Dijous 24 de febrer: aprovem inicialment el primer pas per l’ampliació d’una nau al polígon, més a prop del punt de recàrrega de cotxe elèctric i presentació de Centrem

Dijous 24 de febrer: Ple extraordinari, últims repunts pel punt de recàrrega de cotxe elèctric i presentació de Centrem a La Bisbal

A quarts de 9 del matí tenim un Ple extraordinari. Un Ple extraordinari amb un únic punt: modificar la parcel·la mínima d’un sector del polígon industrial les Planes Baixes, per l’ampliació d’una nau.
És un punt important perquè ampliar aquesta nau suposa més llocs de treball a futur i assentament de l’empresa al municipi.
És un Ple estrany perquè, tot i que el punt és aquest i és important, la oposició (menys la regidora d’ARA la Bisbal que se centra en el punt) només intervenen per destruir, demagògia, … i tot perquè un dels regidors del PSC no ha pogut venir i, havent demanat connectar-se, no ho he autoritzat.

Dilluns vaig convocar el Ple presencial per avui i, el regidor del PSC em va demanar poder fer connectar-se al Ple. O sigui, fer una sessió de Ple mixta (presencial i telemàtica). Li vaig dir que sí, que per mi cap problema. Però ahir, mirant la normativa i també vàries consultes fetes a organismes, es conclou que no podem fer el Ple mixte presencial i telemàtic. El motiu és que la sessió ha de mantenir la unitat d’acte, tant en la seva constitució com en el seu desenvolupament. I aquesta unitat obliga a convocar als integrants de l’òrgan col·legiat a constituir-se a la xarxa o a la Casa Consistorial, però no en tots dos llocs alhora.
Podem dir que no cap la constitució i la celebració «ubiqua» de sessions del ple, de forma presencial i a distància, al mateix temps. Això li comunico al regidor ahir al vespre. I avui al Ple, això era el tema important pels regidors d’ERC, Units i el PSC.
Demanaven que anul·lés el Ple i que el convoqués telemàtic o presencial quan li donessin l’alta. Si haguessin fet alguna formació de nou regidor, sabrien que si el Ple està convocat i hi ha el nombre suficient de membres, el Ple s’ha de celebrar.
Nosaltres, els regidors de Compromís amb la Bisbal, ens quedem en què hem aprovat inicialment aquesta modificació, molt important per la indústria local i per la ocupació!
L’explicació és la següent:
S’aprova inicialment la modificació de les Normes subsidiàries de planejament (NNSS) del polígon industrial les Planes Baixes, amb la modificació de la parcel·la mínima de la subzona 28b, passant de 10.000m2 a 4.000m2.

Quina és la subzona 28b del polígon industrial Les Planes Baixes: Les NNSS contemplen la clau 28, amb dues subzones: clau 28a i clau 28b. Els usos que es poden fer a la clau 28a és d’indústria i logística; i a la clau 28b els usos de celler, hoteler i restauració.
Hi ha dues parcel·les qualificades per la clau 28b, amb superfícies d’11.981m2 i 10.000m2.

Es modifica la parcel·la mínima d’aquestes dues parcel·les per dos motius:
PRIMER: L’ús de celler i restauració no requereixen els mateixos paràmetres de parcel·la mínima que els usos industrial i logístic, i és el que corregim en aquesta modificació. Disminuir la parcel•la mínima de l’ús de celler i restaurant a 4.000 m2, que li permet incrementar de forma raonable el sostre de l’actual ús, mantenint la seva viabilitat futura.
SEGON: actualment, hi ha una gran demanda de naus logístiques en superfícies grans de parcel·la, amb molt volum d’emmagatzematge. Amb aquesta modificació es pot fer un segon pas per ampliar una nau logística que actualment està en construcció.

Què s’aprova: S’aprova inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de la Bisbal del Penedès.

Passos a seguir:
PRIMER: dos tràmits simultanis:
-Sotmetre la modificació puntual a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació de l’anunci al BOP, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, als efectes de presentació d’al·legacions.
-Sol·licitar els informes sectorials, tal com indica l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
SEGON: Una vegada passat el mes d’exposició pública i els dies establerts després de demanar els informes sectorials, si no hi ha al·legacions, aprovem provisionalment la modificació (per Ple) i s’envia al departament d’urbanisme perquè l’aprovin definitivament.

Aquesta proposta de Ple és un pas previ per l’aprovació de la proposta de la propera Junta de Govern de Modificació de reordenació del PPU (Pla Parcial Urbanístic) del polígon les Planes Baixes.
L’objectiu d’aquesta modificació del PPU és de disposar de més superfície de sòl urbà en continuïtat amb la nau logística que actualment està en construcció. I també de redistribució del vial i la parcel·la, sense modificar el total de parcel·les industrials ni de vials.
Amb la proposta d’avui al Ple d’iniciar la modificació de parcel·la mínima a la clau 28b, on hi ha el restaurant, passant de 10.000m2 a 4.000m2 de parcel·la mínima. La parcel·la de clau 28b on hi ha el restaurant, passarà a ser de 4.994,13m2.
La parcel·la UZ-04 que ara té de 35.499,10m2, i que s’hi està construint una nou logística, amb aquesta modificació (de la Junta de dilluns) passarà a tenir superfície de 52.536,21m2.
Això suposa que agafa el carrer i, per compensar-ho i que segueixi havent els mateixos m2 de vial, es faran 4.459,51m2 de vial sobre la parcel·la del restaurant. D’aquesta manera queda espai vial per aparcar i maniobrar.

S’aprova pels 6 vots de l’equip de govern, de Compromís amb la Bisbal i 3 vots en contra! O sigui, que el regidor del PSC, el regidor d’Units i la regidora d’ERC voten en contra de l’ampliació de la nau!

Al migdia anem a l’era de batre per quedar amb Endesa. Acabem d’aclarir el que feia falta per la instal·lació del punt de recàrrega elèctrica. Aquesta proposta és la guanyadora del pressupost participatiu 2021 al nucli i, en unes setmanes, ho veurem executat!

A les 7 de la tarda anem a la presentació de Centrem, al municipi. tinc l’honor de presentar a l’Àngels Chacón i la Mar Vázquez, dues amigues i grans persones!
Molta passió i convenciment en aquest nou projecte! Després acabem sopant al restaurant Ull de Llebre amb conversa, rialles i molt bona companyia!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari