Dilluns 26 d’abril: dilluns de Junta de govern local

Dilluns 26 d’abril: Junta de govern local

Avui matí i tarda a l’Ajuntament amb vàries reunions i feines diverses. I a les 7 de la tarda celebrem Junta de Govern amb trenta-set punts a l’ordre del dia:
– aprovar l’acta de la Junta anterior

– la revisió de preus del servei de recollida de residus del 2020 i 2021
Aprovem la revisió de preus del contracte del servei de recollida de residus corresponent als exercicis 20120 i 2021, que s’aplica segons la fórmula prevista als plecs i el coeficient anual.
Pel 2020 el coeficient anual és del 0,765%, que suposa un import de 2.918,11€ (IVA inclòs).
Pel 2021 (de gener a maig, que és quan s’acaba el contracte) el coeficient anual és del -0,51%, que suposa un import de 399,10€ (IVA inclòs).
El contracte de “gestió del servei públic de recollida de residus mitjançant modalitat de concessió, per procediment obert” va ser adjudicat per un termini de 10 anys el 18 de maig de 2011. El punt 9 del Plec de clàusules que es va aprovar incloïa la revisió de preus del servei de recollida de residus amb la concessionària, de forma anual, d’acord amb el 85% de la variació anual de l’IPC del darrer mes publicat. El desembre de 2020 l’empresa va entrar per registre la documentació per fer la revisió de preus per a l’exercici 2020.
Aquesta proposta és competència del Ple, però es va aprovar amb competències delegades, aprovades mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. En tractar-se d’un punt amb competències del Ple i estar en situació de pandèmia, aquest punt no es fa amb públic, però sí que es grava i demà es penjarà a les xarxes per garantir-ne la publicitat. Als regidors i regidores de l’oposició, els hi vaig enviar un correu dijous passar amb aquesta informació i la proposta, amb l’opció d’assistir a la Junta de Govern durant l’explicació i votació d’aquest punt. No han vingut.

– pagament del conveni amb Jove Baix Penedès, pel 2021
Aprovem liquidació del conveni de col·laboració Jove Baix Penedès 2021 per un import de 2.538,85€.
La Junta de govern del 25 de gener de 2021 va aprovar la pròrroga del conveni interadministratiu de col·laboració Jove Baix Penedès amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per a l’exercici 2021 per de 3.003€.
De l’import del conveni, que són 3.003€ ens resten 464,15€ corresponents a accions del 2020 que no s’han pogut realitzar a causa de la pandèmia de la Covid-19.

– adjudicació definitiva de la part de parcel·la municipal del polígon les Planes Baixes
Adjudiquem la venda del 33,64% de la parcel·la del polígon industrial Les Planes Baixes, per 529.373,29€. Tenim l’informe favorable de la Direcció general de l’Administració local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per aquesta venda.
Els diners d’aquesta venda es destinaran al projecte de canvi i soterrament de l’enllumenat públic i de les canonades d’aigua del barri de la Riba previst per al 2022. Es tracta d’un projecte que tindrà un cost de més d’un milió d’euros i que es finançarà, en part, amb la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020/24 i el Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona.
Aquesta proposta és competència del Ple, però es va aprovar amb competències delegades, aprovades mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. En tractar-se d’un punt amb competències del Ple i estar en situació de pandèmia, aquest punt no es fa amb públic, però sí que es grava i demà es penjarà a les xarxes per garantir-ne la publicitat. Als regidors i regidores de l’oposició, els hi vaig enviar un correu dijous passar amb aquesta informació i la proposta, amb l’opció d’assistir a la Junta de Govern durant l’explicació i votació d’aquest punt. No han vingut.

– vuit altes al servei Punt Verd i una denegació per no ser el titular del rebut d’escombraries

– tres retirades de vehicles de la via pública

– catorze liquidacions de plusvàlues

– liquidació del primer trimestre del conveni de serveis socials amb el Consell Comarcal
La liquidació aprovada ascendeix a 12.151,36€ i correspon als serveis prestats durant el primer trimestre de 2021 en matèria de: Professionals i serveis socials bàsics (7.444,53€); SAD dependència i SAD social (1.794,22€); Transport adaptat (-526,28€ (698,69€ despesa 1r trimestre 2021 -1224,97€ de servei no fet el 2020 per la pandèmia)); Serveis d’intervenció socioeducativa (-290,28€ (490,47€ despesa 1r trimestre 2021 -780,75€ de servei no fet el 2020 per la pandèmia)); Centre obert (1.266,67€); Immigració (353,51€); SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) (582,72€); Despeses TIC (92,47€); Servei acolliment residencial d’urgència (122€); Violència de gènere i pacto de estado (1.311,80€).
A la Junta de govern del 25 de gener de 2021, es va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis socials (2016/2019) subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca.

– un nínxol del cementiri municipal

– adjudicació definitiva de les obres d’ampliació del local social de Can Gordei i de la rampa d’accés
A la Junta de l’1 d’abril es van adjudicar les obres provisionalment. Les obres són les d’ampliació i reforma del local social de Can Gordei i de les obres de construcció de la rampa d’accés a la pista esportiva del local social.
L’empresa ja ha presentat la documentació justificativa i, per tant, es pot adjudicar l’obra definitivament per 60,376,26€ (IVA inclòs).
En les properes setmanes s’ha d’aprovar el pla de seguretat i salut que presenti l’empresa i l’acta de replanteig. A partir d’aquí ja podran començar les obres.

– liquidació del primer trimestre del conveni d’ocupació amb el Consell Comarcal pel 2021
Aprovem la liquidació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria d’ocupació corresponent al primer trimestre de 2021 per un import total de 1.117,18€.
La liquidació d’aquest 1r trimestre és de 3.164,41€, però cal restar-li 2.046,63€ d’actuacions liquidades i no realitzades el 2020, per causes de la pandèmia. Quedant una liquidació resultant de 1.117,18€.
La Junta de Govern de 8 de febrer de 2021, va aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i la resta d’ajuntaments de la comarca per a l’execució dels programes d’ocupació que formen part de l’Acord estratègic per al desenvolupament i ocupació del Baix Penedès 2021, per un total de 12.657,64€.

– pagaments per 43.883,97€

– aprovació de factures per 47.834,64€

– proposta de despeses menors

Propostes de la Junta amb molta feina al darrera, tant de l’equip de govern com dels tècnics municipals! Som un gran equip.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari