Dimarts 21 de desembre: reunions, sorteig i Ple ordinari

Dimarts 21 de desembre: reunions, sorteig i Ple ordinari

A les 10 del matí em reuneixo amb els regidors i regidores de la oposició per explicar-los la mesa de negociació d’ahir. Vaig convidar els quatre grups municipals i n’han vingut dos i un ha excusat la seva assistència. Els hi explico els punts tractats ahir i els comentem.
Després tinc reunió per la propera revista Torre de Guaita, n’acabem de repartir una i ja treballem amb la següent!

I al migdia fem el sorteig dels quatre lots de productes bisbalencs, juntament amb la regidora de comerç Judith Vidal, dins la campanya “Troba la llum del Nadal”. Una treballadora municipal ens fa de mà innocent per treure les butlletes guanyadores. I guanyen la Maria, la Núria, l’Àngels i la Montserrat. Felicitats i a gaudir dels lots! Ha participat molta i molta gent, tot un èxit!

I per la tarda Ple ordinari. Els Plens ordinaris els fem els dilluns per la tarda, però l’hem canviat perquè tenia una convocatòria per la constitució del Consell de Governs Locals, de la Generalitat de Catalunya. Quan ja teníem el Ple convocat rebo la convocatòria oficial amb canvi de dia, però seguim mantenint el Ple en dimarts perquè ja està convocat.
Hi assistim tots els regidors menys la regidora d’ERC, que ha excusat la seva assistència. Quasi dues hores de Ple amb punts molt importants, aquí hi ha el resum de tots:

Punts 1 i 2: Aprovació de l’acta del ple ordinari del 20 de setembre i de l’acta del ple extraordinari del 29 de novembre
S’aproven per unanimitat.

Punt 3: Ratificació de l’acord de la Junta de Govern del 2 d’agost, on s’inadmet el recurs de reposició presentat per PSC, Units i ERC contra l’adjudicació de les obres de remodelació del poliesportiu municipal
El 22 d’abril els Regidors del PSC, Units per la Bisbal, i ERC van presentar un recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern del 12 d’abril, on es van adjudicar les obres del poliesportiu municipal de la fase 1.
La fase 1 es correspon amb la remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici destinat a vestidors.
El recurs de reposició era per tres punts: un error en el termini d’execució de les obres; la manera de computar les baixes considerades anormals i la manca de disponibilitat total dels terrenys per fer les obres.
L’error en el termini d’execució de les obres era un error de transcripció i les empreses no ho van tenir en compte, no vam tenir cap problema per això.
El segon, el de la manera de computar les baixes anormals en els preus, tampoc hem tingut cap problema. Es va calcular seguint la normativa i cap empresa ha al·legat que estès mal calculat.
El tercer de la manca de disponibilitat total dels terrenys per fer les obres. Per resoldre-ho, es va fer un aixecament de l’acta de replanteig el mes de juny, signada pels redactors del projecte i per la direcció de l’obra, juntament amb una acta notarial.
L’informe dels serveis tècnics municipals conclou que sí que hi ha disponibilitat total dels terrenys per fer les obres, que no estan dins el conveni amb l’entitat la part on es fa la reforma del pavelló i on es construeixen els vestuaris.
El 17 de juny els regidors del PSC presenten un contenciós administratiu sobre el mateix demanant, com a mesures cautelars, que no comencessin les obres fins que es resolgués el contenciós.
A començaments de juliol, el Jutjat del Contenciós Administratiu no va acceptar les mesures cautelars que demanaven els regidors del PSC.
El mes d’agost vam aprovar per junta de govern, inadmetre el recurs de reposició que van presentar els regidors del PSC, el regidor d’Units per la Bisbal i la regidora d’ERC, contra l’adjudicació de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal. Motius per no acceptar aquest recurs:
Primer: El recurs de reposició volia impugnar la resolució del concurs, però el que impugna són les bases del concurs públic. Bases que estaven aprovades definitivament i, per tant, ara no es podien impugnar.
Segon: els regidors i regidores tenen legitimitat per presentar recursos de reposició contra els acords dels òrgans de govern, però han d’acreditar l’interés pel qual el presenten ( si són part afectada, si defensen interessos col·lectius, …). En aquest cas no l’acrediten, i no queda clar quin interès podrien acreditar en l’acord de resolució d’un concurs públic on les empreses que s’hi ha presentat són les que hi tenen interès.
Tercer: quan diuen que hi ha un error en el termini va ser perquè, a l’anunci de la licitació es va posar un termini de 12 anys i 6 mesos en comptes de 18 mesos. És un error material sense rellevància, que no va suposar cap problema per cap de les 10 empreses que s’hi van presentar.
Quart: quan diuen que no és correcte la manera de computar les baixes de les empreses que es presenten, tampoc va suposar cap problema per part de les empreses presentades.
Cinquè: quan diuen que no es podien començar les obres perquè no hi havia l’acta de comprovació, com que es va fer l’acta, ja s’havia resolt.
S’aprova pels 6 vots a favor de Compromís amb la Bisbal

Punt 4: Ratificació de l’acord de Junta de govern del 29 d’octubre, on es desestima el recurs de reposició presentat pels regidors del PSC contra l’acord de la JGL del 13 de setembre en relació amb l’expedient de les obres del poliesportiu municipal
A la Junta de govern del 13 de setembre vam aprovar desestimar la sol·licitud de l’empresa classificada en primer lloc per les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal. Havia passat el temps en què l’empresa havia de signar el contracte i, en no fer-ho, s’entén que retira la seva oferta. I aprovem també retornar-li la garantia dipositada a l’Ajuntament.
L’endemà, el 14 de setembre, els regidors del PSC presenten recurs de reposició contra aquest acord de Junta de govern perquè es penalitzi a aquesta empresa i es declari la prohibició per futures contractacions.
Es va notificar a l’empresa, d’aquest recurs de reposició, perquè presentés al·legacions, si ho considerava necessari. I a l’octubre les va presentar.
A la Junta de govern del 29 d’octubre vam aprovar desestimar el recurs de reposició presentat pels regidors del PSC, on demanaven que es penalitzés l’empresa i que se li prohibís treballar per l’ajuntament en futures obres. Els motius per desestimar el recurs van ser:
Primer: el termini màxim per formalitzar el contracte (segons la llei de contractes del sector públic) entre l’Ajuntament i l’empresa era de 15 dies hàbils després de notificar l’empresa. Del 12 d’abril (quan es van adjudicar les obres) fins el 27 d’agost (quan es va requerir a l’empresa que signés el contracte), van passar més de 15 dies.
El retard des de l’abril que s’adjudica, fins a l’agost que se li requereix la signatura, va ser produït per la presentació del recurs de reposició per part dels regidors del PSC, Units per la Bisbal i ERC i el posterior contenciós presentat pels regidors del PSC.
No es podia signar el contracte fins que no estès resolt el recurs de reposició i s’haguessin resolt les mesures cautelars.
Com que aquest retard no va ser culpa de l’empresa, no se li poden aplicar penalitats ni prohibir que participi en futures licitacions.
Segon: l’empresa podia retirar la seva oferta perquè havien passat més de dos mesos des de l’obertura del sobre “A” de la licitació (febrer) i l’adjudicació del contracte”.
S’aprova amb els 6 vots a favor de Compromís amb la Bisbal

Punt 5: Pla estratègic de subvencions 2022
Proposem aprovar el Pla estratègic de subvencions per al 2022 amb un total de 171.750€, per concedir subvencions a favor de persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interès local. Les subvencions, per al 2022, es divideixen en set àrees:
Prevenció i extinció d’incendis: 5.000€ (Conveni amb l’ADF Clot de Bou).
Assistència social primària: 10.000€ d’ajuts a famílies vulnerables
Ajudes econòmiques d’urgència social per atendre necessitats puntuals i bàsiques de subsistència de persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. És concessió directa, prèvia valoració de Serveis socials.
Sense variacions respecte el 2021 les de famílies vulnerables. La diferència és que aquí hi havia les ajudes covid que, pel 2022, tornen a ser les de creació de llocs de treball i nous autònoms.
Foment de l’ocupació: 20.000€: Subvenció per creació de llocs de treball (10.000€. Subvenció per la creació de llocs de treball durant el 2021, per part d’empreses ubicades al terme municipal de la Bisbal. És per concurrència competitiva, o sigui, que s’aprovarà convocatòria) i Subvenció per nous autònoms de 10.000€ (Subvenció per bisbalencs i bisbalenques que s’hagin establert com autònoms durant el 2021).
Ensenyament: 60.500€: Subvenció per l’escola Ull de Vent: 14.500€ pel material escolar; Subvenció a l’AMPA de l’escola Ull de vent: 17.000€ pels llibres escolars del curs 2022/23; Subvenció pels llibres escolars de l’IES Coster la Torre: 10.000€; Subvenció pel transport escolar del Consell Comarcal: 4.000€ (Subvencions al servei de transport escolar intramunicipal que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès, pel curs 2021/22); Subvenció pel servei de menjador escolar: 15.000€.
Promoció cultural: 48.250€: Premis del concurs literari de Sant Jordi 2022: 750€; Subvenció per entitats i associacions: 5.000€ (Subvencions a entitats culturals i associacions de veïns del municipi destinades al finançament de les activitats que organitzin i de les despeses ordinàries que suportin durant l’exercici 2022); Convenis amb entitats pel 2022: 42.500€ (La Societat 12.000€, Ball de diables 15.000€, Colla Castellera de La Bisbal del Penedès, els Bous 11.500€, Cors Antistiana 4.000€).
Promoció de l’esport: 25.000€: Patrocinis esportius 2.000€ i Conveni amb Joventut Bisbalenca CF 23.000€.
Subvencions a la natalitat i adopció: 3.000€ (Subvencions a les famílies que han tingut o adoptat un/a fill/a durant l’any 2021 consistents en un ajut de caràcter econòmic, d’import 100€, en 10 vals de compra de 10€ cadascun, per ser gastats en els comerços adherits a la campanya).
S’aprova amb els 6 vots a favor de Compromís amb la Bisbal

Punt 6: expedient Modificació de les ordenances relatives a les taxes d’ocupació de terrenys d’ús públic i de sòl i subsòl, per unificar-les i adequar-les a la normativa vigent
Tenim la necessitat de modificar vàries Ordenances fiscals per simplificar-les, unificar-les i adequar-les a la normativa vigent:
Ordenança núm. 13, reguladora de la taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb parades, barraques i casetes de venda
Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de la vorera
I la ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsol o vol a empreses subministradores
Unifiquem aquestes ordenances per crear-ne una de nova que inclogui les número 13, 14 i 15 que és “ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del sòl, vol i subsol de la via pública”.
Subjectes passius: Titulars de llicències o concessions municipals i aquells que tinguin aprofitament o utilització privativa del domini públic local. Amb aquesta modificació ens permetrà que puguem licitar el bar del local social de la Miralba i els que sense llicència o concessió realitzin alguns dels aprofitaments inclosos a l’ordenança
S’aprova per unanimitat

Punt 7: Reglament de funcionament dels habitatges de lloguer social municipal
Aquest reglament s’ha treballat conjuntament amb serveis socials a les taules socials, adaptant el model que tenen de reglament de funcionament d’habitatges socials.
Compleix la normativa vigent en matèria d’habitatge, serveis socials i d’altres estatals i catalana.
Posem en marxa dos habitatges de lloguer social, les antigues cases dels mestres, per cobrir de manera temporal les necessitats de les persones del municipi en situació d’exclusió social o residencial per motius econòmics.
Els habitatges estan destinats a persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat social, per un temporal d’entre un i dos anys prorrogable fins a un màxim de sis anys. Durant el temps que la persona o família estigui a l’habitatge social, es farà un acompanyament i seguiment des de serveis socials i de SOM Bisbal per la millora laboral i de trobar un habitatge després d’aquest lloguer.
Requisits d’accés. Els principals requisits seran:
-Unitat familiar d’un màxim de quatre persones, ja que les cases no superen els 80m2 construïts.
-Nacionalitat espanyola, d’un país membre de la Unió Europea o permís de residència vigent si es tracta d’altres països.
– La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o ser menor emancipat.
-Estar empadronats a la Bisbal com a mínim dos anys abans de la sol·licitud, i amb informe favorable dels serveis socials municipals.
-Les famílies han de disposar d’uns ingressos mensuals mínims iguals o superiors al 47% de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), per a poder fer front als pagaments mensuals (lloguer, llum, aigua,…).
-Els ingressos de la unitat familiar no poden ser superiors a 2,33 vegades l’IRSC
-La unitat familiar no ser propietària de cap altre habitatge ni bé immoble.
-No haver renunciat a l’adjudicació d’un habitatge d’inclusió social en el darrer any.
Preu del lloguer social: Els preus del lloguer es fixaran des de l’Ajuntament, tenint com a referència els preus oficials que estableix l’agència de l’habitatge de Catalunya segons les característiques de l’habitatge, la zona i l’any.
El lloguer no podrà superar el 30% dels ingressos mensuals nets de la persona o unitat familiar.
Despeses associades a l’ús de l’habitatge: Les persones i unitats familiars, s’han de fer càrrec dels subministraments (aigua i electricitat) i el rebut d’escombraries.
S’aprova amb 6 vots de Compromís amb la Bisbal i 2 vots del PSC

Punt 8: Pla local de joventut 2021/24
Al Ple d’agost de 2016 vam aprovar per Ple el Pla de Joventut 2016/19, que es va prorrogar pel 2020. Aquests mesos els municipis de la comarca estan aprovant els seus plans de Joventut 2021/2024.
Primer vam fer una consulta online durant el mes de novembre, per recollir propostes dels joves pel Pla. Se’n va rebre una molt interessant sobre esport.
Des de la regidora de joventut, amb la tècnica de joventut i amb el suport de Jove Baix Penedès del Consell comarcal, hem elaborat el Pla local de joventut que heu pogut consultar.
Els objectius d’aquest Pla Local Municipal són: Reobrir “la Cova Jove” i el seu PIJ (Punt d’informació juvenil), com a espai propi i de referència pels joves; oferir recursos municipals als joves perquè puguin cobrir les seves necessitats; facilitar la realització del projecte vital dels joves; fomentar la participació juvenil al municipi; treballar a nivell social.
Al Pla local s’estableixen els tres eixos principals: transició juvenil, empoderament i interlocució, a partir dels quals surten projectes específics de formació, ocupació, participació, associacionisme, comunicació, habitatge, etc
I d’aquí pengen les accions que s’aniran concretant cada any, amb la participació dels joves.
S’aprova per unanimitat

Punt 9: Execució del pressupost del tercer trimestre del 2021
S’ha complert amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació relativa a l’execució trimestral del pressupost d’aquesta Corporació corresponent al tercer trimestre de 2021, que es va enviar al MINHAP el 28/10/2021.
Les entitats locals hem d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any i a través de la corresponent aplicació de captura, un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre.

Punt 10: Període mig de pagament del tercer trimestre 2021
Complim amb el període mitjà de pagament a proveïdors pel tercer trimestre de 2021, essent de 17,68 dies (el màxim legal són 30 dies).

Punt 11: Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Dono compte dels Decrets d’alcaldia des de l’últim Ple ordinari, el de setembre.

Punt 12: Donar compte de les Juntes de Govern Local
Dono compte de les Juntes de govern des de l’últim Ple ordinari.

Punt 13: Moció presentada pel grup municipal ARA La Bisbal sol·licitant l’ampliació del personal de la brigada municipal
No s’aprova la moció.

Punt 14: expedient 2228/2021 Moció presentada pel grup municipal ARA La Bisbal per incloure la gratuïtat del transport urbà i interurbà per a discapacitats
S’aprova per unanimitat

Punt 15: Moció presentada pel grup municipal ARA La Bisbal sol·licitant la gratuïtat dels transport urbà-discapacitats, aturats, jubilats i estudiants IES
No s’aprova

Punt 16: precs i preguntes
Responc les preguntes que van fer al Ple ordinari de setembre i anoto les preguntes que fan per respondre al proper Ple.

Un Ple amb punts importants i on estic molt orgullosa de les intervencions de l’equip de govern, intervencions preparades, en positiu, sense demagògia i sense faltar al respecte.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari