Dilluns 11 de maig: aprovem ajudes a famílies, autònoms i petites empreses afectades pel Covid-19, per un total de 60.000€

Dilluns 11 de maig, confinament: Ple extraordinari, reunió del SOC i visites a terrasses en el primer dia de la fase 1.

Avui a quarts de 9 del matí ja estava connectada perquè tot funcionés correctament al Ple extraordinari de les 09:00h. Hem començat una mica tard per problemes de connexió de dos regidors.
És un Ple molt important per l’equip de govern, perquè aprovem les bases i convocatòries d’ajudes a famílies en ERTO o sense feina a causa del Covid-19, i per autònoms i petites empreses que han hagut d’aturar la seva activitat o han vist reduit els seus ingressos a causa del covid-19.

Per poder aprovar aquestes dues ajudes hem hagut d’aprovar quatre punts previs: primer aprovar l’excepcionalitat de celebrar el Ple a distància, després modificar el ROM i finalment les dues modificacions de crèdit per poder aprovar les convocatòries. Aquí teniu el detall:

Punt 1: Celebració a distància de les sessions dels òrgans col·legiats
Aquest és el primer punt de l’ordre del dia perquè sinó no es podria celebrar telemàticament.
L’estat d’alarma de la Covid-19 ha comportat l’adopció de mesures per part de l’Estat i la Generalitat per reduir el risc d’exposició i transmissió del virus. Aquestes mesures afecten el funcionament ordinari dels ens locals, impossibilitant la celebració de les sessions dels seus òrgans col·legiats de manera presencial. A La Bisbal aquests òrgans col·legiats són el Ple, Junta de Govern Local i Comissió de Comptes.
Ni el ROM (Reglament d’Organització Municipal) de l’Ajuntament ni la normativa, contemplen que es puguin celebrar telemàticament. Aquest mes de març però, s’ha modificat un article de la llei reguladora de les bases del règim local, permetent a les entitats locals la constitució, celebració de les sessions, i adopció d’acords dels seus òrgans col·legiats a distància, per mitjans electrònics i telemàtics.
El primer pas va ser la signatura d’un Decret el 30 d’abril, per aprovar l’adhesió de Ajuntament al servei de videoconferència Localretmeet, que el consorci Localret ha posat en funcionament per a la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància.
I avui aprovem la constitució, celebració i adopció dels acords a distància, mitjançant videoconferència, dels òrgans col·legiats durant l’actual situació excepcional d’estat d’alarma i les instruccions de funcionament i desenvolupament de les sessions plenàries que se celebrin telemàticament, d’acord amb l’article 46.3 de la Llei7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, del 17 de març.
S’aprova per unanimitat dels 11 regidors

Punt 2: Modificació del Reglament Orgànic Municipal
Al Ple ordinari de juny de 2017 es va aprovar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) de l’Ajuntament. La normativa d’administracions locals no contemplava la possibilitat de celebrar Plens telemàtics. Per tant, tampoc ho contemplava el nostre ROM, en concret els articles 100, 117 i 121.
La situació que vivim amb el covid-19 i les mesures a prendre per a prevenir contagis i aturar la pandèmia, dificulta la celebració de Plens de manera presencial i cal adaptar el ROM a aquesta situació.
Proposem aprovar inicialment la modificació del ROM dels següents articles:
Modificar l’article 100, perquè en casos excepcionals, es puguin celebrar Plens a distància per mitjans telemàtics.
Modificar l’article 117, perquè en casos excepcionals, es puguin celebrar Juntes de Govern a distància per mitjans telemàtics.
Modificar l’article 121, perquè en casos excepcionals, es puguin celebrar Comissió Especial de Comptes a distància per mitjans electrònics.
També s’aprova per unanimitat dels 11 regidors.

Punt 3: crèdits extraordinaris per aplicació del superàvit pressupostari a política social per fer front a la Covid-19
El pressupost municipal pel 2020 no contemplava mesures d’ajudes pels efectes del Covid-19. Per això, per poder aprovar ajudes a les famílies que estan en ERTO o sense feina per l’estat d’alarma de la Covid-19, hem de crear partida al pressupost i dotar-la d’un import.
Crear una partida és senzill, dotar-la econòmicament és més complicat. Podem treure diners d’altres partides sempre que després aquelles partides no s’hagin d’utilitzar. Per exemple, si traiem diners de la partida A per posar-los en aquesta, es pot fer; però si més endavant la partida A (d’on hem tret una part) es queda curta i fan falta més diners, no n’hi podrem posar.
Fins ara, la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, possibilita als Ajuntaments destinar el superàvit a inversions financerament sostenibles. Enguany, la crisi sanitària ha motivat que el Reial decret llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, autoritzi la destinació del 20% com a màxim del superàvit de 2019 a despeses incloses a la política de despeses socials, sempre que es compleixin els requisits establerts (estabilitat pressupostària, romanent de tresoreria positiu, endeutament inferior al 110% (és del 28,83%) i PMP del 1r trimestre de 2020 inferior als 30 dies (és de 29,35 dies)).
Hi ha un altre requisit, que aquest màxim del 20% del superàvit no pot ser superior a l’import de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a la previsió de la liquidació de l’exercici 2020.
L’import disponible del superàvit 2019 és de 247.005,26€, el 20 % de 247.005,26 € = 49.401,05€ i la capacitat de finançament 2020 (darrera modificació del pressupost) = 28.201,46 €
Aquí hem d’agar com a màxim els 28.201,46€ per la partida d’ajudes socials, i la resta (21.199,59€) s’hauran de destinar a reduir endeutament net.
Es permet fer aquesta modificació de crèdit per Decret d’alcaldia. Per això el 5 de maig signo el Decret d’alcaldia de crear la partida 48018 al pressupost 2020, amb el nom “Subvencions a famílies afectades per la Covid-19” i amb un import de 28.201,46€.
Amb el punt número 5 de l’ordre del dia, de bases i subvencions a famílies afectades per la Covid-19, l’import és de 30.000€. Per tant, no n’hi ha prou amb aquesta modificació perquè ens faltarien 1.798,54€. Aquest import que falta s’agafarà, quan faci falta i per vinculació, de la partida d’ajudes a famílies desafavorides que hi ha 10.000€.
La partida de famílies desafavorides és una partida on, si fa falta, s’hi incorporarà més import a través d’una nova modificació de crèdit.
Avui proposo aprovar per Ple la ratificació del Decret d’alcaldia el 5 de maig d’aquesta modificació de crèdit de 28.201,46€ del superàvit de 2019, per incorporar-lo a la partida d’ajudes a les famílies afectades per Covid-19.

Aquí és quan comença el dia de la marmota pel què fa als regidors de la oposició, perquè des d’aquest punt fins al punt 6, repeteixen el mateix a cada punt. En aquest punt i el següent no parlen de les modificacions de crèdit sinó de les bases i convocatòries. Cadascú fa el que pot o el que sap!
S’aprova per majoria amb 8 vots a favor (6 de l’equip de govern, 1 d’ERC i 1 d’Units) i 3 abstencions (2 del PSC i 1 d’ARA)

Punt 4: crèdits extraordinaris per aplicació del fons de contingència amb motiu de l’estat d’alarma
De la part del superàvit del 2019 que, de moment, ens deixa aplicar l’estat a mesures socials pel covid-19, ja l’apliquem a les ajudes a famílies.
La modificació de crèdit que proposem és crear la partida 47003 “ajudes a les persones autònomes i petites empreses afectades per l’estat d’alarma de la Covid-19” per 21.485,12€.
I aquest import el traiem de la partida del pressupost 2020: 5000 “Fons de contingència” de 21.485,12€. El fons de contingència és una partida que hem de tenir als pressupostos, la finalitat del qual és cobrir necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals que es puguin presentar al llarg de l’exercici per a les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.
Per aquest 2020 és evident que el podem utilitzar per ajudes a autònoms i empreses afectades per la Covid-19.
Es permet fer aquesta modificació de crèdit per Decret d’alcaldia. Per això el 6 de maig signo el Decret d’alcaldia de crear la partida 47003 al pressupost 2020, amb el nom “Ajudes a les persones autònomes i petites empreses afectades per l’estat d’alarma de la Covid-19”, amb un import de 21.485,12€.
Amb el punt número 6 de l’ordre del dia, de bases i subvencions a autònoms i petites empreses afectades per la Covid-19, l’import és de 30.000€. Per tant, no n’hi ha prou amb aquesta modificació perquè ens faltarien 8.514,88€. Aquest import que falta s’agafarà, quan faci falta i per vinculació, de partides de subvencions que després, si és el cas, s’hi pugui incorporar més import.
Al pressupost del 2020 tenim la partida de subvencions per creació de llocs de treball que, enguany i per la situació actual, no la convocarem. ÉS una partida dotada amb 5.000€ i, per vinculació, aquest import s’incorporarà a la partida de subvencions per autònoms i petites empreses.
Els 3.514,88€ restant s’incorporaran a la partida quan faci falta, per vinculació de la partida de famílies desafavorides. La partida de famílies desafavorides es podrà ampliar amb més import, si és necessari, de partides del pressupost que no s’executin aquest 2020.
Avui proposo aprovar per Ple la ratificació del Decret d’alcaldia del 6 de maig d’aquesta modificació de crèdit de 21.485,12€ del superàvit de 2019, per incorporar-lo a la partida d’ajudes a autònoms i empreses afectades per Covid-19.
S’aprova per majoria, amb el resultat que el punt anterior.

Punt 5: Bases reguladores i convocatòria de subvencions a persones i unitats familiars o de convivència, afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19
La finalitat és ajudar a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19, per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua), i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.
Requisits: Ser major de 18 anys o estar emancipat legalment ; Estar empadronats al municipi de La Bisbal tots els membres de la unitat familiar o de convivència ; Haver perdut la feina, estar afectat per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial o patir una situació anàloga la persona sol·licitant com a conseqüència del Covid-19; Haver patit el conjunt de la unitat familiar o de convivència una disminució del 25% o superior en els seus ingressos bruts mensuals de març i abril de 2020 respecte dels obtinguts el febrer de 2020 ; No superar els ingressos bruts mensuals de març i abril de 2020 del conjunt de la unitat familiar o de convivència el doble de l’indicador de la renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 0,25 per cada membre addicional, d’acord amb el detall especificat a les bases; No disposar el conjunt de la unitat familiar o de convivència de recursos econòmics suficients per fer front a les despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua), i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia; No estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions; No ser deutora per cap concepte davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, l’Agència Tributària de Catalunya, i l’Ajuntament de La Bisbal; o disposar de la resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial. Aquest requisit s’haurà de complir al llarg de tot el procediment; No haver estat sancionat amb resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.

Import de la partida al pressupost municipal: 30.000€ i la quantia individualitzada de la subvenció: 500€ per beneficiari . Es concedirà una única subvenció per unitat familiar o de convivència.
Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre d’entrada de l’Ajuntament, física o electrònicament, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPT. Durant la vigència de l’estat d’alarma, les sol·licituds s’han de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Aquestes subvencions estan subjectes a l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF).
Són compatibles amb les subvenció que pugui atorgar l’Ajuntament de La Bisbal o qualsevol altre ens públic o privat, respectant els límits establerts a la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

Aquesta convocatòria s’aprova pels 6 vots a favor de l’equip de govern i la oposició s’absté. Fins i tot algun regidor ha dit que millor no aprovar cap ajuda abans d’aprovar aquesta. No s’entén ni ho vull entendre.

Punt 6: Bases reguladores i convocatòria de les subvencions a autònoms/es i petites empreses afectats/ades per la crisi sanitària ocasionada per la covid-19
Aprovar les bases reguladores i convocatòria de les subvencions a persones treballadores autònomes i petites empreses del municipi que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica o que hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19
Es defineixen els requisits que han d’acomplir autònoms i empreses per accedir a la subvenció.

Partida del pressupost municipal: 30.000€. La quantia individualitzada de la subvenció depèn de si té treballadors o no i de si ha hagut d’aturar l’activitat o ha reduït ingressos.
Són compatibles amb qualsevol altra subvenció que pugui atorgar l’Ajuntament o qualsevol altre ens públic o privat, respectant els límits establerts a la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.
En cap cas, l’import d’aquesta subvenció sumat al d’altres possibles ajuts, ingressos o recursos obtinguts per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, podrà superar la minva d’ingressos de l’activitat econòmica registrada com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
Aquí també s’aproven per majoria pels 6 vots a favor de l’equip de govern, i amb l’abstenció de la oposició.

No s’entén l’abstenció però el que interessa és que ben aviat les famílies i autònoms i empresaris afectats per la Covid-19, podran acollir-se a aquestes ajudes.

Després tinc una estoneta de descans i a les 12 del migdia em connecto a la reunió del SOC per la pròrroga de l’acord salarial de Treball i Formació.
Una reunió molt interessant on la responsable de polítiques actives d’ocupació ens ha explicat el programa per l’any 2018/19 amb diferents dades, i després la pròrroga.

Al migdia acompanyo a la Judith, regidora de comerç, a visitar dos establiments que avui han obert les seves terrasses, ja que estem al primer dia de la fase 1. Anem al Castell i a la Bonamassa, es nota l’alegria dels responsables de poder obrir! I al migdia a casa, els jocs diaris en família!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari