Divendres 21 d’agost: comissió especial de comptes i ràbia i impotència davant els actes vandàlics a l’ermita de Santa Cristina

Divendres 21 d’agost: comissió especial de comptes i tristesa pels actes vandàlics a l’ermita de Santa Cristina

A les 10 del matí celebrem la Comissió Especial de Comptes del 2019.
La Comissió Especial de Comptes de l’Exercici 2019 té l’objectiu d’examinar, estudiar i informar del Compte General anual del Pressupost de l’Ajuntament en compliment del que disposa la normativa i el ROM (Reglament d’Organització Municipal) de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. La Comissió, que es convoca amb quinze dies d’antelació perquè els regidors i les regidores puguin consultar la documentació de l’expedient, enguany s’ha convocat el 24 de juliol deixant quatre setmanes per consultes i estudi. Durant aquestes setmanes s’han contestat dubtes dels regidors de la oposició i també es van reunir una part amb la secretària per comentar diversos temes de la Comissió.
Està integrada per un membre de cada grup polític amb vot ponderat, en aquest cas: Feliu Gil en representació de Compromís amb la Bisbal (6 vots ponderats), Daniel Caballero en representació del PSC (2 vots ponderats); Xavier Faura en representació d’Units per la Bisbal-FIC (1 vot ponderat), Maguy Antolín en representació d’Ara la Bisbal (1 vot ponderat) i Sílvia Monfort en representació d’ERC-AM (1 vot ponderat).
També en formo part, juntament amb la secretària municipal. Avui hi érem tots menys la regidora Maguy Antolín, que ja avisar que no hi podria assistir.

Hem aprovat el Compte General de l’exercici 2019 amb 6 vots ponderats a favor, els nostres. Hi ha hagut 4 vots ponderats en contra (2 del PSC, 1 d’Units i 1 d’ERC-AM).
El compte general del municipi de l’exercici 2019 està integrat pels següents documents: el balanç; el compte del resultat econòmic – patrimonial; l’estat de canvis del patrimoni net; l’estat de fluxos d’efectiu; l’estat de liquidació del pressupost; la memòria; actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici i les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en aquestes a favor de l’entitat local, referits al final de l’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.
El Compte General de l’exercici 2019 es publicarà al BOP i avui ja està publicat l’anunci al tauler d’anuncis i el compte general al portal de transparència, aquí teniu l’enllaç.
Ara es podrà consultar, en línia o de forma presencial, durant un termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la publicació, i vuit dies més després de la publicació al BOP. Durant el període d’exposició pública es podran presentar reclamacions, objeccions i observacions i, aquestes, hauran de ser examinades per la Comissió, prèvia pràctica de les comprovacions oportunes, per a l’emissió d’un nou informe que seria elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions o objeccions formulades, a votació plenària.

Avui a la Comissió també hi han assistit tres persones de les convocades a l’auditoria ciutadana: la Puri, l’Adelaida i l’Elena. Gràcies per assistir-hi!

Resumint el compte general:
el pressupost de l’any 2019 ascendia a 4.234.660,34€. És inferior als anys anteriors degut a què no es van aprovar pressupostos per l’exercici 2019, i es va funcionar amb pressupost prorrogat. Això implica que no es pot fer inversió en el pressupost, i aquest és el motiu de la disminució d’import total.
A la finalització de l’exercici hi va haver un superàvit pressupostari disponible de 247.005,26€; el coeficient de deute viu va ser del 28,83%; es complia amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la regla de la despesa.
En el Ple ordinari del 15 de juny de 2020, es va donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2019.
La liquidació del pressupost de l’exercici 2019 s’aprovà per Decret d’alcaldia el març de 2020.
Complim l’objectiu d’estabilitat pressupostària (estabilitat pressupostària: situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el SEC-10).
Es compleix perquè tenim superàvit pressupostari (els ingressos dels capítols 1 a 7 del pressupost són suficients per finançar les despeses dels capítols 1 a 7 del pressupost, la qual cosa representa una situació de superàvit pressupostari) i una capacitat de finançament d’1.030.156,39€.
Complim l’objectiu de la regla de la despesa (situació en la qual la variació de la despesa computable no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut corresponent a aquest exercici).
Es compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa perquè la variació de la despesa computable entre el 2019 i el 2018, no supera la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut, publicada pel Ministeri d’Economia, d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa.
Complim amb l’objectiu del límit de deute públic, establert en el 110%, d’acord amb normativa vigent.
Complim amb aquest objectiu perquè l’import del deute viu total a 31 de desembre de 2019 és d’1.172.708,82€, que suposa un percentatge de deute viu del 28,83%, molt inferior al límit de deute, situat en el 110 %.

Ens arriba la trista notícia dels actes vandàlics a l’ermita de Santa Cristina. Ràbia pels fets i impotència perquè segurament els que ho han fet no tindran cap conseqüència. Les persones que fan actes com aquests, no són benvingudes a la Bisbal. Destrossar per destrossar només demostra que qui ho fa no té cap objectiu a la vida, no és feliç ni ho serà mai.
Persones que no tenen respecte per res i que els hi sembla que gaudeixen destruint acaben fent llàstima, perquè mai sabran què és ser feliç.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari