Dilluns 9 de març: reunió d’àmbits a l’ACM i Junta de Govern Local

Dilluns 9 de març: reunió d’àrees i àmbits de l’ACM i Junta de Govern local.

Aquest matí tenim reunió a l’ACM, membres de l’executiva responsables d’àrees o d’àmbits per iniciar el desplegament dels 17 àmbits sectorials i els consells assessors. hi ha 5 grans àrees i cada àrea té diferents àmbits de treball. Jo estic de responsable a l’àmbit de treball (que engloba ocupació, empresa, economia circular, …) dins l’àrea econòmica amb el vice-president de l’àrea i amb els responsables d’àmbits de comerç, sector primari i turisme.
Primer fem una reunió tots amb el president de l’ACM, Lluís Soler, el responsable de continguts, Lluís Corominas i el responsable jurídic, Albert. Després ja fem reunions per àrees.
Molt important i necessari per fixar prioritats i periodicitat per reunir-nos i així seguir treballant pel municipalisme, cadascú des del seu àmbit. Tots som alcaldes i alcaldesses que destinem una part del temps a treballar pel municipalisme, per obtenir millors serveis, formació i assessorament i, per tant, poder servir millor la ciutadania. Un honor formar-ne part!

A la tarda tenim Junta de Govern amb disset punts a l’ordre del dia:

aprovar l’acta de la sessió anterior

aprovem les quotes anuals de l’ACM i la FMC
Aprovem el pagament corresponent a la quota 2020 a favor de l’ACM, d’import 749€. L’Ajuntament hi estem associats a l’ACM des del 1993.
L’ACM es constitueix el 3 d’octubre de 1981. Actualment l’ACM compta amb més del 95% d’ajuntaments associats, tots els consells comarcals, les quatre diputacions a banda d’altres entitats. Tots els ens locals hi poden trobar els recursos necessaris per ajudar-los a oferir els millors serveis als seus veïns i veïnes.
Ofereix assessorament jurídic, formació i estudi de la realitat local, per detectar les principals problemàtiques i necessitats i, en conseqüència, donar-hi resposta.

Estem adherits a la FMC des del juny de 1993. Avui aprovem el pagament de la quota per aquest 2020 de 585,29€. La FMC va ser fundada l’any 1981 per 177 ajuntaments. És una associació plural formada per municipis i altres ens locals de Catalunya, constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local.
L’FMC, amb l’autonomia que es deriva dels seus estatuts, està integrada en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i participa, en el marc de l’acció municipalista internacional, en l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que és l’entitat municipalista de caràcter internacional més representativa.

ens adherim a l’ACM per la compra de paper, el servei d’assegurances i la compra d’equipaments informàtics i d’oficina
L’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), compta amb una central de compres, que aprofundeix en les sinergies a l’hora de poder contractar de forma conjunta.
Els estalvis pels ens locals associats són, com a mínim, dos: de preu, aconseguint, per volum agregat, economies d’escala; i de procediment, assolint l’optimització de les estructures locals, amb reduccions dels terminis en el procediment administratiu.
A la Junta d’avui aprovem l’adhesió a la central de comptes de l’ACM per les següents inversions i serveis:
– Per material informàtic i audiovisual: per la compra, ampliació i millora dels equipaments informàtics i audiovisual per un import de 14.615,78€, corresponent a: Ampliació i millora d’equipaments informàtics a les oficines municipals: Ampliació del registre, ampliació de la zona administrativa, ampliació de la zona comptabilitat, ampliació del servei d’urbanisme i ampliació a la sala Reunions polivalent.
Ampliació i millora dels equipaments informàtics i audiovisuals de la regidories d’ensenyament i cultura: 1 projector i pantalla aula de formació hotel entitats; 1 projector i pantalla aula de formació Aula música; 1 pantalla autònoma gran; 1 pc amb lector BlueRay 2 sortides HDMI per auditori Sala Salbà, adequació format de projecció a pantalla gran.
Ampliació i millora dels equipaments informàtics i audiovisuals de la regidoria de gent gran: 1 projector i pantalla aula de formació Racó de la Gent Gran.
Ampliació i millora dels equipaments informàtics i audiovisuals del Local Social de la Miralba: 1 projector standar (amb suport) i pantalla.
– Subministrament de paper
Aquesta adhesió és nova, fins ara no es feia amb l’ACM però, per la nova llei de contractació, ens és més àgil fer-ho a través de l’adhesió amb l’ACM.
És pel consum anual de paper de l’Ajuntament amb tots els seus serveis, fotocopiadores i els serveis oferts a entitats, …
La previsió és de 767,63€ anuals que inclou 250 paquets de folis DIN-A4 i 10 paquets de DIN-A3.
– Assegurances
Renovem l’acord marc del servei d’assegurances, al que hi estàvem adherits el 2017 per:
Edificis i instal·lacions municipals, per 4.804,56€ anuals
Responsabilitat civil i patrimonial, per 5.725,77€ anuals
Col·lectiva d’accidents pel personal, per 806,37€ anuals
Vehicles, per 4 vehicles i 1 remolc, per 2.078,69€ anuals
Responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’Administració, per 2.116,63€ anuals
Defensa jurídica i reclamació de danys, per 391,75€ anuals

estimem la reclamació d’una plusvàlua

acceptem la renúncia de titularitat d’un nínxol

atorguem les subvencions dels llibres de l’escola i l’institut pel curs 2019/2020
La Junta de Govern de setembre de 2019, aprovà la convocatòria per a la concessió de subvencions d’ensenyament per l’adquisició dels llibres de text per al curs 2019 –2020, pel procediment de concurrència competitiva.
Avui aprovem els beneficiaris i no beneficiaris de la subvenció i els imports a atorgar a cada família.
S’han presentat 164 sol·licituds de subvenció per l’adquisició de llibres de text (escola Ull de Vent, escola els quatre vents i IES Coster la Torre): 140 són famílies beneficiàries; 21 famílies no són beneficiàries de la subvenció per no complir els requisits de la convocatòria (essent deutors d’Hisenda, Seguretat Social o Ajuntament) i 3 famílies no són beneficiàries per presentar la sol·licitud fora de termini.
Subvenció per l’adquisició de llibres de primària: 91 famílies beneficiàries; import total d’11.815,89€; el 50% es pagarà quan la família signi el document d’acceptació de la subvenció i el 50% restant quan torni els llibres a finals de curs.
Subvenció per l’adquisició de llibres de l’institut: 49 famílies beneficiàries; iImport total de 9.494,11€: es pagarà la totalitat quan la família signi el document d’acceptació de la subvenció.
Properament les famílies rebran les notificacions de l’acord, on se’ls hi lliurarà el document d’acceptació de la subvenció.

aprovem dues targetes d’aparcament per a discapacitats

– aprovem la segona certificació de les obres de les cases dels mestres

– contracte menor del servei de consergeria del camp de futbol municipal
Avui aprovem un nou contracte de servei de consergeria, fins a finals de juny 2020, a l’espera de tramitar la licitació oportuna. Es contracta la mateixa persona a través de l’Empresa d’inserció de les comarques de Tarragona SL, per 9.166,68 € (IVA inclòs).

aprovem el padró fiscal de les escombraries per aquest 2020
Aprovem el padró fiscal per aquest 2020 relatiu a la taxa de recollida d’escombraries, per un import total de 392.980€.

adjudiquem provisionalment el curs d’ocupació per la Xarxa Comarcal d’Ocupació

aprovem la proposta de despesa 3/2020

aprovem factures per un total de 49.220€

aprovem el pagament de factures per un total de 58.718,37€

aprovem la licitació del servei d’eradicació de la processionària

Comencem la setmana “a tope”!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari