Dilluns 23 de desembre: comencen els Trefo, reunió d’Integra’ls i l’última Junta de Govern del 2019

Dilluns 23 de desembre: comencen 5 persones pel programa Trefo, reunió d’Integra’ls i última Junta de Govern d’aquest 2019.

A les nou del matí la Leo, els caps de la brigada i jo rebem les cinc persones que entren a formar part del programa Trefo (Treball i Formació) del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) a través del Consell Comarcal. Són 5 persones que entren a treballar a la brigada durant 6 o 12 mesos. És una bona oportunitat per aquestes persones i és molt positiu per l’Ajuntament per reforçar el servei de brigada. Molt benvinguts!

Al migdia quedem amb el José Carlos Eiriz i el Josep de la Fundació Santa Teresa per parlar del projecte Integra’ls. Reunió de dues hores fent balanç del projecte d’aquest 2019 i encarant el 2020. Ens posem deures per després de vacances de Nadal. És un projecte molt important que mica a mica va donant els seus fruits: la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat social. Un gran projecte amb grans professionals!

Per la tarda tenim l’última Junta de Govern d’aquest any, amb 31 punts a l’ordre del dia:
aprovar l’acta anterior de Junta

corregir i aprovar la sol·licitud de subvenció de llibres escolars del curs 2018/19 a dues famílies

corregir import de la Junta de govern de l’acord de l’aprovació inicial i definitiva del projecte de rehabilitació del poliesportiu municipal (del juliol de 2018). L’import correcte, i que corregim, és 1.454.959,63€

adjudicar les obres de substitució de sanejament d’una part del col·lector del Priorat
A la Junta del 30 de setembre es van licitar les obres de la millora al col·lector del Priorat per substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal del Priorat, ja que en aquesta xarxa de clavegueram no s’ha fet cap inversió des que es va construir.
La Mesa de negociació avalua les propostes en base als criteris dels Plecs de clàusules i ara aprovem adjudicar l’obra a una empresa per un import de 67.977,64€ (IVA inclòs).

aprovar atorgament del Xec nadó pels infants nascuts o adoptats el 2018
Aquestes subvencions són un instrument de dinamització del comerç local i de suport a les famílies. Les famílies que rebran el xec nadó han d’estar empadronades a la Bisbal almenys 6 mesos abans del naixement o adopció del nen/a.
L’Ajuntament subvenciona a aquestes famílies amb 100€. Se’ls proporcionarà 10 vals per import de 10€ cadascun, els quals els poden utilitzar en els comerços del municipi que s’adhereixin a aquesta campanya.
Aquests 10 vals seran nominatius per cada beneficiari, a gastar un o més vals en un mateix comerç adherit fins el 31 de gener de 2020.
Comerços adherits: Cal Pere Busquet, Supermercat Jaume, Aliprox Supermercats, Farmàcia Dalmau, Agro-verd, Fruiteria Montserrat, La botiga de la Gemma, Ràdio Mendoza i Tris-Tras creacions.
S’han presentat 16 famílies a la convocatòria, de les quals 11 són beneficiàries perquè compleixen tots els requisits i 5 no són beneficiàries perquè no compleixen alguns dels requisits (1 no estava empadronada els 6 mesos abans del naixement, 3 per no estar al corrent de pagament i 1 fora de termini).

adjudicar el servei de control de colònies de coloms i el servei de control de plagues
La Junta de Govern del 28 d’octubre va aprovar la licitació dels serveis de control de plagues, de la població de coloms i de la processionària del pi a petició de les Regidories de Sanitat i Medi Ambient.
El contracte inclou els serveis de control de plagues per als edificis municipals i espais públics que ho requereixin, així com els serveis de control de la processionària i de control de la població de coloms. Aquest darrer servei és nou i persegueix l’objectiu de poder evitar possibles problemes de salut pública i de degradació del patrimoni arquitectònic, del mobiliari urbà i de la vegetació.
Dins a termini es van presentar 2 empreses pel control de plagues, 1 empresa pel control de la població de coloms i 1 empresa pel control de la processionària.
La Mesa de contractació va valorar les propostes i avui aprovem les següents adjudicacions: Control de plagues a Sunet Plagues SL per 1.694€ anuals, Control de la població de coloms a Zooethics, Ethical Animal Projects SL per 5.922,07€ anuals i Control de la processionària queda desert perquè l’empresa que es va presentar va ser fora termini. Durant el mes de gener es tornarà a licitar. Els contractes començaran l’1 de gener de 2020 i tindran una durada de 2 anys prorrogable a 2 anys més.

aprovar la pròrroga per un any del servei de bus urbà

modificar titularitat rebut escombraries

baixa d’una plusvàlua i nova liquidació d’una altra plusvàlua

devolució fiança d’unes obres

– 8 altes de targetes Punt verd, 2 informes desfavorables d’altes de targetes punt verd

baixa d’un gual

padró llar d’infants pel curs 2019/2020
Aprovem el padró fiscal pel curs 2019/2020 per un total de 26.730€, que correspon a 18 alumnes preinscrits amb una quota mensual de 135€ de setembre de 2019 a juliol de 2020. En cas de baixes i altres d’alumnes durant el curs, s’aprovaran les modificacions al padró que corresponguin.

padró menjador llar d’infants de setembre, octubre i novembre
Aprovem els padrons fiscals de la llar d’infants municipal pel menjador escolar, que és un servei amb carmanyola i monitoratge, dels mesos de setembre, octubre i novembre de 2019. El preu és de 3€/dia per infant.
Setembre: 222€, corresponent a 11 alumnes de la llar i un total de 74 assistències; Octubre: 357€, corresponent a 12 alumnes de la llar i un total de 119 assistències; Novembre: 399€, corresponent a 14 alumnes i un total de 133 assistències.

aprovar factures per 71.989,05€

pagar factures per 79.753,66€

iniciar l’expedient per la contractació de les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal, fase 1 (1.1 i 1.2)
Aprovem iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors, que correspon a la fase 1, mitjançant procediment obert.
L’Ajuntament és el propietari del poliesportiu que consta d’una pista poliesportiva coberta, piscina, camp de futbol, pista de tennis, edifici destinat a local social i usos recreatius, i zona descoberta destinada a aparcament i usos lúdics. El va adquirir el 2011 mitjançant permuta amb la finalitat de destinar-ho a un servei públic esportiu.
Actualment està en mal estat i no s’adequa a la normativa per a la pràctica de l’esport, per això s’ha redactat el projecte de rehabilitació en base a la idea guanyadora del concurs d’idees.
La redacció dels projectes executius de rehabilitació té en compte tres fases, essent el pressupost total de contracte de 2.085.312,03€.
Consta aprovat definitivament el projecte executiu corresponent a la fase 1.1(vestidors), amb un pressupost total de 545.091,18 €.
Consta aprovat inicialment el projecte executiu corresponent a la fase 1.2 (pavelló esportiu), amb un pressupost total de 711.472,33 €.
La forma d’adjudicació del contracte serà la del procediment obert, segons la qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, que s’adeqüi al plec de clàusules administratives particulars que s’aprovi. El contracte d’obres tindrà una durada de 18 mesos.

concessió demanial de l’ús i explotació del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei
El mes de novembre aprovem inicialment, per Junta de Govern, el procediment per a la concessió d’ús privatiu del bé de domini públic següent: local social de Can Gordei, per destinar-lo a bar i a botiga. Iniciar el procediment implica sotmetre a informació pública fins el 19 de desembre la documentació. Una vegada acabat el període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions. Per tant, aprovem definitivament el plec de prescripcions tècniques, donant de termini 15 dies, les persones interessades puguin presentar la seva proposta d’acord amb els plecs de prescripcions tècniques i administratives.

devolució ingrés plusvàlua per 909,98€, de la sentència judicial del Ple ordinari de desembre

devolució de rebuts del mes de gener de l’escola municipal de música. Són 305€ i 10 alumnes

fraccionament d’un deute amb BASE de 4.131,28€

iniciar l’expedient per la contractació d’un curs de formació per la Xarxa Comarcal d’Ocupació, per 17.400€

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari