Dimecres 6 de maig: convocatòria de Ple extraordinari per ajudes a famílies, autònoms i empreses afectats pel Covid-19

Dimecres 6 de maig, confinament: convocatòria de Ple extraordinari d’ajudes a conseqüència del Covid-19, acabem el repartiment de bosses de material escolar i es publica a les xarxes l’entrevista feta fa uns dies per l’AMI

Fa unes setmanes que treballem en les bases i convocatòria de subvencions per famílies amb ERTO o acomiadament a causa del Covid-19 i per autònoms i petites empreses que han hagut d’aturar la feina o han patit reducció d’ingressos a causa del Covid-19. I, una vegada preparades les bases i convocatòria falta la part més difícil que és adaptar aquesta situació a la normativa actual que és el que ha portat més feina!
Tota la legislació local és molt burocràtica i, de normal, ja cal fer molts informes per part de tothom. En aquest cas hem tingut, tècnics i polítics, molta feina per buscar la manera de ser una convocatòria àgil i això en administració pública no és fàcil!
L’estat només deixa un 20% del superàvit de l’any anterior per dedicar a accions socials pel Covid-19, però amb uns límits i condicions, no ho posen fàcil! Després hi ha tot el tema d’exposicions al públic que ho allarguen, però que hem trobar els mecanismes per fer-ho sense aquestes exposicions.

Amb tot això, avui al migdia fem la convocatòria del Ple extraordinari per dilluns que ve amb 6 punts a l’ordre del dia. Un tema que ja vam aclarir la setmana passada era que faríem el Ple a distància, a través de l’aplicatiu Localretmeet i el Ple s’emetrà en directe a través de Youtube. Aquest divendres farem un aprova tot el consistori per comprovar que ningú té cap problema de connexió ,veu,… L’ordre del dia és el següent:

1. Celebració a distància de les sessions dels òrgans col·legiats
L’aprovació d’aquest primer punt és necessària per poder celebrar el Ple de forma telemàtica, perquè el ROM (Reglament Orgànic Municipal) no ho contempla i, per tant, primer hem d’aprovar l’excepcionalitat de fer-ho telemàticament.
Proposem aprovar la constitució, celebració i adopció dels acords a distància, mitjançant videoconferència, dels òrgans col·legiats durant l’actual situació excepcional d’estat d’alarma.
Proposem aprovar les instruccions de funcionament i desenvolupament de les sessions plenàries que se celebrin telemàticament.
I també proposem aprovar les anteriors instruccions per a la resta d’òrgans col·legiats (Junta de Govern Local i Comissió de Comptes).

2. Modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal)
El ROM, aprovat el juny de 2017, no contempla l’opció de poder celebrar els plens de forma telemàtica i, tenint en compte la situació generada per la Covid-19, es fa necessari prendre mesures per evitar possibles contagis. Per això es proposa celebrar els plens de forma telemàtica però, per fer-ho, cal que es modifiqui el ROM. La proposta contempla l’aprovació inicial de la modificació dels articles 100, 117 i 121 del Reglament Orgànic Municipal amb l’objectiu d’incloure que, “en situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions del Ple, Junta de govern o Comissió de Comptes de la Corporació, es podran constituir, celebrar i adoptar acords a distància, per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat”. També s’estableix la regulació del funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats a distància.

3. Modificació de crèdit per aplicació del superàvit 2019
El pressupost municipal de 2020 no contemplava mesures d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19. Dins de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, la llei permet destinar un 20% del superàvit de 2019 a despeses socials, complint una sèrie de requisits. Aquest import, nostre, ascendeix és de 28.201,46€.
Ahir vaig signar un Decret d’alcaldia per crear una partida al pressupost 2020 amb el nom “Subvencions a famílies afectades per la Covid-19” i amb un import de 28.201,46€ provinents del superàvit de 2019.
Com que a la convocatòria de subvencions s’hi destinen un total de 30.000€, els 1.798,54€ restants sortiran de la vinculació d’altres partides del pressupost 2020.
Al ple es presenta la proposta de ratificar el Decret d’alcaldia del passat 5 de maig.

4. Modificació de crèdit per aplicació del fons de contingència
Per aprovar els ajuts a les persones autònomes i petites empreses afectades per l’estat d’alarma de la Covid- 19 s’ha de crear una partida al pressupost i dotar-la d’un import.
La modificació de crèdit és la creació de la partida “ajudes a les persones autònomes i petites empreses afectades per l’estat d’alarma de la Covid-19” per un import de 21.485,12€, que s’extreu de la partida del pressupost 2020 “Fons de contingència”. La resta de l’import, fins arribar als 30.000€ que està previst que es destinin a aquesta subvenció, vindrà per vinculació d’altres partides.
El fons de contingència té com a finalitat cobrir necessitats imprevistes inajornables i no discrecionals que es puguin presentar al llarg de l’exercici i per a les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient. Tenint en compte la situació imprevista generada per la Covid-19, s’ha optat per proposar utilitzar els diners d’aquesta partida per als ajuts anteriorment esmentats.
Avui he signat el Decret d’alcaldia d’aquesta modificació de crèdit, i al ple es presenta la proposta de ratificar-lo.

5. Bases reguladores i convocatòria de les subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19
Es proposa l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions amb la finalitat d’ajudar les persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19, per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.
S’hi destinarà una partida del pressupost municipal de 30.000€
La quantia individualitzada de la subvenció serà de 500€ per beneficiari/ària. Es concedirà una única subvenció per unitat familiar o de convivència i aquesta s’haurà de destinar a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

6. Bases reguladores i convocatòria per subvencions a persones autònomes i petites empreses de la Bisbal del Penedès afectades per la situació generada per la Covid-19.
Es proposa l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria d’unes subvencions amb la finalitat de donar suport a persones autònomes, comerços, establiment de restauració i petites empreses de fins a 10 treballadors/es del municipi que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica o que hagin vist reduïda la seva facturació, com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19, i que continuen fent front a les despeses ordinàries derivades del funcionament dels seus negocis.
S’hi destinarà una partida del pressupost municipal de 30.000€
La quantia individualitzada de la subvenció per haver suspès l’activitat per la Covid-19 serà de: 700€ sense treballadors/es contractats/des i 800€ amb treballadors/es contractats/des
La quantia individualitzada de la subvenció si han registrat una reducció en la seva facturació del 1r trimestre de 2020 en comparació amb el 1r trimestre de 2019 del 25% o superior, a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma (en cas que l’activitat tingui una antiguitat inferior a un any, la comparació serà amb la facturació mitjana mensual del 2019):

% de reducció d’ingressos                          Sense treballadors/es contractats/des                            Amb treballadors/es contractats/des
Entre el 25 i el 50 %                                                            300,00 €                                                                        400,00 €
Més del 50 %                                                                       500,00 €                                                                        600,00 €

Es concedirà una única subvenció per sol·licitant i les sol·licituds s’hauran de presentar de forma electrònica al Registre d’entrada de l’Ajuntament en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Molt satisfeta de la gran feina a contrarrellotge per poder-ho aprovar dilluns que ve! Eines necessària per ajudar en temps difícils i d’incertesa.

Al migdia, després de dinar, juguem com sempre tota la família. I per la tarda acabem de repartir les bosses de material escolar. Una gran iniciativa!

Avui m’envien els enllaços de l’entrevista que em van fer fa uns dies des de de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència), sobre com vivim i gestionem el Covid-19. Gràcies per donar-me veu. Aquí teniu l’enllaç.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari