Dilluns 9 de novembre: reunions, benvinguda a nous empadronats i Junta de Govern

Dilluns 9 de novembre: benvinguda a nous empadronats, reunions, Junta de Govern i records del 9N

Aquest matí recordo el 9 de novembre de 2014, ja han passat 6 anys! Estava en una de les meses amb la Judith, tot el dia, amb molta participació i bon ambient!
A les 10 del matí tinc una reunió molt interessant sobre propostes del servei d’abastament d’aigua. Després reunió telemàtica, com a consellera del Consell Comarcal, sobre la implantació de la tecnologia 5G, amb un programa des de la secretaria de política digital de la Generalitat de Catalunya. Aviat serà una realitat, i no només la tecnologia sinó formació, projectes,… Ara més que mai cal potenciar-ho i no quedar-nos enrere.

Al migdia dono la benvinguda a dos nous bisbalencs, amb qui comparteixo una agradable i profitosa conversa.

Per la tarda avui fem Junta de govern, una junta amb cinquanta punts, quatre dels quals els gravem i demà publicitarem per ser de competències del Ple delegades a la Junta de Govern.
Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre.
Per aquest motiu el dijous passat vam enviar als regidors i regidores de la oposició un correu electrònic amb aquesta explicació i amb les propostes d’acord.
Degut a les mesures preses per evitar la propagació de la Covid-19, aquests punts de l’ordre del dia de la Junta no es fan amb públic, sinó que es grava i es retransmetrà per garantir així la seva publicitat.

Propostes de la Junta de Govern:
– aprovació de l’acta anterior

– 7 altes al servei Punt Verd

– 21 retirades de vehicles de la via pública, en tot el municipi

– una baixa i una modificació del padró de la taxa d’escombraries

– 4 liquidacions de plusvàlues per un total de 2.565,17€

– retorn de l’aval d’un projecte

– 3 devolucions de fiances de llicències urbanístiques

– aprovar el padró fiscal del menjador de la llar d’infants del mes d’octubre, amb un total de 513€

– proposta despesa menor

– aprovar factures per un total de 54.846,82€

– aprovar pagaments de factures per un total de 47.763,69€

– una llicència urbanística

– denegació d’un comptador social per no complir els requisits

– la certificació número 3 de les obres de rehabilitació de les cases dels mestres, per 24.771,19€

– Contractar el servei de desinfecció dels accessos als centres educatius del municipi, prèvia entrada dels i les alumnes, com a mesura per combatre la Covid-19
El servei de desinfecció diària de dilluns a divendres dels accessos als centres educatius del municipi, que són els dos edificis de l’escola Ull de Vent, l’institut Coster de la Torre i la llar d’infants l’Oreneta.
Contracte fins el 31 de desembre per 4.326,30€ (IVA inclòs) amb Cespa. Ja van començar aquest mes de setembre i, en el cas que calgui continuar amb aquesta desinfecció a partir de l’1 de gener de 2021, es tornarà a contractar.

– Contracte menor del servei de desenvolupament d’un programa de reactivació econòmica local post-Covid
Des de les regidories de comerç i ocupació de l’Ajuntament hem promogut diverses accions des de l’inici de la pandèmia com són la promoció a les xarxes socials dels comerços que portaven i porten la compra a casa, els bars i restaurants que ofereixen begudes i menjar cuinat per emportar, subvencions, oferiment del mercat setmanal, …
I en aquests moments en què tot canvia i ens hi hem d’adaptar, oferim als comerços formació i posada en pràctica de campanya de Nadal i d’optimitzar les xarxes socials a cada comerç.
Al setembre 2020, vam sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció de 5.100€ per a la reactivació econòmica dels comerços locals i autònoms amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les noves activitats econòmiques i potenciar l’ús de noves tecnologies en la venda de productes i serveis.
Ara aprovem el contracte menor amb la Cambra de Comerç de Tarragona pel programa de reactivació econòmica dels comerços locals i els autònoms de diverses activitats formatives, amb l’objectiu de reforçar l’activitat econòmica al municipi -especialment del petit comerç- per donar visibilitat als negocis locals, contribuir al treball conjunt entre establiments i potenciar l’ús de nous canals de venda entre les empreses, comerços i autònoms del municipi.
Així, està previst que la segona quinzena de novembre comencem diverses accions formatives pràctiques -centrades en l’ús de les xarxes socials- adreçades als establiments comercials, les empreses de serveis (serveis que tinguin relació amb el client final) i talleristes, artesans i bars i restaurants del municipi.
L’acció consistirà en formació i preparació de la campanya de Nadal i el desenvolupament de les accions proposades. Més endavant informarem del seu funcionament. Aprovem un contracte amb la Cambra de Comerç de Tarragona per 4.840€ (IVA inclòs) per la preparació del programa de dinamització, la formació, el treball col·laboratiu, les tutories personalitzades i el seguiment de les accions.

– Atorgament de les subvencions a les famílies que han vist disminuïts els seus ingressos per efectes de la Covid-19
El Ple de l’11 de maig de 2020 va aprovar les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions per a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i el termini per presentar sol·licituds va romandre obert entre el 20 de maig i el 16 de juny. Durant aquest període es van rebre un total de 17 sol·licituds de subvencions.
Segons les bases, la quantia individualitzada de la subvenció a atorgar per beneficiari/ària ascendeix a 500€ i la convocatòria contemplava un total de 30.000€ per a aquestes ajudes.
A la Junta de Govern del 13 de juliol es va aprovar declarar com a no beneficiaris a 5 sol·licitants per no complir els requisits de les bases de les subvencions i requerir a la resta de sol·licitants la documentació que els manca per valorar de nou les seves sol·licituds.
Una vegada passat el termini perquè les 12 famílies presentin la documentació que els manca, es prepara la proposta per la Junta de govern on aprovem:
Declarar a dues famílies beneficiàries de les subvencions, atorgant 500€ a cadascuna per complir els requisits de la convocatòria.
Declarar a les 10 famílies restants com a no beneficiàries, tres per no presentar tota la documentació per avaluar-ne els requisits, i set per no complir els requisits de la convocatòria.
L’equip de govern treballem en unes noves subvencions, ja que els efectes de la Covid-19 segueixen repercutint sobre els ingressos de moltes famílies.

I aquí els quatre punts que hem gravat i que dimarts es retransmetran per les xarxes socials:

– Contractació, mitjançant l’Acord marc del Consell comarcal del Baix Penedès, de defensa en el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Club siglo XX
El 15 d’octubre el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona notifica a l’Ajuntament l’admissió a tràmit del recurs contenciós administratiu interposat per Club siglo XX, en contra de l’acord del Ple del 4 d’agost de 2020 pel qual es declara d’ofici la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple del 17 de setembre de 2013, així com del contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013 entre l’Ajuntament i Club siglo XX.
En el Ple del 4 d’agost es declara nul de ple dret l’arrendament de l’Ajuntament amb Club siglo XX de part de les instal·lacions del poliesportiu municipal, d’acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Des de l’Ajuntament s’ha ofert a l’entitat els espais municipals necessaris per realitzar les seves activitats.
El març de 2020, vam aprovar l’adhesió a l’acord marc per al servei d’assessorament legal i defensa jurídica del Consell Comarcal del Baix Penedès obert a l’adhesió dels ajuntaments de la comarca i dels ens dependents.
Aprovar el contracte del servei de defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu i el servei d’assessorament jurídic en la confecció de les al·legacions de l’Ajuntament en relació amb la petició d’adopció de mesures cautelars feta per l’entitat. El contracte és de 2.662€ (IVA inclòs).

– Contractació, mitjançant l’Acord marc del Consell comarcal del Baix Penedès, de defensa en el recurs contenciós administratiu interposat per un ciutadà
El 22 d’octubre el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona notifica a l’Ajuntament l’admissió a tràmit del recurs contenciós administratiu interposat per un ciutadà, en contra de l’acord del Ple del 4 d’agost de 2020 pel qual es declara d’ofici la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple del 17 de setembre de 2013, així com del contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013 entre l’Ajuntament i Club siglo XX.
Aprovem el contracte del servei de defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu i el servei d’assessorament jurídic en la confecció de les al·legacions de l’Ajuntament en relació amb la petició d’adopció de mesures cautelars, amb el mateix acord marc que el punt anterior, per 2.662€ (IVA inclòs)

– Contractació, mitjançant l’Acord marc del Consell comarcal del Baix Penedès, de defensa en el recurs contenciós administratiu interposat per FCC Aqualia SA
El 9 d’octubre el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona notifica a l’Ajuntament l’admissió a tràmit del recurs contenciós administratiu interposat per FCC Aqualia, SA, en relació amb el silenci administratiu sobre la sol·licitud presentada el juny de 2019 relativa al desequilibri de la concessió administrativa.
La concessionària de la gestió del servei d’abastament i aigua potable al municipi, FCC Aqualia, sol·licità compensació econòmica de 126.434,44€ per la modificació de tarifes que vam aprovar i aplicar el 2017. Ja que considera que aquest import és el desequilibri de la concessió i que l’Ajuntament hi ha de fer front. L’Ajuntament no ha abonat aquest import, tenint en compte que ni el Ple de l’Ajuntament ni la Comissió de preus van aprovar l’increment de tarifes que proposava l’empresa.
Aprovem el contracte del servei de defensa jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu, interposat per l’empresa FCC Aqualia SA , en relació al silenci administratiu de la sol·licitud presentada sobre desequilibri en la concessió administrativa, per 2.420€ (IVA inclòs).

– Revisió de preus del contracte de recollida de residus exercici 2019. L’Ajuntament  va adjudicar el 18 de maig de 2011 el contracte de “gestió del servei públic de recollida de residus mitjançant modalitat de concessió, per procediment obert” a l’empresa CESPA, SA, per un termini de 10 anys.
El punt 9 del Plec de clàusules que es va aprovar, incloïa la revisió de preus del servei públic de recollida de residus amb la concessionària, de forma anual, d’acord amb el 85% de la variació anual de l’IPC del darrer mes publicat.
Aquest 2020 l’empresa Cespa SA ha entrat per registre la documentació per la revisió de preus per l’exercici 2019.
Aprovar la revisió de preus del contracte del servei de recollida de residus corresponent a l’exercici 2019, segons la fórmula prevista als plecs i el coeficient anual 0,85%, que suposa un import de 22.049,78€ (IVA inclòs).

Després de la Junta, ens quedem l’equip de govern parlant de diversos temes de la Junta i d’altres propostes.

Share

Deixa un comentari