Dimarts 9 de juny: ajuntament

Dimarts 9 de juny, confinament: explicació de la Junta de govern d’ahir

Ahir van haver-hi notícies molt importants i ja vaig dir que avui explicaria la Junta de Govern d’ahir dia 8 de juny.
Una Junta de Govern amb 33 punts a l’ordre del dia:

– aprovació de l’acta de la Junta anterior

– contracte menor per la redacció del projecte d’enderroc de la masia de la Miralba
Aprovem contractar el servei de redacció del projecte tècnic d’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra, i la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució, corresponent a l’enderroc de la Masia emplaçada al carrer Gladiol, per 5.826,15 € (IVA inclòs).
Aquesta masia està en mal estat de conservació, i en la parcel·la municipal al costat del local social. Aquest és el primer pas per, posteriorment, instal·lar-hi els equipaments que es creguin convenients.
A la Junta de Govern del 9 de novembre de 2018, es va adjudicar a l’Ajuntament la propietat de la finca on hi ha la masia que s’enderrocarà, ja que no es va poder adjudicar la venda per subhasta pública.

– liquidació del segon trimestre del conveni amb el Consell Comarcal en matèria d’ocupació
Aprovem la liquidació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en matèria d’ocupació corresponent al segon trimestre de 2020, d’import total 5.902,11 €.
Al Consell d’Alcaldes del Baix Penedès de setembre de 2019, es va aprovar per unanimitat l’Acord estratègic per al desenvolupament i l’ocupació del Baix Penedès 2020, el qual instava a sol·licitar diferents subvencions al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de millorar el desenvolupament econòmic i l’ocupació del Baix Penedès.
A la Junta de Govern del 13 de gener de 2020, vam aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i la resta d’ajuntaments de la comarca per a l’execució dels programes d’ocupació que formen part de l’Acord estratègic per al desenvolupament i l’ocupació del Baix Penedès 2020, per un import de 23.608,45 €.

– liquidació del segon trimestre del conveni amb el Consell Comarcal en matèria de serveis socials
Aprovem el reconeixement de l’obligació i pagament de la liquidació corresponent al segon trimestre de 2020 del conveni en matèria de serveis socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, d’import total 19.752,83 €, d’acord amb el següent detall:
Professionals i serveis socials bàsics 9.471,61€; SAD dependència i SAD social 2.529,87€; Servei d’acolliment residencial d’urgència 130,04€; Transport adaptat 686,10€; Serveis d’intervenció socioeducativa 460,98€; Immigració 268,94€; SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) 291,06€; Despeses TIC 92,47€; Quota anual “Pacto de Estado” violència de gènere 1.311,80€; Centre obert 1.266,67€ i educadors de carrer 3.243,29€
Des de l’any 1989 el Consell Comarcal del Baix Penedès ha assumit competències en matèria de serveis socials i establert convenis de cooperació interadministrativa amb els Ajuntaments de la comarca.
El darrer conveni de cooperació interadministrativa subscrit entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos Ajuntaments de la comarca (els de població inferior a 20.000 habitants) va ser aprovat el 2016.
Aquest conveni estableix la prestació del servei d’atenció social supeditat a les condicions del Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per al període 2016 – 2019.

– 20 liquidacions de plusvàlues

– un ajut de la mesa social

– la proposta de despesa menor de tres despeses

– aprovar factures per un import total de 39.112,71€

– pagament de factures per 28.026,83€

– llicència per la construcció de tres piscines

– contracte menor pel servei de prevenció de riscos laborals

– atorgament i primer pagament de la subvenció nominativa a l’escola pel curs 2019/20
És la subvenció directa de 12.617,99€ a l’escola, amb la novetat que també hi entra la compra d’equips informàtics pels alumnes que no hi tenen accés, tenint en compte els moments que estem vivint amb la covid-19 i de seguiment del curs escolar des de casa. I també amb previsió de cara al proper curs.

Més propostes i més feina!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari