Diumenge 20 i dilluns 21 de setembre: a l’Arboç, reunió amb l’ABS del Vendrell i Ple ordinari

Diumenge 20 i dilluns 21 de setembre: tornem a donar suport a l’acte de l’Arboç, reunió amb l’ABS del Vendrell, pluja i Ple ordinari

El diumenge 20 de setembre a la tarda la Judith i jo tornem a anar a l’Arboç. El motiu és donar suport a totes les famílies de les empreses Saint Gobain de l’Arboç i Bosch de Castellet. Mentre fem la manifestació, s’està reunint l’empresa amb els sindicats per arribar a un acord. Esperem que sigui un bon acord per les famílies!

El dilluns 21 de setembre a les 9 del matí, em connecto des de casa a la reunió telemàtica de l’ABS del Vendrell, que és d’on depèn el nostre consultori. Vam fer una reunió al juliol i ja havíem fixat aquesta. Interessant per comentar els diferents municipis que en formem part com ha anat l’estiu amb les mesures preses, i també aspectes canviants a partir d’octubre.
Seguim en contacte i fixem una nova reunió pel novembre.

Avui anunciaven pluja però no ha sigut fins quarts de 5 de la tarda que s’ha tapat i han començat llamps, trons i pluja. Ha anat plovent fins quasi les 7 de la tarda. Portem uns dies amb temps variable de tardor, tot i que no comença fins demà!

A les 7 de la tarda tenim Ple ordinari a la sala de Plens, presencial i a porta tancada però el gravem i serà penjat al canal youtube de l’Ajuntament, per fer-lo públic.
Hi assistim tots els regidors menys la regidora d’ERC.

A) PART RESOLUTIVA:
1.Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 15 de juny
S’aprovat per unanimitat, amb 10 vots a favor (1 d’ARA la Bisbal, 1 d’Units per la Bisbal, 2 del PSC i 6 de Compromís amb la Bisbal)

2.Aprovació de l’acta del Ple extraordinària urgent del 4 d’agost
S’aprova per majoria absoluta amb 8 vots a favor (1 d’ARA la Bisbal, 1 d’Units per la Bisbal i 6 de Compromís amb la Bisbal) i 2 abstencions (PSC)

3.Calendari oficial de festes laborals pel 2021
S’aprovat per unanimitat.
Proposem que les festes locals pel 2021 siguin el divendres 23 d’abril de 2021, per Sant Jordi i el dilluns 16 d’agost de 2021, per la Festa Major

4.Modificació de Crèdit 2P/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari
S’aprova per majoria absoluta amb 9 vots a favor (1 d’Units, 2 del PSC i 6 de Compromís) i 1 abstenció (ARA la Bisbal)
Des de la regidoria d’ensenyament, amb la regidora Leo Uceda, i amb el vist-i-plau de l’AMPA de l’escola Ull de Vent, es canvia la gestió de les subvencions per a l’adquisició dels llibres de text dels alumnes de l’escola Ull de Vent pel curs 2020/21.
Fins el curs passat l’Ajuntament convocava subvencions per les famílies pels llibres de text, per fomentar la reutilització dels mateixos. A partir d’aquest curs, es farà un conveni cada curs escolar amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), per l’import dels llibres escolars dels alumnes empadronats de l’escola i socis de l’AMPA.
D’aquesta manera les famílies no han d’avançar els diners i després sol·licitar la subvenció, sinó que trobaran els llibres el primer dia d’escola. L’AMPA serà qui encarrega i distribueix els llibres i després, amb el conveni, rebrà els diners per fer el pagament.
L’AMPA és l’encarregada de revisar els llibres i de la reutilització dels mateixos.
Per poder signar el conveni amb l’AMPA que, per aquest curs 2020/21 és de 16.700€, cal crear partida al pressupost 2020 i dotar-lo d’import.
Aquest és el motiu d’aquesta modificació de crèdit 2P/2020, que consisteix en crear la partida del conveni amb l’AMPA al pressupost municipal de 2020 amb 16.700€.
De quines partides es treuen aquests 16.700€: 3.814,11€ de la partida de la convocatòria subvenció de llibres primària curs 2019/20; 5.505,89€ de la partida de la convocatòria subvencions llibres secundària curs 2019/20 i 7.380€ de la partida de la convocatòria subvencions menjador escolar curs 2019/20.
Ara s’enviarà a publicar al BOP de la província de Tarragona on estarà exposada 15 dies hàbils. Si acabat el termini no s’han presentat al•legacions, es considerarà aprovada definitivament i es podrà aprovar el conveni amb l’AMPA de l’escola Ull de Vent per l’adquisició i reutilització dels llibres de text d’aquest curs.

5.Adhesió a la Mancomunitat Penedès Garraf
S’aprova per majoria absoluta amb 9 vots a favor (1 d’Units, 2 del PSC i 6 de Compromís) i 1 vot en contra (d’ARA).
Proposem al Ple formar part de la Mancomunitat Penedès-Garraf perquè estem interessats en el del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD) i el servei d’educació ambiental.
La Mancomunitat Penedès Garraf va néixer a principis de la dècada dels vuitanta amb l’objectiu de sumar esforços i mitjans per cobrir de manera conjunta les necessitats del territori. Actualment, està formada per l’associació voluntària de 34 ajuntaments de les comarques de l’Alt i el Baix Penedès i el Garraf.
El seu objectiu és l’execució en comú de les obres i/o la prestació de serveis públics municipals.
L’adhesió a la Mancomunitat suposa assumir una quota fixa i obligatòria en concepte de despeses generals de funcionament, conservació i administració dels serveis centrals d’aquesta, determinada en proporció al nombre d’habitants de dret del municipi, i una quota variable en funció de l’ús que aquest ajuntament faci dels serveis.
El cost dels serveis per l’Ajuntament per un any és de 18.399,94€, per despeses generals de funcionament, conservació i administració dels serveis centrals; pel servei d’educació ambiental i pel servei del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD).
El cost pel 2020 (d’ara a desembre) és de 5.366,65€, la part proporcional.
Què és el servei d’educació ambiental: Campanyes sobre diferents temàtiques ambientals relacionades amb els àmbits de gestió de la Mancomunitat Penedès-Garraf: prevenció i reducció de residus, millora de la recollida selectiva, malbaratament alimentari, estalvi i consum d’aigua, autocompostatge, etcètera.
Què és el servei del CAAD: CAAD Penedès és el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf que, amb criteris de benestar animal, s’encarrega de la recollida dels gossos, gats i fures que es perden o abandonen a les nostres comarques, i se n’ocupa fins que es retroben amb les seves famílies o poden ser adoptats.
El servei s’adreça als ajuntaments de l’àmbit territorial de la Mancomunitat i compta amb un equip de cuidadors especialitzats, serveis de veterinària i personal d’oficina que s’ocupa i vetlla pel benestar dels animals acollits i atén a les persones interessades en adoptar o recuperar el seu animal de companyia.
Des del centre i conjuntament amb els voluntaris es promou l’adopció com a primera opció de tinença i com a forma de lluita contra l’abandonament i s’impulsen accions per promoure la tinença responsable entre el conjunt de la ciutadania.

6.Moció per defensar el futur industrial de la Vegueria Penedès presentada pel grup municipal Compromís amb la Bisbal
S’aprova per majoria absoluta amb 9 vots a favor (1 d’Units, 2 del PSC i 6 de Compromís) i 1 abstenció (ARA)
Des de fa dues setmanes hem conegut dues males notícies pel sector industrial al nostre territori. Concretament estem parlant de les voluntats de tancament de les indústries de Saint Gobain a l’Arboç, al Baix Penedès, i de la Robert Bosch a Castellet i la Gornal, a l’Alt Penedès.
El sector industrial és un sector productiu que genera llocs de feina i riquesa a les nostres comarques, i ens ajuda a tenir una economia diversificada que es complementa amb el sector primari i el sector terciari, turisme i serveis principalment.
Fa temps que cal un pla de reindustrialització al Penedès, i tenim constància que hi ha comarques, com l’Alt Penedès, que treballen en aquest sentit. També cal posar en valor la feina de la Federació d’Empresaris del Gran Penedès i de la Unió Empresarial de l’Anoia, que en clau de Vegueria Penedès, ajuden a que el nostre territori sigui dinàmic i productiu.
Però ens cal anar més enllà, i ens cal la implicació de la Generalitat de Catalunya i del Govern de l’Estat espanyol per tal de crear un espai de trobada dels diferents agents del territori per impulsar un pla de reindustrialització a la Vegueria Penedès.
Per tot això demanem constituir un grup de treball per la reindustrialització de la Vegueria del Penedès format pels quatre Consells comarcals del territori, les quatre capitals de comarca, associacions empresarials i sindicals, seguint el model de la Taula de Reindustrialització de l’Alt Penedès; donar suport a les mobilitzacions dels treballadors i les famílies afectades pels tancaments de les empreses industrials al territori, en aquest cas els de Saint Gobain a l’Arboç i Bosch a Castellet i la Gornal; continuar demanant al Govern de la Generalitat de Catalunya, el desplegament dels serveis territorials a la Vegueria, en aquest cas esdevé urgent ja després de més de tres anys sense fer-ho com marca la llei; i traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i al Congreso de los Diputados.

7.Moció per un futur industrial al Baix Penedès, presentada pels grups municipals del PSC, ERC-AM i Units–FIC
Votació: aprovat per unanimitat
És molt semblant a la que hem presentat nosaltres, de fet la van presentar a registre unes hores després que el nostre grup.

B) ACTIVITAT DE CONTROL:
8.Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2021
Donem compte al Ple del Decret d’Alcaldia del 10 de setembre de 2020, on es van aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2021
Es remet al Ple de la Corporació l’informe d’Intervenció relatiu a les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2021, en compliment a la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, abans del 15 de setembre de cada any, les entitats locals hauran de presentar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici següent amb tota la informació necessària d’acord amb la normativa europea.
Segons disposa el Ministeri d’Hisenda a la guia «Lineas fundamentales de los presupuestos de las entidades locales», les dades econòmiques que s’han de consignar són les següents: ingressos i depeses per a l’exercici 2021, partint de les dades de previsió de liquidació de l’exercici 2020; saldos i altres magnituds: capacitat o necessitat de finançament (estabilitat pressupostària i deute viu) i passius contingents.
Es preveu un total de pressupost pel 2021 de 5.356.797,23€. Les línies fonamentals del pressupost de l’Ajuntament pel 2021 presenten equilibri pressupostari.
Avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute públic, el resultat és de previsió de compliment: capacitat de finançament de 634.589,65€; marge de compliment de la regla de la despesa de 296.310,87€ i deute viu 12,97%.
L’equip de govern ja estem elaborant el pressupost 2021, que parteix d’aquestes línies fonamentals.

9. Donar compte del període mig de pagament 2n trimestre 2020
Donem compte del període mig de pagament del 2n trimestre de 2020 és de 18,36 dies. El màxim legal és de 30 dies. Es va presentar tota la documentació dins el termini establert.

10.Donar compte de l’execució pressupost 2n trimestre 2020
Vam enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, dins el termini establert, el resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat al final de cada trimestre. Ara en donem compte.

11. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
Donem compte dels acords de les Juntes de Govern local de 8 i 22 de juny, de 13 i 27 de juliol i d’11 i 17 d’agost.

12. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Donem compte dels Decrets d’alcaldia des del 2 de juny al 8 de setembre.

C) PRECS I PREGUNTES
Contestem les preguntes que van formular els grups municipals a la oposició al Ple ordinari de juny, contestem dues preguntes que va presentar ahir per registre la regidora d’ERC, i apuntem els precs i preguntes que ens fan i que contestarem al proper Ple ordinari.
Ja portem uns quants plens ordinaris que, per alguns regidors, s’han convertit en el seu minut de glòria! on per fer un prec o una pregunta fan primer un discurs polític. A nosaltres ens agrada més anar per feina però cadascú…

Un fet que m’ha sorprès és que els regidors de la oposició s’anaven traient la mascareta quan els tocava parlar, sembla que els hi molestava. Deu ser que no estan acostumats a portar-la sempre posada en reunions i converses tal com ha de ser. Demà es desinfectarà la sala més a fons.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari