Dilluns 24 d’agost: Junta de Govern local

Dilluns 24 d’agost: Junta de Govern local

A les 7 de la tarda celebrem Junta de Govern local amb 31 punts a l’ordre del dia on aprovem:
2 actes de Juntes anteriors

– 5 canvis de titularitats en el rebut d’escombraries

– 2 llicències de tinença de gos potencialment perillós

– 1 targeta d’aparcament de persones amb discapacitat

– 1 baixa de rebut d’escombraries per baixa d’activitat

– 1 baixa de rebut de brossa perquè estava duplicar

– rectificació en les mides de l’àrea d’aparcament d’autocars per l’institut

– factures per un total de 76.479,95€

– pagament de factures per un total de 121.335,28€

– la relació de despesa menor 11/2020

– adjudicació del servei de control de la processionària
A la Junta de Govern de març vam aprovar la licitació del servei de control de la processionària del pi. El termini per presentar propostes era fins al 26 de març, termini que va quedar suspès per l’estat d’alarma per la Covid-19.
Quan es va aixecar la suspensió de terminis per l’estat d’alarma, va continuar el termini. Es van presentar 3 empreses.
Avui aprovem adjudicar el contracte del servei de control de la processionària, d’acord amb les condicions que figuren a la seva oferta i les que es detallen als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. L’import d’adjudicació és de 12.571,90€ pel període de l’01/09/20 al 31/08/22.

– arreglar asfalt carrer Segre, a l’entrada de Can Gordei
Al carrer Segre, el qual constitueix l’entrada principal a la urbanització de Can Gordei, la reixa que fa de sortida del sistema de recollida d’aigües pluvials s’ha trencat en diferents punts i ha esdevingut perillosa.
L’aigua de la pluja corre pel marge del carrer fins al bosc i durant aquest recorregut ha malmès l’asfalt en diferents punts, suposant un perill per al trànsit. Alhora, ha enfonsat algun tram de voral, fent que l’aigua salti fora en diferents punts.
Aprovem el contracte menor per:Canvi de la reixa actual per una de nova i homologada; reparació de l’asfalt malmès en els diferents punts i col·locació de les vorades enfonsades. L’import és de 5.360,30€, IVA inclòs.

– contracte menor per arreglar part del camí de la Timba i carrers de Santa Cristina
Arreglar carrers de la urbanització de Santa Cristina malmesos pels aiguats de la primavera i que, per la situació d’estat d’alarma fins el mes de juny, ara és quan s’ha pogut preparar aquesta contractació. L’obra consisteix en l’estesa de material per anivellar clots, la seva conservació i la reparació dels trencalls provocats per les aigües pluvials i de compactació, per un total de 12.983,30€.
També s’arreglarà el camí de la Timba, que va des de la riera de la Bisbal fins a les escales del carrer Mossèn Bundó i la ona que dóna accés al rocòdrom a l’aire lliure i que forma part de la xarxa de camins saludables.
L’obra consisteix en l’estesa de material per tapar la rasa, l’anivellament, la realització d’una cuneta de formigó per a la recollida i conducció de l’aigua cap a la riera. L’aigua ha obert una rasa perillosa per al pas de vianants i que impossibilita l’accés a la zona amb vehicles.
És un camí molt transitat tant per anar al rocòdrom de la Timba com per vianants que passegen i que van al Priorat, així com pels tractors que van a les vinyes d’aquella zona.
Camí de la Timba, en el tram que va des de la riera de La Bisbal fins a les escales del carrer Mossèn Bundó, i la zona que dóna accés al rocòdrom a l’aire lliure i que forma part de la xarxa de camins saludables.

– Refer un dels murs del local social de l’Esplai
Com a conseqüència del pas del temps i del vent, la malla està plena d’heura, cosa que fa augmentar el seu pes considerablement. Això suposa un perill per als usuaris del camp de futbol, així com per als veïns.
Aprovem el contracte menor per l’arranjament de la tanca de l’oest de la parcel·la del local social de la urbanització de l’Esplai. Es contracta per 10.970,94 €, IVA inclòs.

– pagament de les subvencions d’esport i cultura del 2019
Al gener de 2020 vam aprovar per Junta les entitats beneficiàries, de les que s’havien presentat a la convocatòria. A la primavera van presentar la documentació que faltava de la justificació i ara aprovem el pagament: 423,50€ als Senderistes bisbalencs, 9.197,55€ a la Societat i 507€ a la Coral.

– pagament de les subvencions atorgades de llibres escolars a alumnes de l’escola Ull de Vent, Quatre Vents i l’IES Coster la Torre
S’aprova el pagament d’11.815,89€ corresponent a alumnes de l’escola Ull de Vent, i de 9.494,11€ corresponent a alumnes de l’IES Coster la Torre.
A la Junta de govern del 9 de març de 2020 vam aprovar, l’atorgament de les subvencions per a l’adquisició dels llibres de text per al curs 2019/2020. Concretament es va aprovar el llistat de beneficiaris i de no beneficiaris de la subvenció, d’acord amb les bases de la convocatòria, així com els imports a atorgar a cada família.
En total es van presentat 164 sol·licituds per a l’adquisició de llibres de text d’alumnes bisbalencs que van a l’Escola Ull de Vent, l’Escola Quatre Vents (Sant Jaume dels Domenys) i l’Institut Coster de la Torre.
91 famílies es beneficien de la subvenció per a l’adquisició de llibres de primària. L’import total que l’Ajuntament destinarà a aquestes famílies és d’11.815,89€. Un 50% de l’import atorgat en cada cas es pagarà quan la família signi el document d’acceptació de la subvenció i el 50% restant quan retorni els llibres en finalitzar el curs.
Quant als llibres per a l’Institut, 49 famílies es beneficiaran de la subvenció per a l’adquisició de llibres. L’import total que l’Ajuntament destinarà a aquest ajut ascendeix a 9.494,11€ i es pagarà la totalitat quan les famílies hagin signat el document d’acceptació de la subvenció (aquest document d’acceptació, les famílies l’havien de retornar signat).
Quan s’havien de començar a repartir les notificacions d’atorgament de subvenció a les famílies, així com el document d’acceptació de subvenció, es va declarar l’estat d’alarma i els terminis van quedar suspesos, i no es van poder repartir les notificacions ni el document d’acceptació.
Durant el mes de maig es van repartir les notificacions i document d’acceptació dels beneficiaris i dels no beneficiaris de les subvencions de llibres escolars de l’Escola Ull de Vent i l’Institut Coster de la Torre amb les mesures de distàncies, seguretat i higiene corresponents.
Després de repartir les notificacions, es va haver d’esperar a que s’aixequés la suspensió per iniciar el període d’un mes d’acceptació de la subvenció o al·legacions sobre aquestes.
Per tant, fins un mes després de l’aixecament de l’estat d’alarma no es va poder preparar els pagaments que aprovem avui.

– conveni amb la Societat pel 2020
Aprovem el conveni (12.000€) i el primer pagament (10.000€). El segon pagament (2.000€) es farà quan hagin justificat el conveni.
El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament pel 2020, preveu la concessió d’una subvenció nominativa a la Societat per a la realització de les activitats de l’any 2020.
L’Ajuntament té com a objectiu promoure la cultura al municipi i, en aquest sentit, col·laborar amb les entitats culturals per al foment d’activitats, programes i/o projectes, millorant la qualitat de vida de la ciutadania i promovent la convivència i la cohesió socials.
La Societat és una entitat cultural sense ànim de lucre, legalment constituïda i inscrita al Registre municipal d’entitats, que té com a objecte promoure la cultura i les festes populars.
Mitjançant aquest conveni, es pretén regular l’atorgament d’una subvenció nominativa a la Societat per col·laborar en el finançament de les despeses derivades dels següents conceptes de l’any 2020: organització de la Festa Major d’hivern i de la Festa Major Xica d’estiu, al local de l’entitat i pels carrers de la vila; organització del curs de gralla i tambor pels membres del Grup de geganters i grallers de l’entitat, que té lloc durant els mesos de gener a juny i d’octubre a desembre; actuacions del Grup de geganters i grallers de l’entitat al municipi durant l’any 2020 amb ocasió de la rebuda de la Flama del Canigó, les cercaviles de la Festa Major d’estiu i altres participacions en actes organitzats per la regidoria de cultura de l’Ajuntament i organització d’altres d’activitats i festes durant l’any 2020.
Al pressupost 2020 teníem previst varis convenis amb l’escola i entitats culturals i esportives, així com la convocatòria de subvencions per entitats culturals.
La pandèmia per la Covid-19 ha fet que moltes de les entitats del municipi hagin aturat la seva activitat i, per tant, no es signa el conveni previst perquè no podrien destinar aquests diners al seu funcionament i, per tant, no podrien justificar-ho després. Es va aprovar la convocatòria de subvencions per entitats culturals, quedant deserta per no presentar-s’hi cap sol·licitud. Referent als convenis, sí que s’han aprovat i tirat endavant el conveni amb l’escola de primària pel material escolar i equipaments informàtics; amb l’ADF Clot de Bou; el que avui aprovem de la Societat i el que aprovarem amb Joventut Bisbalenca CF per la temporada 2020/21.

– atorgament de les subvencions al menjador escolar, curs 2019/20
Aprovem declarar els beneficiaris i no beneficiaris de la convocatòria de subvencions del menjador escolar de l’escola Ull de Vent, pel curs 2019/2020.
S’aprova declarar 69 famílies com a beneficiàries amb import màxim total de 7.910,10€. Després s’abonarà a cada família la part de la subvenció corresponent als dies que l’alumne ha anat al menjador (entre l’inici de curs i el 12 de març), segons les factures i justificants de pagament que aportin les famílies.
Es declaren 15 famílies no beneficiàries, una per presentar-ho fora de termini i 14 per no estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament, Hisenda o Seguretat Social.
Quantia de la subvenció: 1,70€ per dia que l’alumne assisteix al servei de menjador (aquestes subvencions estan subjectes a l’IRPF)
Requisits per ser beneficiaris: Ser pare/mare/tutor legal de l’alumne de l’escola Ull de Vent; estar empadronats a la Bisbal del Penedès i estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Seguretat Social i l’Agència tributària estatal i autonòmica.
Justificació per part de les famílies beneficiàries
En les properes setmanes rebran al seu domicili la notificació de l’acord i el document que han d’omplir i signar com a acceptació de la subvenció. El servei d’informació i inspecció municipal és qui ho repartirà.
Les famílies tenen un mes, des de l’endemà de rebre la notificació, per entrar al registre d’entrada de l’Ajuntament (de manera telemàtica o presencial), el document d’acceptació de la subvenció omplert i signat.
El mateix dia poden entrar a registre les factures originals o compulsades i els justificants de pagament dels dies que han assistit al menjador.
Una vegada presentat el document d’acceptació de la subvenció i comprovats els dies assistits al menjador, s’aprovarà el pagament de la subvenció corresponent.

– creació de 3 borses de treballs de la brigada:
Borsa d’especialitat en electricitat i enllumenat; borsa d’especialitat en jardineria i via pública i borsa de treball especialitat en reparacions i obres.
El funcionament és el mateix per les tres borses:
S’aprova constituir les borses de treball que permetin cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com baixes, vacances, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei.
També s’aproven les bases del procés de selecció i la selecció per aquestes borses de treball.
El sistema de selecció serà el concurs de mèrits. Les bases que regiran el procés de selecció, són conformes al Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d’Administració Local; al text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i el Reglament del Personal al Servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/199, de 30 de juliol.
La convocatòria i les bases es publicaran a la Seu electrònica i al Portal de Transparència. La resta de publicacions del procés selectiu es realitzarà a la Seu electrònica en els termes establerts en aquestes Bases.
Aquests llocs de treball es troben inclosos en la Relació de llocs de treball de l’ajuntament.
La base tercera defineix les condicions dels aspirants per tal de ser admès i prendre part en la convocatòria. La base quarta defineix la forma i termini de presentació d’instàncies. La sol·licitud i documentació s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de manera presencial o telemàtica. El termini per presentar sol·licituds és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Les bases també defineixen l’admissió dels aspirants, la comissió de valoració, el procediment de selecció amb les diferents proves i les valoracions dels mèrits acreditats, la llista per puntuació obtinguda, el funcionament de la borsa de treball, la contractació i el període de prova.
Funcionament de la borsa de treball: la borsa de treball tindrà una vigència de dos anys; totes les persones que superin aquest procés de selecció s’inclouran en una borsa de treball per a les futures contractacions que siguin necessàries per cobrir vacants temporalment de la brigada municipal ordenades segons la puntuació obtinguda; en el moment que hi hagi una substitució, s’oferirà als aspirants la contractació per rigorós ordre de puntuació de la borsa. Si la persona aspirant proposada no acceptés la proposta de contracte podrà ser contractada la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la llista, i així successivament. La persona que no accepti la proposta de contracte passarà al darrer lloc de la borsa.

– licitació del servei de consergeria del camp de futbol
A la Junta de govern extraordinària del 17 d’agost, es va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei de consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol municipal, mitjançant procediment obert i de caràcter reservat, de conformitat amb les característiques citades.
Avui aprovem l’expedient de contractació del servei de consergeria, manteniment i neteja del camp d’esports municipal, mitjançant procediment obert (reservat), convocant la seva licitació i el plec de prescripcions tècniques i el plec clàusules administratives particulars que regiran el contracte, així com els seus annexos.
Perquè un contracte reservat: Una de les prioritats de l’equip de govern és incorporar criteris de responsabilitat social en les contractacions i licitacions quan sigui possible, concretament la inclusió laboral de persones amb especials dificultats d’ocupació. La contractació reservada està regulada per la Llei 9/2019, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Es proposa la seva contractació externa mitjançant un contracte de serveis per procediment obert (reservat) per a un període de 2 anys (24 mesos), prorrogable 1 any més (12 mesos), per un import total de 57.418,26€, IVA inclòs.
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert, segons el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició.
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació, sobre la base de la millor relació qualitat–preu, de conformitat amb el que s’estableix al plec de clàusules.
La licitació és electrònica. Per aquest motiu és important que els licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, a la Plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Termini de presentació de propostes: Les proposicions, juntament amb la documentació es presentaran, dins del termini de quinze dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant. Al perfil del contractant hi trobaran els plecs de clàusules que regeixen aquesta licitació, amb tota la informació necessària.
Derivat del context produït per la crisi sanitària de la COVID-19, s’hauran de complementar d’acord les noves normatives, reglamentacions i/o recomanacions que s’estableixin en el context de les instal·lacions esportives municipals amb incidència a tots els treballs i tasques a realitzar, seguretat del personal treballador, i de les persones usuàries del camp de futbol de la Bisbal del Penedès

– licitació del subministrament, instal·lació i manteniment de sis càmeres lectores de matrícules de vehicles
Aprovem convocar aquesta licitació mitjançant procediment obert. La Junta d’avui es convocà el dijous 20 d’agost. En l’ordre del dia s’inclou l’aprovació d’aquest punt. En aquest cas la competència en origen és del Ple, però aquesta està delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019.
Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre.
Per aquest motiu els regidors i regidores de la oposició van rebre un correu electrònic explicatiu el mateix dia de la convocatòria, adjuntant-hi l’acord d’aquesta proposta.
Degut a les mesures preses per evitar la propagació de la Covid-19, aquest punt de l’ordre del dia de la Junta, no el fem amb públic, sinó que es grava i es retransmet per garantir així la seva publicitat. Aquí teniu l’enllaç.

La finalitat d’aquesta licitació és assegurar la convivència ciutadana, l’eradicació de la violència així com prevenir la comissió de delictes i infraccions relacionades amb la seguretat pública, com són els robatoris i les okupacions. Aquest sistema de videovigilància contribuirà a millorar la seguretat ciutadana i la convivència però també servirà perquè els Mossos d’Esquadra puguin investigar possibles infraccions civils o penals i, en casos que es produeixin alteracions i desordres greus de la seguretat ciutadana, es podran fer servir les imatges obtingudes com a prova.
L’Ajuntament no tindrem accés directe a les imatges, sinó que seran gestionades directament des de Mossos d’Esquadra. Per aquest motiu es va aprovar el conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya el novembre de 2019.
El podem tirar endavant aquest 2020 perquè tenim fibra òptica a tot el municipi. Ja que és un requeriment necessari per poder transmetre les dades al servidor de la Direcció General de la Policia.  Són equips que funcionen les 24h del dia.

És la licitació d’una inversió plurianual, una inversió total de 123.761,78€ a realitzar entre els anys 2020, 2021 i 2022. La licitació es divideix en dos lots:
Lot 1: subministrament, instal·lació i manteniment de sis punts de lectura de matrícules de vehicles, per 114.690,41€.
Cada equip està compost per una càmera d’entorn i un armari exterior, amb unes característiques tècniques específiques, indicades al plec de clàusules.
Lot 2: certificació dels sis punts de control, per 9.071,37€. Per cadascuna de les càmeres cal fer una prova de fiabilitat in situ una vegada estiguin instal·lades, i certificar-ho.

Inversió detallada:
Any 2020: inversió de 46.000€; s’instal·laran dues càmeres, una a l’entrada al Priorat (a la cruïlla que va a les dues parts del Priorat) i una a una de les entrades de la Miralba
Any 2021: inversió de 46.000€; s’instal·laran dues càmeres, una a l’altra entrada de la Miralba i una a una de les entrades de Can Gordei
Any 2022: inversió de 31.761,78€; s’instal·laran dues càmeres, una a l’altra entrada de Can Gordei i una a l’entrada de l’Esplai

Aquesta proposta és fruit de molts mesos de treball dels tècnics!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari