Dilluns 20 de desembre: donació per la Marató de TV3 i mesa de negociació del personal de l’Ajuntament

Dilluns 20 de desembre: donació per la Marató i mesa de negociació

Aquest matí rebrem una grata sorpresa, ja que ve l’Anna Ma en nom del Senderistes Bisbalencs per donar per la Marató de TV3 el que van recaptar a les entrades del cinema Gaudí de la setmana passada. Moltes gràcies!

A les 10 del matí ens reunim de la mesa de negociació del personal municipal. Ens reunim periòdicament però avui és important pels punts a tractar. Normalment, a les meses de negociació, estem convocats el representant del personal funcionari, la representant del personal laboral (que excusa la seva assistència), la secretària municipal i jo. Però avui, al tractar temes rellevants pel personal municipal, també convidem representants dels dos sindicats majoritaris (UGT i CCOO). I també ens acompanya un representant del sindicat de policies locals que convida la representant del personal laboral.
Ens reunim a la sala de plens per poder complir les distàncies de separació.
Tractem vint-i-punt punts de l’ordre del dia, on destaco els següents:

– pla d’estabilització de l’ocupació temporal i l’oferta pública d’ocupació
L’article 2 del Reial decret llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que autoritza addicionalment al que es va establir als articles 19.1.6 de la Llei 3/2017, del 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, i 19.1.9 de la Llei 6/2018, del 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, d’una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal, que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o altres formes d’organització de recursos humans contemplades a les Administracions Públiques, que estiguin dotades pressupostàriament i hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.
D’acord amb tot això: l’oferta d’ocupació pública que articuli el procés d’estabilització s’haurà d’aprovar i publicar abans del 31 de desembre de 2021; la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses a l’oferta pública d’ocupació s’haurà de produir abans del 31 de desembre de 2022; i la resolució dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.
La finalitat d’aquest procés d’estabilització és acabar amb els llocs de treball de caràcter estructural coberts per personal temporal, essent l’objectiu cobrir aquests llocs de forma definitiva. Es preveu que al final del procés, la temporalitat no superi el 8% del total.
Vam contractar l’empresa Consultores de Gestión Pública perquè ens ajudés en confeccionar el pla d’estabilització i la oferta pública per poder-ho aprovar abans de finals d’aquest any.
23 places temporals afectades per aquest procés d’estabilització: quatre places administratives; inspector; informador de carrer; notificador; una plaça de personal de neteja a jornada sencera i sis de personal de neteja a jornada parcial; dos operaris de brigada de reparacions d’obres; dos operaris de brigada de jardineria i neteja; un operari de brigada d’electricitat; dos operaris de custòdia d’edificis municipals; enginyer i tècnic d’ocupació.
Per explicar aquest punt personalment, em reuniré amb cada treballador i treballadora passat festes.

– la previsió de convocatòries pel 2022
Com que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per les places incloses en les ofertes públiques d’ocupació, s’haurà de produir abans del 31 de desembre de 2022 (art 2.2 RDL 14/2021), hem de fer una previsió durant l’any. És previsió perquè estem pendents de quan es publiqui la llei i saber què diu respecte això, si hi ha algun canvi. Les convocatòries són objecte de negociació i, per tant, ens reunirem la mesa de negociació abans de treure cadascuna de les convocatòries.

-el calendari laboral 2022
Proposem el calendari laboral 2022 en base a l’article 17.1 de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, al qual hi estem adherits, que diu “en el darrer trimestre de l’any, les entitats determinaran, prèvia negociació amb els representants legals dels empleats públics, el calendari laboral, en funció del nombre de dies festius oficials aprovats per l’Estat i la Generalitat de Catalunya”.
Mantenim el mateix horari estiu/hivern, i referent als festius hi haurà els 12 dies de festa d’àmbit català (1 de gener (Cap d’any), 6 de gener (Reis), 15 d’abril (Divendres Sant), 18 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), 6 de juny (Pasqua Granada), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (l’Assumpció), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (La Immaculada) i 26 de desembre (Sant Esteve).
També dos dies de festa local, que són les que es van aprovar al Ple del 30 d’agost (divendres 22 d’abril (vigília de Sant Jordi) i dimarts 16 d’agost (Festa Major)) i una festa addicional de compensació per festiu que cau en dia de descans (25 de desembre).

– increment retributiu pel 2022
L’article 19 del projecte de la Llei de Pressupostos Generals de l’estat pel 2022, inclou una pujada salarial del 2%.
El pressupost de l’Ajuntament pel 2022 té la partida de fons de contingència, que l’hem posat pensant en atendre les despeses derivades d’aquest increment.
Per això porto a la mesa aprovar aquest increment del 2%, tant pel personal funcionari com pel laboral, i que s’aplicarà quan s’aprovi definitivament la llei de pressupostos generals de l’estat pel 2022.

– donar compte del reconeixement i pagament dels endarreriments dels triennis sol·licitats pels empleats municipals laborals
A l’abril de 2019, vam aprovar l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.
Aquest acord l’apliquem íntegrament als funcionaris de carrera, interins i en pràctiques, i al personal laboral per temps indefinit, indefinit fix, temporal i en pràctiques.
La mesa de negociació d’abril de 2019, va aprovar el caràcter retroactiu del reconeixement de triennis del personal laboral des de l’entrada en vigor d’aquest Acord, prèvia sol·licitud de la persona interessada. Això suposa una millora pel personal laboral, ja que fins aquell moment només cobraven triennis els treballadors funcionaris.
El desembre del 2020 vam aprovar els triennis del personal laboral que l’havien sol·licitat el 2019: 11 treballadors amb un import total d’endarreriments (des de l’abril del 2019) de 8.162,15€
Aquest desembre de 2021 hem resolt, també amb efectes retroactius des del 19 d’abril de 2019, als treballadors que ho han sol·licitat entre 2020 i 2021: d’11 treballadors ja estan aprovats amb un import total d’endarreriments (des de l’abril del 2019) de 6.447,02€.
I en queden 5 que els aprovarem durant la primera quinzena del mes de gener de 2022

Vam estar parlant en tots els punts i tothom hi va estar d’acord. Demà he convocat als regidors i regidores de la oposició per explicar-los aquests acords.

I al final de la tarda quedem l’equip de govern per fer la reunió setmanal de govern. Seguim!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari