Dilluns 16 de desembre: sorteig del Cicle Gaudí i Ple ordinari

Dilluns 16 de desembre: sorteig per la gestió de l’entrada del Cicle Gaudí i Ple ordinari.

Aquest matí hem fet el sorteig per portar la gestió de les entrades del Cicle Gaudí de cinema en Català, dels mesos de desembre a abril, ambdós inclosos.
Totes les entitats hi estan convidades i n’han vingut cinc: Ball de Gitanes, Associació de Dones la Roca Foradada, Corals Antistiana, Grup de Geganters i Grallers de la Societat i Associació de Gent Gran.
El resultat del sorteig és que a finals de desembre (amb la pel·lícula “Litus”), vendran les entrades el Grup de Geganters i Grallers de la Societat; a finals de gener (amb la pel·lícula “Viatge de Marta”), vendran les entrades la Coral; a finals de febrer (amb la pel·lícula “La hija de un ladrón”), vendran les entrades l’Associació de Dones la Roca Foradada; a finals de març (encara no sabem amb quina pel·lícula), vendran les entrades el Ball de Gitanes i a finals d’abril (tampoc no sabem amb quina pel·lícula), vendran les entrades l’Associació de Gent gran.
De moment les pel·lícules que sabem, prometen molt!

A les 7 de la tarda tenim Ple ordinari, l’últim Ple del 2019. Hi som tot el consistori. Amb el següent ordre del dia i explicació:
Part resolutiva:
Del punt 1 al punt 5 són l’aprovació de les actes dels Plens des del Ple ordinari de stembre fins avui: acta del Ple ordinari del 16 de setembre, acta del Ple extraordinari del 23 de setembre, acta del Ple extraordinari del 16 d’octubre, acta del Ple extraordinari del 21 d’octubre i acta del Ple extraordinari del 27 de novembre.
Totes les actes s’aproven per unanimitat (6 vots de Compromís amb la Bisbal, 2 del PSC, 1 d’Units, 1 d’Ara i 1 d’ERC)

6. Ratificació de la dissolució del Consorci Universitari del Baix Penedès
El Consorci Universitari del Baix Penedès es va constituir el 1994 per promocionar, crear i gestionar els centres d’ensenyament superior de la comarca. El Consorci va ser peça clau en l’Associació Promotora dels Estudis Universitaris al Baix Penedès amb la Universitat Rovira i Virgili.
El Consorci està format pel Consell Comarcal i els 14 municipis. Actualment els estudis que es cursen a la seu del Baix Penedès de la URV són: grau d’educació infantil i grau d’infermeria. El Consorci fa més de quatre anys que no té activitat, ja que aquests estudis estan consolidats a la comarca.
El juliol d’enguany el Consell d’alcaldes va debatre sobre la possibilitat de dissoldre el Consorci per inactivitat, i la Junta general del Consorci, a l’octubre, va aprovar iniciar el procediment per la seva dissolució nomenant el Ple del Consell Comarcal com a liquidador. El 20 de novembre la Junta general del Consorci va aprovar la seva dissolució i liquidació i el Ple del 4 de desembre va ratificar aquest acord. Ara, abans del 31 de desembre de 2019, cal que els ajuntaments de la comarca ratifiquem aquest acord per majoria absoluta.
Aprovem aquesta proposta per 10 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal, 2 del PSC, 1 d’Units i 1 d’Ara) i 1 vot en contra d’ERC

7. Pla estratègic de subvencions 2020
En el Ple ordinari del 20 de desembre de 2017, es va a provar el primer pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament, que era pel 2018.
Els plans estratègics de subvencions es basen en l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, on disposa que les administracions que estableixin subvencions han de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb cadascuna de les subvencions, els costos previsibles, les fonts de finançament i que sempre compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària.
En el Pla s’hi detalla, per cada subvenció, el cost previsible, la modalitat de concessió, la descripció, els objectius, els destinataris i l’aplicació pressupostària. En el Pla estratègic de subvencions pel 2018, es recollien totes les subvencions que l’Equip de Govern vam convocar pel 2018. Com que el 2019 hem anat amb pressupost prorrogat del 2018, l’hem seguit aplicant.
Avui proposem el Pla estratègic de subvencions pel 2020 amb un total de 170.550€.
Per aquest 2020 l’Ajuntament establirem subvencions en vuit àrees:
– Prevenció i extinció d’incendis (5.000€): subvenció a través d’un conveni amb l’ADF Clot de Bou.
– Assistència social primària (10.000€): Ajudes econòmiques d’urgència social per atendre necessitats puntuals i bàsiques de subsistència de persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. És concessió directa, prèvia valoració de Serveis socials.
– Foment de l’ocupació (15.000€): les dues convocatòries de subvencions per fomentar la ocupació, l’emprenedoria i l’autoocupació. Són les subvencions per la creació de llocs de treball (subvenció per les empreses ubicades a la Bisbal que hagin contractat, durant el 2019, bisbalencs i bisbalenques a l’atur), per un import de 5.000€. I subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com autònomes durant el 2019, amb un import total de 10.000€.
– Funcionament de centres d’educació (14.300€): Subvenció a l’escola Ull de Vent pel curs 2019/2020 per les agendes dels alumnes, pel projecte Cantània i pel material escolar dels alumnes empadronats (50€ per alumne).
– Serveis complementaris a l’educació (55.000€) pel curs 2019/2020: subvenció pels llibres de primària de l’escola pública pel projecte de sociabilització dels llibres (15.000€), subvencions pels llibres de secundària de l’IES Coster la Torre (15.000€), subvencions al transport escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès (5.000€) i subvencions al menjador escolar de l’escola Ull de Vent (20.000€).
– Promoció cultural (41.250€): premis del concurs literari de Sant Jordi 2020 (750€); convocatòria de subvencions en matèria de cultura (2.000€); subvenció a través d’un conveni amb la Societat (12.000€); subvenció a través d’un conveni amb el Ball de Diables de La Bisbal del Penedès (15.000€) i subvenció a través d’un conveni amb la colla castellera els Bous (11.500€).
– Promoció i foment de l’esport (25.000€): patrocinis esportius (2.000€) i subvenció a través d’un conveni amb Joventut Bisbalenca CF (23.000€)
– Subvencions a la natalitat i adopció (5.000€) amb el Xec nadó.
Cada convocatòria i cada conveni estableix el seu funcionament i justificació de la mateixa, complint sempre amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions.
Aquest Pla estratègic té una part de control i avaluació del Pla. Finalitzada la vigència del Pla estratègic de subvencions pel 2020, es presentarà al Ple una memòria amb el grau de compliment i conclusions.
S’aprova amb 10 vots a favor(6 de Compromís amb la Bisbal, 2 del PSC, 1 d’Units i 1 d’ERC) i 1 vot en contra d’Ara

8. Revisió de preus del contracte de recollida de residus amb Cespa SA
Proposem declarar la inadmissió del recurs de reposició presentat per CESPA SA el 8 de novembre de 2019 contra l’acord de Ple del 23 de setembre de 2019, contra l’acord de resolució del recurs de reposició presentat contra l’acord de la Junta de Govern del 25 d’octubre de 2018.
Per entendre d’on ve:
– L’Ajuntament va adjudicar a l’empresa CESPA SA, el maig de 2011, el contracte de gestió del servei públic de recollida de residus per un import anual de 373.829,56€ més IVA, per un període de 10 anys. També va quedar aprovat que un any després de la signatura del contracte, es procedirà a la revisió de preus d’acord amb la variació anual de l’IPC català del darrer mes publicat. D’acord amb l’article 77.3 de la Llei de contractes del sector públic, la revisió serà del 85% de la variació de l’IPC anterior.
– El març de 2017 l’empresa CESPA SA sol·licita revisió de preus del contracte amb l’import total de 77.749,19€.
– L’octubre de 2018 aprovem aquesta revisió de preus per 33.917,49€ (43.831,49€ menys de l’import proposat per l’empresa).
– El novembre de 2018, l’empresa presenta un escrit manifestant la seva disconformitat amb aquesta revisió de preus perquè, segons l’empresa, els càlculs aplicats no són correctes.
– Al Ple del 23 de setembre de 2019 aprovem desestimar en part les al·legacions presentades per CESPA SA, aprovar la revisió de preus i aprovar l’import pendent d’abonar a la concessionària de 33.917,49€ (en base a una revisió global del preus sol·licitada Faura-Casas auditors i consultors SL)
El que fem ara és declarar la inadmissió del recurs de reposició que ha presentat CESPA SA el 8 de novembre de 2019 perquè, segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot presentar un altre recurs de reposició, sinó que si estan en desacord en la resolució del Ple de setembre, el que han de presentar és un recurs contenciós administratiu.
S’aprova la proposta per 10 vots a favor (6 de Compromís amb la Bisbal, 2 del PSC, 1 d’Units i 1 d’Ara) i 1 abstenció d’ERC

9. Revocació de la competència al Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis d’informàtica i telecomunicacions
Proposem aprovar la revocació de l’acord de Ple del 12 de febrer de 2008 de delegació dels serveis d’informàtica i telecomunicacions que ens presta el Consell Comarcal del Baix Penedès, perquè el 2020 no ens prestaran cap dels serveis dels que es contemplava en el conveni de 2008.
El conveni de l’Ajuntament amb el Consell Comarcal del 2008 era perquè el Consell prestés a l’Ajuntament serveis com el padró d’habitants, els servidors, manteniment, …
Pel 2020 ja no necessitarem aquests serveis perquè ja tenim servidors, el padró a través de la Diputació i ja no tindrem cap servei informàtic al Consell que necessiti del seu suport.
S’aprova per unanimitat

10. Calendari fiscal 2020
Proposem aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2020: Hi ha un canvi en els períodes de pagament de l’IBI urbana per petició de varis bisbalencs i bisbalenques.
Fins aquest 2019 l’IBI urbana (la contribució) es pagava en dues fraccions en els següents períodes:
Fracció 1 26/04/2019 – 28/06/2019 pels no domiciliats i el 15/06/2019 pels domiciliats
Fracció 2 28/06/2019 – 30/08/2019 i el 16/08/2019 pels domiciliats
La proposta que fem pel 2020 és mantenir la periodicitat de la primera fracció i modificar la de la segona:
Fracció 2:
No domiciliats: 28/08/2020 – 30/10/2020 i el 07/10/2020 pels domiciliats
El que proposem és allargar el període entre la primera fracció i la segona, de manera que els que ho tinguin domiciliats abans tenien dos mesos entre el pagament d’un rebut i l’altre i ara tindran quatre mesos.
I els que no tenen domiciliats els rebuts abans anava seguit el final de la primera fracció amb el començament de la segona i ara tindran dos mesos entre el final de la primera fracció i el començament de la segona.
S’aprova per unanimitat

11. Compliment de la sentència del contenciós administratiu, per la liquidació d’una plusvàlua
Proposem a la Junta de Govern com a òrgan responsable del compliment de la sentència número 139/2019 del Jutjat Contenciós-administratiu número 1 de Tarragona.
Aquest contenciós és per la liquidació d’una plusvàlua liquidada per l’Ajuntament, en compliment de la normativa corresponent.
Els subjectes passius de la plusvàlua van al·legar que no hi havia hagut increment de valor i que, per tant, no s’havia d’aplicar la liquidació de la plusvàlua. Recordem que la plusvàlua és l’Import d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Tot i que hi ha sentències que dictaminen que en cas que no hi hagi increment de valor no s’ha d’aplicar, l’Ajuntament hem de complir la llei corresponent fins que no la canviïn, que esperem que sigui aviat.
S’aprova per unanimitat

Activitats de control:
12. Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de l’última sessió plenària ordinària (de setembre)
Donem compte dels decrets del 10 de setembre fins el 4 de desembre.

13. Donar compte dels acords de Junta de Govern Local aprovades i publicades des de l’última sessió plenària ordinària (de setembre)
Donem compte dels acords de les Juntes de Govern local aprovades i publicades des del Ple ordinari de desembre fins ara i són les actes de Junta de Govern del 12 i 26 d’agost, 9 i 30 de setembre, 14 i 28 d’octubre i 11 i 25 de novembre.
Les actes de les Juntes de govern es publiquen al portal de transparència des que estan aprovades.

14. Precs i preguntes
Primer contestem les preguntes que ens van fer al Ple ordinari de setembre i després anotem les preguntes que ens fan per contestar-les al proper Ple ordinari.

I aixequem la sessió abans de les 8 del vespre. Després l’equip de govern fem reunió d’una hora, aproximadament, per varis temes de tancament d’any.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari