Dilluns 31 de gener: acabo el mes de gener amb reunions i una Junta de Govern amb aprovacions importants

Dilluns 31 de gener: acabo el gener amb reunions i Junta de Govern local

Aquest matí em reuneixo amb el president i vice-president de l’associació de veïns de la Miralba, juntament amb el Feliu, regidor de barris. Parlem de diversos temes que anem treballant tant com Ajuntament com des de l’associació. Durant aquests quasi dos anys no han pogut fer activitats, com la majoria d’associacions. I sembla que pels propers mesos es podrà tornar una mica a la normalitat. Així ho esperem!

Després em reuneixo amb l’inspector i el caporal dels Mossos d’Esquadra, reunió repassant dades i temes. Reunió necessària i molt important!

I a les set de la tarde, Junta de govern amb trenta-un-punts a l’ordre del dia, on aprovem:

– l’acta de la junta anterior

notificar a la vuitena empresa classificada (obres de la fase 1 del poliesportiu municipal), perquè pugui al·legar en l’expedient iniciat de penalització, si s’escau
A la Junta de Govern del 17 de gener vam aprovar la retirada de l’oferta de l’empresa classificada en vuitena posició per executar les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors (fases 1.1 i 1.2). S’ha iniciat l’expedient en relació a la imposició de penalitats per la retirada de l’oferta d’aquesta empresa, si és el cas. ÉS un tràmit a seguir però no correspon aplicar penalitats.

liquidacions d’impost de construccions de sis obres i quatre instal·lacions de plaques fotovoltaiques a habitatges

– una llicència d’obres

devolució d’una fiança d’obres

– quatre altes de targetes del punt verd

– dues targetes d’aparcament per a discapacitats

– un comptador social d’aigua

– el padró del servei de la taxa per conservació del Cementiri pel 2022, per 7.321€. El període voluntari de cobrament d’aquesta taxa: del 31/01/2022 al 31/03/2022. Les taxes que tenim aprovades són: 12€ anuals per nínxol, 6€ anuals per columbari i 25€ anuals per panteó.

– el monitoratge del menjador de la llar d’infants del mes de novembre, de 708€

– la regulació d’altres i baixes de la taxa d’escombraries d’anys anteriors, dels habitatges afectats per la modificació de la delimitació del terme municipal al Papagai

– la denegació d’una reparcel·lació

– la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per serveis socials per a l’exercici 2022 amb nous serveis
Des del 1989 que el Consell Comarcal ha assumit competències en matèria de serveis socials a través de convenis de cooperació interadministrativa amb els Ajuntaments de la comarca.
Prorroguem el conveni 2016/19 de serveis socials pel 2022 mentre no es formalitzi el nou Contracte programa quadriennal.
Aquest conveni pel 2022 és de 83.839,65€, que suposa un 28% més que el 2021.
Quins serveis inclou per la Bisbal: Serveis socials bàsic, SAD (Servei d’atenció a la dona), teleassistència, voluntariat (cost de la quota anual de l’assegurança del voluntariat del Rebost solidari i del servei Bon dia), servei d’acolliment residencial d’urgència, transport adaptat, SIS (Serveis d’intervenció socioeducativa), educadors socials per adolescents (nou servei que començarà a l’abril), immigració, SIAD (Servei integral d’atenció a la dona), centre obert durant el curs escolar i “Pacto de estado” contra la violència masclista (Servei nou. Quantitat rebuda i que transferim al Consell Comarcal perquè ens ofereixin i gestionin els següents serveis contra la violència masclista: treballadora social, educadora social, psicòloga de menors i altres serveis psicològics. I també tallers, xerrades i d’altres d’informació per l’eradicació de la violència masclista).

factures per un total de 20.648,63€

contracte menor per la instal·lació del punt de recàrrega de vehicles elèctrics o híbrids endollables
És un projecte fruit dels pressupostos participatius 2021, al nucli. El punt de recàrrega per vehicles elèctrics o híbrids endollables, s’ha adquirit a través de la Central de compres de l’ACM (Associació Catalana de Municipis). És un punt de recàrrega exterior, amb dos sortides de recàrrega, amb un cost de 8.226,43€.
A la Junta d’avui s’aprova el contracte menor per la instal·lació i la posada en funcionament del punt de recàrrega. El cost és de 6.987,04€.

– el pla de seguretat i salut de les obres de millora de l’EDAR de l’Esplai, per iniciar les obres a començaments de febrer
El 29 de desembre de 2021, es va aprovar el contracte menor d’aquestes obres amb FCC AQUALIA, SA, per un import de 46.624,76 € (IVA inclòs). Ara ja podran començar aquestes obres necessàries per poder incorporar aquesta EDAR a l’ACA.

iniciar l’expedient per a la licitació de les obres de renovació de la canonada d’abastiment d’aigua al carrer Rossinyol
Una vegada aprovat definitivament el projecte de renovació de la xarxa d’aigua del carrer Rossinyol, al Papagai, i de la signatura de l’acte de replanteig del projecte, s’inicia l’expedient de licitació amb la redacció del plec de clàusules que ha de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
El pressupost base de licitació és de 105.001,24 € (IVA inclòs), amb una durada prevista de les obres de 4 mesos.
Se substituirà aquest tub de PVC DN125 per un tub nou de PEAD DN160, que distribuirà l’aigua als carrers de la Bisbal que estan connectats al tub existent.
S’instal·larà un nou comptador volumètric per independitzar la major part de la xarxa de distribució d’aigua dels abonats del Papagai que pertanyen al terme municipal de la Bisbal.
Per evitar el risc de fuites, i avaries, s’instal·laran dues vàlvules reguladores de pressió. Una a cada punt de connexió de la canonada existent.
La xarxa de distribució d’aigua potable del Papagai presenta problemes greus de rendiment, fuites i taponaments per calç.
Des del 2015 fins ara, s’han instal·lat un sistema de dosificació de polifosfats al dipòsit principal per tal d’evitar la formació de taps de calç i s’ha canviat la xarxa d’aigua dels carrers Alosa i Cadernera.
La canonada de distribució d’aigua potable al carrer Rossinyol, es un eix vertebrador en l’abastament d’aigua a la urbanització, am problemes històrics de calç, i de fuites en tubs de PVC existents, per altes pressions degudes a les diferències de cotes en la urbanització.

pagaments de factures per 10.068,37€

Prova pilot fins el mes juny, del servei de dinamització d’activitats per a la gent gran als locals socials de la Miralba i Can Gordei i al Racó de la Gent Gran
Es contracta, per 14.940€, el servei de dinamització d’activitats per a la gent gran als locals socials de la Miralba i de Can Gordei i al Racó de la Gent Gran, de febrer a juny de 2022, com a prova pilot després de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 i amb l’objectiu de poder licitar el servei en els propers mesos.
Dinamització del racó de la gent gran: Activitat saludable i gimnàstica. Tres matins a la setmana.
Dinamització del local social de la Miralba: Activitats de català, informàtica i manualitats. Tres tardes a la setmana.
Dinamització del local social de Can Gordei: Activitats de català, informàtica i manualitats. Dues tardes a la setmana.
L’empresa presentarà una memòria en finalitzar el contracte que detalli les activitats realitzades, el nombre d’hores, el nombre d’usuaris/àries, el grau de satisfacció d’aquests/es, etc.
A partir d’aquesta memòria, es licitarà el servei d’activitats per la gent gran amb les activitats triades pels usuaris i usuàries, perquè comencin a l’octubre de 2022.

Molts projectes iniciats per millorar el municipi! I després reunió de l’equip de govern.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari