Dilluns 21 de juny: reunions i Ple ordinari

Dilluns 21 de juny: reunions amb l’ABS, amb l’Associació de veïns de la Miralba, Consell de Direcció del SOC i Ple ordinari

A les 9 del matí em connecto a la reunió periòdica de l’ABS del Vendrell (Àrea Bàsica de Salut), amb els alcaldes que en formem part. Repassem casos i sobretot els percentatges de vacunació entre la població. Bones notícies! També programem reunió per finals de setembre i espero que les reunions específiques per Covid ja no es convoquin!

Després amb el Feliu, regidor de barris, anem al local de la Miralba a parlar amb l’associació de veïns de varis temes. Aprofitem per veure el mobiliari pel bar i despatxos, que ja està col·locat.

Tornem a l’ajuntament i em connecto al CDSOC (Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya). De consells de direcció n’hi ha cada dos o tres mesos i és el màxim òrgan, on també hi intervé el conseller de treball. Avui s’hi estrena el conseller Roger Torrent.
Es parla de varis temes: PDPO, convocatòries, … Acostumen a ser reunions llargues.

Avui és el tercer dilluns de trimestre i, per tant, celebrem Ple ordinari. Els ajuntaments encara els celebrem de manera telemàtica o presencial a porta tancada. Nosaltres ja fa mesos que els fem presencials i a porta tancada, ja que la sala es pot ventilar bé.
Aquí teniu el resum del Ple, val a dir que tots els punts s’han aprovat per unanimitat dels assistents:

A) Part resolutiva
Punts 1, 2 i 3. Aprovem per unanimitat les actes del Ple ordinari del 15 de març, del Ple extraordinari del 30 d’abril i del Ple extraordinari del 12 de maig

Punt 4. S’aprova per unanimitat el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
Què és el PAESC:
L’any 2008 la Comissió Europea va posar en marxa el «Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia sostenible local», una iniciativa per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic.
Posteriorment, l’any 2014, la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació davant el canvi climàtic: «Alcaldes/esses per l’Adaptació (Mayors Adapt)». El model de funcionament era similar al del «Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia sostenible local».
El 15 d’octubre de 2015, la Unió Europea va aprovar el «Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima i l’Energia», com a resultat de fusionar les dues iniciatives anteriors.
Aquest Pacte renovat consisteix en el compromís de les ciutats i pobles adherits d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i d’implantació d’energies renovables, així com de millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic.
L’objectiu estratègic principal del PAESC ve determinat per quatre línies estratègiques:  Eficiència energètica; energies renovables; mobilitat i residus.
L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica.
Adhesió de l’Ajuntament al Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima i l’Energia. Per aquest motiu es va aprovar per Ple el novembre de 2017, l’adhesió del municipi al «Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima i l’Energia», fent seves les propostes de la Unió Europea i comprometent-se a reduir les emissions de CO2 en un 40% fins a l’any 2030, així com a elaborar el «Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)».
Al PAESC es determinen les accions que es faran en l’àmbit municipal i en el mateix Ajuntament en camps tan diversos com el del foment de la mobilitat sostenible, l’ús del transport públic, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic o l’aplicació de mesures de millora energètica en els edificis de titularitat municipal.
Després de l’adhesió, l’Ajuntament va sol·licitar assistència tècnica per a l’elaboració del PAESC al departament de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona, que és la coordinadora territorial del Pacte des del 2013.
Del 2018 fins el 2020, s’ha dut a terme el procés d’elaboració del PAESC per part de la Diputació de Tarragona amb el seguiment constant de l’alcaldessa i la regidora de mediambient, així com dels tècnics municipals.
Quines accions incorpora el PAESC de la Bisbal del Penedès: La major part del pes de les accions proposades recau en edificis municipals (35% de les accions), els edificis residencials (15%) i la producció local d’energia (12%). 18 accions actuen directament en l’àmbit Ajuntament, les quals representen el 56,2% del total de les accions.
Especialment significatives pel volum d’estalvi d’emissions que representen son les accions relacionades amb el transport privat, que persegueixen reduir el seu ús i fomentar la seva progressiva electrificació, així com el foment d’instal·lacions d’energies renovables per a la producció d’electricitat, fonamentalment solar fotovoltaica, tant a l’àmbit públic com el privat. Són accions a iniciar aquest 2021 i fins el 2030.

Punt 5. S’aprova per unanimitat l’adhesió al sistema central d’adquisicions de la Generalitat de Catalunya
La Comissió Central de Subministraments és un òrgan col·legiat de contractació de subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada adscrit al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Aquest òrgan licita procediments d’acord marc i contractacions centralitzades adreçats a tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també a les entitats del sector públic adherides al sistema central d’adquisicions que hi vulguin participar.
Actualment s’hi troba mobiliari d’oficina, vehicles, material, d’oficina i paper entre d’altres. La utilització del sistema central d’adquisicions permet la simplificació dels procediments de licitació dels ens adherits, redueix terminis, aporta seguretat jurídica i assegura la solvència econòmica de les empreses i tècnica dels productes.
L’Ajuntament estem adherits a la Central de compres de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) on hi tenim contractada l’energia, paper i vehicles, entre d’altres. Amb l’adhesió avui al sistema central de compres de la Generalitat, ampliem la oferta per poder contractar serveis o adquirir material i béns sense haver de fer tot el procediment de licitació, accedint-hi a preus competitius.

Punt 6. S’aprova per unanimitat la modificació de Crèdit en modalitat de crèdit extraordinari
Hi ha inversions i serveis no contemplats al pressupost 2021 o contemplats però amb import insuficient i, amb aquesta modificació de crèdit es creen partides noves al pressupost i es doten de diners i també s’incrementen algunes partides, tot a càrrec del romanent líquid de tresoreria.
S’aprova la modificació de crèdit de 241.639,90€ per poder portar a terme:
– Reparar un tram del col·lector de sanejament des de la part alta del carrer Toledo fins al fons del torrent d’en Manyé, per una fuita d’aigües residuals. Es repararà a través d’un contracte menor de 17.422,49€ (IVA inclòs). El pressupost 2021 no té cap partida d’inversió en clavegueram, perquè aquesta fuita ha sorgit en posterioritat a l’aprovació del pressupost d’enguany.  Proposta a petició de la regidora d’abastament d’aigua potable i clavegueram, Leo Uceda.
– Canviar les lluminàries del camp de futbol municipal a tipus LED, atès l’històric de desperfectes de les actuals i amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, reduir el consum elèctric, complir amb la normativa vigent, complir amb el PAESC i incrementar la seguretat. Aquest canvi suposa una inversió de 49.677,78€ (IVA inclòs). Al pressupost 2021 hi ha partida per canvi a LED d’enllumenat públic, però no del camp de futbol. Per aquest motiu es crea aquesta partida. Proposta a petició de la regidora d’esports i mediambient, Leo Uceda.
– Aportació de l’Ajuntament al Consell Comarcal per la licitació del servei de residus, pel conveni de col·laboració i cooperació mútua amb el Consell Comarcal i els ajuntaments signataris per culminar el trànsit de l’actual sistema comarcal de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans vers un nou model jurídicament actualitzat, econòmicament sostenible i ecològicament responsable. Al pressupost 2021 no constava aquesta partida perquè en el moment de l’aprovació no estava previst. Aquesta aportació és 3.134,53€ per fer front a l’estudi i procediment de la licitació comarcal de la que formarem part.
– Inversió en millores al Punt Verd. Suposarà un cost aproximat de 163.350€ (IVA inclòs). Al pressupost 2021 no estaven previstes millores al punt verd.
Proposta a petició del regidor de la gestió de residus, Félix Villazán.
– Conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona, per seguir desenvolupant programes de dinamització i formació per comerços, autònoms i productors, per 8.055€. Davant l’èxit de les dues accions dutes a terme a finals de 2020 i el primer trimestre de 2021, es considera seguir amb la dinamització a petició de la regidora de comerç, Judith Vidal.
Romanent líquid de tresoreria:
Per poder dur a terme la inversió en clavegueram, el canvi de focus a LED al camp de futbol municipal, el conveni de residus amb el Consell comarcal, les millores al Punt Verd i la dinamització comercial, utilitzem 241.639,90€ el romanent de tresoreria.
Aquest acord s’exposarà al públic durant 15 dies.

B) Activitat de control
Punt 7.Donar compte del Pla d’acció de les actuacions de control intern de l’exercici 2020
Donem compte del pla d’acció que determina les mesures a adoptar per esmenar les febleses, deficiències, errors i incompliments que es posin de manifest en l’informe resum de l’informe del què donem compte al punt 10 de l’ordre del dia. Aquest Pla d’acció s’envià al Ministeri d’Hisenda i la sindicatura de comptes, com marca la normativa, a finals de maig.

Punt 8. Donar compte de l’informe de morositat anual 2020
Els pagaments pendents de pagament estan dins del període legal de pagament, essent de 2.988,19€, i suposa un 0’44% del total dels pagaments.
Aquest informe s’envia el 25 de maig i avui donem compte al Ple.

Punt 9.Donar compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost 2020
La disposició addicional tercera de la Llei 9/2013, de 20 de desembre, de Control del deute comercial del sector públic enuncia que les entitats de les administracions públiques no subjectes a auditoria de comptes hauran d’efectuar anualment els treballs de control necessaris per, mitjançant tècniques d’auditoria, verificar l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts pels quals no s’ha produït la seva imputació pressupostària.
La raó de l’existència del compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, que es defineix al pla general comptable com el compte creditor que recull les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per a les que no s’ha produït la seva aplicació a pressupost, sent procedent la mateixa, es donar compliment a el principi de meritament.
És una partida “de pas” on hi afegim factures que ens arriben els últims dies de l’any i que, per tant, no hem tingut temps de fer el procediment d’aprovació de factures i posterior aprovació de pagament i ho regularitzem a començaments d’any.
A començaments de 2020 teníem 72.511,19€ al compte 413, corresponent a despeses del premi cobrament de l’exercici 2019, el no disposar de prou crèdit en la partida corresponent. És l’import que ens factura BASE per la gestió dels impostos i taxes i que va pujar més del que teníem pressupostat. Ens ho envia a finals d’any i per aquest motiu va quedar pendent a 31 de desembre de 2019 i es va regularitzar el 2020.
El saldo a 31 de desembre de 2020 de despeses pendents d’aplicar a pressupost era de 80.825,37€: 5.325,99€, corresponents a una errada en el programa informàtic, que s’ha corregut aquest any 2021; i la resta corresponen a factures registrades el dia 31 de desembre de 2020 i que no han pogut seguir el tràmit d’aprovació el 2020 i que s’efectua el 2021.
Aquest informe es realitza a finals d’abril i s’envia al Ministeri d’Hisenda i sindicatura de coptes i avui en donem compte al Ple.

Punt 10. Donar compte de l’informe resum de control intern de l’exercici 2020
El control intern, regulat en l’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, és l’exercit per les entitats locals respecte de la seva gestió econòmica, i en el seu cas, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en la seva triple accepció de funció interventora, control financer i controls d’eficàcia i eficiència.
En l’exercici 2020 no es va aprovar el Pla anual de control financer. En conseqüència, no s’han dut a terme actuacions de control financer posterior mitjançant tècniques de mostreig. Per tot això, aquest informe resum es basa en la funció interventora, en actuacions de comprovació posterior (no emmarcades en cap document de planificació) i en les actuacions de control permanent no planificables, és a dir, les actuacions que són atribuïdes per l’ordenament jurídic a l’òrgan interventor.
Destacar que hi ha 557.409,84€, que suposa un 12,8% del pressupost, de despeses de serveis o adquisicions que s’han acomplert i pagat però que no han seguit la tramitació fixada per la nova llei de contractació. No és un incompliment greu sinó que és subsanable per la justificació de la despesa i perquè s’ha realitzat el servei o la compra. Són factures del 2020 de:
-Subministrament d’aliments per el rebost solidari: quan feien falta aliments es compraven als comerços locals, els quals passaven la factura corresponent. Això que és lògic, no és “correcte” segons la llei de contractació. Per aquest 2021 s’aproven bestretes per fer el mateix però complint amb la normativa de contractació
-Subministrament d’una plataforma administrativa per a la gestió d’expedients i seguiment de l’administració electrònic. El gestiona és el gestor que s’utilitza a l’Ajuntament i que es va contractar el 2013 sense licitar. Estem pendents d’adherir-nos al Consell Comarcal
-Subministrament de material d’oficina, exceptuant el paper. Fins ara es comprava el material d’oficina directament a comerços i, també sembla que sigui correcte, però no perquè segons la normativa s’ha de licitar. A partir d’ara s’adquirirà a través de l’adhesió que hem aprovat avui amb la Generalitat
-Subministrament de material utilitzat per la brigada municipal per manteniment d’edificis, parcs, vies públiques, enllumenat públic. Es comprava directament quan feia falta i ara s’adquirirà a través de les dues plataformes a les que estem adherits, ACM i Generalitat
-Reparacions dels vehicles municipals: no es pot licitar el servei perquè no podem saber quan hi ha avaries però la nova llei de contractació i té sentit que es porti al mecànic del municipi, però les lleis no acostumen a tenir en compte els municipis petits ni les seves realitats
-Servei de podologia: des d’abans del 2015 que no es compleix amb la normativa i es licitarà aviat.
-Servei de classes d’activitats esportives. A partir del 2015 es va fer conveni amb el Consell Esportiu però també cal licitar-ho
-Edició i impressió de la revista. Pendent de licitació.
-Subministrament de carburants i gasoil per calefacció de les escoles i per vehicles municipals. El gasoil de calefacció es farà a través de l’adhesió. El cas del carburant per vehicles el problema és fins ara es feia amb la targeta Solred i, la normativa dels ajuntaments no admeten domiciliacions. Aquest 2021 el que es fa són bestretes perquè els operaris municipals puguin pagar i després justificar-ho.
– Serveis jurídics i treballs tècnics; solventat des de meitats de l’any passat perquè ens vam adherir a aquest servei licitat des del consell comarcal
– Equips d’impressió i multifunció: solventat aquest 2021
Aquest informe de control intern del 2020 s’envià al Ministeri d’Hisenda i a la sindicatura de comptes el mes de maig, i avui es dóna compte al Ple, complint així amb la normativa.

Punt 11. Donar compte de l’informe d’execució del pressupost, del primer trimestre del 2021
S’ha complert amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts, ja que es va enviar al Ministeri d’Hisenda (MINHAP) el 28 d’abril.

Punt 12. Donar compte del període mig de pagament del primer trimestre del 2021
El període mig de pagament a proveïdors del 1r trimestre de 2021 és de 15,78 dies. Com que el màxim permès és de 30 dies, es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst.

Punt 13. Donar compte del Pla anual del control financer del 2021
Aquest Pla s’elabora sobre la base d’una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenen aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.
El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals. El control financer es durà a terme a través de les modalitats de control permanent i l’auditoria pública, incloent-se en ambdues el control d’eficàcia referit en l’article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

C) Precs i preguntes
Primer responc les preguntes formulades al Ple ordinari de març i després escoltem i anotem precs i preguntes, però també discursos i minuts de glòria.

La setmana comença forta!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari