Pressupostos 2020: explicació de les despeses per programes i serveis

Pressupostos 2020: explicació del pressupost per programes i serveis

En el Ple extraordinari del 27 de novembre, aprovem inicialment els pressupostos del 2020. Com que és un tema important i complex, l’explicació en diferents publicacions.
explicació per capítols
– explicació per programes o serveis
inversions del 2020
planificació de les inversions de la legislatura 2019/2023

EXPLICACIÓ DE LES DESPESES PER PROGRAMES O SERVEIS:
Per explicar les despeses utilitzem aquesta classificació per serveis. Dels serveis que no hi ha ingressos, es nodreixen dels impostos directes i indirecte, taxes generals, … , de la venda terrenys (en el cas d’inversions) i de subvencions).

Seguretat:46.000€
Adquisició de 3 càmeres lectores de matrícules, en el conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Mobilitat urbana: 18.000€
– Continuar amb la senyalització viària del municipi. Inclou senyalització d’edificis municipals, de vialitat dels carrers i alguns canvis de sentit. Tot això basant-nos el l’estudi de mobilitat realitzat per la Diputació de Tarragona el 2016.
Servei de prevenció i extinció d’incendis: 35.000€
Inclou fer més franges forestals per valor de 30.000€ i el conveni amb l’ADF Clot de Bou per 5.000€.

Administració general d’habitatge i urbanisme: 234.516,58€
Personal (arquitectes, enginyer i administrativa): 179.516,58€
Valoracions i peritatges: 5.000€                                                      Estudis i treballs tècnics externs: 50.000€

Habitatge: 85.690,54€
Direcció d’obra de les obres de rehabilitació dels habitatges socials: 3.000€
Mobiliari bàsic habitatges socials: 5.000€                                      Adequació fassina: 77.690,54€

Vies públiques: 56.683,32€
Personal: 26.683,32€                                 Manteniment de carrers del municipi: 30.000€

Clavegueram i abastament d’aigua potable: 34.500€
– Conservació i manteniment EDAR Esplai: 15.500€, fins que se’n faci càrrec l’ACA aquest 2020
– Estudis i treballs tècnics: 13.000€
– Millores a la xarxa d’aigua: 6.000€, partida que s’incrementarà per subvencions i superàvit del 2019

Recollida, gestió i tractament de residus: (590.000€ de despesa i 457.268€ d’ingrés)
La recollida de residus que inclou l’import per contracte a l’empresa concessionària més la recollida de trastos, retirada residus del Punt Verd, contenidors de poda i la recollida de la fracció orgànica a urbanitzacions: 440.000€
Pagament als abocadors de les taxes per tones de residus que són 150.000€.

Neteja viària: 38.683,32€
Personal: 26.683,32€                                                                  Rènting vehicles: 5.000€
Maquinària i manteniment de maquinària: 5.000€                    Vestuari del servei de brigada: 2.000€

Cementiri: 2.000€
Manteniment del cementiri.

Enllumenat públic: 244.366,64€
Personal: 53.366,64€                                 Arrendament maquinària: 4.000€
Reparació i conservació: 10.000€
Energia elèctrica: 120.000€                      Compra cistella: 57.000€

Parcs i jardins: 207.642,23€
Personal: 100.046,08€                        Lloguer magatzem per la brigada: 10.800€
Arrendament i compra de maquinària: 5.000€                                   Manteniment i millores parcs i jardins: 28.000€
Combustible vehicles: 3.000€                                                           Treballs externs neteja voreres urbanitzacions: 60.000€
Àrea recreativa del Montmell: 796,15€

Assistència social primària: 93.613,10€
Edifici rebost solidari (manteniment, aigua, alarma i llum): 2.600€                       Aliments i productes farmacèutics: 5.500€
Serveis Socials (Consell Comarcal): 75.513,10€                                                    Ajudes a famílies desafavorides: 10.000€

Foment de l’ocupació: 96.341,31€
Personal: 49.232,86€ Cursos ocupacionals: 8.000€
Subvencions nous autònoms i creació llocs de treball: 15.000€                               Locomoció: 500€
Consell comarcal (Trefo, enfeina’t, Xarxa comarcal d’ocupació): 23.608,45€

Protecció a la salubritat pública i serveis assistencials: 38.000€
25.000€: Tractament de plagues, eradicació processionària, control colònies de coloms, recollida de gossos i control de colònies de gats.
13.000€: podòleg i les ambulàncies (per correfocs, castells, …).

Ensenyament: Llar d’infants, primària i institut: 345.898,96€
Personal (conserge, tècniques llar i personal neteja): 223.138,96€             Rènting fotocopiadores escoles: 1.500€
Manteniment edificis escola i llar: 46.360€ (electricitat, aigua, llum, alarmes, productes neteja, telèfons i gasoil calefacció)
Vestuari (llar d’infants): 600€                                                                                    Activitats culturals i esportives: 4.000€ (festes, sardanes i carnaval infantil)
Conveni amb l’escola de primària per pagar el material escolar, agendes i Cantània: 14.300€
Subvencions escolars (escola i institut): 55.000€ (llibres, transport i menjador)                        Premis al mèrit escolar: 1.000€

Cultura: 167.121,69€
Personal: 39.340,34€                                                      Material: 1.800€
Rènting fotocopiadora: 1.500€
Manteniment CMC: 19.200€ (manteniment, ascensor, telecentre, llum, aigua, telèfon i alarma)
Activitats culturals: 25.000€ (Sant Jordi, 3 Tombs, Reis i patge, tallers i activitats CMC)
Escola de música: 36.031,35€                                       Edició llibre Sant Jordi i concurs literari: 3.750€
Convocatòria subvencions i convenis amb entitats culturals: 40.500€: Subvencions entitats (2.000€), Conveni amb La Societat (12.000€), Conveni amb el Ball de Diables (15.000€) i Conveni amb la Colla Castellera Els Bous (11.500€)

Oci i temps lliure (hotel d’entitats, Racó de la Gent gran i locals socials): 250.258,32€
Personal (neteja hotel d’entitats): 10.178,16€                                               Manteniment edificis: 7.500€ (Manteniment, ascensor, llum, aigua i alarma)
Tallers i conferències: 1.000€                                                                        Activitats Racó de la Gent Gran: 45.000€
Pla local de joventut: 5.000€                                                                         Casals d’estiu i de Nadal: 24.000€
Jove Baix Penedès: 3.003€                                                                            Bústies per urbanitzacions: 10.000€
Projectors, pantalles i equips informàtics: 4.577,16€
Millores locals socials urbanitzacions: 140.000€: Priorat (30.000€), Esplai (25.000€), Can Gordei (30.000€), mobiliari local social la Miralba (15.000€) i enderroc masia Miralba (40.000€)

Festes: 138.000€
Lloguer de material: 27.000€ (envelat i escenari, lavabos per totes les festes, grup electrogen, equip de so pel pregó i equip de so per les actuacions)
Contractació actuacions Festa Major i festes urbanitzacions: 104.000€
Contractació seguretat Festa Major: 7.000€

Fira: 3.000€
La Fira d’octubre

Esport: 144.237€
Conveni amb el Consell Esportiu: 15.000€                                                Conveni amb Joventut Bisbalenca: 23.000€
Patrocinis esportius: 2.000€                                                                        Leasing camp de futbol: 24.157€
Material i manteniment zones esportives i funcionament: 18.500€ (manteniment, llum, aigua)
Gestió piscina: 41.580€                                                                              Millores instal·lacions piscina: 20.000€

Agricultura: 600€
Aigua a disposició dels pagesos

Transport urbà: 90.120,72€
El servei de bus urbà (84.850€) i el transport comarcal.

Camins veïnals: 15.000€

Òrgans de govern: 196.143,62€
Retribucions polítics: 127.743,62€ (equip de govern)
Assistències a òrgans de govern: 9.800€ (Plens, Juntes de govern i comissió de comptes)
Mòbils: 2.000€                                                                                        Atencions protocolàries: 5.000€ (sopar de Nadal i lots de Nadal)
Publicitat: 1.600€                                                                                   Servei Xarxes Socials: 25.000€
Revista municipal: 20.000€                                                                   Subvencions Xec nadó: 5.000€

Administració general: 754.606,50€
Personal: 477.878,49€ (Secretari, tresorera, administratius)                 Formació: 2.000€
Rènting fotocopiadores: 4.000€                                                             Manteniment edifici: 41.800€ (Manteniment, material oficina, …)
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: 2.000€                            Material informàtic no inventariable: 2.000€
Assegurances: 17.000€                                                                          Correus: 3.000€
Publicacions en diaris oficials: 5.000€                                                  Servei recaptació: 75.000€
Treballs externs: 30.000€ (estudis i treballs tècnics)                            Jurídics i contenciosos: 15.000€
Oposicions i proves selectives: 3.000€                                                 Altres despeses: 3.000€
Locomoció: 2.000€                                                                               Interessos de demora i altres despeses financeres: 2.000€
Servei informàtic del Consell Comarcal: 5.054,02€                             Fons contingència: 21.485,12€
Projectors, pantalles i equips informàtics Ajuntament: 10.038,62€     Adequació instal·lacions Ajuntament: 20.000€
Software oficines: 7.350,25€                                                                Bestretes al personal: 6.000€

Organització entitats locals: 10.290,76€
Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU) 500€
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 574,67€                             Associació Catalana de Municipis (ACM) 749€
Consorci de promoció turística del Penedès 1.500€                                  Consorci Localret 404,84€
Adhesió a la Mancomunitat Penedès Garraf, iniciem l’adhesió el 2020 per diversos serveis. Quota anual de 5.000€ aprox.
Associació de municipis catalans per la recollida selectiva: 228,25€        Cicle Gaudí de cinema en català 484€
Institut d’Estudis Penedesencs: 500€                                                        Federació Catalana dels 3 Tombs 350€

Atenció a la ciutadania: 138.076,80€
Personal: 126.576,80€ (Unitat d’informació i inspecció)                     Rènting vehicle: 5.000€
Vestuari:1.000€                                                                                     Manteniment i combustible vehicles: 5.500€

Deute públic: 393.471,12€
Quotes dels préstecs vigents

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari