Dilluns 10 de febrer: aprovem inicialment el projecte d’enderroc de les edificacions de la fassina (menys la torre)

Dilluns 10 de febrer: reunió de seguiment, reunió del servei de la Cova Jove, Junta de Govern i reunió d’equip de govern

Comencem el dilluns amb molta feina! Al migdia fem la segona reunió de seguiment de projectes i tasques del personal municipal, dirigit per la secretària i la tècnica d’ocupació. Reunions interessants i productives.

A les 6 de la tarda tenim reunió de coordinació per la Cova Jove, amb la tècnica de joventut, el regidor de joventut Félix Villazán i el responsable del Consell Comarcal, sobre com va començar, projectes actuals i de futur. Un gran servei!
I a les 7 tenim junta de govern, amb 25 punts a l’ordre del dia:

aprovació de l’acta de la sessió anterior

aprovem el pagament de les quotes anuals 2020 al Consorci Localret i al Consorci de Promoció Turística del Penedès
Localret és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya, per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat de la informació. En formem part des del 1997. La quota anual pel 2020 és de 405,29€ i ara n’aprovem el pagament.
El Consorci de Promoció Turística del Penedès és un organisme format per entitats públiques i privades, creat amb l’objectiu de promoure i impulsar polítiques turístiques coordinades en l’àmbit de la Denominació d’Origen Penedès.
En el Ple de març de 2017 l’Ajuntament es va adherir al Consorci de Promoció Turística del Penedès passant a ser-ne consorciat. La quota anual pel 2020 és de 1.500€ i ara n’aprovem el pagament.

– aprovem iniciar el procés de licitació del servei de control de la processionària. Ja ho vam licitar a finals del 2019, però va quedar desert. Avui aprovem iniciar-ho i a la propera junta ja aprovarem el plec de clàusules del servei, perquè puguin presentar-se les empreses interessades.

– aprovem l’última certificació de les obres de construcció del local social de la Miralba

tornem la fiança d’un servei contractat per l’Ajuntament

– aprovem la relació 1/2020 de despeses contractuals menors, que correspon a despeses inferiors a 3.000€ i que tinguin una durada de menys d’un any. Exigències de la normativa!

– 3 altres al servei punt verd

– 4 regularitzacions de nínxols

– el padró del menjador de la llar d’infants del desembre 2019 per 357€ i de gener 2020 per 459€

– la pròrroga d’acceptació d’una herència

– el padró del curs de la memòria del quart trimestre de 2019, per 180€

– el padró del curs de gimnàstica per la gent gran, corresponent a l’últim trimestre de 2019, per 375€

– dues plusvàlues, per un total de 2.367,93€

declaració responsable d’obres

– una prestació econòmica d’urgència social

reconeixement d’obligacions de pagament per 39.720,03€ i per 3.093,36€

pagaments de factures de gener i febrer per 66.265,42€

aprovació inicial del projecte d’enderroc de les edificacions de la fassina
Durant la legislatura 2015/19, vam iniciar els tràmits per adquirir l’antiga fassina i fer-la servir com a magatzem municipal. A més, l’edifici compta amb una part de més alçada que la Regidoria de Cultura ha proposat que sigui usada per la Colla Castellera de la Bisbal, els Bous, com a local d’assaig.
L’antiga fassina, un edifici de 486 m2 situat al carrer Barcelona, números 7 i 11-13 havia estat destinat a la fabricació de licors destil·lats i aiguardent a començaments del segle XX. La part de més alçada, amb un total de 15 metres, és una torre que sobresurt dins del perfil d’edificacions del nucli urbà de la Bisbal i que forma part de l'”Skyline” del municipi. Aquesta torre es vol conservar, adequar i destinar-la a la colla castellera local perquè l’entitat hi pugui assajar, mitjançant un conveni.
El 25 d’abril de 2019 se signa davant notari la compra de l’immoble per 110.000€ (IVA no inclòs).
A la Junta de Govern del 28 d’octubre de 2019 es va aprovar la contractació, mitjançant un contracte menor de serveis, de la redacció del projecte tècnic d’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra i la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució, corresponent a l’enderroc de les edificacions industrials municipals del carrer Barcelona, núm. 11 – 13, amb excepció de la torre coneguda com «la fassina». Avui aprovem inicialment el projecte d’enderroc d’aquestes edificacions (superfície construïda de 352m2) menys la torre de la fassina.
El projecte consisteix en l’enderroc de les edificacions existents, menys la torre, el condicionament del terreny i tancament de la parcel·la.
Aquest projecte s’exposarà al públic durant 30 dies, al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis i, una vegada passats aquests dies i si no es presenten al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament.
Una vegada aprovat definitivament, ja es podran licitar les obres d’enderroc que, segons el projecte, tenen un cost de 53.955,51€ i un termini d’execució de 2 mesos.

Un gran projecte que cada vegada tenim més aprop!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari