Dilluns 16 de març: pluja, casa i Ple

Dilluns 16 de març: comencem una setmana amb mesures pel personal municipal i serveis, Ple ordinari i carrers mullats

Avui a les 9 del matí vaig a l’Ajuntament, amb totes les mesures que s’han de tenir, perquè és el primer dia de les mesures aprovades d’ahir pel personal municipal i els serveis. Estic una estona al despatx i després segueixo treballant des de casa.
Plou i això facilita que hi hagi menys gent al carrer! A part que convé molt i molt que plogui, que encara estem a l’hivern i necessitem aigua per encarar primavera i estiu.

A casa amb la família, juguem però també fem feina i deures.

Per la tarda tenim el Ple ordinari a les 19:00h, ja el teníem convocat i el celebrem amb totes les mesures de distàncies, a porta tancada i sense públic. ÉS el Ple ordinari i per això el celebrem, a part que hi ha un punt que m’interessava molt aprovar avui i que és el de derogar la taxa que s’aplica a les plaques solars.
Tots els regidors i regidores del consistori assistim al Ple, que intentem que sigui àgil, i aquí teniu el resum:

Abans d’iniciar el Ple i d’acord, amb els articles 93 i 96 del ROM, proposo la votació de la urgència d’incorporar una proposta a l’ordre del dia d’aquest Ple ordinari: Liquidació de la taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans de la Pineda de Sta. Cristina corresponent a l’exercici 2019. S’incorporarà la proposta al Ple si aquesta votació obté la majoria absoluta de la votació. Ara votem la urgència d’incorporar aquesta proposta.
S’aprova per unanimitat la urgència d’incorporar el punt “Liquidació de la taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans de la Pineda de Sta. Cristina corresponent a l’exercici 2019” a l’ordre del dia del Ple d’avui, i l’incorporem com a punt número 12 de l’ordre del dia.

Part resolutiva del Ple (punts que se sotmeten a votació):

1. Aprovació acta del Ple extraordinari del 12/12/2019
S’aprova per unanimitat
A favor: 11 (6 de Compromís, 2 del PSC, 1 d’Units, 1 d’ARA i 1 d’ERC)

2. Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 16/12/2019
S’aprova per majoria absoluta
A favor: 10 (6 de Compromís, 2 del PSC, 1 d’Units i 1 d’ERC)
En contra: 1 (d’ARA)

3. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 25/02/2020
S’aprova per majoria absoluta
A favor: 9 (6 de Compromís, 1 del PSC, 1 d’Units i 1 d’ARA)
No voten un regidor del PSC i la regidora d’ERC perquè no van assistir al Ple

4. Aprovació de la modificació de crèdit 1PLE/2020
Proposem aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1PLE/2020, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit.
Creem la nova partida de despeses 163.22706 Neteja viària amb 15.000€
I traiem aquests 15.000€ de la partida 171.22706 Neteja vorera urbanitzacions, que tenia pressupostat un import de 60.000€ i ara quedarà amb 45.000€
El motiu és: enguany hem de tornar a licitar el servei de desbrossament de voreres d’urbanitzacions, per la que tenim una partida de 60.000€.
Però, en comptes de licitar-ho, després que l’última licitació no donés el servei esperat, per aquest 2020 contractem un estudi i servei a la Fundació Santa Teresa per:
Un estudi per valorar les tasques de desbrossament més necessàries a realitzar al municipi, per 6.647,46€. Consisteix en realitzar desbrossament a varis carrers durant quatre períodes d’aquest any, 10 o 15 dies a cada estació. I la presentació d’una valoració on digui quant és més necessari desbrossar, quantes vegades l’any, a quins llocs més que en d’altres, …
I un altre estudi per valorar les tasques de neteja viària més necessària al municipi, per 8.049,27€. També es realitzaran neteges viàries durant els quatre períodes. I també ens presentaran una valoració tant d’espais com de maquinària i sistemes més òptims per la neteja viària al municipi.
D’aquesta manera a finals d’any, podrem licitar el o els serveis (desbrossament i/o neteja viària) del municipi per l’any següent.
Per la partida de desbrossament no hi ha problema perquè ja la tenim creada i amb pressupost, però de neteja viària no teníem cap partida.
Per això avui proposem crear la partida de neteja viària i dotar-la amb 15.000€, per fer front a l’estudi i prova pilot.
S’aprova per majoria absoluta
A favor: 6 (6 de Compromís)
En contra: 3 (1 d’Units, 1 d’ARA i 1 d’ERC)
Abstenció: 2 (2 del PSC)

5.Derogació de part de l’Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques
L’equip de govern del 2008 va aprovar la ordenança de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques.
L’impost de construccions ja tenia una ordenança però el que van aprovar va ser crear una taxa per la realització de les activitats administratives que siguin necessàries per l’atorgament de la llicència urbanística en determinats casos.
La ordenança regula quan s’aplica i quins tipus imposables s’aplica per cada tipus de llicència.

El desembre de 2014 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència estimant el recurs interposat contra una liquidació de la taxa de llicència d’obres (per moviment de terres) del 2011 girada per l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
El 2011 l’equip de govern va aprovar una llicència per moviments de terres amb un ICIO d’1.799,12€ i una taxa de 2.101,78€. Qui havia demanat aquesta llicència no va estar d’acord amb la taxa que se li aplicava i ho va reclamar, de tal manera que el cas va acabar al Jutjat i és d’on ve la sentència.

Aquesta Sentència declara nul l’article 12.1.2 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques. L’article 12.1.2 són les quotes a satisfer com a taxa per a moviments de terres, que inclou desmunts i excavació, pavimentació o ajardinament de terrenys i solars i neteja i desbrossament de parcel·les i solars.
El motiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per declarar nul aquest article és la irracionalitat del càlcul de la taxa, atès que no compta amb topes o límits que facin que aquesta no superi l’import de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO); considerant que la base imposable de l’impost és el cost real i efectiu de l’obra i que la base imposable de la taxa queda determinada pel cost de l’activitat administrativa necessària per a l’atorgament de la llicència.

Aquesta sentència de desembre de 2014 s’havia d’acomplir per part de l’Ajuntament. A la Junta de Govern del gener de 2015 aproven tornar-li la taxa urbanística però no compleixen la sentència anul·lant l’apartat de l’ordenança que diu la sentència.
Al maig de 2015 hi ha eleccions municipals i entrem a governar nosaltres amb pacte amb el PSC i no tenim constància d’aquesta sentència ni que no s’ha acomplert: els regidors de la oposició no teníem accés al registre d’entrades i sortides (ara sí que en tenen) ni a totes les actes de Junta de Govern. A part, el secretari-interventor municipal que hi havia al gener 2015 no era el mateix que a partir de l’estiu de 2015.
Per tant, la taxa segueix en vigor.

I perquè ara ens n’hem adonat? Doncs perquè des de fa aproximadament un any que ja no es penalitza, per part de l’estat, la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
La taxa urbanística que comentàvem també s’aplica a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
A la Junta de Govern de juny de 2019, vam aprovar la liquidació tributària per a la instal·lació i posada en funcionament de panells solars per autoconsum que es transcriu a continuació en un habitatge de la Bisbal: amb un pressupost d’obra de 6.570€ li corresponia un ICIO (Impost de construccions) de 249,66€, però en canvi la taxa urbanística era de 1.937,44€! La taxa que va aprovar l’equip de govern el 2008 era de 121,09€ per placa solar i considerem que és un abús.
A partir d’aquí vam anar buscant l’aprovació de la taxa i tot el recorregut, on vam trobar també la sentència del 2014 i hem anat fent consultes per poder aprovar avui la seva derogació.
Aquest mes de febrer l’interessat va presentar un recurs de reposició contra la liquidació de la taxa de la llicència d’obres per a la instal·lació de panells solars per autoconsum citada al punt anterior, al·legant que el gravamen fiscal imposat per l’Ajuntament és desproporcionat. I té tota la raó. Avui no resolem el recurs perquè s’ha de fer per un altre canal, però assentem la base.

És el mateix cas que el del moviment de terres del 2011 però aquí ens avancem per tres motius:
Primer perquè trobem una taxa desproporcionada per la instal·lació de plaques fotovoltaiques
Segon perquè hem de potenciar la instal·lació d’energies renovables, com és la fotovoltaica i que l’aprovació de l’equip de govern del 2008 penalitza aquest tipus d’energia.
Tercer per sentit comú i estalvi de costos a tothom, a l’interessat i l’ajuntament.

Per tant, proposem:
– derogar part de l’Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques, segons el detall següent:
– Derogar l’article 12.1.II.2 Desmunts, excavació, explanació i terraplenat per metre cúbic, 0,19 €. (que és acomplir la sentència del 2014 que no va acomplir l’equip de govern de 2014)

– Derogar l’article 12.1.VI.41 Instal·lacions complementàries d’edificis, com són les instal·lacions elèctriques, plaques solars, antenes col·lectives i parabòliques, ràdioemissors i similars, per unitat o element instal·lat, 121,09 €.

– Aplicar aquestes mesures amb caràcter retroactiu de grau mitjà, és a dir, sobre expedients no tancats.

S’aprova per unanimitat
A favor: 11 (6 de Compromís, 2 del PSC, 1 d’Units, 1 d’ARA i 1 d’ERC)

6. Ratificar l’acord de Junta de Govern local de resolució del recurs de reposició contra l’aprovació del projecte bàsic i executiu (fase 1.1) de remodelació del poliesportiu municipal
En la Junta de Govern de 22 de març de 2019, vam aprovar estimar en part el recurs de reposició interposat per Club siglo XX contra l’acord de Junta de Govern d’11/10/2018 (en aquesta Junta s’aprovava definitivament el projecte bàsic i executiu de la fase 1.1, de remodelació del pavelló esportiu municipal i el seu edifici annex que correspon als vestidors).
Avui proposem ratificar aquest acord de la Junta de Govern del març de 2019, que és:
Primer: Desestimar part del recurs de reposició interposat per Club siglo XX en referència a:
Desestimar l’al·legació que les alteracions de les característiques bàsiques del projecte difereix del projecte guanyador del concurs d’idees, perquè no suposen cap infracció en l’ordenament jurídic.
Desestimem l’al·legació presentada per la manca de la relació de béns i drets afectats per l’execució del projecte de rehabilitació, perquè no és condició indispensable tenir aquesta relació de béns i drets a l’aprovar el projecte, sinó que és indispensable abans d’iniciar les obres. Aquesta relació estarà feta abans de l’inici de les obres.
Desestimem l’al·legació de la manca de tramitació prèvia d’un instrument de planejament derivat i infracció dels paràmetres d’edificació de les NNSS, perquè es compleixen els paràmetres en el projecte aprovat.
Estimem l’al·legació referent a les places d’aparcament i afegim la plaça que reclamen dins el projecte.
Segon: aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de la fase 1.1., per 1.411.470€ (IVA inclòs) del pavelló i 545.091,18€ (IVA inclòs) els vestidors.
Tercer: redactar la relació de béns i drets afectats per l’execució del projecte de rehabilitació.
Ratifiquem aquest acord per completar l’expedient.
La previsió és que licitar les obres de rehabilitació en els propers mesos.
S’aprova per majoria absoluta
A favor: 6 (6 de Compromís)
En contra: 5 (2 del PSC, 1 d’Units, 1 d’ARA i 1 d’ERC)

Activitat de control (propostes que es dóna compte al Ple, no es voten):
7. Execució trimestral del pressupost en el 4rt trimestre de 2019
Es dóna compte al Ple de l’informe de secretaria-intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost corresponent al 4rt trimestre de 2019, complint així amb l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Aquest informe s’envià el 30 de gener de 2020 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, dins el termini establert.

8. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el període mig de pagament del quart trimestre de 2019
Donem compte al Ple de l’informe de Secretaria – Intervenció sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2019, que és de 31,28 dies. És superior al període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst per 1,28 dies ja que el màxim legal és de 30 dies.
El motiu és que durant l’últim trimestre del 2019 han coincidit vàries certificacions d’obres públiques. Quan entren a registre la certificació corresponent entra també la factura i com que, seguint la normativa, cal aprovar primer la certificació amb els informes corresponents dels tècnics i després aprovar la factura, fa que hi hagi aquest esbiaix en dies.
És un fet puntual, ja que hem acomplert el període mig de pagament en els altres tres trimestres de 2019 i també l’estem complint aquest primer trimestre de 2020.

9. Donar compte del compliment en matèria de morositat
Donem compte al Ple de la Corporació de l’informe anual de Secretaria – Intervenció sobre el compliment en matèria de morositat, que és enviar un informe anual sobre el compliment del període mig de pagament de tots els trimestres de l’any.
Per l’any 2019 el període mig de pagament a proveïdors ha estat:
1r trimestre: 6,38 dies
2n trimestre: 26,50 dies
3r trimestre: 26,09 dies
4rt trimestre: 31,28 dies
Complim el període mig de pagament el 2019 menys l’últim trimestre. Però no és necessari remetre la informació que preveu la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera perquè aquest incompliment puntual no es deu a un problema de tresoreria, sinó d’ajustament del circuit intern de la tramitació de les factures tal i com he comentat en el punt anterior.

10.Donar compte Decrets d’alcaldia
Donem compte dels decrets d’alcaldia signats des de l’últim Ple ordinari fins la convocatòria d’aquest Ple.

11.Donar compte dels acords de Junta de Govern local
Donem compte dels acords de les Juntes de governs locals des de la Junta del 23 de desembre de 2019 fins la Junta del 24 de febrer de 2020.

Punt per urgència:
12. Liquidació de la taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans de la Pineda de Sta. Cristina corresponent a l’exercici 2019
Aprovem aquest punt aquest any davant la impossibilitat de fer-ho el 2019 davant la complexitat de fer front a les despeses en curs i la seva tramitació per tenir pressupost prorrogat.
El 30 de juny de 1995 l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès i l’Ajuntament de Rodonyà van signar un conveni de col·laboració que regula les condicions de la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans de la urbanització de la Pineda de Sta. Cristina, situada entre els dos termes municipals.
Segons estableix aquest conveni, el servei de recollida de residus sòlids urbans de la urbanització de la Pineda de Sta. Cristina, corresponent als habitatges del terme municipal de La Bisbal del Penedès la realitza l’Ajuntament de Rodonyà, i la liquidació de la taxa d’aquest servei la realitza l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
La taxa de l’Ajuntament de Rodonyà, es va aprovar definitivament el 9 de novembre de 2009 i estableix un import de 102,90 € anuals per habitatge.
El 25 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de Rodonyà envià a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès la liquidació de la taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans corresponent a l’exercici 2019, fent constar el nombre d’habitatges de la urbanització de la Pineda de Sta. Cristina, per un import de 102,90 € anuals per habitatge. El total és de 13.891,50€.
Proposem aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a la liquidació de la taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans de l’exercici 2019 de la urbanització de la Pineda de Sta. Cristina, a favor de l’Ajuntament de Rodonyà, per 13.891,50€.
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 11 (6 de Compromís, 2 del PSC, 1 d’Units, 1 d’ARA i 1 d’ERC)

Precs i preguntes
Primer responc les preguntes fetes al Ple ordinari de desembre i després els grups de la oposició fan precs i preguntes.
En total es fan 4 precs i preguntes. Les preguntes es contestaran al Ple ordinari de juny.

I d’aquí cap a casa! Aquesta nit mirem la pel·lícula “La la land” que tenia moltes ganes de veure i m’ha decebut. La música de la pel·lícula i els números musicals molt bé, però la resta se m’ha fet llarg i m’ha costat. Què hi farem!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari