’adquireixen 100 bústies noves que es posaran al local social, amb accés al carrer.
A Santa Cristina les 50 bústies actuals són insuficients per atendre a les famílies empadronades. S’adquireixen 100 bústies noves que es col•locaran al mateix lloc on hi ha les actuals.
El mòdul actual es guardarà per instal·lar-lo en cas que hi hagi un nombre insuficient de bústies en alguna urbanització.

Arranjament de la Plaça Pau Casals
La Plaça Pau Casals és un espai on s’hi fan molts actes municipals, hi juguen infants i, a una part hi aparquen vehicles.
Què s’hi farà:
Formigonar la Plaça, ja que el terra de formigó està molt desgastat, amb algunes esquerdes.
Es trauran dos dels pins del parc infantil situat a un dels extrems de la plaça, que estan torts i ocasionen problemes amb les arrels.

Mobiliari per les oficines municipals, biblioteca i espai de recerca de feina
Gran part del mobiliari de les oficines municipals és l’adquirit l’any 1992. Aquests anys hi ha hagut variacions per les noves
necessitats que han anat sorgint, degudes a l’increment de personal i a la incorporació de nous serveis per al ciutadà a les mateixes oficines.
La proposta de canvi de mobiliari és per les oficines municipals i el CMC.
S’aprova per majoria.

Punt 4: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1PLE/2022, en la modalitat de suplement de crèdit, per incrementar quatre partides existents. Amb càrrec al romanent de tresoreria del 2021
Aprovem destinar 919.363,93€ del romanent de tresoreria a: 499.968€ a les obres de la fase 1 del projecte de rehabilitació del pavelló esportiu i de l’edifici annex destinat a vestidors, del poliesportiu municipal; 382.360,16€ a l’adequació de l’edifici de la fassina; 29.810,77€ per la compra d’una escombradora
– 7.225€ a la millora dels parcs infantils del Priorat, Can Gordei i el nucli

499.968€ a les obres de la fase 1 del projecte de rehabilitació del pavelló esportiu i de l’edifici annex destinat a vestidors, del poliesportiu municipal
Durant el 2021 tots els licitadors van retirar la seva oferta, pel significatiu increment dels preus de les matèries primeres. Per aquest motiu, a la Junta de Govern del 14 de febrer d’enguany, vam declarar deserta la licitació de la fase 1.
El mes de març, a través d’una despesa menor es va contractar el servei de revisió de la fase 1 del projecte.
I, a la Junta de Govern del 28 de març de 2022, vam aprovar inicialment la modificació del projecte de la fase 1 per un import
d’execució total d’1.568.806,18€ (IVA inclòs) (312.242,67€ més). Ara està en exposició al públic.
El pressupost d’aquest any 2022 es va aprovar definitivament al Ple extraordinari del 30 de desembre de 2021. El pressupost no contempla partida per aquesta fase 1, ja que encara no s’havia declarat deserta la licitació.
De l’execució de la fase 1, que és d’1.568.806,18€, la previsió és iniciar les obres aquest 2022 una part per valor de 972.423,89€ i l’any que ve, el 2023, la resta de 596.382,29€.
Per tant, el que hem de tenir per aquest 2022 són els 972.423,89€, que són la part executada aquest any. D’on els traiem:
-321.703,89€ que s’incorporen provinents de la modificació de crèdit 2ALC/2022 (aprovada per Decret d’alcaldia), i que corresponen a romanent de tresoreria afectat (per la venda de terrenys del
polígon industrial)
-150.752€ de la subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona (del 2018)
-i la diferència són els 499.968€, que proposem en aquesta modificació de crèdit

382.360,16€ a l’adequació de l’edifici de la fassina
A la Junta de Govern de l’11 de març de 2022 vam aprovar inicialment el projecte de construcció i rehabilitació de la fassina, amb un import d’execució de les obres de 732.360,16 euros (IVA inclòs).
El pressupost d’aquest 2022, que es va aprovar a finals de l’any passat, abans de tenir el projecte, inclou la partida pressupostària amb 350.000€.
Amb aquesta modificació de crèdit posem a la partida l’import que falta pel total.

29.810,77€ per la compra d’una escombradora
Es considera necessària aquesta compra per optimitzar la neteja viària a tot el municipi de manera mecanitzada i motoritzada pel gran nombre de quilòmetres de carrers.
El pressupost d’aquest any inclou la partida pressupostària amb 84.034,50€ per l’adquisició de maquinària de neteja vial.
Vam posar aquest import que era l’estàndard d’aquest tipus de maquinària. A començaments d’aquest any s’ha valorat quin tipus d’escombradora és la més adequada pel municipi, tenint en compte la distància entre urbanitzacions i les pendents pronunciades en algunes de les urbanitzacions.
La maquinària que més s’adequa a aquestes necessitats té un cost de 113.845,27€. I amb aquesta modificació complementem la partida per arribar a aquest import.

7.225€ per l’ampliació dels parcs infantils del Priorat, Can Gordei i el nucli
Durant aquest any 2022 es farà el reemplaçament del mobiliari malmès de tots els parcs infantils del municipi i s’incorporaran nous elements als parcs del Priorat, Can Gordei i el nucli.
Hi ha partida suficient al pressupost d’enguany per realitzar el manteniment dels parcs existents.
La partida per la compra de nous elements pels parcs infantils té 15.000€.
La proposta que tenim és d’instal·lar nous elements als parcs infantils del Priorat, del nucli i de Can Gordei, amb un pressupost de 22.225€ i, per aquest motiu proposo incorporar 7.225€ a aquesta partida.
S’aprova per majoria

Punt 5: Conveni de delegació, a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès, de les competències municipals en matèria de sanejament
Els serveis de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes són serveis essencials de titularitat municipal.
El 2003 l’Agència Catalana de l’Aigua, reconeix al Consell com a ens gestor competent dels sistemes de sanejament del municipi de la Bisbal.
Aquesta delegació de competències inclou la construcció i millora de les instal·lacions, l’explotació, la gestió i el manteniment de la xarxa bàsica en alta, i el control d’abocaments, entre d’altres.
La delegació millora l’eficiència de la gestió pública, contribueix a eliminar duplicitats administratives i és conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Les xarxes i instal·lacions delegades són el col·lector de sanejament principal que recull les aigües residuals del nucli urbà, del Priorat, de la Miralba i del polígon industrial. I ara estem acabant per poder delegar la depuradora de l’Esplai.
Aquesta proposta és aprovar el conveni de delegacions, per adequar el conveni al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
El conveni té una vigència de 4 anys, amb possibilitat de pròrroga de 4 anys més.
S’aprova per unanimitat

Punt 6: Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries del polígon les Planes Baixes
Al Ple extraordinari del 24 de febrer vam aprovar inicialment la modificació de les Normes subsidiàries de planejament (NNSS) del polígon industrial les Planes Baixes, amb la modificació de la parcel•la mínima de la subzona 28b, passant de 10.000m2 a 4.000m2.
Tant aquesta aprovació provisional com la del punt següent de l’ordre del dia, són per l’ampliació d’una empresa logística al polígon les Planes baixes.
Ha estat en exposició pública i no s’han presentat al·legacions.
Es van sol·licitar els informes sectorials, tal com indica l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, tenint un mes per presentar-los. Han arribat els següents informes, tots favorables a la modificació de normes: de l’Autoritat Territorial de la mobilitat, de l’Agència Catalana de l’Aigua i del departament d’empresa i treball.
Per tot això, es proposa aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, concretament l’apartat 3 de l’article 176.bis del Text refós de les Normes subsidiàries de planejament, amb el següent redactat:
“3. Parcel·la mínima (subzona 28a i 28b)
La superfície de parcel·la mínima s’estableix en 10.000m² de sòl per a la subzona 28a i 4.000m² de sòl per a la subzona 28b.”
I enviar-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
S’aprova per majoria

Punt 7: Aprovació provisional de la modificació del pla parcial del polígon les Planes Baixes
A la Junta de govern del 28 de febrer, vam aprovar inicialment la modificació del Pla parcial de les Planes baixes.
Aquesta modificació és per la creació d’una única parcel·la de 52.500m2, en l’àmbit modificat.
Ha estat en exposició pública i no s’han presentat al·legacions.
Es van sol·licitar els informes sectorials, tal com indica l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, tenint un mes per presentar-los. Ha arribat un informe i és favorable a la modificació del pla parcial, és l’informe sectorial de telecomunicacions emès per la Subdirecció General d’Infraestructures Digitals i de comunicacions electròniques.
Es proposa aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 2 del Pla parcial urbanístic Les Planes Baixes, per agrupar quatre parcel·les en una única parcel·la.
I enviar-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
S’aprova per majoria

Punt 8: Actualització de la ordenança de plusvàlues, segons el modelatge de BASE i la nova normativa
Proposem l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (les plusvàlues).
El novembre de l’any passat, es va modificar la normativa que afecta les plusvàlues. Modificacions introduïdes pel Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals a la recent jurisprudència del Tribunal constitucional respecte les plusvàlues.
Aquest reial decret recull que, els Ajuntaments hem de d’adaptar les ordenances dins el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret.
Els canvis afecten bàsicament a les regles que regeixen la fórmula de càlcul de la base imposable.
Per això, la proposta de la ordenança és substituir el seu contingut íntegrament i proposar l’adhesió a l’ordenança elaborada i aprovada per BASE Gestió d’ingressos, que contemplen la nova normativa.
Aquest text íntegre de l’ordenança fiscal reguladora de les plusvàlues, BASE la va aprovar al març de 2022.
Per tant, proposem aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de les plusvàlues, complint així les modificacions normatives.
S’aprova per majoria

Activitat de control: (en aquests punts es dona compte, per tant, no es vota)
Punt 9: Donar compte de l’informe d’intervenció del càlcul d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera amb motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que les administracions públiques han de garantir l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera de totes les administracions públiques.
Per això l’aprovació i la liquidació dels pressupostos de l’Ajuntament hem de complir les tres regles fiscals: l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el deute públic.
Aquest any a l’estat espanyol se segueixen mantenint les condicions d’excepcionalitat dictades el 2020, i segueixen suspeses les regles fiscals. Aquesta suspensió només afecta a la regla de la despesa.
La liquidació del pressupost 2021 compleix amb l’estabilitat pressupostària perquè: tenim un superàvit no financer d’1.334.391,20€; tenim capacitat de finançament d’1.465.492€ i no tenim un deute a 31 de desembre de 2021

Punt 10: expedient Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el control de les despeses pendents d’aplicar al pressupost 2021
La disposició addicional tercera de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de Control del deute comercial del sector públic enuncia que les entitats de les administracions públiques no subjectes a auditoria de comptes hauran d’efectuar anualment els treballs de control
necessaris per, mitjançant tècniques d’auditoria, verificar l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts pels quals no s’ha produït la seva imputació pressupostària.
El compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per a les que no s’ha produït la seva aplicació a pressupost, sent procedent la mateixa, es dona compliment a el
principi de meritament.
Durant l’exercici 2021 s’han generat 5.858,04€ que no s’han pogut aplicar al pressupost i que es corresponent a les despeses pendents d’aplicar a pressupost a 31 de desembre de 2021.
S’imputarà a l’exercici 2022, quedant el compte 413 a 0€.

Punt 11: Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el control dels comptes a justificar i les bestretes de caixa fixa 2021
Les ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa estan subjectes a fiscalització prèvia.
Durant el 2021 s’han realitzat 43 bestretes, totes justificades i amb informe de fiscalització favorable. Són:
-6 bestretes de caixa del servei de neteja, per un total de 1.749,12€, per la compra de material de neteja
-12 bestretes de caixa del servei d’informació i inspecció, per un total de 3.050,02€, pel combustible dels vehicles de la unitat
-9 bestretes de caixa pel rebost solidari, per un total de 2.508,83€, per la compra d’aliments frescos pel rebost
-13 bestretes de caixa per la brigada, per un total de 3.629,58€, pel combustible dels vehicles de la brigada
-3 bestretes de caixa per la llar d’infants, per un total de 870,29€, per la compra de material escolar

Punt 12: Donar compte de l’informe d’intervenció de la morositat anual del 2021
Recull la informació dels pagaments realitzats en cada trimestre i les factures pendents de pagament a final de cada període.
Es conclou que l’Ajuntament complim amb la normativa de morositat.

Punt 13: expedient 170/2022 Donar compte de l’informe d’intervenció de l’estabilitat de la modificació de crèdit 2ALC/2022
El 4 d’abril de 2022 vaig signar el Decret d’alcaldia d’incorporació dels romanents de tresoreria de l’exercici 2021. Es van utilitzar 378.617,16€ del romanent de tresoreria per:
-incorporacions de crèdits corresponents a compromisos de despesa adquirits en l’exercici 2021
-incorporacions de crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos afectats
L’informe conclou que es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Punt 14: Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost del 2021
Dono compte del Decret d’alcaldia del 31 de març de 2022, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
El Decret està publicat, des del dia de la signatura, al llibre de Decrets, al qual hi tenen accés tots els regidors i regidores de la corporació.

Punt 15: Donar compte del període mig de pagament del primer trimestre del 2022
Dono compte que es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst, ja que és de 14,4 dies, inferior al màxim legal que és de 30 dies.

Punt 16: Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al primer trimestre del 2022
Dono compte que s’ha complert amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació referent a l’execució del pressupost del primer trimestre del 2022.
S’envià el 14 d’abril al MINHAP dins el termini estblert.

Després d’aquest dia tant profitós, cap a casa a descansar!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari