Dilluns 21 de març: reunions i Ple ordinari

Dilluns 21 de març: reunions i Ple ordinari

Avui tinc dues reunions i el Ple ordinari. A les 7 de la tarda comencem el Ple ordinari amb divuit punts a l’ordre del dia:

Punts 1, 2, 3 i 4: aprovem per unanimitat les actes del Ple ordinari del 21 de desembre de 2021, del Ple extraordinari del 30 de desembre de 2021, del Ple extraordinari del 24 de febrer de 2022 i del Ple extraordinari del 14 de març de 2022

Punt 5.Aprovem per unanimitat l’increment retributiu de la massa salarial del personal laboral pel 2022
Què és la massa salarial: és la suma global de remuneracions que l’Ajuntament paga, de manera periòdica, als seus treballadors com a retribució al treball que realitzen.
Perquè aprovem la massa salarial: L’article 103 bis.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix: «Les Corporacions Locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat».
Quin import és la massa salarial pel 2022: De conformitat amb l’article anterior, la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament per aquest 2022 és de 648.022,31€, desglossat de la següent manera: Personal laboral fix amb 167.088,71€ i personal laboral temporal amb 480.933,60€.
Apliquem l’increment fixat a la LPGE (Llei de pressupostos generals de l’Estat) del 2022, que és del màxim del 2%. Per la qual cosa l’increment que s’aprovi podrà ser igual o inferior a aquest percentatge, però no més elevat.
Avui portem aquesta proposta al Ple, perquè ja es va acordar a la Mesa de negociació del 20 de desembre de 2021, condicionat a l’aprovació definitiva de la LPGE 2022. Aquest increment del 2%, és tant pel personal funcionari com pel laboral, però pel funcionariat s’ha aplicat quan s’ha aprovat definitivament la llei de pressupostos generals de l’estat pel 2022. I pel personal laboral s’ha de passar per Ple. Què proposem aprovar: la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament pel 2022, que ascendeix a 648.022,31€ i publicar la massa salarial a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

6. Aprovem per unanimitat el reconeixement de compatibilitat d’un treballador municipal
El 31de gener, un treballador de la brigada municipal va presentar instància sol·licitant el reconeixement de la compatibilitat com a personal municipal per exercir activitats privades.
Concretament, impartir cursos de formació d’informàtica destinats a persones grans, els dimarts a la tarda fins el 31 de maig de 2022. Es proposa al Ple perquè es compleixen els requisits.

7. S’aproven les bases per la concessió de subvencions d’ensenyament
Les bases vigents fins ara es vam aprovar el 2016 i s’han anat modificant. I tenim unes bases per les subvencions del transport escolar, unes pel menjador escolar i una pels llibres de text. Hem revisat del contingut de les bases reguladores de les subvencions i proposem unificar-les en un text actualitzat.
Aquestes bases inclouen les subvencions pel transport escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès, les de llibres de text i el menjador escolar. Amb l’objectiu d’ajudar les famílies a fer front a aquestes despeses. Les subvencions són les mateixes i les condicions també. En el moment en què estiguin aprovades, es convocaran les corresponents convocatòries pel curs 2021/22.
S’aprova la proposta pels 6 vots a favor de Compromís amb la Bisbal, 1 vot en contra (ARA la Bisbal) i 5 abstencions (2 del PSC, 1 d’Units per la Bisbal i 1 d’ERC)

8. S’aproven les bases per la concessió de subvencions del foment a la ocupació
El 2015 vam aprovar l’ordenança municipal reguladora de les bases de les subvencions per la creació de llocs de treball a les empreses
ubicades a la Bisbal.
El 2016 vam aprovar l’ordenança municipal reguladora de les bases específiques de les subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.
Hem revisat del contingut de les bases reguladores de les subvencions i proposem unificar-les en un text actualitzat. Aquestes bases inclouen les dues subvencions abans esmentades: la subvenció per creació de llocs de treball a les empreses ubicades a la Bisbal, i la subvenció per nous autònoms.
Les subvencions són les mateixes i les condicions també. En el moment en què estiguin aprovades, es convocaran les corresponents convocatòries per nous llocs de treball i nous autònoms del 2021.
S’aprova la proposta amb 8 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal i 2 del PSC) i 3 en contra (1 d’Units per la Bisbal, 1 d’ARA i 1 d’ERC)

9. S’aprova la modificació de les bases d’execució del pressupost 2022
Proposo al Ple aprovar inicialment la modificació de la base 10 de les bases d’execució del pressupost 2022, que regula el nivell de vinculació jurídica afegint un apartat tercer, per agilitzar actuacions a realitzar tant d’inversió com de despesa:
“Tercer: En els casos en què, existint crèdit pressupostari dins d’un nivell de vinculació jurídica, es pretengui imputar despeses dins del mateix nivell de vinculació jurídica a una aplicació que no figuri oberta en la comptabilitat per no comptar amb dotació pressupostària inicial, no serà necessari tramitar cap modificació de crèdit i es podrà donar d’alta la nova aplicació pressupostària en tramitar-se l’autorització de la despesa, quedant ratificada la creació de l’aplicació per l’acte administratiu d’autorització de la despesa ( document comptable A;AD o ADO en cas d’acumulació de fases).
Per a la creació de l’aplicació pressupostària serà suficient que en el primer document comptable (A, AD, ADO) que es tramiti amb càrrec a tals conceptes, consti tal circumstància mitjançant una diligència”. D’aquesta manera s’agilitza el procediment.
S’aprova pels 6 vots de Compromís amb la Bisbal i 5 vots en contra (2 del PSC, 1 d’Units per la Bisbal, 1 d’ARA i 1 d’ERC)

10. Donar compte del pla anual del control intern financer del 2022
Dono compte del pla anual del control intern financer pel 2022, en compliment a l’art. 31.3 del RD 424/2017 que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
L’objectiu és verificar el funcionament dels serveis en l’aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals. Aquest control financer es dur a terme a través del control permanent i l’auditoria pública.
S’elaborarà un resum anual del que es donarà compte al Ple i a la intervenció general de l’administració de l’Estat, dins el primer quadrimestre de cada any i contindrà els resultats més significatius derivats de les de les actuacions de control financer i de funció interventora realitzades en l’exercici anterior.

11. Donar compte de l’informe de morositat anual del 2021
És un informe sobre la relació d’operacions de pagament satisfetes tant dins com fora de termini legal establert i el grau de compliment de la normativa en matèria de morositat. El 20 de gener de 2022 vam presentar l’informe al Ministeri d’hisenda. L’informe conclou que es compleix amb la normativa de morositat.

12. Donar compte de l’informe del càlcul de l’estabilitat pressupostària de la modificació de crèdit 3PLE/2021
Donem compte de l’informe d’intervenció de la modificació de crèdit 3PLE/2021, que es va aprovar el Ple extraordinari del 29 de novembre de 2021.
Es dona compte de manera a part en aquest punt perquè no es complia en aquell moment l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ja que hi havia bona part del pressupost 2021 no executat per les obres del poliesportiu municipal. Però que, en el tancament de l’any sí que es compleix l’estabilitat pressupostària. La modificació de crèdit de novembre, era d’aplicar 51.861,10€ del romanent de tresoreria renovar equips informàtics i a realitzar inversions a l’EDAR de l’Esplai.

13. Donar compte del pla pressupostari a mig termini 2023/2025
L’1 de març signo el Decret d’alcaldia del Pla pressupostari a mig termini (2023/2025). Segons la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, abans del 15 de març de cada any, els Ajuntaments hem d’enviar el pla pressupostari a mig termini, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de la despesa.

14. Donar compte del període mig de pagament del 4rt trimestre de 2021
Dono compte al Ple del període mig de pagament del 4rt trimestre de 2021, que és de 16,08 dies, complim amb el període mig perquè el màxim és de 30 dies. Complim amb l’obligació de presentar aquesta informació, perquè es va enviar el 19 de gener de 2022.

15. Donar compte de l’execució del pressupost del 4rt trimestre del 2021
Dono compte al Ple de l’informe d’intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost corresponent al 4rt trimestre de 2021. És un informe de conformitat amb la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Complim amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts, ja que es va enviar al MINHAP (Ministeri d’hisenda i administracions públiques) el 27 de gener de 2022.

16. Donar compte dels Decrets d’alcaldia
Donar compte dels Decrets d’alcaldia des de l’últim Ple ordinari fins abans de la convocatòria d’aquest Ple. Tots els regidors i regidores del consistori tenen accés al llibre de Decrets des del moment en què són vigents.

17. Donar compte de les Juntes de Govern Local
Donar compte de les Juntes de govern local des de l’últim Ple ordinari fins abans de la convocatòria d’aquest Ple. Tots els regidors i regidores del consistori tenen accés a les actes de les Juntes des del moment en què s’aproven, i que estan penjades al portal de transparència.

18. S’aprova per unanimitat la moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera, presentada pel grup de Compromís amb la Bisbal
Li passo la paraula a la regidora de gent gran perquè llegeixi la moció. És una moció elaborada per l’ACM, la FMC i l’Associació de micropobles de Catalunya.
Moció per a donar suport a les mesures contra l’exclusió financera
En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal als seus clients, han tancat oficines i suprimit serveis de caixers automàtics.
Aquesta situació s’ha fet més palesa en dos grans àmbits. D’una banda, a bona part de la gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar adequadament les noves tecnologies els allunya de la inclusió financera.
L’atenció personal ha estat sempre garantia de confiança i bon servei en un àmbit tan sensible i que afecta a la quotidianitat d’una part de la nostra societat a la que cal facilitar el màxim possible el seu dia a dia. En aquest sentit, el fet que les entitats bancàries hagin reduït a la meitat el número d’oficines d’atenció personal, ha deixat bona part d’aquesta franja de població sense atenció. En la majoria de casos, a més, la supressió de l’oficina ha anat acompanyada també de la desaparició del servei de caixer automàtic.
I, d’altra banda, cal assenyalar que aquest risc d’exclusió financera va més enllà de la gent gran. Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones més poblades, però que les entitats financeres no han prioritzat, l’accés als serveis financers cada vegada ha anat empitjorant.
La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies entitats financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l’atenció als clients a la gestió de la seva activitat i prioritzar l’eficiència financera ha portat a l’actual situació de falta d’empara de persones i territoris.
Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre país. La manca d’arrelament, la pèrdua de població a molts municipis i comarques és sovint multifactorial. La falta d’oportunitats econòmiques, d’accés als serveis de salut i socials, d’accés a la cultura, a l’habitatge, de mobilitat, etc., tots ells són factors que incideixen negativament. I encara, a bona part del territori, la bretxa digital, no de coneixement i formació sinó simplement d’accés territorial a les noves tecnologies.
Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació actual. I hi ha factors socials, formatius i d’acompanyament en què les
administracions poden ajudar a pal·liar la situació. Però cal intervenir també des d’una vessant legislativa per a protegir a les persones més vulnerables, sigui per raons d’edat, de formació o senzillament per la falta d’equitat territorial en la implantació d’aquests serveis.
Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres que no han sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial en la seva gestió.
Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en defensa dels serveis bancaris bàsics per a tothom.
És per tot això, que el grup municipal de Compromís amb la Bisbal a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, proposa al Ple l’adopció dels següents
Acords:
Primer.- Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per la situació d’exclusió financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori.
Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats financers i obviar la responsabilitat social corporativa envers els seus clients i el territori on viuen.
Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en l’àmbit financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures tant en l’àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats financeres tant del Real Decret Llei 1/2021de protecció dels
consumidors i usuaris per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per a reforçar el compromís social i
sostenible de la Banca signat el passat 21 de febrer. L’objectiu és reforçar l’atenció a la gent gran, especialment de manera presencial, ampliar els serveis de caixa i adaptar els serveis bancaris a les necessitats de la gent gran.
Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentat una Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera. Aquesta garantia s’haurà de fer, tal i com es descriu en el text de la proposta, a càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària o a través de la creació d’un fons que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest servei bàsic ha d’estar finançat amb diners públics.
Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que presentin, tramitin i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la Generalitat.
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i a la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya

Precs i preguntes:
Dono resposta a les preguntes formulades al Ple ordinari de desembre de 2021 i prenc nota dels precs i preguntes que formulen, per donar resposta a les preguntes al proper Ple ordinari.

Molt orgullosa de l’equip de govern!!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari