Dilluns 28 de març: reunions, Junta de Govern i assemblea de la Mancomunitat Penedès Garraf

Dilluns 28 de març: reunions, Junta de govern i assemblea de la Mancomunitat Penedès Garraf

Matí de reunions a les 9, les 12 i la 1 del migdia. També reunió a les 5 de la tarda.

A les 7 de la tarda tenim Junta de Govern, però no m’hi quedo perquè marxo cap a l’Assemblea de la Mancomunitat Penedès Garraf, i deixo a la Judith presidint la Junta. És una Junta amb disset punts a l’ordre del dia on aproven:

– l’acta de la Junta anterior

– la liquidació del cànon del 2021 de la concessió del servei d’abastament d’aigua
La clàusula 3ª del contracte per a la gestió del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram de la Bisbal que el 2009 es va signar entre Aqualia i l’Ajuntament, estableix que el cànon de la concessió s’obtindrà com a resultat d’aplicar als m3 facturats durant l’any, una quantitat de 0,04€/m3. L’import del 2021 és d’11.554,80€ i es destinaran a inversions a la xarxa d’aigua.

– dues liquidacions d’ICIO (impost de construccions i obres) per instal·lacions de plaques fotovoltaiques i tres liquidacions d’ICIO d’obres menors

– la devolució d’una fiança d’obres

– l’autorització d’una tala de pins

– la denegació de la modificació d’una llicència d’obres

– l’adhesió a la tercera pròrroga del contracte de subministrament de la central de compres de l’ACM i una comanda de paper d’impressió a través d’aquesta central de compres
S’adquireixen 340 paquets de paper d’impressió per un import total de 1.186,53€ (IVA inclòs). L’Ajuntament està adherit al sistema d’adquisició centralitzada i la contractació de serveis a través de la central de compres de l’ACM des de l’octubre de 2019. La central de compres ofereix preus més econòmics i optimitza els terminis dels procediments administratius.

– l’atorgament d’una targeta d’aparcament per discapacitats

– la denegació d’exempció d’una plusvàlua per no complir els requisits d’exempció

– donar d’alta un nou alumne a la llar d’infants municipal

– aprovació de factures per un total de 43.820,42€

– adjudicar provisionalment les obres de canvi de la xarxa d’aigua del carrer Rossinyol
S’adjudiquen provisionalment a una empresa per 73.290,86€. Ara l’empresa té set dies per aportar la garantia i documentació necessària per adjudicar-li definitivament l’obra.
Les obres consistiran a substituir un tub de PVC DN125 per un tub nou de PEAD DN160 que distribuirà l’aigua als carrers del Papagai que estiguin connectats al tub existent. També s’instal·larà un nou comptador volumètric per independitzar la major part de la xarxa de distribució d’aigua per als abonats del Papagai que pertanyen al terme municipal de la Bisbal. Per evitar el risc de fuites i avaries, s’instal·laran dues vàlvules reguladores de pressió, una a cada punt de connexió de la canonada existent.
Aquesta actuació pretén resoldre les problemàtiques de rendiment, fuites i taponaments per calç que es donen en aquesta zona. Des del 2015 fins ara, s’ha instal·lat un sistema de dosificació de polifosfats al dipòsit principal per tal d’evitar la formació de taps de calç i s’ha canviat la xarxa d’aigua dels carrers Alosa i Cadernera. Quant a la canonada de distribució d’aigua potable del carrer Rossinyol, aquesta és un eix vertebrador en l’abastament d’aigua de la urbanització, amb problemes de calç i de fuites en els tubs de PVC existents, a causa de les altes pressions que es donen per les diferències de cotes en el barri.

– aprovar inicialment la modificació del projecte de remodelació i ampliació del pavelló poliesportiu municipal (fases 1.1 i 1.2)
La modificació consisteix en la revisió dels amidaments, el pressupost i els plànols. I ha estat realitzada pel redactor del projecte. Aquesta modificació estarà exposada al públic durant 30 dies i, en cas que no es presentin al·legacions s’entendrà definitivament aprovat.
El següent pas serà licitar les obres.
Perquè la revisió dels amidaments i els plànols: l’octubre de 2021, Club Siglo XX va presentar un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament (el tercer que presenten contra el projecte o les obres del poliesportiu municipal) pel següent motiu: segons l’entitat, les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal afecten una part de la finca que l’entitat tenia llogada i que l’Ajuntament no té cap títol jurídic per afectar una part de les que utilitzen per fer les obres de millora. L’entitat demana que l’Ajuntament no pugui fer les obres en aquesta part que diuen que està afectada. El gener de 2022 va arribar la denegació, per part del Jutjat, de les mesures cautelars que demanava l’entitat. Demanava que l’Ajuntament no comencés les obres fins que es resolgués el contenciós.
Actualment estem a l’espera de la resolució del contenciós, però s’ha decidit que la gran obertura proposada en el mur de càrrega de separació entre el pavelló i el bar, s’executarà a la fase 2 del projecte. Aquesta és la modificació d’amidaments i plànols: deixar per la fase 2 fer la gran obertura entre el pavelló i el bar.
Perquè la revisió del pressupost: el 14 de febrer la Junta va declara deserta la licitació d’aquestes obres. El motiu de la retirada de la oferta per part de les nou empreses que es van presentar a la licitació, és per la pujada de preus dels materials de construcció dels darrers mesos. Per aquest motiu vam contractar la revisió de preus al redactor del projecte, per tornar a licitar les obres.
El projecte aprovat el 2020, tenia un pressupost per la fase 1 d’ 1.256.563,51€ (IVA inclòs). Amb els preus actualitzats, l’import de la fase 1 del projecte és d’1.568.806,18€

Mentre fan la Junta, vaig cap a Sant Miquel d’Olèrdola, per assistir a l’assemblea de la Mancomunitat Penedès Garraf, presidida per l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès.
Una assemblea amb setze punts a l’ordre del dia. A l’acabar, compartim una copa de cava i parlem de projectes i neguits. Abans de marxar ens fem una foto de dones, amb les alcaldesses d’Olivella, Gelida, Cubelles, Vilanova i la Geltrú i la Bisbal. També hi havia les alcaldesses de Pacs i Canyelles, però ja havien marxat.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari