Dilluns 26 d’octubre: Ple, Junta de Govern i assemblea del Partit Demòcrata de la Vegueria Penedès

Dilluns 26 d’octubre: Ple extraordinari, rebo carta de Junts, reunió amb la Societat, Junta de Govern local i assemblea del Partit Demòcrata de la Vegueria Penedès amb l’Àngels Chacón

Avui a dos quarts de 10 del matí, celebrem Ple extraordinari. És un Ple per aprovar el compte general de 2019 i per aprovar bonificacions en algunes ordenances, per potenciar la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Val a dir que modifiquem vàries ordenances però que mantenim congelats els impostos. Un ple de 3 quarts d’hora, perquè hi ha hagut poques intervencions. Aquí hi ha l’explicació:

Punt 1: Aprovació del compte general de l’exercici 2019
El 31 de maig de 2020, es va iniciar la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2019 i el 24 de juliol la Intervenció municipal emet el corresponent informe.
El 21 d’agost es va reunir la Comissió especial de comptes per tal d’examinar el compte general de l’exercici 2019 i va emetre el corresponent dictamen, amb resultat favorable.
El compte general de l’exercici 2019 i el dictamen de la Comissió especial de comptes van estar exposats al públic mitjançant anunci al BOP de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que els interessats poguessin presentar reclamacions, objeccions i/o observacions durant un termini de quinze dies i vuit més. El termini per a la presentació de reclamacions, objeccions i/o observacions va finalitzar el 6 d’octubre de 2020 i durant aquest no es van presentar al·legacions.
Liquidació del compte general del 2019:
– En el Ple ordinari del 15 de juny de 2020, es va donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2019.
La liquidació del pressupost de l’exercici 2019 s’aprovà per Decret d’alcaldia el març de 2020.
– El pressupost de l’any 2019 ascendia a 4.234.660,34€. És inferior als anys anteriors degut a què no es van aprovar pressupostos per l’exercici 2019, i es va funcionar amb pressupost prorrogat. Això implica que no es podia fer inversió en el pressupost, i aquest és el motiu de la disminució d’import total.
– Complim l’objectiu d’estabilitat pressupostària (estabilitat pressupostària: situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el SEC-10).
Es compleix perquè tenim superàvit pressupostari disponible de 247.005,26€ (els ingressos dels capítols 1 a 7 del pressupost són suficients per finançar les despeses dels capítols 1 a 7 del pressupost, la qual cosa representa una situació de superàvit pressupostari) i una capacitat de finançament d’1.030.156,39€.
– Complim l’objectiu de la regla de la despesa (situació en la qual la variació de la despesa computable no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut corresponent a aquest exercici).
Es compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa perquè la variació de la despesa computable entre el 2019 i el 2018, no supera la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut, publicada pel Ministeri d’Economia, d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa.
– Complim amb l’objectiu del límit de deute públic, establert en un màxim del 110%, d’acord amb normativa vigent.
Complim amb aquest objectiu perquè l’import del deute viu total a 31 de desembre de 2019 és d’1.172.708,82€, que suposa un percentatge de deute viu del 28,83%, molt inferior al límit de deute, situat en el 110 %.
– Complim tots els requisits d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i els objectius de deute i regla de la despesa. Això permet que puguem realitzar inversions el 2020. Som un Ajuntament sanejat i ben gestionat.
Què proposem al Ple: aprovar el compte general de la Corporació corresponent a l’exercici 2019; enviar el Compte general aprovat, a la fiscalització del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de comptes i al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

S’aprova per majoria, pels 5 vots a favor de Compromís amb la Bisbal (la Leo no ha pogut assistir al Ple per motius familiars) i 4 vots en contra (2 del PSC, 1 d’Units per la Bisbal, 1 d’ARA la Bisbal, la regidora d’ERC no ha pogut assistir per motius de salut)

Punt 2: Modificació de l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
L’Ordenança fiscal reguladora de l’IAE vigent, es va aprovar al Ple de febrer de 2003, i vigent a partir de l’1 de gener de 2004 i modificant-se el 2008.
Aquesta ordenança estableix: un únic coeficient de situació, de 2,8 aplicable a tot el municipi i diferents coeficients de ponderació en funció de l’import nét de la xifra de negocis. El coeficient més baix és d’1,29 per un import nét de la xifra de negocis d’entre 1 i 5 milions d’€, i el més alt d’1,35 per un import de més de 100 milions d’€
Des del 2003 que no s’havia actualitzat aquesta ordenança i ara es creu convenient adaptar-la pels canvis normatius que s’han produït des de la seva aprovació. Això sense fer cap increment.
Proposem adherir-nos al text íntegre aprovat per BASE-Gestió d’ingressos de la Diputació de Tarragona d’agost de 2020, i establint els mateixos coeficients de ponderació i una escala de coeficients de situació (en comptes de tenir un únic coeficient).
Coeficient de situació: l’actual és de 2,8 a tot el municipi i ara proposem tres categories:
– 1ra categoria, l’índex actual de 2,8, que correspon a les activitats que es desenvolupen a la zona industrial, als dos polígons industrials del municipi: les Planes i les Planes baixes. Per tant, no els hi canvia res
– 2na categoria, amb un índex de 2,7, que correspon a les activitats que es desenvolupen en zones agrícoles i industrials aïllades de la trama urbana.
– I 3ra categoria, amb un índex de 2,6, que correspon a les activitats que es desenvolupen al nucli urbà, a l’Ortigós o a una de les urbanitzacions del municipi.
Quan entra en vigor: L’1 de gener de 2021.
Exposarem aquesta modificació al Butlletí oficial de la província de Tarragona, durant un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no es presentessin reclamacions dins el termini establert, l’acord esdevindrà definitiu.

S’aprova per majoria amb 8 vots a favor (5 de Compromís, 2 del PSC i 1 d’Units) i 1 vot en contra (ARA)

Punt 3: Modificació de l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI)
L’Ordenança fiscal reguladora de l’IBI (impost sobre béns immobles) vigent va ser aprovada pel Ple de setembre de 2007, entrant en vigor l’1 de gener de 2008.
Atesos els canvis normatius que s’han produït des de la seva aprovació i, amb l’objectiu d’impulsar l’energia verda, es considera convenient modificar aquesta ordenança fiscal.
No modifiquem els tipus impositius, seguiran essent del 0,80% pels urbans, el 0,61% pels rústics i de l’1,30% pels de característiques especials.
Es proposa l’adhesió al text íntegre que ha aprovat i publicat BASE-Gestió d’ingressos de la Diputació de Tarragona,atenent a criteris d’eficiència i economia en la gestió; i aprovar una bonificació per la instal•lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
Aquesta modificació té l’objectiu d’impulsar l’energia verda i néta, reduir la contaminació i reemplaçar els recursos fòssils i limitats per l’energia renovable.
L’escalfament global marca la problemàtica de l’emergència climàtica com una prioritat en el centre de l’ordre internacional.
El 2019 l’estat espanyol va reformar la legislació (Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica) i ha permès finalment la instal•lació de plaques solars residencials per a facilitar l’autoconsum i la venda dels excedents a la xarxa elèctrica.
Disposem de moltes hores de sol i cal potenciar aquesta energia.
El primer pas ja l’hem fet quan, al Ple de març d’enguany, vam derogar la taxa municipal per les llicències d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, entre d’altres casos, que és dins l’ordenança de l’ICIO.
Actualment tenim aprovades les següents bonificacions a la quota íntegra de l’IBI:
1.Bonificació del 50 % en els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
2. Bonificació del 50% als habitatges en règim de protecció oficial
3.Bonificació del 95% dels béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra
4. Bonificació del 50 % en l’habitatge habitual a les famílies nombroses

Noves bonificacions que aprovem, relatives a l’aprofitament de l’energia solar:
a) Bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’IBI, de naturalesa urbana o rústica, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol, destinats a habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar.
b) Bonificació del 30 % de la quota íntegra de l’IBI, de naturalesa urbana o rústica, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol, destinats a altres usos.
Quant de temps s’aplica la bonificació:
Aquestes bonificacions s’aplicaran durant els tres anys següents a la instal·lació de dits sistemes.
Requisits per sol·licitar la bonificació:
– Acceptació per part de l’Ajuntament, de la comunicació d’obra corresponent per la instal·lació de les plaques fotovoltaiques
– Que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent
– La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini dels tres mesos posteriors a la instal·lació dels sistemes, acreditant la comunicació de les obres i el certificat final, així com les especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament de l’energia solar tèrmica o elèctrica.
Casos exclosos de les bonificacions:
– Quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol sigui obligatòria d’acord amb la normativa específica
– les parcel·les qualificades com a industrials
Quan entra en vigor: L’1 de gener de 2021.
Una vegada aprovada aquesta modificació de la ordenança de l’IBI, es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP de Tarragona, durant un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presentessin reclamacions a l’expedient en el termini indicat, l’acord esdevindrà definitiu.

S’aprova per majoria amb 8 vots a favor (5 de Compromís, 2 del PSC i 1 d’Units) i 1 abstenció d’ARA. Aquesta és una proposta complerta del programa electoral!

Punt 4: Modificació de l’Ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
L’Ordenança fiscal reguladora de l’ICIO va ser aprovada pel Ple de juny de 2011.
Al Ple de març d’enguany, vam derogar la taxa municipal per les llicències d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, entre d’altres casos, que és dins aquesta ordenança modificada el 2011. Aquesta taxa era abusiva de cara a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, una taxa que s’havia aprovat amb el govern d’ERC. El 2014 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència estimant el recurs interposat contra una liquidació d’aquesta taxa de llicències d’obres de 2011. Aquesta sentència declarava nul•la aquesta taxa però el mateix govern que la va aprovar no va executar la sentència. I, per aquest motiu, ara ja està anul·lada.
Atesos els canvis normatius que s’han produït des de la seva aprovació i amb l’objectiu d’impulsar l’energia verda, es considera convenient actualitzar i modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’ICIO.
Es proposa: adhesió al text íntegre que ha aprovat i publicat BASE-Gestió d’ingressos de la Diputació de Tarragona, atenent a criteris d’eficiència i economia en la gestió i aprovació d’una bonificació per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, de conformitat amb l’article 103.2 b) del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Des de l’equip de govern apostem per les energies renovables i per potenciar-ne el seu ús, i aquestes mesures (tant la derogació de la taxa, com les bonificacions de l’IBI i l’ICIO) en són bons exemples.
Bonificació sobre l’ICIO per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar:
– Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’ICIO per llicències que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
La taxa ja està anul·lada i de l’import bonifiquem un 50%.
Requisits: haver sol·licitat llicència a l’Ajuntament i que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent
Com sol·licitar la bonificació: la bonificació l’ha de sol·licitar l’interessat en els tres mesos posteriors a la instal·lació dels sistemes, acreditant la comunicació de les obres i el certificat final, així com les especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament de l’energia solar tèrmica o elèctrica
No s’aplicarà la bonificació: quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol sigui obligatòria d’acord amb la normativa específica
Quan entra en vigor: L’1 de gener de 2021.
Una vegada aprovada, s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP de Tarragona, durant trenta dies hàbils, dins els quals els interessats podrán examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presentessin reclamacions a l’expedient en el termini anteriorment indicat, que l’acord esdevindrà definitiu.

S’aprova per unanimitat.

Punt 5: Modificació de l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa de recollida d’escombraries
La ordenança que regula la taxa de recollida d’escombraries vigent a data d’avui recull la mateixa taxa per a tots els habitatges de la Bisbal, sense distinció de la Urbanització Santa Cristina, on el servei de recollida de brossa el gestiona l’Ajuntament de Rodonyà, segons el conveni signat en data 30 de juny de 1995 entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’Ajuntament de Rodonyà, i que regula les condicions de prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans a la urbanització esmentada.
La ordenança distingia entre la taxa de recollida d’escombraries a tot el municipi de La Bisbal del Penedès i la taxa aplicada a la urbanització de la Pineda de Santa Cristina.
A tot el municipi (menys Santa Cristina), s’aplicava la taxa aprovada per l’Ajuntament de la Bisbal que és qui feia i fa el servei de recollida.
La ordenança preveia, a l’apartat 6.2.2 que s’apliqués la taxa que tenia aprovada l’Ajuntament de Rodonyà que era i és qui realitza el servei. Concretament l’apartat estava redactat: «6.2.2 Urbanització Pineda de Santa Cristina l’import que aprovi en la corresponent ordenança fiscal l’ajuntament de Rodonyà, que és l’administració que presta efectivament el servei al tractar-se d’una urbanització dividida entre dos municipis, segons conveni signat amb l’ajuntament de Rodonyà.»
Però el 2012 el govern d’ERC la va modificar traient aquesta distinció i aplicant a tot el municipi la mateixa taxa.
Això comporta situacions com l’actual en què, els veïns i veïnes de Santa Cristina paguen la taxa de la Bisbal (140€/any) per un servei que realitza l’Ajuntament de Rodonyà, que té una taxa aprovada de 110€/any. Però es podria donar al revés també.
La modificació que proposem és distingir novament la taxa de recollida d’escombraries de la urbanització Santa Cristina de la resta del municipi, aplicant a aquesta urbanització la taxa que estableixi l’Ajuntament de Rodonyà que és qui realment fa el servei.
A part, el 2021 venç la concessió del servei de recollida de residus i, per millorar al servei i de cara a complir els objectius que ens marca el Pla de Residus de Catalunya (PRECAT20), hem realitzat un estudi per millorar la gestió dels residus al municipi (al nucli i les urbanitzacions menys la Pineda de Santa Cristina, on el servei l’efectua l’Ajuntament de Rodonyà).

S’aprova per unanimitat

Punt 6: Donar compte de la sentència núm.225/2019, de l’11 de setembre de 2019, dictada en el procediment abreujat núm.16/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Tarragona, interposat per un ciutadà contra l’Ajuntament
Un ciutadà va interposar un recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta d’una reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys en un accident de motocicleta, quan circulava per l’avinguda de la Bisbal i va caure al terra al passar per sobre d’un forat. Aquest recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona amb el núm. de procediment abreujat 16/2018.
L’11 de setembre de 2019 el Jutjat va dictar la Sentència núm. 225/2019 per la qual es desestima el recurs presentat per la part actora. Aquesta sentència ha esdevingut ferma. La part dispositiva de la Sentència, que estableix desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel ciutadà contra l’Ajuntament de La Bisbal d el Penedès.
Donem compte d’aquesta Sentència, ho comuniquem al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona i traslladem als Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona, atès que han portat la defensa d’aquest Ajuntament.

Un Ple tranquil amb bones propostes aprovades, tot i que encara em pregunto com es pot abstenir una persona davant la proposta de bonificar la contribució a qui instal·li plaques fotovoltaiques?

Acabem el Ple i tenim encara tot el dia per davant! A mig matí rebo una carta de Junts, signada pel President Puigdemont i per Jordi Sánchez. No m’ha vingut de nou, perquè ja sé d’altres companys alcaldes i alcaldesses del Partit Demòcrata que han rebut aquesta carta. No entenc el perquè ens l’envien, jo segueixo estant al mateix partit que és on em sento identificada i qui em representa.

A quarts de 6 de la tarda la Judith i jo ens reunim amb la Societat, per explicar-los la proposta de l’Ajuntament per Patge i Reis. Anirem fent ronda de reunions amb les entitats que rebrien els Reis als diferents nuclis.

A les 7 de la tarda fem Junta de Govern Local amb 23 punts a l’ordre del dia:

– aprovar l’acta de la Junta anterior

– nou altes al servei del Punt Verd

– no aprovar dues altes al servei del Punt Verd, per no complir els requisits

– quatre modificacions del padró del rebut d’escombraries, per canvi de titularitat

– donar de baixa una liquidació de plusvàlua i fer una nova alta

– proposta de despesa menor

– aprovar factures per un total de 33.872,19€

– pagar factures per un total de 254.446,99€

– una llicències d’obres

– aprovar la liquidació de la taxa de recollida d’escombraries de la urbanització de Santa Cristina, que ens envia l’Ajuntament de Rodonyà (qui fa el servei)

– aprovar l’adjudicació provisional a l’empresa de major puntuació de la licitació per la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de les càmeres lectores de matrícules
En aquest cas la competència en origen és del Ple, però aquesta està delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019.
Les sessions de la Junta de Govern local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat de les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 151/2013, de 26 de setembre.
Per aquest motiu els regidors i regidores de la oposició han rebut un correu electrònic explicatiu, adjuntant-hi la proposta.
Degut a les mesures preses per evitar la propagació de la Covid-19, aquest punt de l’ordre del dia de la Junta, no es farà amb públic, sinó que es grava i es retransmet per garantir així la seva publicitat.

Què es va licitar: a finals d’agost es va iniciar el procediment de licitació per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres lectores de matrícules, mitjançant procediment obert, amb l’objectiu d’assegurar la convivència ciutadana, l’eradicació de la violència així com prevenir la comissió de delictes i infraccions relacionades amb la seguretat pública, com són els robatoris i les ocupacions il•legals.
Es va licitar en dos lots: Lot 1 el subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres lectores de matrícules i el Lot 2 amb la certificació de les 6 càmeres.
Les empreses tenien fins el 9 de setembre per presentar-s’hi. Es presenten 7 empreses al Lot 1 i 3 empreses al Lot 2.
A partir del 9 de setembre comença el procediment d’obertura dels sobres de documentació i propostes i de valoració, per part de la taula de contractació.

Procediment de la taula de contractació:
– La composició de la taula és la següent: Agnès Ferré, Presidenta: Susanna Blasón, Vocal; Daniel Marquez, Vocal i Elisabet Figueras, Secretària de la mesa.
– Primera reunió: el 14 de setembre. Es recompten les proposicions presentades amb el nombre de proposicions rebudes en forma i termini, fora de termini, i el nom dels licitadors.
A continuació, es procedeix a l’obertura dels sobres “A”, on hi ha la documentació de les empreses conforme compleixen els requisits previs.
– Segona reunió: el 23 de setembre. Es procedeix a l’obertura dels sobres «B», que contenen els criteris que s’han de ponderar. La documentació s’envia als serveis tècnics municipals perquè l’avaluïn segons els criteris i ponderació establerts als Plecs de clàusules.
– Tercera reunió: 2 d’octubre. Primer es dóna compte de la puntuació obtinguda al sobre B de cada empresa i es procedeix a l’obertura del sobre «C», que inclou la proposició econòmica i altres criteris quantificables automàticament. També s’envia la documentació al tècnic municipal perquè redacti l’informe de valoració de les proposicions presentades.
El 5 d’octubre de 2020 el tècnic municipal emet l’informe de valoració de les proposicions presentades, observant que cal sol•licitar a una de les empreses perquè justifiqui la seva proposició per incórrer en una baixa anormal.
Aquesta empresa presenta la documentació justificativa i el 22 d’octubre el tècnic municipal emet l’informe de valoració.
– Quarta reunió: 23 d’octubre. A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor (sobre «B») i dels criteris la quantificació dels quals és automàtica (sobre «C»), la taula proposa l’adjudicació del lot 1 a l’empresa que ha obtingut la puntuació més alta.
Quant al lot 2, la mesa de contractació decideix no adjudicar-lo a cap empresa. Motiu si l’empresa adjudicatària del lot 2 és diferent de l’empresa adjudicatària del lot 1, aquesta darrera ha d’aportar informació tècnica i, en molts casos, confidencial.

Què aprovem a la Junta de govern: aprovem la classificació de les proposicions presentades, segons la seva puntuació final; no adjudicar el Lot 2 pels motius explicats; notificar l’acord a les empreses presentades i requerir a l’empresa que ha obtingut més puntuació, que presenti la documentació necessària per l’adjudicació definitiva del contracte i la garantia definitiva. Té 10 dies hàbils des que rebi la notificació.
En el moment en què aporti documentació i garantia requerida, es podrà adjudicar definitivament el contracte.

Objectiu: Assegurar la convivència ciutadana l’eradicació de la violència així com prevenir la comissió de delictes i infraccions relacionades amb la seguretat pública, com són els robatoris i les okupacions.
Aquest sistema de càmeres lectores de matrícules contribuirà a millorar la seguretat ciutadana i la convivència però també servirà perquè els Mossos d’Esquadra puguin investigar possibles infraccions civils o penals i, en casos que es produeixin alteracions i desordres greus de la seguretat ciutadana, es podran fer servir les imatges obtingudes com a prova.

Inversió total: És la licitació d’una inversió plurianual, una inversió total de 123.761,78€ a realitzar entre els anys 2020, 2021 i 2022. La licitació es divideix en dos lots:
Lot 1: subministrament, instal·lació i manteniment de sis punts de lectura de matrícules de vehicles, per 114.690,41€.
Cada equip està compost per una càmera d’entorn i un armari exterior, amb unes característiques tècniques específiques, indicades al plec de clàusules.
La utilització d’aquests equips està regulat per la llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de vídeo càmeres per gravar imatges i el posterior tractament.
Lot 2: certificació dels sis punts de control, per 9.071,37€. Per cadascuna de les càmeres cal fer una prova de fiabilitat in situ una vegada estiguin instal·lades, i certificar-ho.

Inversió detallada:
Any 2020: Import: 46.000€. S’instal·laran dues càmeres, una a l’entrada al Priorat (a la cruïlla que va a les dues parts del Priorat) i una a una de les entrades de la Miralba
Any 2021: Import: 46.000€. S’instal·laran dues càmeres, una a l’altra entrada de la Miralba i una a una de les entrades de Can Gordei
Any 2022: Import: 31.761,78€. S’instal·laran dues càmeres, una a l’altra entrada de Can Gordei i una a l’entrada de l’Esplai

Antecedents: La Junta de Govern de l’11 de novembre de 2019 va aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’execució d’un projecte pilot en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
L’objectiu és contribuir a millorar la seguretat ciutadana i assegurar la convivència ciutadana i la utilització pacífica de les vies i espais públics.

Aquest és un punt molt important i que va avançant! Però la “jornada laboral” encara no s’ha acabat, perquè a un quart de 9 del vespre, els associats del Partit Demòcrata de la Bisbal ens connectem a l’Assemblea telemàtica del Partit Demòcrata de la Vegueria Penedès. Una assemblea on parlen el president de Vegueria Jaume Casañas i la candidata Àngels Chacón. També intervenen grans persones com en Quim nin, Pere Regull, … Em sento molt a gust amb totes aquestes persones per ideals, per maneres de fer, per les ganes de treballar i construir un nou i millor país!
L’Àngels serà una gran candidata, tinc el goig de conèixer-la personalment i és una dona d’empenta, treballadora durant molts anys al sector privat i en el sector públic ha passat per l’Ajuntament d’Igualada (molt necessari viure i treballar al món local!), després com a directora d’indústria de la Generalitat i com a Consellera d’empresa i coneixement.

Un gran dia!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari