Dilluns 29 de novembre: reunions, entrevista amb TV3 pel Papagai, xecs nadó, Ple de pressupostos 2022 i assemblea de la Mancomunitat Penedès Garraf

Dilluns 29 de novembre: matins de reunions, al Papagai i lliuraments d’alguns xecs Nadó i tarda de Ple extraordinari i assemblea de la Mancomunitat Penedès Garraf

A les 9 del matí em connecto a la reunió telemàtica amb els municipis que formem part de l’ABS Vendrell, que som el Vendrell, Albinyana, Bellvei, Santa Oliva i la Bisbal. Des de la pandèmia que anem fent aquestes reunions bimensuals pel seguiment de la covid-19 i de la vacunació.
Després em connecto a la reunió de l’equip de govern amb l’empresa Linea Verde, per explicar-nos el funcionament de l’aplicació personalitzada per la Bisbal, per facilitar a la ciutadania l’avís d’incidències a la via pública. Una iniciativa molt important de la regidora de mediambient i via pública, la Leo.

Quan acabo marxo amb la Judith al Papagai, on ens trobem amb el Marc Palau, alcalde de Sant Jaume, i TV3. De TV3 volen parlar amb nosaltres pel tema de la delimitació del Papagai, no entenen perquè el 2013 es va canviar tornant a partir cases i parcel·les. La veritat és que no s’entén, però era la tònica del govern Puigi-ERC d’aquells anys! L’important és que ara està solucionat.

Tornem a l’Ajuntament i donem dos xecs nadons, als pares de la Mia i el Marc. Felicitats famílies! Abans de la pandèmia fèiem els lliurament tots junts a l’auditori del CMC, però com que els nadons no estan vacunats, aquest  any preferim fer-ho individual perquè siguem menys gent i menys risc.

I a les 5 de la tarda el Ple extraordinari amb cinc punts a l’ordre del dia, amb els pressupostos 2022 com a plat fort.
Els pressupostos d’un any a l’altre no acostumen a variar gaire, almenys ls de l’Ajuntament no varien gaire des del 2016 que els vam “endreçar”. hi ha partides com les de personal, serveis ja contractats,… que no es toquen i una part és la que decideix l’equip de govern. Per tant, és lògic que cada grup polític trobi que els millors són la seva proposta perquè cada grup troba important diferents propostes.
Com que els pressupostos és un tema complex amb molts informes, memòria, … vam enviar als regidors i regidores de la oposició els pressupostos i la memòria fa una setmana, perquè tinguessin temps per poder-los estudiar. Sé que és tenir 48h per mirar pressupost, només el pressupost, sense memòria ni informes (el famós govern Puigi-ERC), i no vull que ningú més s’hi trobi.
Aquest Ple és també especial perquè és el primer amb públic, després d’un any i mig. Gràcies als que heu vingut!

El primer punt són els pressupostos 2022, uns pressupostos de 4,8 milions d’euros i zero endeutament, gràcies a la bona gestió d’aquests anys.
Uns pressupostos amb més de 800.000€ en inversions (fassina, xarxa d’aigua, …), serveis nous per joves i gent gran, subvencions i convenis per entitats, associacions i famílies i molta despesa per manteniment i millora del municipi.
Uns pressupostos dels que n’estic molt orgullosa, treballats per tot l’equip de govern.
Per fer-ho més amè, hem preparat un power point per anar explicant ingressos i despeses i les diferents partides.
Aprovem els pressupostos 2022 amb els 6 vots de Compromís amb la Bisbal

El segon i tercer punt són modificacions de crèdit per aquest any, amb càrrec al romanent de tresoreria
Dues modificacions de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria, per un total de 494.081,12€. Aquest romanent s’aplica a:
-Incrementar en 3.000€ la partida de despeses financeres. Tenim saldos importants als bancs, degut a què encara no han començat les obres del poliesportiu municipal, degut a l’increment de preus de les matèries primeres i a les traves d’una entitat i algun grup de la oposició. Això fa que hagin incrementat les comissions bancàries per tenir saldos als comptes.
-Cancel·lar els préstecs de l’Ajuntament, amb 274.829,97€, d’aquesta manera acabem amb l’endeutament municipal. Concretament amortitzem:
el que queda d’un préstec d’1 milió d’euros que es fa demanar el 2009 al Banc Santander, per finançar inversions
el que queda d’un préstec de 500.000€ que es va demanar el 2010 a Caixabank, per finançar inversions
-Incorporar 39.016,31€ a la partida de l’EDAR de l’Esplai, per manteniment i millores de la depuradora
-Incorporar 58.725,75€ a la partida de gestió de residus. Per l’increment de recursos al sistema de recollida i tractament de residus, la que al fer el canvi a EcoBP el mes de maig, es va afegir la recollida d’orgànica a les urbanitzacions i, en breu, començarà la recollida de poda porta a porta, amb previ avís
-Incrementar en 6.000€ la partida destinada a contenciosos i despeses judicials, degut als recursos i contenciosos presentats aquests darrers mesos per Aqualia, l’entitat Club sXX i els regidors del PSC
-Incrementar en 2.000€ la partida de publicació en diaris oficials. La previsió que vam fer al pressupost de les publicacions al BOP i DOGC és insuficient i per això incrementem la partida
-Incrementar en 40.000€ la partida de treballs externs, per l’encàrrec fet per preparar el pla d’estabilització del personal
-Incrementar en 18.647,99€ el servei de recaptació. La previsió del que paguem a BASE per la gestió d’ingressos i taxes i la seva reclamació en cas d’impagament, ha augmentat i per això incrementem la partida
-5.236,34€ a renovar equips informàtics pels treballadors i treballadores municipals, substituint alguns equips obsolets que no funcionen correctament
-46.624,76€ a les inversions necessàries a l’EDAR de l’Esplai per tal que l’ACA recepcioni la instal·lació. Els anys 2015 i 2016 ja es van fer inversions per adequar l’EDAR a la normativa i ara es faran les inversions que demana l’ACA per sol·licitar-la i fer-se’n càrrec
S’aprova també pels nostres 6 vots

El quart punt és la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat d’una treballadora municipal
El setembre la tècnica d’ocupació municipal, va presentar una sol·licitud pel reconeixement de la compatibilitat com a personal de l’Ajuntament per exercir activitats privades.
L’activitat privada és constituir una societat de responsabilitat limitada per formació no reglada i de lleure, on exercirà funcions pedagògiques. La seva presència efectiva en aquestes funcions no interfereix en els horaris i tasques que realitza a l’Ajuntament, ja que són fora del seu horari laboral.
Per aquest motiu, s’aprova reconèixer aquesta compatibilitat, que compleix els requisits exigits per la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de la Generalitat.
Aquí els regidors i regidores de la oposició d’ARA i PSC acusen falsament a la treballadora, mostrant també molt poc respecte per una treballadora municipal i amenaçant-nos de prevaricar. La veritat és que costa d’entendre que no donin suport a aquesta iniciativa laboral, fora d’horari amb l’Ajuntament, d’una treballadora.
També s’aprova amb els nostres sis vots

I l’últim punt no es vota, és per donar compte de la resolució de la Comissió de Preus de Catalunya, denegant l’increment de tarifes proposat per l’empresa concessionària Aqualia el mes de juny de 2021
El 30 de juny l’empresa concessionària Aqualia va presentar una sol·licitud per a la modificació de la tarifa de l’aigua del servei públic d’abastament d’aigua potable del municipi de La Bisbal del Penedès.
La justificació per aquest augment, era per a mantenir l’equilibri econòmic de del servei durant el 2020, per un increment de despeses, que havia suposat un resultat negatiu pel 2020 de 66.299,39€.
Al Ple extraordinari de 30 d’agost es va aprovar, per unanimitat, informar desfavorablement aquest increment de l’11% de la tarifa mitja, i enviar-ho a la Comissió de preus de la Generalitat perquè emetés dictamen.
El 5 de novembre la Comissió de preus de Catalunya va acordar denegar aquesta sol·licitud de modificació de tarifes, i es dona compte al Ple extraordinari del 29 de novembre.

Acabem el Ple a les 7 de la tarda. I la Leo i jo ens connectem a l’assemblea de la Mancomunitat Penedès Garraf on, entre d’altres punts, també s’aprova el pressupost pel 2022. Felicitats Sergi per la bona gestió!
I d’aquí marxem l’equip de govern a sopar al bar la Riba, per celebrar el pressupost 2022 aprovat. Som un gran equip!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari