3 i 4 d’agost: comencem el mes d’agost amb un Ple extraordinari i urgent

3 i 4 d’agost: Ple extraordinari i urgent

El dilluns 3 d’agost arribo al migdia de vacances i per la tarda ja estic davant l’ordinador per preparar la convocatòria de Ple extraordinari i urgent per l’endemà. Arribar i moldre!
El motiu? La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, aprova el Dictamen 198/2020 el 28 de juliol de 2020 i l’entra al registre de l’Ajuntament avui a 2 quarts de 5 de la tarda. Per tant, tenim avui i demà per resoldre l’expedient segons el Dictamen.

I què resol el Dictamen? S’informa favorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret d’un acord del Ple de l’any 2013, pel qual es va aprovar l’arrendament d’una finca a l’associació Club Siglo XX i el contracte subscrit posteriorment.

I quin és aquest expedient? el procediment s’inicià el 16 de setembre de 2019, amb l’acord del Ple ordinari d’inici de la revisió d’ofici del contracte d’arrendament de la finca que conforma el poliesportiu municipal amb l’entitat Club s.XX.

I perquè només dos dies per resoldre’l? el procediment s’inicià el 16 de setembre de 2019 i el procediment administratiu comú de les Administracions Públiques preveu que, quan el procediment de revisió d’ofici s’inicia d’ofici, el termini màxim per resoldre el mateix és de 6 mesos a comptar des de la seva iniciació.
Per tant, els 6 mesos s’acabaven el 16 de març de 2020, però el termini va quedar suspès entre els dies 14 de març i 4 de juny de 2020 per la declaració de l’estat d’alarma. Això implica que quedaven dos dies fins que caduqui (del 14 al 16 de març). Una vegada entra a registre el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, l’Ajuntament tenim dos dies per aprovar per Ple l’acord d’aquest Dictamen.

Aquest és el motiu de la urgència de la convocatòria de Ple extraordinari per demà dimarts 4 d’agost a 2 quarts de 8 de la tarda, per deixar 24h a tots els membres del consistori perquè puguin estudiar l’expedient. Com que s’envia en format electrònic, poden consultar-lo des de casa i a qualsevol hora.

El dimarts 4 d’agost a dos quarts de 8 de la tarda, celebrem el Ple extraordinari i urgent. El fem a porta tancada per l’aforament i tots amb mascaretes. Aprofitem per lliurar als regidors i regidores de la oposició les mascaretes institucionals. Unes mascaretes molt xules que ha fet la Lorena de Tris-tras creacions.
Comencem votant la urgència de la convocatòria de Ple, que queda aprovada pels nostres 6 vots, amb 2 vots en contra (del PSC) i 3 abstencions (Units, ARA i ERC).

Per tant, entrem al punt del Ple, que és la declaració d’ofici de la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple del 17 de setembre de 2013, així com del contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013, d’acord amb el Dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per majoria absoluta, amb els 6 vots nostres, 3 vots en contra (PSC i ARA) i 2 abstencions (Units i ERC).
Al meu entendre, abstenir-se és no votar a favor però donar la raó a la votació, per no anar en contra d’un Dictamen de la Comissió jurídica. Podríem entendre que votar en contra d’aquest dictamen, que vol dir votar en contra d’arreglar una irregularitat o il·legalitat, podria ser prevaricar. Aquí ho deixo…

Aquí teniu l’explicació:

Antecedents:
L’Ajuntament és propietària de la finca situada a l’Avinguda Baix Penedès que era propietat de FIDSA (Fomento y Instalaciones Deportivas SA) i que, per permuta amb una parcel·la del polígon industrial, va passar a ser municipal, el 2011.
El Ple de setembre de 2013 va adoptar l’acord de l’arrendament, mitjançant procediment directe i preu bonificat, de l’arrendament de part d’aquesta finca a l’entitat Club segle XX, podent-se permetre el subarrendament de la part del local destinat a bar restaurant per part de l’arrendatari. En aquest acord es considera que el poliesportiu municipal està classificat com a bé patrimonial, tal i com consta al balanç de situació del 2018.
I el mes d’octubre és quan es signa el contracte entre l’Ajuntament i Club s.XX, per 150€ mensuals i un termini de 20 anys. Fent constar que el poliesportiu municipal està classificat com a bé patrimonial i que per això ho pot fer directament, sense concurs.
Actualment l’entitat té subarrendada la part del bar per 1.350€ mensuals.
Arrel de l’auditoria de contractes de l’Ajuntament que es va realitzar a començaments de la legislatura anterior, un dels contractes que es va detectar amb irregularitats va ser aquest. El motiu: el poliesportiu municipal està classificat com a patrimoni municipal del sòl, la mateixa qualificació que les parcel.les del polígon, per això es va poder fer la permuta. Però la classificació de patrimoni municipal del sòl no permet fer procediment directe en l’arrendament.
La normativa indica que, en béns classificats com a patrimoni municipal del sòl, el sistema d’arrendament és el de concurrència competitiva, no el de procediment directe. Concurrència competitiva és treure-ho a concurs perquè els interessants puguin presentar-s’hi i, procediment directe és que puguis adjudicar-ho sense fer concurs.
Resumint: el poliesportiu municipal és un bé del patrimoni municipal del sòl i per cedir una part o tot el arrendament, cal un procediment de concurrència competitiva, no de lloguer directe.
Com que el 2013 es va fer contracte de lloguer directament, sense concurs, cal iniciar un expedient de revisió d’ofici per a la possible declaració la seva nul·litat de Ple dret.
El 2017 ja es va portar al Ple l’inici de la revisió d’ofici però no es va aprovar per no haver-hi una majoria en el nombre de vots. El que es posava a votació era el mateix que s’ha votat el setembre de 2019 que és iniciar l’expedient de revisió d’ofici.

Inici de la revisió d’ofici:
Al Ple de setembre de 2019 es va aprovar iniciar l’expedient de revisió d’ofici, notificant als interessats i atorgant-los un termini d’audiència de 10 dies perquè puguin presentar al·legacions.
Els interessats, en aquest cas, són Club s.XX, Penya Blaugrana, Joventut Bisbalenca CF i els que exploten el bar.
Durant el mes d’octubre de 2019 presenten al·legacions Club sXX i els que exploten el bar.
El desembre de 2019 enviem escrit a Club s.XX per informar-los, entre d’altres temes, que en el Ple de novembre de 2019 es van aprovar els pressuposts i a l’annex d’inversions hi consten les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal pels propers anys. En el moment que les obres de rehabilitació afectin a les seves activitats, posarem a la seva disposició espais per realitzar les seves activitats i els serveis municipals faran el trasllat.
Que en cas que la Comissió Jurídica assessora declari nul de ple dret l’acord, l’Ajuntament cedirà espais a l’entitat per les seves activitats.
El febrer de 2020 es desestimen, per Ple, les al·legacions presentades i s’envia a la Comissió Jurídica Assessora sol·licitant-los Dictamen.

Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora:
El 28 de juliol la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya aprova el dictamen 198/2020 on conclou que: “s’informa favorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès amb la finalitat de declarar la nul$litat de ple dret d’un acord del Ple de l’any 2013, pel qual es va aprovar l’arrendament d’una finca a l’associació Club s.XX i el contracte subscrit posteriorment”.
El Dictamen consta de 43 pàgines, d’on destaco les quatre causes per les que la Comissió Jurídica en dictamina la nul·litat:
– “La Comissió Jurídica conclou que, en el moment de l’adjudicació directa del contracte d’arrendament, el bé arrendat tenia naturalesa demanial”.
De naturalesa demanial vol dir que és d’interès públic, i la classificació de bé patrimoni municipal del sòl és demanial.
– “La Comissió considera que concorre la causa de nul·litat de la lletra e) de l’article 62.1 de l’LRJPAC” (Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).
L’article 62.1 anomena els actes de les administracions públiques que són nuls de ple dret. I l’apartat e) diu “els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que continguin les regles essencials per la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”.
– “L’associació Club sXX no té el caràcter d’associació d’interès públic, per la qual cosa no hauria pogut resultar beneficiada en un procediment d’adjudicació directa”.
– “Segons el parer d’aquesta Comissió, no s’aprecien motius per a aplicar els límits previstos legalment a la revisió d’ofici”.
Ho diu pel fet que no ha transcorregut un temps excessiu per no tirar endavant la revisió d’ofici, ja que l’entitat havia de conèixer la possibilitat que l’Ajuntament tornés a incoar el procediment de revisió d’ofici, després que el 2017 no es tirés endavant.

Proposta al Ple:
Avui proposo al Ple la votació del Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, per declarar d’ofici la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple del 17 de setembre de 2013, així com del contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre de 2013. I notificar l’acord als interessats.

Execució de l’acord:
Durant els mesos de gener i juliol, s’han mantingut reunions amb l’entitat i amb l’arrendatari del bar per explicar-los aquest procediment i les opcions que se’n sortien tant si el Dictamen era favorable com desfavorable.
En el moment que se’ns notificà, al 2017, que el contracte podria ser declarat nul de ple dret, la nostra obligació com equip de govern va ser arreglar-ho. En cas contrari haguéssim prevaricat per no actuar en un acord erroni. Per aquest motiu es va portar a votació però no es va tirar endavant.
L’any passat vam iniciar la revisió d’ofici, amb la majoria necessària, per responsabilitat i acatant el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.
Ara venen uns mesos en què hem d’executar aquest acord.
La nostra voluntat quina és: que qui porta el bar pugui seguir exercint la seva activitat i que l’entitat, tot i la nul·litat d’aquest contracte, segueixi realitzant les seves activitats. Així se’ls hi va explicar a les reunions i així seguirà.
Hem informat a Club sXX que, com la resta d’entitats, poden disposar dels espais municipals per realitzar les seves activitats.
També saben que, una vegada acabades les obres de rehabilitació del poliesportiu, se’ls assignarà un despatx per ús exclusiu així com l’ús de la resta d’espais segons el reglament d’us d’instal·lacions municipals.
En el moment en què s’hagi de licitar la gestió del bar al poliesportiu municipal també poden presentar-hi.

Ningú és perfecte i tots ens equivoquem, però rectificar és de savis! I en els 5 anys que portem de govern, encara anem arreglant errors (intencionats o no…) de l’anterior govern d’ERC. I seguim!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari