Dilluns 15 de març: celebració de casament civil i Ple ordinari

Dilluns 15 de març: celebració de casament civil i Ple ordinari

A les 5 de la tarda tinc el goig de casar el Simón i la Raquel, una parella bisbalenca que formalitzen que estan junts i s’estimen. El casament el celebrem a l’auditori del CMC, molt ben decorat per l’Eva de Secrets Vintage. Moltes felicitats parella!

I a les 7 de la tarda comencem el Ple ordinari, el Ple més llarg des del 2015: més de quatre hores. No em fa res que sigui llarg si és profitós amb comentaris intel·ligents i crítica constructiva però, en el cas de la nostra oposició, no és el cas i, per tant, el Ple es fa llarg.

Punts 1, 2 i 3: Aprovem per unanimitat les actes dels Plens ordinari del 21 de desembre de 2020, extraordinari del 21 de desembre de 2020 i extraordinari del 25 de novembre de 2020.

Punt 4: aprovem per unanimitat la renovació de l’encàrrec a la Diputació de Tarragona per a la gestió informatitzada del padró d’habitants
El setembre de 2007 l’Ajuntament va signar un conveni amb la Diputació de Tarragona, per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants.
La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d’Assistència Municipal, presta assistència als municipis per facilitar la gestió de les seves competències, entre elles, la gestió del padró d’habitants a través d’un conveni.
La Diputació de Tarragona va aprovar un nou conveni el novembre de 2020, actualitzat a la normativa.

Punt 5: aprovem per majoria el nomenament de la regidora de Medi Ambient com a suplent de l’alcaldessa com a vocal de la Mancomunitat Penedès-Garraf
Al Ple ordinari de setembre de 2020, vam aprovar l’adhesió a la Mancomunitat Penedès–Garraf. Els seus estatuts estableixen que l’alcaldessa de l’Ajuntament mancomunat serà la representant del municipi a l’Assemblea de la Mancomunitat. També estableix que es designarà un o una suplent, que substituirà al titular en cas d’absència o malaltia.
Per això aprovem al Ple la designació de la Leo Uceda com a representant suplent de l’Ajuntament a l’Assemblea de la Mancomunitat.

S’aprova per 10 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal, 2 del PSC, 1 d’Units-FIC i 1 d’ERC-AM) i 1 en contra (d’Ara la Bisbal)

Punt 6: aprovem per majoria el reglament de funcionament del Rebost Solidari
Proposta del programa electoral de les municipals de 2019! L’Ajuntament gestiona un rebost solidari, on es reparteixen aliments a famílies del municipi en situació de vulnerabilitat.
El Rebost Solidari (antigament anomenat Banc d’Aliments municipal) no compta amb un reglament de funcionament, tot i que des del setembre del 2018 funciona amb un protocol. Del 22 d’octubre al 23 de novembre de 2020, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans, l’Ajuntament vam fer una consulta pública a través del portal web.
Durant aquests 32 dies que va estar publicada la consulta pública, no es van presentar opinions ni propostes.
Es va designar una comissió d’estudi per redactar el text del Reglament, formada per les persones que formen part de la taula social que es convoca mensualment.
Aquesta comissió redacta el text del Reglament de funcionament del rebost solidari que avui aprovem inicialment i l’enviem a exposició pública.
És un reglament lligat al SOM Bisbal, amb orientació laboral i formatiu a tots els usuaris, entenent que el rebost solidari és puntual mentre no troben una sortida laboral suficient per tirar endavant.
Requisits principals de les persones sol·licitants: Estar empadronades i no rebre aliments d’un altre banc d’aliments.
D’on arriben els aliments pel Rebost solidari municipal: del programa d’ajuda alimentària del fons d’ajuda europea per les persones més desafavorides (FEAD) (dóna aliments suficients per un any pel nombre de persones que se sol·licita. És un programa amb 3 fases: juliol, setembre i febrer. Són aliments bàsics: arrós, mongetes blanques cuites, llet, oli d’oliva, llaunes de tonyina, pasta, tomàquet fregit en conserva, galetes, mongetes verdes en conserva, fruita en conserva, cacao soluble, tarrines infantils (“potitos”), cereals infantils i llet de continuació en pols); del Banc d’aliments de Reus (S’hi va cada 15 dies i donen diversos aliments i també fruita i verdura fresca. Són aliments molt propers a caducar que, per tant, s’han de repartir de seguida) i aliments frescos i congelats que compra l’Ajuntament directament als comerços del municipi, per complementar les cistelles d’aliments que es donen.
D’on venim? el setembre 2018 vam trobar un banc d’aliments: sense inventari dels aliments existents; molt de desordre en la col·locació dels aliments; fitxes d’usuaris però sense el detall del que es dóna a cadascú; més de 1.500kg caducats (caducats del 2015, 2016, 2017 i primer semestre del 2018); aproximadament la meitat dels aliments caducats són llegums seques per coure del 2015 i 2016; cap seguiment dels aliments de la UE que s’han donat fins ara; molts pots de llet en pols per nadons del programa FEAD 2017 que estan a punt de caducar i més de 500 paquets d’aliments caducats des del 2014 del Banc d’aliments de Reus.

S’aprova amb 6 vots a favor (de Compromís amb la Bisbal), 1 en contra (d’Ara la Bisbal) i 4 abstencions (2 del PSC, 1 d’Units-FIC i 1 d’ERC-AM)

Punt 7: aprovem per majoria la modificació de les ordenances fiscals d’ensenyament
Aprovem la modificació de les bases de subvencions per adaptar-les a novetats en les subvencions dels llibres de l’escola i en les subvencions del menjador de l’escola i la llar. Amb aquesta modificació es facilita i agilitza la tramitació de les convocatòries de subvencions existents.
Subvencions dels llibres de l’escola Ull de Vent: fins aquest curs, es convocaven subvencions pels llibres de text de P3 a 6è de primària de l’escola Ull de Vent, de manera que les famílies pagaven els llibres i després demanaven les subvencions. Les famílies que complien els requisits s’hi presentaven i s’aprovaven les subvencions.
Per facilitar l’accés als llibres sociabilitzats de l’escola, s’ha signat un conveni per aquest curs 2020/21 amb l’AMPA de l’escola Ull de Vent, de manera que els alumnes tenen els llibres a classe el primer dia sense necessitat que els paguin amb anterioritat.
A les bases de subvencions encara constava que la subvenció era a través de convocatòria per les famílies, i per aquest traiem aquest apartat de les bases.

Subvenció menjador escolar: actualment són: la família demana la subvenció quan aprovem la convocatòria. A començaments d’any aprovem els beneficiaris i es fan dos pagaments durant el curs (el tiquet val 6,20€ per alumne i dia i subvencionem el 1,70€ per alumne i dia).
Per agilitzar la convocatòria, proposem modificar les bases i convocatòria de les subvencions de menjador.
Subvencionar el 25% del preu de menjador de cada alumne per curs, amb un màxim de 250€ per curs i alumne.
Una vegada aprovada la convocatòria i els beneficiaris, les famílies beneficiàries aportaran, entre la segona quinzena de juny i la primera quinzena de juliol, els rebuts pagats del menjador de tot el curs escolar.
I s’aprovarà un únic pagament del 25% dels rebuts aportats, amb un màxim de 250€.
Perquè 250€ per curs com a màxim? El curs escolar té 176 dies lectius. Si un alumne va tots els dies al menjador, la subvenció màxima seria 176*1,70€= 299,20€
Però mirant els llistats, veiem que cap alumne va al menjador els 176 dies, tenint en compte els dies que hi ha colònies, dies que estan malalts, …
Per això proposem modificar les bases de subvencions d’ensenyament referents al menjador escolar.

S’aprova per 10 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal, 2 del PSC, 1 d’Units-FIC i 1 d’ERC-AM) i 1 en contra (d’Ara la Bisbal)

Punt 8: s’aprova per majoria la renovació del conveni amb el Servei Català de Trànsit per a tenir les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes del municipi
No tenim policia local i, per aquest motiu, el 2001 es va aprovar per Ple el conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, pequè els Mossos d’Esquadra pugui denunciar i sancionar les infraccions de trànsit en les vies urbanes del municipi.
Aquest conveni es va renovar el 2016 i ara proposem la renovació del conveni adaptant-lo a la normativa vigent.
Què faran els Mossos d’Esquadra: inici del procediment sancionador (s’iniciarà com a conseqüència de les denúncies del cos de mossos d’esquadra, en funcions de vigilància del trànsit contra infraccions comeses en les vies urbanes del municipi; instrucció del procediment sancionador; resolució de l’expedient sancionador (resoldre l’expedient sancionador i imposar, si escau, la sanció per les infraccions denunciades) i cobrament de la sanció.
Es crea una Comissió de seguiment integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts. I es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
La durada d’aquest conveni és de 4 anys, i no suposa cap despesa per a l’Ajuntament.

S’aprova amb 6 vots a favor 6 (Compromís amb la Bisbal) i 5 abstencions (2 del PSC, 1 d’Units –FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM)
La oposició no vota a favor de renovar el conveni amb el Servei Català de Trànsit, ho enteneu? jo no, i encara menys escoltant les explicacions que fan al Ple, que no tenen res a veure amb el punt a tractar.

Punt 9: s’aprova per majoria les bases reguladores de les subvencions per patrocinis esportius
Proposta del programa electoral de les municipals de 2019! Aspectes principals de les bases reguladores dels patrocinis esportius: concessió de patrocinis esportius a persones empadronades, que realitzin activitats esportives i participin en competicions o esdeveniments esportius no professionals.
Les finalitats d’aquests patrocinis són donar suport a la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels/les esportistes federats/des del municipi, afavorint la seva tecnificació i la seva participació en les competicions esportives, així com potenciar la imatge de la vila i la seva promoció.
Les despeses subvencionables són: material esportiu relacionat amb l’especialitat practicada; llicències esportives, arbitratges i jutges de competició, assegurances i mutualitats, i les relacionades amb la federació esportiva corresponent i desplaçaments a competicions esportives.
Principals requisits: esportistes del municipi no professionals; persona física major d’edat (en el cas de menors de 18 anys, es requerirà l’autorització atorgada pel seu pare, mare o tutor/a legal); estar empadronat/da al municipi amb anterioritat a dos anys a partir de la publicació de la convocatòria; participar en campionats esportius autonòmics, provincials o nacionals, de forma individual i no professional; tenir llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent i no ser deutor/a davant administracions i organismes.
Quantia individualitzada de la subvenció: serà de, com a màxim, el 50% del total de les despeses presentades i que compleixin els requisits de les bases, i no podrà superar els 400€. S’abonarà la subvenció en dos pagaments: el 75% de l’import concedit s’abonarà en el moment de l’acceptació de la subvenció i el 25% restant s’abonarà quan s’aprovi la justificació de la subvenció.

S’aprova per 10 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal, 2 del PSC, 1 d’Units-FIC i 1 d’ERC-AM) i 1 abstenció (d’Ara la Bisbal). El motiu de la regidora per abstenir-se és que és una subvenció perquè facin esport fora el municipi. Realment no ha entès què és un patrocini!

Punt 10: s’aprova per majoria les bases i convocatòria per a la segona línia d’ajuts a famílies afectades per la situació generada per la COVID-19
Hi ha dues novetat important en aquestes convocatòries: a l’Ajuntament hi haurà persones de suport a totes les persones que presentin les sol·licituds, per facilitar-los la tramitació i ser molt més àgils en la resolució i se simplifica la documentació a presentar i el càlcul dels requisits.
Són subvencions a persones i famílies afectades per la situació generada per la Covid-19, amb la finalitat d’ajudar-les a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua), i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.
Principals requisits: el/la sol·licitant, ha de ser major de 18 anys o estar emancipada legalment; estar empadronats/des amb anterioritat a l’1 de gener de 2020; haver perdut la feina o estar afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial durant el període subvencionable com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19; no superar els ingressos bruts mensuals de maig a desembre de 2020 (de forma individual cada mes) del conjunt de la unitat familiar o de convivència amb el doble de l’indicador de la renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 0,25 per cada membre addicional i no disposar de recursos econòmics suficients per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua), i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.
Quantia individualitzada de la subvenció: de 200€ per cada mes de compliment dels requisits (de maig a desembre de 2020).
Es concedirà una única subvenció per família.
Terminis: s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament durant els 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

S’aprova per 6 vots a favor (Compromís amb la Bisbal) i 5 vots en contra (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM). Votar en contra de concedir subvencions i,a sobre, amenaçant de presentar al·legacions per endarrerir-ho! Sort que no governen!

Punt 11: s’aproven per majoria les bases i convocatòria per a la segona línia d’ajuts a persones autònomes i petites empreses afectades per la situació generada per la COVID-19
Amb les mateixes novetats que el punt anterior.
És per les persones treballadores autònomes i les petites empreses de fins a 10 treballadors/es del municipi que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
Que hagin registrat una reducció en la facturació anual de 2020, en comparació amb la de 2019, del 20% o superior, com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
Principals requisits per les persones autònomes: estar donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat de Previsió Social amb anterioritat a l’1 de gener de 2020 i estar empadronades al municipi de la Bisbal del Penedès amb anterioritat a l’1 de gener de 2020.
Principals requisits per les petites empreses: estar legalment constituïdes amb anterioritat a l’1 de gener de 2020; tenir un màxim de 10 treballadors/es i tenir el centre de treball i/o el domicili fiscal al municipi de la Bisbal del Penedès.
Quantia individualitzada de la subvenció:
Entre el 20 i el 40% de reducció d’ingressos i sense treballadors contractats: 900€
Entre el 20 i el 40% de reducció d’ingressos i amb treballadors contractats: 1.200€
Amb més del 40% de reducció d’ingressos i sense treballadors contractats: 1.500€
Amb més del 40% de reducció d’ingressos i amb treballadors contractats: 1.800€
Termini: com en el punt anterior.

S’aprova per 6 vots a favor (Compromís amb la Bisbal) i 5 en contra (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM). No tinc paraules… Som que tenim majoria!

Punt 12: s’aprova per majoria la modificació de la plantilla del personal per al 2021
En el Ple extraordinari de pressupostos del 2021, del 4 de desembre de 2020, es va aprovar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2021.
Aquesta plantilla constava de 42 places: 13 de personal funcionari i 29 places de personal laboral.
Per aquest any es trauran places noves i també aprovarem la oferta pública d’ocupació, tal i com s’ha parlat a la mesa de negociació del passat 19 de febrer.
La oferta pública d’ocupació inclou, segons els pressupostos generals de l’estat, les places dotades pressupostàriament i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017. A l’ajuntament tenim vàries places de personal que estan cobertes sense cap prova de selecció, sense cap concurs públic i cobertes de manera temporal (persones agafades a dit i per una feina puntual que s’ha anat allargant). Volem aprovar aquesta oferta pública d’ocupació en els propers mesos i amb consens amb la mesa de negociació. La oferta pública s’aprovarà i tindrem tres anys per executar-la.
Cal adequar progressivament la plantilla de personal a la RLT i, per tant, cal la requalificació de places, fent necessari procedir a la modificació de la plantilla aprovada.
La plantilla aprovada al desembre i la que aprovem avui (modifiquem la del desembre), té el mateix número de places (41), on n’anul·lem una que estava duplicada, entre les que estan ocupades i les que volem treure de noves que actualment no ocupa ningú. La diferència entre una plantilla i l’altra és la distribució i classificació segons RLT i normativa.

S’aprova amb 6 vots a favor (Compromís amb la Bisbal) i 5 en contra(2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM). Per les intervencions entenc que voten en contra perquè no han entès el que realment s’aprova i que algú, que no ho ha entès, els hi ha explicat de manera totalment equivocada.

Punt 13: aprovem per majoria la modificació de la dedicació i retribució de la regidora de Benestar Social, Habitatge, Gent Gran i Atenció a la Ciutadania
La regidora de benestar social, habitatge, gent gran i atenció a la ciutadania, Paqui Cepas, va prendre possessió d’aquest càrrec el 15 de juny de 2019.
És perruquera de professió i va compaginar la feina a la perruqueria treballant-hi un 57,5% i destinar el 42,5% restant a l’Ajuntament. Per aquest motiu es va establir el règim de dedicació a l’Ajuntament del 42,5% i la retribució bruta anual de 10.000€.
Aprovar que, a partir del 16 de març la regidora passi a tenir una dedicació a l’Ajuntament del 85% i un sou anual brut de 20.000€ (que per aquest any 2021 serà de 15.833,33€). A partir d’aquesta data deixa de treballar a la perruqueria per dedicar-se íntegrament a les seves regidories.
Perquè aquesta dedicació: per dedicar més hores a les seves regidories i, així, ser millor servidora pública.
Perquè aquest import: És el mateix import brut anual dels regidors de l’equip de govern que tenen dedicació. Considerem que és un import assumible pel consistori, molt inferior al que cobraven equips de govern anteriors entre sous i assistències.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local fixa els criteris per a l’establiment d’uns límits màxims a les quantitats que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, en funció del nombre d’habitants del municipi. Les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat determinen anualment aquests límits màxims. En l’actualitat són vigents els topalls màxims establerts pel Reial Decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
Pel nostre municipi, el límit màxim de sou brut anual és de 43.407,17€. Per tant, el sou brut que proposem és un 46% del màxim.
Amb aquest sou, el total brut anual de l’equip de govern és de 106.000€, 25.000€ anuals menys que la legislatura anterior.

S’aprova amb 6 vots a favor (Compromís amb la Bisbal) i 5 en contra (2 del PSC, 1 d’Units-FIC, 1 d’Ara la Bisbal i 1 d’ERC-AM). En aquest punt acusen falsament a la Paqui i li falten al respecte. Quina vergonya!

Punt 14: aprovem per majoria el text refós de les ordenances fiscals del 2021
Al Ple d’octubre de 2020, s’aprovava la bonificació del 50% en l’ICIO s’aprovava la bonificació del 50% en l’ICIO per instal·lació de plaques fotovoltaiques i s’aprovava la bonificació del 50% en l’IBI, durant tres anys, per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Aquest text refós recull totes les ordenances fiscals vigents per aquest any.

S’aprova per 10 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal, 2 del PSC, 1 d’Units-FIC i 1 d’ERC-AM) i 1 abstenció (d’Ara la Bisbal)

Punt 15: s’aprova per unanimitat la moció per donar suport a l’autonomia dels centres educatius en l’elecció de la jornada contínua
Diverses famílies del municipi s’han adreçat a la regidora d’ensenyament per exposar-li informació sobre la lliure elecció sobre la jornada escolar a Catalunya. A través de la plataforma “Volem la jornada contínua a Catalunya”, promouen que des de cada escola es pugui escollir l’horari escolar.
En les reunions mantingudes han preparat una moció perquè, des d’alcaldia, es presenti al Ple de la Corporació per la seva aprovació.

Punt 16: donem compte dels Decrets d’alcaldia
Es dona compte dels decrets d’alcaldia que s’han dictat des de l’última sessió plenària, als que tots els regidors hi tenim accés des del moment de la seva signatura

Punt 17: aprovem per majoria la moció presentada pel Grup municipal de Compromís amb la Bisbal de suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera
Presentem aquesta moció per donar tot el suport a una persona bisbalenca que estan encausades per les manifestacions a la Jonquera.
S’aprova amb 8 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal, 1 d’Units-FIC i 1 d’ERC-AM) i 3 en contra (2 del PSC i 1 d’Ara la Bisbal)

Punt 18: aprovem per majoria la moció presentada pel Grup Municipal de Compromís amb la Bisbal de suport a l’Amnistia
Presentem aquesta moció per exigir una llei d’amnistia.
S’aprova per 8 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal, 1 d’Units-FIC i 1 d’ERC-AM) i 3 en contra (2 del PSC i 1 d’Ara la Bisbal)

Punt 19: s’aprova per majoria la moció presentada pel Grup Municipal de Compromís amb la Bisbal de suport a Pablo Hasél
Presentem aquesta moció per exigir la despenalització de la llibertat d’expressió.
S’aprova amb 7 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal i 1 d’ERC-AM), 3 en contra (2 del PSC i 1 d’Ara la Bisbal) i 1 abstenció (d’Units-FIC)

Punt 20: donem compte de l’informe d’intervenció de l’execució trimestral del pressupost del 4t trimestre de 2020
L’Ajuntament va enviar aquest informe al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 28/01/2021. Les entitats locals hem de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any i a través de la corresponent aplicació de captura, un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre. Donant compliment així a l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Punt 21: Es dona compte de les Juntes de Govern local
Es dona compte de les actes de la Junta de Govern realitzades i que consten publicades al llibre oficial d’actes de la Junta de Govern Local des del Ple ordinari de desembre de 2020.

Punt 22: Es dona compte de la liquidació del pressupost 2020
Donem compte al Ple del Decret d’alcaldia del 3 de març de 2021, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020
És donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al càlcul de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020.
Cal que l’aprovació i la liquidació dels pressupostos de les Entitats Locals compleixin les tres regles fiscals: l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el deute públic. Degut a la situació de pandèmia per la Covid-19 i seguint les recomanacions de la Comissió Europea, el Consell de Ministres va aprovar a l’octubre de 2020 la suspensió de les tres regles fiscals. El que està suspès durant els exercicis 2020 i 2021 és el compliment de la regla de la despesa.
Complim amb l’estabilitat pressupostària: capacitat de finançament de 879.668,05€.
Complim amb la Sostenibilitat Financera i deute públic: 18,65% rati endeutament (el màxim és el 110%).

Punt 23: Es dona compte de la incorporació del romanent de crèdit de 2020
Donem compte al Ple del Decret del 5 de març per la modificació de crèdit 1ALC/2021, en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit.
Aquesta modificació és per despeses d’aquest 2021 que venen de serveis i/o contractacions del 2020, per 1.814.137,96€, com són el servei del bus urbà, part de subvencions i convenis aprovats el 2020 i que al gener 2021 presenten la justificació, enllumenat de Nadal, enderroc de la masia de la Miralba i de la fassina, obres de rehabilitació de la 1ra fase del poliesportiu municipal (1.256.563,61€), càmeres lectores de matrícules, mobiliari i maquinària pels locals socials i cases dels mestres, …
I es finança amb: Romanent de tresoreria 1.663.385,96€i subvenció PAM 2018 pel poliesportiu municipal 150.752€

Punt 24: es dona compte del pla pressupostari a mig termini 2022/24
Complint amb la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia del 10 de març de 2021, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2022/24.

Punt 25: Es dona compte del pla de disposició de fons per al 2021
Donem compte del Decret de 10 de març del Pla de Disposició de Fons
És un instrument necessari per a la gestió de la tresoreria i constitueix una eina eficaç per regular la liquiditat del sistema financer local. L’objectiu és aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments, acomodant-los a les disponibilitats d’efectiu previstes en la tresoreria municipal, que permeti una correcta estimació de les necessitats d’endeutament i l’optimització dels recursos disponibles.

Punt 26: Es dona compte del període mig de pagament del 4t trimestre del 2020
Donem compte de l’informe d’Intervenció sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2020, en compliment de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El període mitjà de pagament és un indicador del període legal de pagament, com a mesura de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
El període mitjà de pagament de l’Ajuntament, durant el 4rt trimestre de 2020, és de 16,07 dies (el màxim és de 30 dies). Per tant, es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst. L’Ajuntament hem complert amb l’obligació de presentar aquesta informació el 14 de gener de 2021

Punt 27: Es dona compte del pla de tresoreria 2021
Es dona compte del Decret del 10 de març, de l’aprovació del pla de tresoreria pel 2021.
Pla de Tresoreria, que serveixi de referència a l’hora d’executar el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2021, garantint la liquiditat suficient per fer front a les obligacions de pagament i optimitzar els recursos financers. De l’aplicació de les projeccions contingudes en aquest Pla de tresoreria resulta un període mitjà de pagament (PMP) de 16 dies, complint amb els terminis de pagament a proveïdors que estableix la llei de morositat.

Punt 28: Informació d’alcaldia
Molt orgullosa d’explicar aquest projecte en el que hi hem treballat moltes hores la regidora de mobilitat, Leo Uceda, i jo: canvis en la modalitat del servei de bus urbà a partir del mes de maig, aproximadament.
L’Ajuntament tenim un servei de transport urbà amb l’objectiu de donar resposta a la demanda de mobilitat produïda al municipi, degut a la dispersió dels seus nuclis urbans. Al nucli urbà és on hi ha els serveis municipals: oficines municipals, biblioteca municipal, escola de música i poliesportiu municipal entre d’altres. Al nucli urbà també hi ha la llar d’infants municipals, l’escola i l’institut, així com el consultori mèdic i el teixit comercial.
El 2019 es va adjudicar del servei de transport públic urbà, combinant el servei regular amb el servei a demanada. I també incorporant dues parades noves: a Santa Cristina i al Papagai, dues urbanitzacions on abans no hi arribava el transport urbà.
A part del transport urbà, al municipi tenim el bus comarcal que compta amb una parada al nucli urbà i que va a l’hospital del Vendrell i a la parada de bus del Vendrell.
Ens cal un transport urbà que comuniqui directament les urbanitzacions amb l’hospital del Vendrell i l’estació d’autobusos del Vendrell.
Per aquest motiu, el mes de febrer hem sol·licitat a la direcció del servei de transports de la Generalitat, ampliar el conveni del bus comarcal per incloure-hi el bus urbà.
Hi ha tres novetats: tot seran línies amb horari, sense el servei a demanda; s’incorpora una nova parada a l’Ortigós i hi haurà serveis directes a l’hospital, 3 d’anada i 2 de tornada durant el matí des de cada urbanització
La mateixa empresa que fa el servei comarcal és qui farà el servei urbà. Es fa a través d’un conveni entre la Generalitat, l’empresa que realitza el servei comarcal i l’Ajuntament. Ara aquest conveni està ex exposició al públic. Quan es signi el conveni informarem dels horaris.
Una gran notícia!

Punt 29: Torn de precs i preguntes
Primer contesto les preguntes que fan fer al Ple ordinari de desembre, i després prenc nota de preguntes que es contestaran al proper Ple ordinari (el de juny).

A 1 quart de 12 de la nit sortim de la sala de Plens, cansats però contents d’haver aprovat propostes per millorar serveis i, per tant, el benestar dels que vivim a la Bisbal!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari