Pressupostos 2020: explicació per capítols

Pressupostos del 2020: Explicació per capítols

En el Ple extraordinari del 27 de novembre, aprovem inicialment els pressupostos del 2020. Com que és un tema important i complex, l’explicació en diferents publicacions.
– explicació per capítols
explicació per programes o serveis
inversions del 2020
planificació de les inversions de la legislatura 2019/2023

EXPLICACIÓ PER CAPÍTOLS:
El pressupost municipal de l’Ajuntament pel 2020 es configura com la previsió de les despeses i l’estimació dels ingressos previstos per cobrir aquestes despeses. Es tracta d’un pressupost basat en la cerca de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal. A més, reflecteix el compromís amb els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’import total és 4.467.862,53€ i suposa un augment de 561.585,21€ respecte el pressupost de l’exercici 2019 (prorrogat), és a dir, un 14,38 % més.

Despeses 4.467.862,53€
Les despeses s’han calculat prenent com a base la liquidació del pressupost de 2018 i l’avançament de la liquidació de l’exercici 2019.

Capítol 1 (personal) és d’1.442.385,17€ (1.310.821,05€ el 2019)
Un increment del 10,04% respecte l’any anterior. Aquest increment es deu a l’inici de la posada en marxa de la RLT (Relació de Llocs de Treball) aprovada per Ple l’abril del 2019.
Noves places incloses:
– Separació de secretaria, Intervenció i tresoreria
Actualment tenim una plaça de secretaria-intervenció-tresoreria (en una mateixa persona) classificada com de tercera categoria. Com que actualment el pressupost ja supera els 4 milions d’euros i tenim molt volum de feina, passarem a segona categoria que implica tenir dues places a temps complert (secretaria i intervenció) i una plaça a temps parcial (tresoreria). Per tant, creem una plaça i mitja.
– Gestió de personal
Crear la plaça de gestió de personal. D’acord amb la RLT cal regularitzat i adequar els llocs de treball existents a la plantilla de personal, així com una millor gestió de recursos humans (convocatòries, contractacions, …).
– Plaça d’arquitecte
Durant el 2019 hem cobert la plaça de funcionari d’arquitecte municipal a temps complert. A la RLT s’incorporava una segona plaça d’arquitecte que és la que es convocarà aquest 2020 per l’increment de treball al departament d’urbanisme. Per crear aquesta plaça, es dóna de baixa la plaça de tècnic d’administració general creada per sentència judicial, ja que la persona titular no s’ha reincorporat al servei.

Capítol 2 (despeses corrents) és d’1.835.892,07€ (1.775.200€ el 2019).
Increment del 3,42€. Aquest increment es deu a la tramitació de noves contractacions i regularització d’algunes existents.
És per assumir la compra de béns corrents i el funcionament dels diferents serveis que prestem. Són les següents despeses:
– lloguer de magatzems: 10.800€                                                         – lloguer de maquinària: 6.000€
– rènting dels vehicles: 10.000€ (2 vehicles)                                       – rènting fotocopiadores: 7.000€ (3 a l’ajuntament, 1 al CMC, 2 a les escoles)
– lloguer material festes: 27.000€ (envelat, escenari, lavabos,…)        – gestió de residus: 590.000€
– programa mobilitat: 18.000€                                                             – manteniment de carrers: 30.000€
– manteniment depuradora Esplai: 15.500€                                         – reparacions enllumenat públic: 10.000€
– Manteniment parcs infantils: 23.000€                                               – Manteniment camins: 15.000€
– Manteniment cementiri: 2.000€                                                        – Manteniment edificis municipals: 36.200€
– Maquinària: 2.500€                                                                           – Reparacions vehicles municipals: 6.500€
– Mobiliari: 1.500€                                                                              – Material informàtic: 3.200€
– Material d’oficina: 18.200€                                                              – Publicacions (premsa, revistes, llibres,…): 2.000€
– Energia elèctrica (enllumenat públic i edificis): 166.860€               – Consum aigua: 5.500€
– Combustible vehicles: 7.000€                                                           – Gasoil calefacció (escoles): 10.000€
– Vestuari (brigada, servei informació inspecció, llar d’infants): 3.600€
– Aliments pel rebost solidari: 5.000€                                                 – Productes farmacèutics i material sanitari: 500€
– Material llar d’infants: 2.000€                                                          – Petit material esportiu: 3.000€
– Productes de neteja: 4.000€                                                              – Altres materials: 6.000€
– Telèfons (edificis municipals): 7.000€                                             – Assegurances:17.000€
– Atencions protocolàries (sopar de Nadal i lots de Nadal): 5.000€    – Publicitat i propaganda: 1.600€
– Publicació diaris oficials: 5.000€                                                      – Jurídics i contenciosos: 15.000€
– Conferències i tallers al Racó de la Gent gran: 1.000€                     – Oposicions i proves selectives: 3.000€
– Premis al mèrit escolar: 1.000€                                                         – Activitats culturals (Patge, Reis, Sant Jordi i activitats): 25.000€
– Fira d’octubre: 3.000€                                                                       – Activitats a l’escola (sardanes i carnaval infantil): 3.000€
– Contractacions actuacions Festa Major i festes urbanitzacions: 104.000€
– Treballs de neteja externs (vidres escola): 3.000€                            – Alarmes edificis municipals: 1.800€
– Estudis, treballs tècnics, valoracions, direccions d’obra i peritatges: 108.000€
– Neteja voreres urbanitzacions: 60.000€                                             – Formació externa: 8.000€
– Tractament plagues (plagues, control colònies coloms, eradicació processionària, recollida gossos i control colònies de gats): 25.000€
– Contractacions sanitat (podòleg i ambulàncies per actes): 13.000€  – Escola de música: 36.031,35€
– Pla local de joventut: 5.000€                                                              – Activitats racó de la gent gran: 45.000€
– Gestió de la piscina i uixer camp de futbol: 41.580€                         – Servei xarxes socials:25.000€
– Servei de recaptació: 75.000€                                                             – Casal d’estiu i de Nadal: 24.000€
– Assistència a òrgans de govern (Ple, comissió de comptes, junta de govern): 9.800€
– transport públic municipal i comarcal: 90.120,72€                           – locomoció (treballadors): 2.500€
– edició llibre de Sant Jordi: 3.000€                                                     – edició i impressió revista municipal: 20.000€

Capítol 3 (despeses financeres) és de 35.750€ (63.530,87€ el 2019)
Disminució del 43,73% respecte el 2019. Aquest capítol correspon als pagaments d’interessos i despeses dels préstecs contractats per l’Ajuntament.
Cal tenir en compte que al desembre del 2014 el deute municipal era de 4.161.000€, amb un rati d’endeutament del 113,64% (el màxim permès és del 110%).
Després de 5 anys de bona gestió, l’endeutament a desembre 2020 serà de 809.237,70€, que suposarà un rati d’endeutament inferior al 40%.
Ha suposat passar d’un endeutament de 1.188€ per bisbalenc el 2014 a un endeutament de 231€ per bisbalenc el 2020.

Capítol 4 (transferències corrents) en 303.815,48€ (271.479,43€ el 2019).
Increment d’un 11,91% respecte l’any anterior.
Inclou:
– Quotes i aportacions a les entitats a les que en formem part: Adhesió a la Mancomunitat Penedès Garraf, iniciem l’adhesió el 2020 (5.000€), Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU) (500€), Associació de municipis catalans per la recollida selectiva (228,25€), Federació de Municipis de Catalunya (FMC) (574,67€), Associació Catalana de Municipis (ACM) (749€), Consorci de promoció turística del Penedès (1.500€), Consorci Localret (404,84€), Cicle Gaudí de cinema en català (484€), Institut d’Estudis Penedesencs (500€) i Federació Catalana dels 3 Tombs (350€)
– Convenis amb el Consell Comarcal: Consell esportiu per les activitats esportives (15.000€), Serveis socials (75.513,10€), Joventut (3.003€), informàtica (5.054,02€), àrea recreativa del Montmell (796,15€), ocupació (23.608,45€). Increment del cost dels convenis de serveis socials, ocupació i assistència informàtica, per increment de serveis
– Convocatòries de subvencions: A la contractació de personal bisbalenc per part de les empreses (5.000€), Per nous autònoms (10.000€), pels llibres escolars de primària (15.000€), pels llibres de secundària (15.000€), pel transport escolar (5.000€), pel menjador escolar (20.000€), per entitats cultural:( 2.000€), patrocinis esportius (2.000€) i Xec nadó: 5.000€
– Ajudes a famílies desafavorides: 10.000€
– Premis literaris per Sant Jordi 2020: 750€
– Convenis amb entitats: ADF (5.000€),  l’escola Ull de Vent (pel material escolar dels alumnes empadronats, les agendes i el Cantània) (14.300€), Joventut Bisbalenca CF (23.000€), la Societat (12.000€), el Ball de Diables (15.000€ import excepcional pel seu 15è aniversari) i la Colla Castellera els Bous  (11.500€)

– Capítol 5 (fons de contingència) amb 21.485,12€ (22.320,65€ el 2019).
Una disminució del 3,74% respecte l’any anterior. Per llei hem de dotar una partida amb un mínim, i en aquest pressupost és del 0,48% de l’import de les despeses no financeres, com a mesura contra la morositat.

Capítol 6 (inversions reals) amb 459.063,57€ (93.454,20€ el 2019), per dur a terme les inversions decidides per l’equip de govern, explicades a l’apartat d’inversions.
Suposa un increment de 365.609,37€ respecte l’any anterior, un 391,22% més. El motiu és que pel 2019 es va prorrogar el pressupost del 2018, no poden fer nova inversió per pressupost.

Capítol 8 (actius financers) amb 6.000€, el mateix import que els últims anys. És per poder concedir bestretes a les nòmines del personal.

Capítol 9 (passius financers) amb 363.471,12€, el mateix import que els últims anys.
Són les quotes d’amortització previstes pel 2020 i les devolucions de dipòsits i fiances. Cal tenir en compte que aquesta partida l’any 2014 era de 749.519,08€ i ara és menys de la meitat.

Ingressos 4.467.862,53€
Capítol 1 (impostos directes) amb 2.459.537,84€ (2.448.200€ el 2019)
Suposa un increment del 0,46% respecte el 2019.
Són els següents:
– Impost sobre béns immobles (IBI): 1.820.000€                                       – Impost sobre béns de naturalesa rústica: 15.000€
– Impost de béns immobles de característiques especials: 158.537,84€ (autopistes)
– Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 236.000€                             – Plusvàlues: 50.000€
– Impost sobre activitats econòmiques (IAE): 180.000€

Capítol 2 (impostos indirectes) amb 300.000€ (220.000€ el 2019)
Suposa un increment de 80.000€ respecte l’any anterior, un 36,36% més. L’increment es deu a l’actual tramitació de dues llicències importants als polígons i la revisió de dues existents. És l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Capítol 3 (taxes, preus públics i altres) amb 645.401€ (658.200€ el 2019)
Disminució d’un 1,94% menys respecte l’any anterior. El motiu és que, fins el juny 2019, el cobrament dels rebuts de l’escola municipal de música es feia des de l’Ajuntament. Com que recentment s’ha adjudicat el servei de gestió de l’escola de música municipal, l’empresa adjudicatària és qui gestiona els rebuts.
S’hi inclouen:
– Taxa de recollida d’escombraries: 394.000€                                                             – Taxa cementiri: 7.000€
– Taxa llar d’infants: 30.000€                                                                                      – Taxa menjador escolar: 200€
– Taxa serveis culturals: 300€                                                                                      – Taxa llicències urbanístiques: 43.000€
– Taxa cèdul·les habitabilitat i primera ocupació: 1.000€                                           – Taxa expedició documents i certificats urbanístics: 400€
– Taxa llicència activitats econòmiques: 35.000€                                                       – Taxa guals: 4.000€
– Taxa utilització privativa companyies elèctriques: 53.000€                                    – Taxa utilització privativa companyies telefonia mòbil: 3.000€
– Compensació Telefónica de Espanya: 15.000€                                                        – Taxa venda mercat: 1.000€
– Preu públic Casal d’Estiu i Nadal: 13.000€                                                              – Preu públic activitats esportives: 4.000€
– Preu públic piscina: 21.000€                                                                                     – Preu públic podòleg: 500€
– Interessos de demora: 15.000€                                                                                  – Altres ingressos: 5.000€
– Quotes urbanístiques polígon industrial: 1€ (pendent de tancar-ho per les obres d’increment de potència elèctrica)

Capítol 4 (subvencions rebudes) amb 872.920,69€ (813.616,78€ el 2019)
Increment d’un 7,29% més respecte el 2019. És degut per l’augment en la participació als tributs de l’estat i en el retorn de la recollida selectiva.
Són:
– Participació en els tributs de l’Estat: 605.574,14€                                        – Fons de Cooperació de Catalunya: 104.000€
– Programa Jutjat de Pau: 3.000€                                                                     – Retorn orgànica ARC: 11.268€
– Programa Garantia Juvenil: 1€ (perquè no sabem l’import de la convocatòria 2020)
– PUOSC manteniment: 43.058,45€                                                                – Programa escoles bressol: 16.625€
– Programa piscines: 6.895,20€                                                                       – Programa peridomèstics: 5.446,40€ (plagues, mosquit tigre,…)
– Actuacions incloses al catàleg d’actuacions de la Diputació de Tarragona: 6.133€
– Activitats culturals, Diputació de Tarragona: 1.193,17€
– Participació Mancomunitat de l’Albornar: 1€ (és el % d’impostos i taxes de l’activitat d’Idiada, i no en sabem l’import fins a finals 2020)
– Retorn conveni amb el CCBP en matèria d’ocupació: 14.125,33€ (una part del que paguem al CCBP d’ocupació després ens retorna per subvenció del SOC de la Generalitat)
– Aportació IDIADA per les festes: 3.600€                                                     – Retorn recollida selectiva Ecoembes, Saicanatur i Ecovidrio: 52.000€

Capítol 5 (ingressos patrimonials) amb 22.365,60€ (16.850€ el 2019)
Suposa un increment del 32,73% respecte el 2019.
Són ingressos procedents de concessions administratives i interessos de dipòsits:
– Interessos de dipòsits: 50€
– Arrendament de finques urbanes: 6.156€ (conveni Club sXX i bar Can Gordei)
– Concessions administratives: Servei d’aigua (11.954,60€), Telecomunicacions (2.000€), Antenes (800€), Bar piscina estiu (650€) i Bar Festa Major (755€).

Capítol 6 (alienació d’inversions reals) amb 150.000€ (0€ el 2019)
L’Ajuntament és propietari de vàries parcel·les urbanes a la Miralba. A mesura que aquestes parcel·les quedaven desertes en subhasta pública, s’han anat adjudicant a l’Ajuntament en contraprestació de les quotes urbanístiques de les obres de la Miralba. Aquests ingressos comprenen els ingressos per venda d’algunes d’aquestes parcel·les, que es trauran a concurs el 2020.

Capítol 7 (transferències de capital) amb 11.637,40€ (0€ el 2019)
Correspon al subvenció de la Diputació de Tarragona que atorga anualment per l’obertura de franges forestals. És una partida que s’incrementarà durant el 2020 amb altres convocatòries de la Diputació de Tarragona com el PAM o el PEXI, però que encara no en sabem l’import.

Capítol 8 (actius financers) amb 6.000€, el mateix import que els anys anteriors
És la devolució de les bestretes concedides al personal.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari