Dilluns 22 de juny: Junta de govern local

Dilluns 22 de juny, confinament: reunió comarcal de gestió de residus i Junta de govern local

El matí estic a l’Ajuntament amb gestions i reunions internes, però no per això menys importants! També acompanyo a la família i amics en el comiat de l’Angelina.

A les 5 de la tarda em connecto per participar a la reunió telemàtica convocada pel Consell Comarcal del Baix Penedès. El motiu: explicar-nos les opcions de gestió de residus a nivell comarcal. Molt interessant!

A les 7 de la tarda tenim Junta de Govern local, amb onze punts a l’ordre del dia:

– Aprovar l’acta de la Junta de Govern anterior

– aprovar la certificació número 1 de les obres de substitució de la xarxa de sanejament a la zona baixa del Priorat, de 38.835,44€ més IVA

– aprovar l’adjudicació provisional a l’empesa que té més puntuació, seguint el plec de clàusules, de la licitació del servei d’eradicació de la processionària. Notificarem a l’empresa perquè ens presenti tota la documentació, i per una altra Junta aprovarem l’adjudicació definitiva

– aprovar el pagament de la quota del 2020, de 345€, de l’Associació Catalana dels Tres Tombs

– aprovar dues liquidacions de plusvàlues per un total de 2.149,20€ i una liquidació de 1.543,92€

– aprovar la proposta de despesa menor 7/2020

– aprovar factures per un total de 17.036,10€

– aprovar pagament de factures per un total de 36.825,05€

– aprovar sol·licitar la subvenció de la Diputació del PAM (Pla d’Acció Municipal) per la legislatura 2020/2023
El Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, és la convocatòria de la Diputació més important pels municipis ja que és per tota la legislatura i amb unes quantitats importants que permet poder finançar importants inversions al municipi.
El maig de 2020 es va publicar al BOP la convocatòria única per la concessió de subvencions del PAM pel període 2020/2023, començant el període per presentar-hi sol·licituds fins al 30 de juny.
L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès presentem la sol·licitud el dijous 18 de juny, i l’aprovem en aquesta Junta de Govern. Ara hem presentat la planificació quadriennal i el pla d’inversions pel 2020. A finals d’octubre la Diputació ens notificarà la resolució de la sol·licitud.
L’import del PAM per la Bisbal és de 589.258,89€, pel quadrienni (2020/2023). I la sol·licitud d’inversions pel municipi, amb la subvenció del PAM, són:
a) El projecte d’ampliació/reforma del local social de Can Gordei
b) El projecte d’arranjament de les infraestructures de la part superior del nucli urbà del municipi, al barri de la Riba (3a fase)
c) Arranjament la fassina
d) Ampliació local social Priorat
e) Camí del Priorat

– aprovar iniciar l’expedient per la contractació de les obres d’enderroc de la fassina, menys la torre
Iniciem, l’expedient per a la contractació de les obres d’enderroc de les edificacions industrials de l’antiga fassina, a excepció de la torre, mitjançant procediment obert.
L’expedient és de les obres d’enderroc segons el projecte redactat, que es licitarà properament segons el plec de clàusules tècniques i administratives que aprovem avui inicialment.
El cost de les obres d’enderroc són de 77.690,37€, amb una durada màxima de dos mesos des de l’endemà de la signatura de l’acte de replanteig.
Durant el mes de juliol s’aprovarà, per junta de govern, la licitació d’aquestes obres d’enderroc.
La Junta de Govern de maig de 2019, va acordar adquirir aquesta finca, amb l’objectiu de destinar-la a magatzem municipal.
L’octubre de 2019, per Junta de govern, s’aprovà el contracte menor de serveis, de la redacció del projecte tècnic d’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra i la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució, corresponent a l’enderroc «la fassina», menys la torre.
A començaments d’any l’empresa lliura el projecte d’enderroc, que s’aprova inicialment per Junta de Govern el febrer de 2020. El procediment és sotmetre’l a informació pública durant un període de 30 dies al tauler d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).  El termini d’exposició pública s’ha allargat fins el 18 de juny per la suspensió de terminis degut a l’estat d’alarma de la Covid-19. L’2 de juny es van reemprendre aquests terminis. Atès que durant aquest termini no s’han presentat al·legacions, el projecte ha quedat aprovat definitivament el 19 de juny.

Després de la Junta, ens quedem els regidors comentant propostes. Aquesta és l’última junta de govern que fem a distància perquè, amb l’acabament de l’estat d’alarma, a partir d’ara ja les farem presencials.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari